Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2018.gada 16.janvāra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents, veselības ministra pienākumu izpildītājs
Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada  12.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2018.gada 16.janvārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1018
TA-2767 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr.471 "Parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmu drošības un tehniskās prasības""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1019
TA-2768 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1214
TA-2821 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācijas dokumentu apstiprināšanu"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1301
TA-2867 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas valsts karoga lietošanu Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas neatkarības dienās"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-899
TA-7 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1252
TA-2893 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumu Nr.942 "Noteikumi par būtiskajām prasībām šķiltavām un to uzraudzības kārtību" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1186
TA-2904 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumu Nr.223 "Eksporta veicināšanas padomes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-682
TA-2906 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 3.maija noteikumos Nr.279 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6.pasākuma "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-193
TA-2773 
Likumprojekts "Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-194
TA-2776 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1147
TA-2862 
Noteikumu projekts "Noteikumi par tonnāžas nodokļa maksātāja statusa piešķiršanu un tonnāžas nodokļa deklarāciju"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1232
TA-2885 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr.399 "Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-2714  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa rīkojumā Nr.201 "Par konceptuālo ziņojumu "Par jauna vienota valsts iestāžu administratīvā centra Jelgavā, Garozas ielā 31, izveidei izmantojamo finansēšanas modeli"""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1205
TA-2875 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 4.marta rīkojumā Nr.109 "Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai Valsts policijas funkciju nodrošināšanai nepieciešamo transportlīdzekļu nomas izdevumu segšanai""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1001
TA-14 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.3.pasākuma "Inovāciju granti studentiem" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-2890  Par Ministru kabineta 2017.gada 24.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 34.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Ziemeļu Ministru padomes Nordplus programmā pēc 2016.gada"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-2878  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs  I.Rudzīte L.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1113
TA-2822 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.504 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1048
TA-2842 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 17.janvāra noteikumos Nr.35 "Zemes pārskatā iekļaujamās informācijas sagatavošanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-1272
TA-2870 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.marta noteikumos Nr.116 "Noteikumi par zvejas un akvakultūras produktu papildu marķējumā lietojamiem sugu tirdzniecības nosaukumiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-2687  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Sporta likumā"  Veselības ministrija  M.Kučinskis (VM)    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-38  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-990
TA-2910 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa un tās apmēri fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  K.Soms I.Baltābola  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-2911  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam īstenošanas 2014.-2016.gadā starpposma novērtējumu" un rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 3.jūlija rīkojumā Nr.326 "Par Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam""   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  R.Aleksejenko G.Silovs  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
4.1.  TA-37  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2017.gada 7.decembra argumentēto atzinumu lietā Nr.2015/4221   Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-59  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2017.gada 22.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0533  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-78  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2018.gada 22.janvāra sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  R.Zālīte R.Trokša   Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
5.1.  TA-2879  (jautājuma izskatīšana atlikta) Informatīvais ziņojums "Par mācību KRISTAPS 2017 secinājumiem"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  J.Karlsbergs  Izskatīts MK un atlikts 
5.2.  TA-2620  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Nacionālās drošības komisijai  LR Saeimas Nacionālās drošības komisija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  2018-TA-1k,  (iekļauts papildus) Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Ļutova pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce   

Izskatīts MK sēdē

5.4.  TA-2808  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par MAS "KVV Liepājas metalurgs" esošo situāciju"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Stinka I.Jaunzeme K.Lore V.Loginovs A.Mitenbergs J.Rībens   Izskatīts MK sēdē