Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2017.gada 8.augusta sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs
Raimonds Bergmanis
Rīgā, 2017.gada  3.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2017.gada 8.augustā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-1276  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.septembra noteikumos Nr.518 "Valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes nolikums""  Pārresoru koordinācijas centrs  M.Kučinskis  A.Grafs  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-1277  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 7.decembra rīkojumā Nr.768 "Par valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes personālsastāvu""  Pārresoru koordinācijas centrs  M.Kučinskis  A.Grafs  Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-231
TA-1398 
Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-354
TA-1390 
Noteikumu projekts "Valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala "Inčukalna dabasgāzes krātuve" izmantošanas noteikumi"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-89
TA-1413 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Viršu ielā 56B, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-304
TA-1543 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra noteikumos Nr.611 "Prasības Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmas izveidošanai""  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-228
TA-1544 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumos Nr.108 "Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020.gadam""  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-508
TA-1551 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.178 "Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi""  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-127
TA-1427 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-595
TA-1475 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-224
TA-1476 
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Latviešu strēlnieku laukumā 3, Rīgā, daļas pārņemšanu valsts īpašumā un pievienošanu valsts nekustamajam īpašumam Latviešu strēlnieku laukumā 1, Rīgā"  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-559
TA-1542 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-1612  Rīkojuma projekts "Par Strukturālo reformu atbalsta programmas koordinējošās iestādes noteikšanu"   Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1054
TA-1367 
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-246
TA-1401 
Noteikumu projekts "Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas izveidošanas, darbības un finansēšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-345
TA-1258 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.676 "Vīzu noteikumi""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-396
TA-1416 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1127
TA-897 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu Ganību ielā 63A, Liepājā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-1417  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra rīkojumā Nr.29 "Par Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnēm 2014. – 2020.gadam""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-171
TA-1464 
Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-1626  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Likumprojekts "Grozījums Zinātniskās darbības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-1624  Rīkojuma projekts "Par atvasinātas publiskas personas – valsts zinātniskā institūta "Latvijas Hidroekoloģijas institūts" – reorganizāciju"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-779
TA-1647 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta noteikumos Nr.562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4.pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-511
TA-1452 
Rīkojuma projekts "Par studiju kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2017.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-512
TA-1459 
Rīkojuma projekts "Par studējošo kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2017.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-525
TA-1477 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumos Nr.103 "Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa piešķiršanas kārtība un statusa piešķiršanai nepieciešamie dokumenti""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-1614  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Apvienoto Nāciju Organizācijas Personu ar invaliditāti tiesību komitejas 18.sesijā Ženēvā"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-550
TA-1515 
Noteikumu projekts "Personāla, kas īsteno Valsts civilās aviācijas drošības programmā noteiktos pasākumus, sertificēšanas kārtība"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-390
TA-1305 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-633
TA-1510 
Rīkojuma projekts "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2018.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-545
TA-1508 
Rīkojuma projekts "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma "Meža pētīšanas stacija A" Lielauces pagastā, Auces novadā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"   Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-694
TA-1648 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo nekustamo īpašumu nodošanu Rundāles novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-108
TA-1497 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-109
TA-1498 
Likumprojekts "Kooperatīvo sabiedrību likums"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-528
TA-1517 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 19.februāra noteikumos Nr.96 "Noteikumi par tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  TA-1487  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 7.novembra rīkojumā Nr.537 "Par komisijas izveidi PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai""   Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  VSS-598
TA-1530 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1233 "Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja nolikums""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  VSS-609
TA-1553 
Noteikumu projekts "Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja maksas pakalpojumu cenrādis"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  VSS-141
TA-1441 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumos Nr.12 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  VSS-142
TA-1442 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.78 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā–atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  VSS-143
TA-1443 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.408 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.42.  VSS-147
TA-1444 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.542 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.43.  VSS-144
TA-1445 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumos Nr.417 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.44.  VSS-145
TA-1446 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumos Nr.441 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.45.  VSS-146
TA-1447 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.521"Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.46.  VSS-148
TA-1448 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.47.  VSS-149
TA-1449 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.608 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.48.  VSS-150
TA-1450 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumos Nr.645 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.49.  VSS-140
TA-1439 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.janvāra noteikumos Nr.1 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.50.  VSS-605
TA-1501 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.51.  VSS-712
TA-1605 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 6.aprīļa rīkojumā Nr.210 "Par Lauksaimniecības ilgtermiņa investīciju kreditēšanas programmu""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.52.  VSS-884
TA-1493 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Autoceļš "Darvdedži-Kažoki"" Stīpniekos, Olaines pagastā, Olaines novadā, nodošanu Olaines novada pašvaldības īpašumā"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.53.  VSS-653
TA-1557 
Rīkojuma projekts "Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.54.  VSS-290
TA-1491 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Priekules novada pašvaldības īpašumā"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.55.  VSS-652
TA-1556 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Mārstaļu ielā 23, Rīgā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.56.  TA-1643  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par rezerves kapitāla palielināšanu"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.57.  TA-1610  (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par Saistību apliecinājuma parakstīšanu"  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.58.  TA-1611  (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par Saistību apliecinājuma parakstīšanu"  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.59.  TA-1622  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atteikumu atvērt studiju virzienu "Mākslas" sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Biznesa augstskola "Turība"""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.60.  TA-1636  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra rīkojumā Nr.779 "Par 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" projektu iesniegumu iesniedzēju saraksta apstiprināšanu""  Kultūras ministrija  K.Gerhards (KM)    Izskatīts MK sēdē 
1.61.  TA-1572  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 12.0.versija - Loģiski vienotais datu centrs)"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.62.  TA-1661  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" un 2.2.1.2.pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektu iesniegumu atlases 2.kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.63.  VSS-445
TA-1566 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par atsevišķiem muitas kontroles veidiem"  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.64.  VSS-446
TA-1575 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumos Nr.1354 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā""  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.65.  VSS-619
TA-1627 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  G.Catlaks E.Papule I.Pimenovs K.Čekušins E.Krivcova  Izskatīts MK sēdē 
1.66.  VSS-620
TA-1628 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1510 "Valsts pārbaudījumu norises kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  G.Catlaks E.Papule I.Pimenovs K.Čekušins E.Krivcova  Izskatīts MK sēdē 
1.67.  TA-1691  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 19.0.versija - Prokuratūras informācijas sistēmas attīstība)"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.68.  TA-1692  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 18.0.versija - Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošana)"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.69.  TA-1693  (iekļauts papildus) Rīkojuma projektrs "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 17.0.versija - Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošana)"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.70.  TA-1694  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 16.0.versija - Tiesu informatīvās sistēmas attīstība)"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-873
TA-23 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Noteikumu projekts "Valsts augstskolu nekustamā īpašuma attīstības plāna sagatavošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  A.Kiopa R.Kārkliņš   Izskatīts MK un atlikts 
III. Informācija
3.1.  TA-1885  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) (2016.) Informatīvais ziņojums "Par iespējamiem mājokļa pieejamības risinājumiem bēgļiem un personām, kuras ir ieguvušas alternatīvo statusu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1621  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu"  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)  D.Rancāne A.Eberhards  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
4.1.  VSS-234
TA-1528 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.469 "Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1383  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Rīgā, Merķeļa ielā 4"  Kultūras ministrija  K.Gerhards (KM)    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1652  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto akciju sabiedrības "Latvijas kuģniecība" akciju pārdošanas nosacījumiem" un informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Latvijas kuģniecība" akciju obligāto atpirkšanas piedāvājumu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  I.Jaunzeme K.Lore V.Loginovs D.Buse  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-1642  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2017.gada 18.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0393   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
6.1.  TA-1527  Informatīvais ziņojums "Par pētījumu "Valsts stratēģijas rīcībai ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais Telefons" kapitāla daļām izstrāde""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  I.Jaunzeme K.Lore V.Loginovs V.Bajārs J.Stinka E.Miezīte L.Balga E.Berlaus J.Miķelsons V.Vītoliņš K.Ozoliņš Dž.Innusa  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1468  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Protokollēmuma projekts "Par informatīvo ziņojumu "Par Ministru kabineta 2016.gada 23.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.42 40.§) 3.punktā dotā uzdevuma izpildi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  G.Arāja D.Papāns V.Vītoliņš  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1695  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē