Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2016.gada 13.septembra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2016.gada  9.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 13.septembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-1861  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta rīkojumā Nr.444 "Par Latvijas-Krievijas starpvaldību komisiju""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-496
TA-1596 
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-344
TA-1599 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-614
TA-1730 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr.179 "Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā un 13.pantā un Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma 5., 6., 7. un 8.pantā paredzētajiem pārkāpumiem""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-308
TA-1854 
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā"  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-637
TA-1664 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)     Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-1797  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas ikgadējā sanāksmē Vašingtonā 2016.gada 7.–9.oktobrī"  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-1445  (atbalstīts VSS) Par Ministru kabineta 2014.gada 18.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par Daugavpils cietokšņa turpmākās attīstības perspektīvām un to finansēšanas modeļiem"" 7. un 9.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-414
TA-1718 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts civilās aizsardzības plānā"  Iekšlietu ministrija  E.Rinkēvičs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-561
TA-1700 
Rīkojuma projekts "Par Skrundas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ventas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Iekšlietu ministrija  E.Rinkēvičs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-1759  Par Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.55 19.§) "Par Valsts kontroles revīzijas lietā Nr.5.1-2-17/2012 konstatēto problēmu novēršanu" 1.punktā dotā uzdevuma izpildi  Iekšlietu ministrija  E.Rinkēvičs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-392
TA-1706 
Rīkojuma projekts "Par studiju kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2016.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-404
TA-1707 
Rīkojuma projekts "Par studējošo kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2016.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-544
TA-1630 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) posma Ludza-Terehova 114,34.-125,14.km pārbūves (pastiprināšanas) būvprojekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-1877  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-556
TA-1752 
Noteikumu projekts "Tiesu ekspertīžu organizēšanas kārtība"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-738
TA-1862 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Veselības ministrija  R.Bergmanis (VM)    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-680
TA-1723 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.13 "Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības kārtība""  Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-619
TA-1796 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""  Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-1936  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas eksperta kandidatūru darbam Eiropas Komisijā pret rasismu un neiecietību (ECRI)"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-714
TA-1910 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Kredītu reģistra likumā""  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-656
TA-1567 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.788 "Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-1323
TA-1461 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums"  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)  L.Batalauska I.Liepa L.Neilande O.Geitus- Eitvina  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1915  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Kārli Ketneru"  Veselības ministrija  R.Bergmanis (VM)  K.Ketners  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1908  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība piena ražotājiem par piena ražošanas samazināšanu"  Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-624
TA-1761 
Pamatnostādņu projekts "Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes 2016.–2020.gadam"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  M.Siliņa  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1820  Konceptuāls ziņojums "Kompleksi pasākumi elektroenerģijas tirgus attīstībai"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Patmalnieks Dz.Kauliņš R.Meijers I.Iļjina A.Brutāns L.Jākobsons U.Biķis M.Gruzniņš R.Irklis R.Šņuka I.Dzenīte D.Berkolde M.Indriksons J.Irbe K.Stepanovs I.Olafsone P.Leiškalns T.Trubača K.Zariņa E.Bērziņa A.Akermanis I.Liepa A.Apaņuks  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-1841  (jautājuma izskatīšana atlikta) Informatīvais ziņojums "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu" un rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" peļņas daļu"  Pārresoru koordinācijas centrs  M.Kučinskis  P.Vilks I.Apsīte K.Paupe  Izskatīts MK un atlikts 
4.2.  VSS-640
TA-1769 
Informatīvais ziņojums "Par aizsardzības nozares sadarbības stiprināšanu ar Latvijas aizsardzības un drošības industriju"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1864  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Stabilitātes mehānisma darbību 2015.gadā"  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)  L.Kļaviņa N.Sakss G.Trupovnieks L.Ozoliņa I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  VSS-1283
TA-1367 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Pasažieru pārvadājumu ar taksometriem jomas tiesiskais regulējums un priekšlikumi tās pilnveidošanai"   Satiksmes ministrija  U.Augulis  T.Vectirāns I.Ošenieks K.Godiņš M.Vaics  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  VSS-682
TA-1764 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību izveidi un to biedru nodokļu maksāšanas kārtības praktiskās īstenošanas gaitu periodā no 2013.gada līdz 2015.gadam"  Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-1934  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par telpām Latvijas Republikas vēstniecībai Ķīnas Tautas Republikā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  M.Popkovs I.Skutāne  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  VSS-430
TA-1897 
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Pētniecības telpas ceļveža 2016.-2020.gadam īstenošanu Latvijā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  A.Kiopa I.Jēkabsone  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
5.1.  TA-1835  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par galvojamo projektu sarakstu iekļaušanai likumprojektā "Par valsts budžetu 2017.gadam""  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)  K.Āboliņš L.Kļaviņa  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  VSS-559
TA-1805 
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  D.Kotzeva I.Smirnova  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1615  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījums Pasta likumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  D.Bankoviča V.Bajārs G.Līcis G.Kļavinskis  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1809  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Likumā par ostām"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  A.Maldups  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-1822  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  T.Vectirāns V.Trēziņš  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-1868  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījums Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  VSS-779
TA-1917 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Zemes ierīcības likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  S.Zvidriņa  Izskatīts MK sēdē 
5.8.  VSS-780
TA-1918 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  S.Zvidriņa  Izskatīts MK sēdē 
5.9.  VSS-781
TA-1919 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  S.Zvidriņa  Izskatīts MK sēdē 
5.10.  VSS-782
TA-1920 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  S.Zvidriņa  Izskatīts MK sēdē 
5.11.  TA-1925  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Kucina  Izskatīts MK sēdē 
5.12.  TA-1926  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Kucina  Izskatīts MK sēdē 
5.13.  TA-1927  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Kucina  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-1977  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2016.gada 20.septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Našeniece R.Ādamsons   Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1980  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par 2016.gada 16.septembra neformālajā Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāju sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Našeniece  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-1906  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  E.Rinkēvičs (IEM)  I.Gorbunovs I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-13  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts par apelācijas sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420125516   Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  M.Kučinskis (FM)  L.Vucēne  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1907  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2017.gada 1.martam un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2016.gada 31.augustam"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  D.Pelše  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-1846  Ierobežotas pieejamības informācija  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-1801  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Embūtes pagastā, Vaiņodes novadā, nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  A.Pildegovičs I.Pētersone- Godmane  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  2016-270-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Savickis un citi pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce A.Pildegovičs I.Pētersone- Godmane   

Izskatīts MK sēdē

8.4.  2016-271-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Jaunzems un citi pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce A.Pildegovičs I.Pētersone- Godmane   

Izskatīts MK sēdē

8.5.  2016-59-s (2015),  (jautājuma izskatīšana atlikta)    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK un atlikts