Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2014.gada  7.jūlijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 8.jūlijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Ministru kabineta lieta (I)
0.1.  VSS-326
TA-1302 
(iekļauts papildus) Par Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.36 45.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2015. un 2016.gadam""  Tieslietu ministrija  A.Matīss  A.Kaļāne  Izskatīts MK sēdē 
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-2026
TA-1170 
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-367
TA-1232 
Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta zemesgabala Izmēģinātāju ielā 1B, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, privatizācijas izbeigšanu"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-1235  Par Ministru kabineta 2013.gada 28.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 59.§) "Informatīvais ziņojums "Latvijas Enerģētikas ilgtermiņa stratēģija 2030 – konkurētspējīga enerģētika sabiedrībai"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-383
TA-1241 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.239 "Finanšu ministrijas nolikums""  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-1084  Par Ministru kabineta 2014.gada 9.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 28.§) "Likumprojekts "Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā"" atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-256
TA-1109 
Noteikumu projekts "Latvijas valsts robežas drošības koordinācijas padomes nolikums"  Iekšlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-281
TA-1257 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rēzeknes ielā 2B, Dagdā, Dagdas novadā pārņemšanu valsts īpašumā"  Iekšlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-1430  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.922 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes "Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai" otro projekta iesnieguma atlases kārtu""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-1431  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.578 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitāti "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana"""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1011
TA-1191 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ozolu katlu māja", Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā, nodošanu Aizputes novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-1381  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija rīkojumā Nr.326 "Par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes sastāvu""  Kultūras ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-354
TA-1297 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta noteikumos Nr.537 "Noteikumi par prasībām ierakstīto un apdrošināto pasta sūtījumu izsniegšanai""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-87
TA-1184 
Noteikumu projekts "Transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāta aizpildīšanas un izsniegšanas kārtība"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-356
TA-1240 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) posma Jēkabpils-Varakļāni rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-206
TA-1002 
(atbalstīts VSS) Instrukcijas projekts "Tulkojumu pieprasīšanas un nodrošināšanas kārtība"  Tieslietu ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-380
TA-1382 
Noteikumu projekts "Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-1404  Rīkojuma projekts "Par Mērsraga novada administratīvajā teritorijā esošās Engures ezera daļas un zemes zem tās nodošanu Mērsraga novada pašvaldības valdījumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1296
TA-1166 
Rīkojuma projekts "Par Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā esošo Černostes, Meirānu, Tiskādu, Feimaņu un Virtūkšņa ezeru un zem tiem esošās zemes nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības valdījumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-1446  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.488 "Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi""  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-1439  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības Grantu shēmas "Sākuma kapitāla instruments" (Seed Money Facility) ietvaros"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-341
TA-1448 
(iekļauts papildus) Programmas projekts "Starpreģionu sadarbības programma INTERREG EUROPE 2014.-2020.gadam"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-412
TA-1449 
(iekļauts papildus) Programmas projekts "Starpreģionu sadarbības programma URBACTIII 2014.-2020.gadam"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-331
TA-1455 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.70 "Noteikumi par cilvēka orgānu izmantošanu medicīnā, kā arī cilvēka orgānu un miruša cilvēka ķermeņa izmantošanu medicīnas studijām""  Veselības ministrija  L.Straujuma (VM)    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-335
TA-1336 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļauj pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem un veic galvojumu sniegšanu un uzraudzību"  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1640
TA-1158 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-487
TA-1114 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumi"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-440
TA-1390 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai–nodibinājumam "Kokneses fonds""  Kultūras ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-1450  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Programmas projekts "ESPON 2020 teritoriālās sadarbības programma"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-1460  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nepieciešamo finansējumu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā sagatavošanai un nodrošināšanai 2014.gadam"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Skujiņa  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-1451  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par S.Bajāres atbrīvošanu no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amata"  Finanšu ministrija  A.Matīss  J.Plūme I.Liepa   Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-1452  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par J.Plūmes iecelšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā"   Finanšu ministrija  A.Matīss  J.Plūme I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-1454  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 26.septembra rīkojumā Nr.478 "Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdi""   Finanšu ministrija  A.Matīss  J.Plūme I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-1453  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju J.Plūmei savienot amatus"  Finanšu ministrija  A.Matīss  J.Plūme I.Liepa   Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1939
TA-1465 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību, Eiropas Atomenerģijas kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Karlauskis  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1207  Informatīvais ziņojums "Par valsts sociālā pabalsta Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm palielināšanu"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-1197  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanas izdevumiem)  Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1199  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par valsts pārvaldes iestāžu kolektīvajiem pasākumiem)  Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
5.1.  TA-1444  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības attīstības ministru neformālo sanāksmi Florencē, Itālijā, 2014.gada 14.-15.jūlijā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1470  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2014.gada 8.-9.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"   Tieslietu ministrija  U.Augulis  A.Skrjabina  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-1472  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības 2015.gada budžeta projektu  Finanšu ministrija  A.Matīss  A.Apse A.Dravniece  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1476  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Vienotās gaisa telpas ieviešanu  Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Muižnieks E.Šimiņa- Neverovska  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1473  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 14.jūlija sanāksmei  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-38  (saņemts satiksmes ministra priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt uz divām nedēļām) Informatīvais ziņojums "Par darba grupas priekšlikumiem turpmākās rīcības plānošanai valsts līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšanas rezultātā sagatavoto priekšlikumu īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  Dž.Innusa L.Priedīte- Kancēviča A.Lukstiņš I.Paeglītis R.Nīmanis  Izskatīts MK un atlikts 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-1219  Rīkojuma projekts "Grozījumi pamatnostādnēs "Latvijas kiberdrošības stratēģija 2014.-2018.gadam""  Aizsardzības ministrija  I.Druviete  E.Neimane  Izskatīts MK sēdē