Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2016.gada 10.jūnijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 14.jūnijā
plkst. 12:00-12.40 un no plkst. 13.40-14.45

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Ministru kabineta lieta
0.1.  TA-1087  (iekļauts papildus) Par Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.26 39.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2017., 2018. un 2019.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" izstrādes procesā""  Finanšu ministrija  K.Gerhards  D.Skuja  Izskatīts MK sēdē 
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1259
TA-922 
Noteikumu projekts "Kuģu kontroles, pārbaudes un aizturēšanas kārtība Latvijas ūdeņos"  Aizsardzības ministrija  U.Augulis (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1298
TA-692 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-1100  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-1060  Rīkojuma projekts "Par darba grupu sarunām ar Lietuvas Republiku par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līguma projektu par ekonomisko sadarbību ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un kontinentālajā šelfā Baltijas jūrā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-207
TA-870 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1623 "Noteikumi par valsts nodevas likmi par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un nodevas maksāšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-166
TA-1086 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3.pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskajām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" īstenošanas noteikumi"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-290
TA-948 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Talsu ielā 112B, Ventspilī, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-16
TA-908 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1290
TA-812 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-201
TA-865 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.262 "Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Piebalgas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, pārņemšanu valsts īpašumā un nodošanu Rīgas Tehniskās universitātes īpašumā""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-234
TA-826 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas Prokuratūras valdījumā esošo būvju nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-1173  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 2.februāra rīkojumā Nr.52 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-341
TA-1011 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.257 "Noteikumi par kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-192
TA-1073 
Noteikumu projekts "Noteikumi par pārvietošanas dokumentu personai, kurai piešķirta pagaidu aizsardzība"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-293
TA-901 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-312
TA-1089 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumos Nr.324 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" aktivitātes "Pētniecība" projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-82
TA-1074 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.529 "Konsultatīvās padomes "Izglītība visiem" nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-735
TA-859 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo nekustamo īpašumu un maģistrālo tīklu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-278
TA-1003 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem sedz pašvaldības izdevumus par nepilngadīgu patvēruma meklētāju izmitināšanu"   Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-277
TA-1024 
Rīkojuma projekts "Par darbadienas pārcelšanu 2017.gadā"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-347
TA-983 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 21.oktobra rīkojumā Nr.646 "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2016.gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-346
TA-984 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 21.oktobra rīkojumā Nr.644 "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2016.gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-183
TA-903 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā zemesgabala Sporta ielā 14, Cimdeniekos, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā, nodošanu Grobiņas novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-1236
TA-900 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "Ceļš Vidzemes šoseja-Lauciņi" Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, nodošanu Smiltenes novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-1269
TA-1053 
Noteikumu projekts "Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstiem komercreģistrā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-337
TA-1034 
Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2017.gadam"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-358
TA-1151 
Noteikumu projekts "Elektronisko cigarešu uzpildes mehānisma tehniskie standarti"  Veselības ministrija  U.Augulis (VM)    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-218
TA-969 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.774 "Kontaktpersonu noteikšanas, primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtība""  Veselības ministrija  U.Augulis (VM)    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-525
TA-184 
Noteikumu projekts "Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-77
TA-910 
Noteikumu projekts "Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-197
TA-1021 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.124 "Kārtība, kādā tiek veikta Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu finansēto projektu finanšu kontrole""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-237
TA-911 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.200 "Valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas kārtība Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu finansējuma saņēmējiem no Latvijas""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-198
TA-912 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.marta noteikumos Nr.113 "Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un projektu īstenošanai un veic maksājumus""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-282
TA-1107 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.453 "Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  TA-882  Noteikumu projekts "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām"  Zemkopības ministrija  D.Reizniece- Ozola (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  VSS-373
TA-1160 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija  D.Reizniece- Ozola (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  VSS-296
TA-1047 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1056 "Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija  D.Reizniece- Ozola (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  TA-1126  Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā" apakšpasākuma "Atbalsts meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko nodarījuši ugunsgrēki, dabas katastrofas, katastrofāli notikumi" aktivitātē "Meža ugunsgrēku, kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma ierīkošana un uzlabošana" īstenošanai"  Zemkopības ministrija  D.Reizniece- Ozola (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  TA-1130  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.292 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības"""  Zemkopības ministrija  D.Reizniece- Ozola (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  VSS-205
TA-929 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Daugavgrīvas ielā 8, Rīgā, nodošanu zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" īpašumā"  Zemkopības ministrija  D.Reizniece- Ozola (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  VSS-108
TA-1177 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par apvienošanās izvērtēšanu"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.42.  TA-1170  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 29.marta rīkojumā Nr.235 "Par valsts kapitālsabiedrību padomju veidošanu""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.43.  VSS-78
TA-758 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījums Atkritumu apsaimniekošanas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.44.  VSS-1183
TA-761 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.45.  TA-1190  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  D.Reizniece- Ozola (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.46.  TA-1150  (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" pamatkapitālā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.47.  TA-1213  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Eiropas dzelzceļa līnijas" kārtējo pamatkapitāla palielināšanu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1220  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Par Ventspils augstskolas rektora vietas izpildītāja iecelšanu  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  A.Kiopa G.Rēvalde D.Štefenberga K.Krēsliņš  Izskatīts MK un atlikts 
2.2.  VSS-1231
TA-855 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Publisko iepirkumu likums"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  O.Geitus- Eitvina I.Liepa I.Bērziņa L.Batalauska  Izskatīts MK un atlikts 
2.3.  TA-1143  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumos Nr.153 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos""  Satiksmes ministrija  U.Augulis P.Vilks  T.Vectirāns I.Brice K.Godiņš I.Ošenieks A.Novikova P.Salkazanovs N.Bergs  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-1196  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  D.Deičmane I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-1197  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  D.Deičmane I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-615
TA-782 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likums"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  V.Vītoliņš  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-375
TA-1085 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros 2015.gadā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  Z.Liepiņa D.Klinsone G.Jaunbērziņa- Beitika I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-301
TA-1084 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par projekta "Latvijas romu platforma I: dialogs, sadarbība un iesaistīšana" īstenošanu Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014–2020" sadaļas "Dotācijas nacionālo romu platformu izveides atbalstam" ietvaros"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1117  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojuma Nr.50 8.2.apakšpunktā Tieslietu ministrijai noteiktā uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina I.Spure S.Sausiņa  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  VSS-329
TA-1155 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Valsts analīzes centra un Monētu valsts analīzes centra funkciju izpildi"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Dravniece A.Zitcere D.Buse  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
4.1.  TA-1192  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par ES kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Melnkalni 12.sadaļā (Pārtikas drošums, veterinārā un fitosanitārā politika), 13.sadaļā (Zivsaimniecība) un Turciju 33.sadaļā (Finanšu un budžeta nosacījumi)  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Catlaka  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1218  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2016.gada 20.jūnija sanāksmei  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola I.Prūse   Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1222  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2016.gada 17.jūnija sanāksmei   Veselības ministrija  U.Augulis (VM)  E.Pole D.Arāja  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-1228  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par 2016.gada 16.jūnija Euro grupas un 2016.gada 17.jūnija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Kļaviņa N.Sakss O.Barānovs Č.Gržibovskis   Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-1233  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2016.gada 16.-17.jūnija sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas, Zemkopības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-1234  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2016.gada 20.jūnija sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  D.Garančs E.Stiprais  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
5.1.  TA-1015  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Aizkraukles rajona tiesai lietā Nr.C07044816  Aizkraukles rajona tiesa  D.Reizniece- Ozola  A.Dravniece D.Buse   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1106  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas galvojumu Ziemeļu Investīciju bankas izsniegtajiem Vides investīciju aizdevumiem un Vides investīciju aizdevumu galvojumiem"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Kļaviņa K.Āboliņš J.Pone I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1195  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Kļaviņa N.Sakss L.Ozoliņa G.Trupovnieks  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
6.1.  TA-961  Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrību "Reverta""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  V.Loginovs J.Stinka K.Lore S.Deglava R.Amtmane G.Sloka E.Stiprais L.Kļaviņa K.Āboliņš I.Pētersone- Godmane  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1208  Ierobežotas pieejamības informācija  Ministru prezidents  M.Kučinskis  I.Gailīte I.Dubava E.Stiprais I.Pētersone- Godmane  Izskatīts MK sēdē