Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2015.gada 29.decembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 5.janvārī
plkst.12.00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-707
TA-2872 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-927
TA-2847 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-2842  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumos Nr.694 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda vadības noteikumi""   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-2916  Noteikumu projekts "Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-2884  Saeimas lēmumprojekts "Par Aizdevuma finansējuma līgumu starp Latvijas Republiku kā aizdevēju un vienotā noregulējuma valdi kā aizņēmēju"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-2895  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 24.augusta rīkojumā Nr.411 "Par finansējuma piešķiršanu Finanšu ministrijai Valsts ieņēmumu dienesta administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksas, aprīkojuma iegādes, pārcelšanās un uzturēšanas izdevumu segšanai""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-2818  Par Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.51 59.§) "Informatīvais ziņojums "Par Satiksmes ministrijas izvirzītajiem priekšlikumiem Krievijas ekonomisko sankciju negatīvo seku mazināšanai tranzīta un loģistikas jomā"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-2911  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai""  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1078
TA-2932 
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Saldus Profesionālajai vidusskolai"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1202
TA-2902 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-2914  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-2922  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1036
TA-2917 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1210 "Noteikumi par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību""  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-604
TA-2918 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.940 "Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par pirmstermiņa veselības pārbaudes izdevumu segšanas kārtību""  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-839
TA-2919 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība""  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1184
TA-2926 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-774
TA-2791 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo nekustamo īpašumu "V1224" un "Autoceļš V1224", Gaviezes pagastā, Grobiņas novadā, nodošanu Grobiņas novada pašvaldības īpašumā "  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-2831  Par Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.28 23.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-971
TA-2764 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-1191
TA-2852 
Noteikumu projekts "Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1011
TA-2671 
Noteikumu projekts "Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības kārtība"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-2836  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija noteikumos Nr.299 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-3020  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Latvijas Goda ģimenes apliecības "3+ Ģimenes karte" programmas īstenošanas kārtība"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-687
TA-2539 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi""  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-2996  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumos Nr.153 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos""  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-3  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2937  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-808
TA-244 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Oficiālās elektroniskās adreses likums"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  B.Kņigins U.Bisenieks G.Ozols I.Liepa D.Gulbe J.Citskovskis J.Salmiņa R.Auziņš   Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-908
TA-2910 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr.245 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz, pārreģistrē, aptur un anulē speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī prasībām kapitālsabiedrībai speciālās atļaujas (licences) saņemšanai""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  I.Apsīte L.Duntava D.Brūklītis I.Olafsone  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-2858  Likumprojekts "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  A.Kiopa L.Treimane  Izskatīts MK un atlikts 
2.5.  VSS-736
TA-2935 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  G.Arāja S.Šmīdlere  Izskatīts MK un atlikts 
2.6.  VSS-797
TA-2941 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  G.Arāja S.Šmīdlere  Izskatīts MK un atlikts 
2.7.  TA-2882  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās" īstenošanas noteikumi"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  L.Eņģele  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-5  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā finanšu iestāde izpilda finanšu kontu pienācīgas pārbaudes procedūras un sniedz informāciju par finanšu kontiem Valsts ieņēmumu dienestam"  Finanšu ministrija  J.Reirs  I.Šņucins R.Auziņš  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-2892  Informatīvais ziņojums "Par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto valsts budžeta ieņēmumu administrēšanā un uzskaitē risināmajiem jautājumiem administratīvā sloga mazināšanai nodokļu maksātājiem un efektīvam Valsts ieņēmumu dienesta organizatoriskajam procesam"  Finanšu ministrija  J.Reirs  D.Pelēkā V.Narnicka I.Liepa A.Tihomirovs U.Bisenieks   Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2987  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  V.Makarovs E.Trumkalns   Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-2837  (jautājuma izskatīšana tiek atlikta) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanu 2014.gadā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  I.Builis K.Šadurskis R.Bula V.Lokenbahs J.Dambis J.Vucāns V.Birkavs M.Saukāns G.Precinieks G.Jankovs I.Liepa J.Rozenfelds  Izskatīts MK un atlikts 
3.4.    (iekļauts papildus) Informācija par plānoto Valsts kancelejas reorganizāciju    L.Straujuma  M.Krieviņš   

Izskatīts MK sēdē

IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.    (jautājuma izskatīšana tiek atlikta) Konceptuāls ziņojums "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā "Mērķarhitektūra v.1.0""    Dz.Rasnačs (vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs)     

Izskatīts MK un atlikts

V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-2931  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ģenerālprokuratūra  J.Reirs  M.Brencis Ē.Kalnmeiers I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-2420  (jautājuma izskatīšana tiek atlikta) Par Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2015.gada 28.decembra blakus lēmumu civillietā Nr.C30504912  LR Augstākā tiesa  R.Kozlovskis    Izskatīts MK un atlikts 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-4  (iekļauts papildus) .  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē