Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2017.gada 7.novembra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - finanšu ministre
Dana Reizniece-Ozola

Rīgā, 2017.gada  2.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2017.gada 7.novembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-749
TA-2295 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Zemes gabals Nr.59" Sējas novadā pirkšanu Ādažu poligona teritorijas paplašināšanai"  Aizsardzības ministrija  J.Dūklavs (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-840
TA-2296 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Selgas" Sējas novadā pirkšanu projekta "LIFE 12 NAT/LV/000509 "Īpaši aizsargājamo putnu sugu aizsardzības statusa uzlabošana Natura 2000 teritorijā Ādaži"" īstenošanai"  Aizsardzības ministrija  J.Dūklavs (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1093
TA-2365 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Pasaules Tirdzniecības organizācijas 11.ministru konferencē un ar to saistītajā sanāksmē Eiropas Savienības Ārlietu padomes kopējās tirdzniecības politikas jautājumos"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (AM)    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-889
TA-2303 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.815 "Noteikumi par būtiskām prasībām aerosola flakoniem un to marķēšanas un klasificēšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-2353  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 3.janvāra noteikumos Nr.20 "Atbalstāmo investīciju projekta pieņemšanas un īstenošanas kārtība""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-2354  Par Ministru kabineta 2016.gada 5.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.16 5.§) "Noteikumu projekts "Liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas un atbilstības novērtēšanas noteikumi"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-2330  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.442 "Noteikumi par akcīzes preču Eiropas Savienības kopējā muitas tarifa (TARIC) nacionālajiem papildkodiem un to piemērošanas kārtību""  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1045
TA-2372 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumos Nr.336 "Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem""  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1067
TA-2345 
Noteikumu projekts "Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām"   Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-2375  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem""   Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1040
TA-2376 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.17 "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai""  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK un atlikts 
1.12.  TA-2381  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumos Nr.485 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10.prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11.prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12.prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu""  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-393
TA-2216 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmu"  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-905
TA-2193 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Miera ielā 56, Rēzeknē, pārdošanu"  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-872
TA-2205 
Noteikumu projekts "Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-848
TA-2278 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.130 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-2351  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-2333  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta rīkojumā Nr.452 "Par Latvijas Zinātnes padomes sastāvu""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1002
TA-2334 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Krīvu ielā 11, Rīgā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-2352  Noteikumu projekts "Ilgtspējīgas attīstības konsultatīvās koordinācijas padomes Rail Baltica projekta sniegto papildus iespēju realizēšanai Rīgā nolikums"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-862
TA-2125 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P104 Tukums-Auce-Lietuvas robeža pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-858
TA-2146 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-860
TA-2160 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-2412  (jautājuma izskatīšana atlikta) Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 20.0 versija)"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  T.Trubača  Izskatīts MK un atlikts 
1.25.  TA-2322  Par Ministru kabineta 2016.gada 13.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.45 31.§) "Informatīvais ziņojums "Pasažieru pārvadājumu ar taksometriem jomas tiesiskais regulējums un priekšlikumi tās pilnveidošanai"" 4., 7., 8. un 9.punktā dotā uzdevuma izpildi  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-2319  Par Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.20 32.§) "Informatīvais ziņojums "Par autoostu sistēmas pilnveidošanu, lai veicinātu sistēmas darbības efektivitāti un izmaksu samazināšanu"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-945
TA-2361 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.310 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1.pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2.pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-179
TA-1728 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.37 Ūnijas ielā 58A, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-2251  Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 38.0 versija – Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām)"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-373
TA-2228 
Likumprojekts "Grozījumi Dzīvnieku barības aprites likumā"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-240
TA-1358 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.889 "Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-2426  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par Vienošanos par grozījumiem 2010.gada 20.decembra Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (AM)  D.Garančs D.Lāce-Ate  Izskatīts MK sēdē 
1.33.  TA-2428  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  TA-2392  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  TA-2388  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-978
TA-2240 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.320 "Noteikumi par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju apritei Latvijas teritorijā un govju, cūku, aitu un kazu mākslīgās apsēklošanas pakalpojumu sniedzēja minimālo aprīkojumu""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  I.Līdaka V.Sileniece I.Rutkovska G.Jansone A.Kļaviņš  Izskatīts MK un atlikts 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  TA-2382  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Plāna projekts "Latvijas Trešais nacionālais atvērtās pārvaldības rīcības plāns"  Ministru prezidents  M.Kučinskis  B.Medvecka E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-220
TA-637 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par personas datu publiskošanu katastrofu situācijās"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-408
TA-2346 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamību precizēt tiesisko regulējumu ēnu ekonomikas ierobežošanai"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  J.Bērziņš   Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1360  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 14.marta Direktīvas 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā, ieviešanu Latvijā (rīcības plāns 2017.gadam)"  Aizsardzības ministrija  J.Dūklavs (AIM)  A.Krišjānis I.Ekmane  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-2444  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par apsardzes nozares attīstības iespējām)  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)  A.Lapiņš  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-835  Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (par vienlīdzības principu izdienas pensiju piešķiršanā)   LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
6.1.  TA-2415  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ārlietu padomi Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos 2017.gada 10.novembrī"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (AM)  I.Ābelis M.Veiķeniece  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-2440  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes (aizsardzības ministru) sanāksmei un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdei 2017.gada 13.novembrī  Aizsardzības ministrija  J.Dūklavs (AIM)  R.Heniņš T.Trubača  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2445  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par vienotas digitālās vārtejas izveidi informācijas, procedūru, palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumu sniegšanai un par Regulas (ES) Nr.1024/2012 grozījumiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  E.Beļskis G.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-2449  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Līgumslēdzēju pušu konferences 23.sesiju un Kioto protokola Līgumslēdzēju pušu sanāksmes 13.sesiju, Parīzes nolīguma Pušu sanāksmes 1.sesijas 2.turpinājumu, kā arī Pakļautās izpildinstitūcijas 47.sesiju, Zinātniskās un tehnoloģiskās konsultatīvās padomes 47.sesiju un Īpašās darba grupas par Parīzes nolīgumu 1.sesijas 4.turpinājumu Bonnā, Vācijā, 2017.gada 6.novembrī – 17.novembrī"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-2460  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par krāpšanas un viltošanas apkarošanu attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/413/TI"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-2464  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2017.gada 13.novembra sanāksmei  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (AM)  A.Pelšs M.Engelbrehta R.Zālīte   Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-2291  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra rīkojumā Nr.543 "Par valsts pārvaldes iestādēm, kurām nodrošināma piekļuve ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīklam""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  TA-2347  Dienesta vajadzībām  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (AM)    Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-2325  Dienesta vajadzībām  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
9.3.  TA-2314  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija instrukcijā Nr.8 "Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanas un lietošanas kārtība""  Satiksmes ministrija  U.Augulis  V.Bajārs Ģ.Ozols T.Trubača  Izskatīts MK un atlikts 
9.4.  TA-2223  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais Telefons" kapitāla daļām"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  I.Jaunzeme K.Lore V.Loginovs N.Sakss G.Trupovnieks  Izskatīts MK sēdē 
9.5.  TA-2206  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas īpašumtiesībām"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  V.Bajārs  Izskatīts MK sēdē