Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2017.gada 24.janvāra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada 19.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2017.gada 24.janvārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-2910  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Ķeguma novada domei pašvaldības autoceļa "Lielvārde–Misiņi" tehniskā projekta aktualizācijai un rekonstrukcijai"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1001
TA-49 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības līgumu par vīzu prasības atcelšanu dienesta pasu turētājiem"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1135
TA-3 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 20.marta noteikumos Nr.186 "Publisku dokumentu legalizācijas noteikumi""  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1136
TA-4 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 20.marta noteikumos Nr.187 "Noteikumi par valsts nodevu par publiska dokumenta legalizāciju""  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1078
TA-2907 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos Nr.116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi""   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1073
TA-2898 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 "Ēku būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-306
TA-2851 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.novembra noteikumos Nr.786 "Azartspēļu automāta, iekārtas un azartspēļu automāta spēles programmas atbilstības sertifikātā iekļaujamā informācija""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1079
TA-2873 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1148
TA-54 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma pārdošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-30  Par Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.69 69.§) "Noteikumu projekts "Zudumu apmēru noteikšanas kārtība muitas uzraudzībā esošajām nefasētajām precēm""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-15  Par Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 21.§) "Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"" 6.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-2880  Instrukcijas projekts "Tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības kārtība noziedzības novēršanā un apkarošanā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-52  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 11.augusta rīkojumā Nr.439 "Par Konceptuālo ziņojumu par fizisko personu reģistru""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-53  Par Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.1 28.§) "Likumprojekts "Oficiālās elektroniskās adreses likums"" 9.punktā dotā uzdevuma izpildi  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1149
TA-40 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības saglabāšanu valsts īpašumā un tās nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Izglītības un zinātnes ministrijas personā"  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Ašeradens (IZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-484
TA-18 
Rīkojuma projekts "Par Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Gladiolas", Istrā, Istras pagastā, Ludzas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā un pārdošanu"  Labklājības ministrija  A.Čakša (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1104
TA-97 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.1.pasākuma "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" īstenošanas noteikumi"  Satiksmes ministrija  R.Bergmanis (SM)    Izskatīts MK un atlikts 
1.18.  VSS-1011
TA-36 
Rīkojuma projekts "Par Burtnieku novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  R.Bergmanis (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1144
TA-37 
Rīkojuma projekts "Par Ķekavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  R.Bergmanis (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-2852  Par Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 40.§) "Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidē"" 3.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Satiksmes ministrija  R.Bergmanis (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1073
TA-2854 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem""  Tieslietu ministrija  K.Gerhards (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-85  Par Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.51 44.§) "Likumprojekts "Grozījumi Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā"" 3.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Tieslietu ministrija  K.Gerhards (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-1094
TA-2897 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.468 "Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas kārtība""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-951
TA-2866 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-1182
TA-2867 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.175 "Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-239
TA-2863 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK un atlikts 
1.27.  VSS-909
TA-2879 
Likumprojekts "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-1181
TA-51 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-88  Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības un konsultāciju pakalpojumi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-50  Par Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 28.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība""" 2.2.2. un 2.2.3.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-123  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Elektroenerģijas nodokļa atbrīvojumu piemērošanas kārtība"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-125  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr.188 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" īstenošanas noteikumi""   Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  TA-112  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistru"  Tieslietu ministrija  K.Gerhards (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  TA-127  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par Rail Baltic/Rail Baltica dzelzceļa savienojuma izveidi"  Satiksmes ministrija  R.Bergmanis (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-774
TA-2729 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Protokollēmuma projekts "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Meliorprojekts""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-26  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Jāni Ikstenu"   Izglītības un zinātnes ministrija  A.Ašeradens (IZM)  A.Kiopa J.Ikstens  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-68  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.858 "Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas kārtība""  Satiksmes ministrija  R.Bergmanis (SM)  J.Golubevs A.Novikova R.Nīmanis S.Āmare-Pilka   Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-128  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par vienreizējā sociālā pabalsta piešķiršanu Simonai Šponai sakarā ar trīnīšu piedzimšanu"  Labklājības ministrija  A.Čakša (LM)    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-2808  Informatīvais ziņojums "Par krājaizdevu sabiedrību turpmākās attīstības perspektīvām"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Zitcere R.Strenga Ē.Čoders  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-1200
TA-46 
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 5.§) "Noteikumu projekts "Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  E.Valantis J.Patmalnieks O.Geitus-Eitvina  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-2578  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par Valsts kontroles sagatavoto diskusiju dokumentu "Valsts - Latvijas galvenais kapitālists")  LR Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-76  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas attīstības koordinācijas un uzraudzības padomi)  LR Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
5.1.  TA-152  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2017.gada 26.–27.janvāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-156  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2017.gada 26.–27.janvāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem  Tieslietu ministrija  K.Gerhards (TM)  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-148  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par 2017.gada 26.janvāra Euro grupas un 2017.gada 27.janvāra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Kļaviņa  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-2352  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2016-23-03   Satversmes tiesa  A.Ašeradens (IZM)  E.Papule R.Kārkliņš   Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  2017-404-ss (2016.),  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts aizsardzības plānā"    R.Bergmanis  J.Karlsbergs A.Pildegovičs    

Izskatīts MK sēdē

8.2.  2017-22-s,  (iekļauts papildus)    R.Bergmanis     

Izskatīts MK sēdē