Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2016.gada 19.janvāra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2016.gada  15.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 19.janvārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-2871  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 15.marta rīkojumā Nr.131 "Par Latvijas izvirzīto ad hoc tiesnešu sarakstu un Paskaidrojošo rakstu Eiropas Cilvēktiesību tiesai""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-781
TA-2944 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-16  Par Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 54.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par būvdarbu veicēju un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņa pagarināšanu  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1171
TA-2898 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumos Nr.740 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-27  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.840 "Noteikumi par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu līgumcenu robežām""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-28  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.1068 "Noteikumi par būvdarbu koncesiju līgumcenu robežām""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-29  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.937 "Noteikumi par līgumcenu robežām iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-26  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.519 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežām""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-842
TA-3022 
Likumprojekts "Grozījums Valsts materiālo rezervju likumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-987
TA-2913 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumos Nr.423 "Nodrošinājuma valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1028
TA-3005 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-33  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-873
TA-2275 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-975
TA-3016 
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-700
TA-3017 
Likumprojekts "Grozījumi Jūras kodeksā"  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-605
TA-2602 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme"  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1034
TA-2575 
Noteikumu projekts "Par 2013.gada Vēstuļu korespondences reglamentu"  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1004
TA-2783 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumos Nr.836 "Noteikumi par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites digitālās kontrolierīces (tahogrāfa) karšu izsniegšanu, anulēšanu un apturēšanu uz laiku""  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1159
TA-2933 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.466 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem""  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-1185
TA-34 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1313
TA-25 
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu"  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-2920  Par Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 40.§) "Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidē"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-846
TA-2767 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-847
TA-2768 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-848
TA-2770 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-895
TA-2846 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi""  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-1181
TA-2815 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumos Nr.84 "Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-2930  Par atsevišķu Ministru kabineta sēžu protokollēmumu (par valsts informācijas sistēmu attīstību) doto uzdevumu atzīšanu par aktualitāti zaudējušiem  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-2973  Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-61  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.437 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Tirdzniecības pasākumi"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-63  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-54  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.857 "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras nolikums""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  TA-55  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.271 "Ekonomikas ministrijas nolikums""   Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  TA-57  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.477 "Latvijas ārējā tēla politikas koordinācijas padomes nolikums""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  TA-58  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.janvāra rīkojumā Nr.44 "Par peldvietu un jahtu ostu atbilstības novērtējuma komisiju""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  TA-59  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumu Nr.499 "Tūrisma attīstības valsts aģentūras nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"   Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  TA-78  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Latvijas Republikas valsts robežas joslai gar ārējo Latvijas Republikas sauszemes robežu"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  TA-82  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"" izskatīšanai Saeimā"  Ministru prezidents  L.Straujuma    Izskatīts MK un atlikts 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-50  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-736
TA-2935 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  G.Arāja S.Šmīdlere J.Ikstens   Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-81  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Ventspils Mūzikas vidusskolai"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-44  Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem 2016.gada pasākumu plāna Centrālās un Austrumeiropas valstu un Ķīnas sadarbības formāta ietvaros īstenošanai un finansēšanai" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  E.Dzelme A.Maldups A.Leitāne-Šķēle   Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-9  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Finanšu sektora attīstības plāna 2014.-2016.gadam ieviešanas gaitas rezultātiem" un rīkojuma projekts "Grozījumi Finanšu sektora attīstības plānā 2014.–2016.gadam"   Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Dravniece A.Zitcere A.Leitāne-Šķēle   Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-1201
TA-2943 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par SIA "Lattelecom" 2014.gadā sniegtā universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensāciju"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  I.Apsīte I.Eglītis E.Beļskis D.Bankoviča  Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  TA-85  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā. Mērķarhitektūra v1.0"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  M.Krastiņš U.Bisenieks A.Leitāne-Šķēle E.Šadris R.Kancēvičs R.Timermanis   Izskatīts MK un atlikts 
4.2.  VSS-1029
TA-2843 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Pamatnostādņu projekts "Darba aizsardzības politikas pamatnostādnes 2016.-2020.gadam"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
5.1.  TA-88  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2016.gada 25.-26.janvāra neformālajā Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-84  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Komisijas paziņojumu par Aprites ekonomikas pakotni un direktīvu projektiem, ar kuriem groza atkritumu apsaimniekošanas jomas direktīvās  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola R.Vesere   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-56  Par Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.20 55.§) 6.punktā dotā uzdevuma izpildi   Ministru prezidents  L.Straujuma  I.Gailīte L.Peinberga D.Trofimovs   Izskatīts MK sēdē 
7.2.  2016-2-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Miķelsons pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce D.Trofimovs    

Izskatīts MK sēdē

7.3.  SAN-111
 
Iekļauts papildus  Finanšu ministrija  J.Reirs     

Izskatīts MK sēdē

7.4.  2016-59-s,    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē