Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2016.gada 8.marta sēdes darba kārtība - sēdes sākums plkst.13.00

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - zemkopības ministrs
Jānis Dūklavs
Rīgā, 2016.gada 3.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 8.martā
plkst. 13:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Ministru kabineta lieta (I)
0.1.  TA-335  (iekļauts papildus) Par Ministru kabineta 2016.gada 1.marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.10 51.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2017., 2018. un 2019.gadam un bāzes izdevumos neiekļauto ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegto pasākumu sarakstu""  Finanšu ministrija  A.Ašeradens (LM)    Izskatīts MK sēdē 
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-26
TA-340 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem""  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-28
TA-364 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 20.maija noteikumos Nr.263 "Valsts kancelejas nolikums""  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-370  Par Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.29 89.§) "Par Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.20 55.§) 3.punkta izpildi" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi   Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-106
TA-321 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valstīm un starptautiskajām organizācijām, kuras sastādījušas to personu sarakstus, kas tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos teroristiskās darbībās vai masu iznīcināšanas ieroču izgatavošanā, glabāšanā, pārvietošanā, lietošanā vai izplatīšanā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1265
TA-177 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Noteikumu projekts "Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK un atlikts 
1.6.  TA-327  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.887 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.2.apakšaktivitāti "Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana"""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-991
TA-137 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-353  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.302 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem""  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-356  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība""  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-357  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību""  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-887
TA-312 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldības īpašumā"   Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1256
TA-283 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-348  Par Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 11.§) "Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas valdījumā esoša nekustamā īpašuma Rīgas ielā 10B, Olainē, Olaines novadā, nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā"" 2.punktā, 3.3.apakšpunktā un 4.punktā doto uzdevumu atzīšanu par aktualitāti zaudējušiem  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1025
TA-246 
Likumprojekts "Grozījums Imigrācijas likumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1321
TA-270 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.569 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-966
TA-285 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.257 "Noteikumi par kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1319
TA-266 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.oktobra noteikumos Nr.1174 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" īstenošanas kārtība un divpusējās sadarbības fonda sagatavošanas vizīšu projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-454
TA-138 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.788 "Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-597
TA-2934 
(2015.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 27.jūnija noteikumos Nr.211 "Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-359  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 31.oktobra rīkojumā Nr.529 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republika-Izraēlas Valsts kopējā izglītības, kultūras un zinātnes sadarbības starpvaldību komitejā""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1364
TA-216 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1511 "Sabiedriskā transporta padomes nolikums""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-1258
TA-15 
Noteikumu projekts "Noteikumi par profesionālo patentpilnvarnieku sarakstu, tā uzturēšanas kārtību un profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmena kārtību"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-752
TA-38 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-224
TA-362 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.1. pasākuma "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi" īstenošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-1282
TA-333 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.2.pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" īstenošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-336  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" īstenošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-339  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-375  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-381  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-382  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā"   Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-384  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"   Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-385  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā"  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-380  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Apbalvošanas padomi"  Ministru prezidents  M.Kučinskis  I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-314  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  E.Severs  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1035
TA-83 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas""  Satiksmes ministrija  U.Augulis  E.Beļskis T.Trenko L.Batalauska A.Salmiņš I.Runča I.Veļikanova O.Krakts  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-413  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Arta Stuckas atbrīvošanu no Rīgas ostas valdes locekļa amata"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-417  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Jāņa Baika iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļa amatā"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Baiks  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-420  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju Jānim Baikam savienot amatus"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Baiks  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-401  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par K.Ozoliņa atbrīvošanu no Rīgas ostas valdes locekļa amata"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-403  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par A.Stuckas iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļa amatā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-398  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju A.Stuckam savienot amatus"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-418  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 24.decembra rīkojumā Nr.807 "Par valsts pārstāvju iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļu amatos""   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-424  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Gata Ābeles atbrīvošanu no Ventspils ostas valdes locekļa amata"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-428  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Gata Eglīša iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļa amatā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  G.Eglītis  Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-425  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju Gatim Eglītim savienot amatus"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  G.Eglītis  Izskatīts MK sēdē 
2.14.  TA-396  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Dž.Innusas atbrīvošanu no Ventspils ostas valdes locekļa amata"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  TA-397  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par K.Ozoliņa iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļa amatā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  TA-395  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju K.Ozoliņam savienot amatus"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  TA-393  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Sandras Bukanes atbrīvošanu no Ventspils ostas valdes locekļa amata"   Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)  I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
2.18.  TA-407  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ringolda Beinaroviča iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļa amatā"   Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)  R.Beinarovičs I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
2.19.  TA-411  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju Ringoldam Beinarovičam savienot amatus"   Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)  R.Beinarovičs I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
2.20.  TA-408  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 24.decembra rīkojumā Nr.808 "Par valsts pārstāvju iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļu amatos""  Finanšu ministrija  A.Ašeradens U.Augulis (FM)  R.Beinarovičs I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
2.21.  TA-405  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ringolda Beinaroviča atbrīvošanu no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amata"   Finanšu ministrija  A.Ašeradens U.Augulis (FM)  R.Beinarovičs I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
2.22.  TA-416  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Māra Drobiševska iecelšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  M.Drobiševskis  Izskatīts MK un atlikts 
2.23.  TA-415  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju Mārim Drobiševskim savienot amatus"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  M.Drobiševskis  Izskatīts MK un atlikts 
2.24.  TA-412  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.septembra rīkojumā Nr.478 "Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdi""  Finanšu ministrija  A.Ašeradens U.Augulis (FM)  R.Beinarovičs I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-525
TA-2302 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) (2014.) Informatīvais ziņojums "Par civilās aizsardzības kursa izmaksām, ieviešanas grafiku vispārējās izglītības iestādēs un profesionālās izglītības iestādēs"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-198  Informatīvais ziņojums "Par XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norisi un piešķirto līdzekļu izlietojumu"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  G.Catlaks A.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  SAN-421
 
(2015.) Atbildes projekts tiesībsargam (par apsardzes darbinieku apmācības un sertifikācijas efektivitāti)  Tiesībsargs  R.Kozlovskis    Izskatīts MK un atlikts 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-440  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2016.gada 10.-11.marta sanāksmē izskatāmajos Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  I.Muceniece  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-447  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016.gada 14.marta sanāksmei   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-448  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2016.gada 15.marta sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  E.Šadris K.Brusbārdis  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-454  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2016.gada 10.-11.marta sanāksmē izskatāmajos Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
6.1.  TA-406  (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-455  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2016.gada 14.marta sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Plātere V.Heniņš  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  2016-59-s (2015.),    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē