Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2015.gada 17.marta sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2015.gada  12.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 17.martā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-348  Rīkojuma projekts "Par darba grupu Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam rīcības plāna īstenošanas koordinācijai"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-488  Rīkojuma projekts "Par finansējumu Latvijas prezidentūras nodrošināšanai Eiropas Savienības Padomē"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-906
TA-221 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 19.novembra rīkojumā Nr.792 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-675
TA-236 
Rīkojuma projekts "Par valsts zemesgabala "Vēži" Platones pagastā, Jelgavas novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-33
TA-392 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1089
TA-399 
Likumprojekts "Likums par ieguves rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē iesaistītu komercsabiedrību paziņojumiem par maksājumiem pārvaldes iestādēm"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1090
TA-424 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1088
TA-427 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1091
TA-398 
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1093
TA-397 
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-929
TA-307 
Likumprojekts "Grozījumi Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-22
TA-280 
Rīkojuma projekts "Par Ērgļu Profesionālās vidusskolas likvidāciju"  Izglītības un zinātnes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-125
TA-414 
Rīkojuma projekts "Par Cīravas Profesionālās vidusskolas likvidāciju"  Izglītības un zinātnes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1026
TA-116 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-922
TA-351 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1211 "Noteikumi par ritošā sastāva būvi, modernizāciju, atjaunošanas remontu, atbilstības novērtēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā""  Satiksmes ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-755
TA-503 
Likumprojekts "Grozījumi Informācijas atklātības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-501  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-506  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-408  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""   Zemkopības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-835
TA-529 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.1. pasākuma "EURES tīkla darbības nodrošināšana" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-466  (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-493  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par elektrotīklu pārvades savienojuma "Kurzemes loks" 3.posma "Tume – Rīga (Imanta)" rekonstrukcijai un jaunbūvei paredzētās darbības akceptu"   Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  J.Spiridonovs R.Šņuka O.Bogdanova M.Kauliņš A.Staltmanis   Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-497  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu elektrotīklu pārvades savienojuma "Kurzemes loks" 2. un 3.posmam "Dundaga – Tume – Rīga (Imanta)"   Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  J.Spiridonovs R.Šņuka O.Bogdanova M.Kauliņš A.Staltmanis A.Leitāne-Šķēle  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-431  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par faktiski veikto valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu pensiju apdrošināšanai ietekmi uz personu sociālo nodrošinājumu"   Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  SAN-486
 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" jaunā korpusa būvniecības un iekārtošanas finansējuma jautājumiem"  Veselības ministrija  G.Belēvičs     

Jautājuma izskatīšana atlikta

IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-314  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai (par kažokzvēru aizsardzību)  Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
5.1.  TA-200  Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2015-05-03   Satversmes tiesa  D.Reizniece-Ozola  K.Piģēns  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-481  Informatīvais ziņojums "Pārskats par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības Tiesas un Vispārējās tiesas lietās no 2014.gada 1.marta līdz 2015.gada 28.februārim"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  D.Pelše   Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-479  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 20.augusta rīkojumā Nr.433 "Par speciālās starpdisciplinārās komisijas izveidi Valsts drošības komitejas dokumentu izpētei""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Muižnieks K.Jarinovska J.Tomels K.Kangeris G.Liepiņš B.Daukšts J.Lazdiņš M.Kaprāns M.Strads  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-522  Informatīvais ziņojums "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2016., 2017. un 2018.gadam un bāzes izdevumos neiekļauto ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegto pasākumu sarakstu"  Finanšu ministrija  J.Reirs  J.Plūme I.Šņucins L.Kļaviņa A.Eberhards D.Kalsone N.Sakss I.Vasaraudze I.Komisare D.Gulbe J.Šints T.Trubača K.Stafecka B.Vīlipa Dž.Innusa I.Kamarūts J.Šnore I.Kārkliņa E.Turka Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, Prokuratūras, Tiesībsarga biroja, Tieslietu padomes, NEPLP, SPRK, LPS, LTRK, LDDK, LBAS pārstāvji  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-476  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Publisko iepirkumu likuma 3.panta trešās daļas 2.punkta piemērošanu"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis  A.Pildegovičs P.Vaivars A.Ozola  Izskatīts MK sēdē