Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2014.gada 13.maija sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2014.gada 9.maijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 13.maijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1757
TA-377 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli""  Aizsardzības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-843  Noteikumu projekts "Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai"  Ekonomikas ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-847  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.582 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana-ārējais mārketings" sesto un turpmākajām kārtām""  Ekonomikas ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-2095
TA-708 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 26, Rēzeknē, nodošanu Rēzeknes pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-871  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-185
TA-717 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.oktobra rīkojumā Nr.458 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2014.gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-97
TA-727 
Rīkojuma projekts "Par Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-883  Par Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.61 48.§) "Informatīvais ziņojums "Par Valsts zemes dienesta institucionālās reorganizācijas rezultātiem"" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Tieslietu ministrija  B.Broka    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-2054
TA-741 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 29.maija rīkojumā Nr.217 "Par nekustamo īpašumu pirkšanu projekta "LIFE10 NAT/LV/000160 HYDROPLAN "Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana""" īstenošanai"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-891  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra noteikumos Nr.773 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-2073
TA-751 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-934  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu investīciju veicināšanai lauksaimniecībā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-921  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 22.novembra rīkojumā Nr.561 "Par uzdevumiem Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" 2014.-2020.gada plānošanas periodam vadības, uzraudzības un kontroles sistēmas ieviešanai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-928  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 27.aprīļa rīkojumā Nr.200 "Par Dziesmu un deju svētku padomes sastāvu""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-917  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-892  Rīkojuma projekts "Par R.Kronbergu"  Tieslietu ministrija  B.Broka  R.Kronbergs  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-898  Rīkojuma projekts "Par Rūtu Muktupāvelu"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  A.Kiopa R.Muktupāvela I.Stūre M.Strads   Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1807
TA-592 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  A.Kiopa I.Stūre M.Strads   Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-111
TA-881 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.404 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Dūklavs  R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-879  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ģ.Kronberga atbrīvošanu no Ventspils ostas valdes locekļa amata"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Dūklavs  J.Rauga  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-878  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par O.Brieža iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļa amatā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Dūklavs  O.Briedis J.Rauga  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-958  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju Ojāram Briedim savienot amatus"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Dūklavs  J.Rauga  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-877  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 24.decembra rīkojumā Nr.808 "Par valsts pārstāvju iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļu amatos""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Dūklavs  J.Rauga  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-929  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par vienreizējā sociālā pabalsta piešķiršanu E.Mednei sakarā ar trīnīšu piedzimšanu"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-290
TA-936 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" peļņas daļu par 2013.gadu"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  L.Jansone M.Cimermanis  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-145
TA-932 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.341 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumu un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu""  Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Lubāns N.Narvaišs P.Salkazanovs I.Ošenieks K.Grīviņa S.Mince  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-920  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības Septītās pamatprogrammas Pētniecības un tehnoloģiju attīstība 2007.-2020.gadam ietvaros apstiprinātā projekta "Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras sateces baseinā (BalticFlows)" ieviešanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-896  Informatīvais ziņojums "Par Baltijas ceļa 25.gadadienas svinību organizēšanu" un rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali Baltijas ceļa 25.gadadienas svinību pasākumu īstenošanai"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Stepanova U.Ahuna-Ozola E.Tanne E.Melbārzde  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-935  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par gatavošanos starptautiskajai pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības izstādei "Zaļā nedēļa 2015" Berlīnē" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-779  (iekļauts papildus) (skatīts MK) Informatīvais ziņojums "Par Valsts autoceļu tīklā esošo tiltu tehnisko stāvokli un nepieciešamo papildus finansējumu neatliekamai situācijas uzlabošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Lubāns J.Lange I.Stepanova   Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-737  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par valsts vietējo autoceļu ārkārtas ikdienas uzturēšanas darbiem un neatliekamiem tiltu uzturēšanas darbiem"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Lubāns J.Lange I.Stepanova   Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-931  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē budžeta veidošanas principi un vadlīnijas"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-709  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Tiesībsargam (par apdrošināšanas iemaksu algas indeksu)  Tiesībsargs  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-656  (saņemts ekonomikas ministra priekšlikums jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt) Atbildes projekts Saeimas Pieprasījumu komisijai (par iespēju paplašināt Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā projekta "Nacionālais integrācijas centrs" funkcijas un piešķirt tam papildus valsts budžeta finansējumu)  Saeimas Pieprasījumu komisija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK un atlikts 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-930  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2014.gada 19.maija sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Grinberga  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-938  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par strukturālajiem pasākumiem, ar ko uzlabo ES kredītiestāžu noturību"  Finanšu ministrija  A.Matīss  L.Kļaviņa A.Dravniece L.Rozenbaums   Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-949  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2014.gada 21.maija sanāksmē izskatāmajos Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Kultūras ministrija  D.Melbārde  M.Apsalone K.Kleina B.Mūrniece   Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-978  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2014.gada 20.-21.maija sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  A.Vahere-Abražune S.Ozoliņa   Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-975  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par 2014.gada 15.-16.maija neformālajā Eiropas enerģētikas ministru sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ekonomikas ministrija  R.Kozlovskis  R.Šņuka A.Timofejeva   Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-979  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 19.maija sanāksmei   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-2101  (2012.) Atbilde Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420655310  Administratīvā rajona tiesa  R.Kozlovskis  J.Megnis K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-696  (iekļauts papildus) (skatīts MK) Par Ministru kabineta 2014.gada 15.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.23 28.§) "Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojuma Nr.50 8.1.apakšpunktā Tieslietu ministrijai noteiktā uzdevuma izpildi un tā rezultātiem"" 1.punkta izpildes nosacījumiem  Tieslietu ministrija  B.Broka  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-807  Rīkojuma projekts "Par Publisko iepirkumu likuma 3.panta trešās daļas 2.punkta piemērošanu"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  2015-60-k,  Konfidenciāli    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē