Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2017.gada 24.oktobra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā -

finanšu ministre
Dana Reizniece-Ozola

Rīgā, 2017.gada 19.oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2017.gada 24.oktobrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-823
TA-2165 
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežoto atbildību "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" pārveides par valsts aģentūru "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" uzsākšanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-433
TA-2100 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-836
TA-2076 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-393
TA-2216 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK un atlikts 
1.5.  VSS-837
TA-2064 
Rīkojuma projekts "Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2018.gadam"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-2213  Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Loto" vispārējo stratēģisko mērķi"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-804
TA-2078 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-120
TA-2080 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra rīkojumā Nr.751 "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-121
TA-2082 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Papes novērošanas postenis" Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodošanu Rucavas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-741
TA-2070 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-764
TA-2069 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Šķūņu ielā 8A, Alūksnē, Alūksnes novadā 662/2252 domājamo daļu pārdošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-797
TA-2187 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.903 "Valsts policijas maksas pakalpojumu cenrādis""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-767
TA-2072 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma 1.maija ielā 16A, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu Ludzas novada pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-925
TA-2266 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 3.maija noteikumos Nr.280 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.3.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-2246  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 5.februāra rīkojumā Nr.63 "Par Latvijas Republikas simtgades rīcības komiteju""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-912
TA-2103 
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma "Lādes" Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1175
TA-2127 
Noteikumu projekts "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" maksas pakalpojumu cenrādis"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-771
TA-2243 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.940 "Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par pirmstermiņa veselības pārbaudes izdevumu segšanas kārtību""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-880
TA-2245 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.oktobra rīkojumā Nr.602 "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2017.gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-2244  Par Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.69 82.§) "Informatīvais ziņojums par autoceļu finansēšanas modeli un Valsts autoceļu sakārtošanas programmu 2014.-2023.gadam un atbildes vēstule Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai" 8.punktā dotā uzdevuma izpildi  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-733
TA-2184 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2018.gadam"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-921
TA-2113 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Baltinavas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-1240
TA-2179 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Melbārde (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-819
TA-2211 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" īstenošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Melbārde (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-820
TA-2225 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumos Nr.645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Melbārde (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-937
TA-2289 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumos Nr.150 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.1.pasākuma "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Melbārde (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-691
TA-1920 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumos Nr.748 "Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-902
TA-2118 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.441 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-2298  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.15 "Valsts atbalsta programmas "Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte"" īstenošanas kārtība""   Labklājības ministrija  K.Šadurskis (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-2310  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  L.Jansone  Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-2305  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-2309  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
II. Informācija
2.1.  TA-2056  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Ēku atjaunošanas ilgtermiņa stratēģija"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  D.Berkolde D.Vītola Z.Zaļaiskalne  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2265  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Ziemeļu Ministru padomes Nordplus programmā pēc 2016.gada"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-2106  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Pārskats par bērnu stāvokli Latvijā 2016.gadā"  Labklājības ministrija  K.Šadurskis (LM)    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-751
TA-2115 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas Civillikuma pielikumos ietvertās informācijas aktualitāti"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Melbārde (VARAM)  E.Kāpostiņš  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-752
TA-2176 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2015.gada 1.septembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.44 34.§) "Informatīvais ziņojums "Zemes politikas pamatnostādņu 2008.-2014.gadam gala ietekmes novērtējums"" 2.punktā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Satiksmes ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Zemkopības ministrijai, Finanšu ministrijai, Tieslietu ministrijai (Valsts zemes dienests) un Latvijas Pašvaldību savienībai dotā uzdevuma izpildi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Melbārde (VARAM)  E.Kāpostiņš A.Leitāne-Šķēle  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-727
TA-2180 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par pakalpojumu vides pilnveidi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Melbārde (VARAM)  E.Beļskis K.Eglīte- Miezīte   Izskatīts MK sēdē 
III. Ministru kabineta lieta
3.1.  TA-2097  (jautājuma izskatīšana atlikta) Atbildes projekts Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai (par valsts pētījumu programmu tālākas attīstības iespējām)  LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija  K.Šadurskis    Izskatīts MK un atlikts 
3.2.  TA-2029  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par nepieciešamo normatīvo regulējumu, lai kompleksi risinātu meliorācijas sistēmu sakārtošanas jautājumus)  LR Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
4.1.  TA-2304  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo finansējumu saistībā ar AS "G4S Latvia" veikto darījumu aplikšanu ar pievienotās vērtības nodokli un pievienotās vērtības nodokļa parāda situācijas risinājumu" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Melbārde (VARAM)  A.Ozola R.Vesere   Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
5.1.  TA-2277  Dienesta vajadzībām  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
5.2.    Par Ministru kabineta 2017.gada 26.septembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.48 58.§)    D.Reizniece- Ozola     

Izskatīts MK sēdē