Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2015.gada 12.jūnijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 16.jūnijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-649
TA-1212 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumos Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība""  Satiksmes ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-342
TA-1002 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.294 "Kārtība, kādā valsts un pašvaldību iestādes iegādājas un realizē ieročus un speciālos līdzekļus""  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1164  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju 2015.gada 15.-18.decembra Pasaules Tirdzniecības organizācijas 10. Ministru konferencē Nairobi (Kenija) un ar to saistītajā 2015.gada 15.decembra Eiropas Savienības Ārlietu padomes kopējās tirdzniecības politikas jautājumos sanāksmē Nairobi (Kenija)"  Ārlietu ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-5
TA-978 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-314
TA-1155 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-15 "Būvakustika""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-492
TA-1156 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija""   Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-229
TA-975 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 2.septembra noteikumos Nr.312 "Kārtība un apmēri, kādos veicami maksājumi par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-230
TA-976 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 5.augusta noteikumos Nr.445 "Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-226
TA-977 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā deleģē valsts pārvaldes uzdevumu – apkalpot privatizācijas sertifikātu kontus, kuros veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem un dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu un neapdzīvojamo telpu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1149
TA-552 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Jūras ielā 49, Jūrmalā"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-279
TA-1033 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-479
TA-1158 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 27.septembra noteikumos Nr.731 "Noteikumi par akcīzes preču apvienotā Kopienas tarifa (TARIC) nacionālajiem kodiem un to piemērošanas kārtību""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-1114  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta noteikumos Nr.802 "Noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-478
TA-1035 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-172
TA-1072 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-853
TA-758 
(skatīts MKK) (2014.) Likumprojekts "Grozījumi Operatīvās darbības likumā"  Iekšlietu ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  TA-1159  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-365
TA-1154 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-360
TA-1146 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-366
TA-1147 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"   Iekšlietu ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-324
TA-1148 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-358
TA-1149 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"   Iekšlietu ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-242
TA-1045 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  TA-1084  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi""   Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-987
TA-1037 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-1044
TA-882 
Noteikumu projekts "Noteikumi par sabiedriskas nozīmes gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanas saistībām"  Satiksmes ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-292
TA-1107 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude""  Satiksmes ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-291
TA-1127 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.873 "Noteikumi par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) kvalifikācijas un vilces līdzekļa vadīšanas tiesību iegūšanu""  Satiksmes ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.28.  VSS-94
TA-1032 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "P108" Saldus pagastā, Saldus novadā, nodošanu Saldus novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.29.  VSS-67
TA-989 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.191 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" īstenošanas kārtība""  Tieslietu ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.30.  VSS-271
TA-1160 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.271 "Noteikumi par izvērtēšanas ziņojumā iekļaujamās informācijas apjomu un tā sastādīšanas un sniegšanas kārtību""  Tieslietu ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.31.  TA-1133  Noteikumu projekts "Elektronisko izsoļu vietnes noteikumi"  Tieslietu ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.32.  VSS-493
TA-1163 
Rīkojuma projekts "Par atļauju Tieslietu ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu Valsts zemes dienesta dalību Starptautiskajā Mērnieku Federācijā"  Tieslietu ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.33.  VSS-56
TA-1040 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Gulbenes novada Gulbenes pilsētā"  Tieslietu ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.34.  VSS-58
TA-1042 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Pāvilostas novada Pāvilostas pilsētā"  Tieslietu ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.35.  VSS-57
TA-1041 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Lielvārdes novada Lielvārdes pilsētā"  Tieslietu ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.36.  VSS-59
TA-1043 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Rēzeknes pilsētā"  Tieslietu ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.37.  VSS-284
TA-1112 
Noteikumu projekts "Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadībā Latvijā iesaistīto institūciju informācijas par programmu ietvaros apstiprinātajiem projektiem publiskošanas kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.38.  VSS-1110
TA-1053 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.39.  VSS-275
TA-994 
Noteikumu projekts "Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi"  Zemkopības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.40.  VSS-213
TA-990 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministra kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.345 "Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena apritei nelielā apjomā""  Zemkopības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.41.  VSS-325
TA-992 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 16.augusta noteikumos Nr.649 "Trušu un kažokzvēru pārraudzības kārtība""  Zemkopības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.42.  TA-1199  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas pārstāvi Vienotā noregulējuma valdē"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.43.  TA-1193  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības policijas misijā Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN)"  Iekšlietu ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.44.  VSS-559
TA-1194 
(iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas un Eiropas Komisijas Vienotā pētniecības centra saprašanās memorandu"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.45.  TA-1185  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Gerhards  J.Bernāts  Izskatīts MK sēdē 
2.46.  TA-1189  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 6.janvāra noteikumos Nr.5 "Kārtība, kādā reģistrē personas, kurām izmaksāti uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, un parādniekus""  Tieslietu ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.47.  TA-1190  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.71 "Noteikumi par uzturlīdzekļu izmaksu""  Tieslietu ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.48.  TA-1205  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai""  Zemkopības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.49.  TA-1217  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izvietošanu valsts nekustamajā īpašumā Citadeles ielā 1, Rīgā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.50.  TA-1215  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 3.novembra rīkojumā Nr.625 "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Priekšpils un Austrumu piebūves projekta izdevumu segšanai""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.51.  TA-1219  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.oktobra rīkojumā Nr.465 "Par finansējuma piešķiršanu administratīvās ēkas un garāžas ēkas Jūras ielā 34, Ventspilī, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai""   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.52.  TA-1216  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 13.februāra rīkojumā Nr.70 "Par finansējuma piešķiršanu ēku Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.53.  TA-1218  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Republikas Prokuratūrai nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, un ēkas telpu Kalnciema ielā 14, Rīgā, nomas maksas, aprīkojuma, pārcelšanās un citu saistīto izdevumu segšanai"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.54.  TA-1225  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Ministru prezidents  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.55.  TA-1226  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kirgizstānas valdības līgumu par sadarbību izglītības jomā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.56.  VSS-184
TA-1231 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-15 "Ģeodēziskie darbi būvniecībā""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.57.  TA-1232  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2015.gada 1.jūlija līdz 30.septembrim"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-1168  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas rektora apstiprināšanu"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Gerhards  A.Kiopa D.Voita  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1220  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru prezidents  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-468  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Liepājas Universitātes rektora vietas izpildītāja iecelšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Gerhards  A.Kiopa  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-1180
TA-3054 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2011.) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.74 4.§) "Likumprojekts "Par Viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, Austrāliju, Kanādu, Japānu, Korejas Republiku, Meksikas Savienotajām Valstīm, Marokas Karalisti, Jaunzēlandi, Singapūras Republiku, Šveices Konfederāciju un Amerikas Savienotajām Valstīm"" izpildes gaitu  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-388  Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem valsts iestāžu izvietošanai valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pārvaldīšanā esošajos nekustamajos īpašumos Daugavpils cietoksnī"  Finanšu ministrija  J.Reirs  J.Upeniece K.Elsta A.Leitāne-Šķēle   Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1044  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāna 2014.–2016.gadam izpildes gaitu"   Iekšlietu ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-1166  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Profesionālās izglītības ģenerāldirektoru sanāksmes, kas notiks 2015.gada 21.jūnijā Rīgā, iekļaušanu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē Latvijā notiekošo pasākumu kalendārā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
4.5.  VSS-356
TA-1101 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības programmu līdzfinansēto projektu labklājības jomā īstenošanai"   Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-998  Informatīvais ziņojums "Par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas likvidācijas ietekmi uz tiesvedību civillietās"  Tieslietu ministrija  D.Reizniece-Ozola  I.Kucina G.Aigars D.Obuka  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-2969  (2014.) Informatīvais ziņojums "Par vienotas nekustamā īpašuma (zeme un būves) kadastrālās vērtības piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam"  Tieslietu ministrija  D.Reizniece-Ozola  E.Baklāne-Ansberga L.Medina A.Kaļāne  Izskatīts MK sēdē 
4.8.  VSS-587
TA-1142 
Informatīvais ziņojums "Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2016.–2018.gadam"  Tieslietu ministrija  D.Reizniece-Ozola  L.Medina O.Zeile E.Ābele B.Banga  Izskatīts MK sēdē 
4.9.  TA-1195  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 1991.gada barikāžu 25 gadu atceres pasākumu organizēšanu"   Kultūras ministrija  D.Melbārde  J.Garjāns A.Leitāne-Šķēle J.Antropova   Izskatīts MK sēdē 
V. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
5.1.  VSS-505
TA-1197 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Programmas projekts "Par Latvijas – Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020.gadam projektu Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  VSS-237
TA-1201 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Programmas projekts "Par Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta
6.1.  TA-1013  Atbildes projekts tiesībsargam (par personas datu publiskošanu)  Tiesībsargs  D.Reizniece-Ozola  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  SAN-867
 
Atbildes projekts Saeimas deputātu grupai (ar Latvijas Okupācijas muzeja rekonstrukciju un Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla izveidi)  Saeimas deputāts  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-1140  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2015.gada 29.aprīļa formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/2029   Zemkopības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1202  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Savienības 2016.gada budžeta projektu"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1230  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2015.gada 29.aprīļa argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/0353  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  A.Timofejeva E.Pētersone   Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar prezidentūru Eiropas Savienības Padomē saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  SAN-985
 
Par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2015.gada 19.jūnija sanāksmē izskatāmajiem Veselības ministrijas kompetences jautājumiem  Veselības ministrija  G.Belēvičs     

Izskatīts MK sēdē

8.2.  SAN-1039
 
(iekļauts papildus) Par 2015.gada 22.jūnija Eiropas Savienības Ārlietu padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  R.Vējonis  P.Vaivars I.Skujiņa Ā.Vīgants    

Izskatīts MK sēdē

8.3.    (iekļauts papildus) Par 2015.gada 23.jūnija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem    R.Vējonis  P.Vaivars I.Skujiņa K.Našeniece   

Izskatīts MK sēdē

8.4.    (iekļauts papildus) Par 2015.gada 25.-26.jūnija Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem    R.Vējonis  K.Našeniece   

Izskatīts MK sēdē

8.5.    (iekļauts papildus) Par 2015.gada 18.jūnija Euro grupas un 2015.gada 19.jūnija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem    J.Reirs     

Izskatīts MK sēdē

8.6.  SAN-1052
 
(iekļauts papildus) Par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2015.gada 18.-19.jūnija sanāksmē izskatāmajiem Labklājības ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem  Labklājības ministrija  U.Augulis     

Izskatīts MK sēdē

IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
9.1.  TA-917  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (skatīts MK) Papildus rakstveida paskaidrojumi Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420203015   Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  D.Reizniece-Ozola  J.Spiridonovs R.Šņuka O.Bogdanova S.Strautiņa K.Cirsis   Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-1086  Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai Rīgas tiesu namam lietā Nr.A420215315   Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  K.Gerhards  A.Kiopa E.Papule  Izskatīts MK sēdē 
9.3.  TA-1196  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Kipras Republikas pārskatītā Saprašanās memoranda un par Eiropas Stabilizācijas mehānisma rezerves fonda izveides un peļņas novirzīšanu tajā apstiprināšanu Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
9.4.  TA-1198  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem saistībā ar Krievijas aizliegumu sagatavotu un konservētu zivju produktu importam no Latvijas"   Zemkopības ministrija  G.Belēvičs  D.Lucaua N.Riekstiņš D.Šmits E.Šadris E.Bērziņa   Izskatīts MK sēdē 

Izskatīts MK sēdē

X. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
10.1.  2015-220-s,  Par Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.22 41.§) 2 punkta izpildi     J.Reirs  K.Ozoliņš V.Līpenītis Dž.Innusa I.Aire   

Izskatīts MK sēdē

10.2.  2015-208-k,  Par Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.20 55.§) 3 punkta izpildi    L.Straujuma  I.Pētersone-Godmane Ē.Cinkus M.Baltmanis J.Sārts A.Mikiško J.Garisons A.Pildegovičs A.Puriņš A.Freimanis Dž.Innusa I.Aire   

Izskatīts MK sēdē

10.3.  2015-206-s,  Par Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.20 55.§) 4 punkta izpildi    D.Reizniece-Ozola  A.Freimanis Dž.Innusa I.Aire   

Izskatīts MK sēdē

10.4.  2015-233-k,  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielajā palātā izskatāmo lietu "Jeronovičs pret Latviju""    R.Vējonis  S.Kauliņa R.Rūse A.Mickevičs Dž.Innusa I.Aire   

Izskatīts MK sēdē

10.5.  2015-234-k,    R.Vējonis     

Izskatīts MK sēdē