Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2015.gada 6.oktobra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2015.gada  .oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 6.oktobrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-864
TA-2028 
Likumprojekts "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-299
TA-1916 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-300
TA-1919 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.70 "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-301
TA-1920 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-302
TA-1922 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumos Nr.570 "Derīgo izrakteņu ieguves kārtība""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-303
TA-1923 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos Nr.736 "Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-304
TA-1924 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1014 "Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-2111  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek paredzētas valsts saistības par akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" izsniegtajām garantijām un kādā veic valsts saistību uzraudzību"  Finanšu ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-97
TA-1902 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-733
TA-2010 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-734
TA-2011 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.526 "Nelikumīgi izvesto mākslas un antikvāro priekšmetu atdošanas kārtība""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-732
TA-1826 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-681
TA-2134 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.3. pasākuma "Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-2120  Rīkojuma projekts "Par atļauju Labklājības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu Sociālās integrācijas valsts aģentūras dalību starptautiskajā organizācijā "Eiropas rehabilitācijas platforma""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-586
TA-1877 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.379 "Ventspils brīvostas pārvaldes nolikums""  Satiksmes ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-587
TA-1882 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.378 "Rīgas brīvostas pārvaldes nolikums""  Satiksmes ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-682
TA-1949 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos Nr.351 "Sabiedrisko autotransporta līdzekļu iepirkuma noteikumi""  Satiksmes ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-370
TA-2042 
Likumprojekts "Grozījumi Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-861
TA-2013 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-860
TA-2014 
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-878
TA-2041 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumos Nr.827 "Ieslodzījuma vietu pārvaldes nolikums""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-2140  Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Purvciema ielā 6, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - Austrumu maģistrāles posma no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai izbūves nodrošināšanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-133
TA-1966 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.septembra noteikumos Nr.703 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-2105  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumos Nr.59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-2153  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-2148  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta programmas "Ekonomikas attīstības programma" finanšu līdzekļu izmantošanu"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-2156  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-2176  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.464 "Noteikumi par 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai""  Satiksmes ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-2174  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par iespējamo humāno palīdzību bēgļu krīzes risināšanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-690
TA-2182 
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par atļauju Tieslietu ministrijai uzņemties saistības un īstenot projektus un pasākumus Eiropas Komisijas un citu ārvalstu finanšu palīdzības sniedzēju tieši administrētajās finanšu programmās"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1838  Rīkojuma projekts "Par S.Plūmiņas atbrīvošanu no amata"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  S.Plūmiņa  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2181  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-711
TA-2107 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Kārtība un kritēriji, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, un obligātās prasības pārcelšanai uz nākamo klasi"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK un atlikts 
2.4.  TA-119  Par Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.2 21.§) "Noteikumu projekts "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"" 2.punktā un Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.71 26.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju""" 2.punktā doto uzdevumu atzīšanu par aktualitāti zaudējušiem  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  O.Zeile S.Šķiltere U.Svilpe  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-1984  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Būvniecības informācijas sistēmas un Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas sasaistes izveidei nepieciešamajiem pasākumiem un finansējumu"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-2152  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.438 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  A.Leitāne-Šķēle  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-2163  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Valteru Mūrnieku"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  V.Mūrnieks  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-2092  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par finansējuma pārdali muitas un robežas kontroles punktu darbības nodrošināšanai un attīstībai"  Finanšu ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1529  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par bezīpašnieka vai bezmantinieka mantas apzināšanas kārtības uzlabošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece-Ozola  L.Vucēne A.Leitāne-Šķēle  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-688
TA-2016 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kandidatūru prezidentūrai Baltijas jūras valstu padomes Speciālajā grupā organizētās noziedzības apkarošanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-2147  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas 2014.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem un Valsts kontroles atzinumu"   Finanšu ministrija  D.Reizniece-Ozola  J.Plūme I.Šņucins I.Braunfelde L.Lazdāne G.Medne L.Agleniece A.Leitāne-Šķēle  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-2059  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku darba organizācijas izvērtēšanas komisijas secinājumiem, ieteikumiem un rekomendācijām turpmāku pasākumu rīkošanai"  Tiesībsargs  M.Seile  G.Catlaks  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
4.1.  TA-2150  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2015.gada 13.oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Skujiņa   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2164  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības neformālo Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomi 2015.gada 7.oktobrī  Satiksmes ministrija  E.Rinkēvičs  E.Šimiņa-Neverovska  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-2166  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2015.gada 8.oktobra sanāksmei  Satiksmes ministrija  E.Rinkēvičs  E.Šimiņa-Neverovska I.Skujiņa   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2167  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par budžeta grozījuma projektu Nr.7 2015.gada vispārējam budžetam - Bēgļu krīzes pārvaldīšana: tūlītēji budžeta pasākumi Eiropas programmā migrācijas jomā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece-Ozola  I.Vasaraudze L.Trūle  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2168  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2015.gada 8.–9.oktobra sanāksmē izskatāmajos Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  T.Rinmane  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-2173  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2015.gada 8.-9.oktobra sanāksmē izskatāmajos Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  A.Skrjabina  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-2175  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2015.gada 12.oktobra sanāksmei   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  E.Stiprais E.Severs   Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-2109  Informatīvais ziņojums "Par kandidātu nominēšanu Eiropas Komisijas Tieslietu un patērētāju ģenerāldirektorāta Augsta līmeņa grupai par nediskrimināciju, līdztiesību un dažādību"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Skujiņa K.Brusbārdis I.Jankovska   Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1989  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai civillietā Nr.C30430715/4   Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa  D.Reizniece-Ozola  A.Dravniece A.Zitcere A.Leitāne-Šķēle  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2114  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2015.gada 26.maija sēdes protokola Nr.26 45.§ "Likumprojekts "Par Latvijas Republikas, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Eiropā un Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štāba nolīgumu, ar kuru papildina Parīzes protokolu"" 8. un 9.punktā uzdoto uzdevumu izpildi"  Finanšu ministrija  D.Reizniece-Ozola  S.Āmare-Pilka I.Spriņģe  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-2151  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas nostāju attiecībā uz divpusējo investīciju līgumu sarunām"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Burmistre R.Trokša   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-2090  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Dienesta vajadzībām  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  2015-59-s,    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē