Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2013.gada 10.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2013.gada 15.oktobrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ar pāreju uz Eiropas Savienības vienoto valūtu saistītie projekti
1.1.  VSS-1615
TA-2859 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 11.jūlija noteikumos Nr.197 "Noteikumi par bijušo īpašnieku mantas kompensācijas vērtības noteikšanu un tās salīdzināšanu ar privatizējamo objektu (mantas) pašreizējo vērtību""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1167
TA-2709 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 27.septembra noteikumos Nr.731 "Noteikumi par akcīzes preču apvienotā Kopienas tarifa (TARIC) nacionālajiem kodiem un to piemērošanas kārtību""  Finanšu ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-823
TA-2524 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.464 "Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai""  Finanšu ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1270
TA-2710 
Noteikumu projekts "Gada pārskata sagatavošanas kārtība"  Finanšu ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1370
TA-2761 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.910 "Kārtība, kādā atmaksājams samaksātais pievienotās vērtības nodoklis par jauna transportlīdzekļa iegādi""  Finanšu ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-874
TA-2293 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju""  Finanšu ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1366
TA-2909 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta""   Finanšu ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1585
TA-2804 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.77 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām""  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1584
TA-3035 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 8.marta noteikumos Nr.180 "Šaušanas instruktoru, treneru un šaušanas sporta sacensību tiesnešu sertificēšanas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-846
TA-2078 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.238 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju individuālā apdrošināšanas līguma un grupas apdrošināšanas līguma minimālo apdrošinājuma summu un apdrošināšanas līguma obligātajiem nosacījumiem""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1143
TA-2968 
Noteikumu projekts "Zemes izpirkuma (pirkuma) līguma noslēgšanas kārtība"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-847
TA-2079 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumos Nr.451 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  TA-3025  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.705 "Noteikumi par valsts un pašvaldības akciju sabiedrību tipveida statūtiem""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2967  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-506
TA-2505 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Garajā ielā 8, Daugavpilī, domājamās daļas nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-513
TA-2368 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-887
TA-2586 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā, muitojot preces, elektroniski iesniedz muitas normatīvajos aktos noteiktās deklarācijas"  Finanšu ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1374
TA-2531 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.269 "Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības koordinācijas padomes nolikums""  Finanšu ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-2533  Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības koordinācijas padomes sastāvu"  Finanšu ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-352
TA-2350 
Noteikumu projekts "Iekšējās drošības dienesta reģistrācijas kārtība"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-2987  Likumprojekts "Grozījumi Autortiesību likumā"  Kultūras ministrija  J.Bordāns (Kultūras ministrija)     Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-203
TA-2610 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi""  Labklājības ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1220
TA-2626 
Noteikumu projekts "Noteikumi par ārvalstu civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes personāla apliecību atzīšanu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-890
TA-2534 
Noteikumu projekts "Gaisa kuģu lidojumu procedūras izstrādāšanas, validēšanas, apstiprināšanas un uzturēšanas kārtība"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1375
TA-2510 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P45 Viļaka–Kārsava rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-404
TA-1657 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-118
TA-2646 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 10.augusta noteikumos Nr.702 "Dabas parka "Ragakāpa" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-1202
TA-2917 
Noteikumu projekts "Prasības augļu sulām un tām līdzīgiem produktiem"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-1450
TA-2673 
Rīkojuma projekts "Par mikroautobusa Ford Transit nodošanu īslaicīgā bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Kamanu suņu sporta federācija""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  TA-3047  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par iemaksām Sīrijas ķīmisko ieroču iznīcināšanai"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  TA-3048  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par palīdzības sniegšanu Sīrijas bēgļiem"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-1576
TA-3054 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Pierīgas reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā 2007.-2013.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  A.Ozola I.Doniņa R.Vesere I.Eglītis I.Birziņš B.Lapiņa M.Simanovičs B.Kņigins  Izskatīts MK sēdē 
2.21.  TA-3062  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Protokolu par grozījumiem Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgumā par sadarbību tūrisma jomā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-3017  (skatīts MK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""  Labklājības ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-3016  (skatīts MK) Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā"  Labklājības ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-3015  (skatīts MK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1609 "Noteikumi par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību""  Labklājības ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-2997  (skatīts MK) Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte I.Ivaščenko B.Kņigins  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  VSS-1466
TA-3002 
(skatīts MK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.751 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.4.aktivitāti "Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte I.Ivaščenko   Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-3003  (skatīts MK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.490 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitāti "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte I.Ivaščenko   Izskatīts MK sēdē 
3.7.  TA-3004  (skatīts MK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumi Nr.606 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte I.Ivaščenko   Izskatīts MK sēdē 
3.8.  TA-3005  (skatīts MK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.843 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.2.1.aktivitāti "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte I.Ivaščenko   Izskatīts MK sēdē 
3.9.  VSS-1478
TA-3006 
(skatīts MK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1059 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.3.aktivitāti "Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte I.Ivaščenko   Izskatīts MK sēdē 
3.10.  VSS-1472
TA-3007 
(skatīts MK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.oktobra noteikumos Nr.899 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.5.1.apakšaktivitāti "Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu–ledus parādību gadījumos"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte I.Ivaščenko   Izskatīts MK sēdē 
3.11.  VSS-1464
TA-3008 
(skatīts MK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.jūlija noteikumos Nr.584 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.3.aktivitāti "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte I.Ivaščenko   Izskatīts MK sēdē 
3.12.  VSS-1475
TA-3009 
(skatīts MK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.667 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.2.apakšaktivitāti "Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte I.Ivaščenko   Izskatīts MK sēdē 
3.13.  TA-3010  (skatīts MK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.766 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro, trešo, ceturto un piekto kārtu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte I.Ivaščenko   Izskatīts MK sēdē 
3.14.  TA-3011  (skatīts MK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.576 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte I.Ivaščenko   Izskatīts MK sēdē 
3.15.  VSS-1470
TA-3012 
(skatīts MK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumos Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.4.aktivitāti "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte I.Ivaščenko   Izskatīts MK sēdē 
3.16.  TA-3013  (skatīts MK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.836 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000"""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte I.Ivaščenko   Izskatīts MK sēdē 
3.17.  TA-3014  (skatīts MK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1487 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti "Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte I.Ivaščenko   Izskatīts MK sēdē 
3.18.  TA-3069  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības līgumu par sadarbību veselības aprūpes un medicīnas zinātņu jomā"  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
3.19.  TA-3061  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts līgumā minēto saistību izpildi"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis  A.Kiopa L.Šulca   Izskatīts MK sēdē 
3.20.  TA-3066  Jautājums svītrots  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis     
3.21.  TA-3068  Jautājums svītrots  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis     
3.22.  TA-3074  (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par vēstules nosūtīšanu Starptautiskajai Ledus Hokeja Federācijai"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  K.Lipmans  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-640
TA-2725 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par finanšu stabilitātes nodevas ietekmi, apmēru un priekšlikumiem turpmākai rīcībai"  Finanšu ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2778  Informatīvais ziņojums "Par Mikrouzņēmumu nodokļa likuma praktiskās īstenošanas gaitu un rezultātiem, kā arī mazās saimnieciskās darbības veicēju sociālo nodrošinājumu"  Labklājības ministrija  A.Matīss  J.Muižniece A.Kaļāne I.Šņucins J.Endziņš M.Dzelme I.Bišofa  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-1647
TA-2995 
Informatīvais ziņojums "Par nekustamā īpašuma "Ošas" Krimuldas novadā, Krimuldas pagastā daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām"   Kultūras ministrija  J.Bordāns (Kultūras minsitrija)  A.Jurkāne  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-2659  Informatīvais ziņojums "Par saimnieciskās darbības veicēju statusa un to darbības normatīvo regulējumu un reģistrācijas kārtību Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un Valsts ieņēmumu dienestā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  O.Zeile  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-3065  Jautājums svītrots  Tieslietu ministrija  J.Bordāns     
5.2.  TA-3070  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2013.gada 21.oktobra sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  L.Lenkeviča J.Dobele   Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-3071  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2013.gada 22.oktobra sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  M.Manika I.Rūse K.Našeniece   Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-3078  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2013.gada 17.oktobra sanāksmei   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-2944  Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420582712  Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  D.Pavļuts  I.Oša M.Auders  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  2013-242-s,  Rīkojuma projekts "Par Nacionālo pretterorisma plānu"    R.Kozlovskis  J.Leitietis   
7.2.  2013-272-k,    L.Straujuma     
7.3.  2013-279-k,    E.Rinkēvičs     
7.4.  TA-3073  Jautājums svītrots  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts     
7.5.  TA-3081  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas 2013.gada 18.oktobra Eiropas Savienības Ārlietu padomes sanāksmei Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  I.Balode L.Stauvere A.Sekacis