Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2018.gada 23.janvāra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs
Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada  18.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2018.gada 23.janvārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Ministru kabineta lieta (I)
0.1.  VSS-979
TA-2736 
Par Ministru kabineta 2018.gada 4.janvāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.1 22.§) "Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  K.Kinča S.Sproģe M.Trons  Izskatīts MK sēdē 
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-1273
TA-2902 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.995 "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanas un administratora atlīdzības izmaksas kārtība""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-1181
TA-40 
Likumprojekts "Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā" un informatīvais ziņojums "Par pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmai "Latvijas Pozicionēšanas sistēma" (LatPos) nepieciešamo finansējumu"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-36  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības, ko pārstāv Kanādas Nacionālās aizsardzības departaments un Kanādas bruņotie spēki, saprašanās memorandu par paplašinātu partnerību aizsardzības jomā un drošības sadarbību"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1017
TA-2843 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības dalībvalstu bruņoto spēku nodarbinātībā esošajām civilpersonām, kā arī šo civilpersonu un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības dalībvalstu bruņoto spēku militārpersonu apgādājamiem un citām ar bruņotajiem spēkiem saistītām personām izsniedz apliecinājumu par tiesībām uzturēties Latvijas Republikā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1200
TA-20 
Rīkojuma projekts "Par Kuldīgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Sargu ielā 2, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1182
TA-21 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu Ādažu poligona teritorijas paplašināšanai"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-31  Par Ministru kabineta 2017.gada 23.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.27 11.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām"" 2.1.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-998
TA-2810 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-856
TA-9 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumos Nr.365 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3.pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1191
TA-2861 
Likumprojekts "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā"  Finanšu ministrija  R.Bergmanis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-961
TA-2849 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 12.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām""  Finanšu ministrija  R.Bergmanis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-2813  (atbalstīts MKK) Par Ministru kabineta 2016.gada 11.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 61.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas 2015.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un pašvaldību budžetiem"" 8.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  R.Bergmanis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-23  Par Ministru kabineta 2017.gada 28.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 1.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2018., 2019. un 2020.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" izstrādes procesā"" 15.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  R.Bergmanis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-876
TA-2825 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-874
TA-2847 
Noteikumu projekts "Prasības gaisa kuģu pasažieru datu nosūtīšanai un iekļaušanai gaisa kuģu pasažieru datu reģistrā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1157
TA-2834 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.225 "Noteikumi par Iedzīvotāju reģistra pirmuzskaites veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas kārtību""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-1016
TA-2874 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.378 "Noteikumi par Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-724
TA-2848 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas zinātnes nozarēm un apakšnozarēm"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  TA-33  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 13.septembra rīkojumā Nr.495 "Par Daugavpils medicīnas koledžas reorganizāciju""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  TA-2470  (atbalstīts MKK) Par Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.38 39.§) "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1206 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai""" 7.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  TA-57  Par Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 37.§) "Noteikumu projekts "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  TA-34  Par Ministru kabineta 2017.gada 31.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 22.§) "Noteikumu projekts "Papildu prasību ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Latvijas Republikā reglamentētās profesijās noteikšanas kārtība"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  TA-2697  Par Ministru kabineta 2017.gada 21.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 31.§) "Informatīvais ziņojums "Par Nodarbinātības padomes ietvaros identificēto pasākumu kopumu un to izpildes termiņiem"" 3.1.1. un 3.1.2.apakšpunktā doto uzdevumu izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  TA-41  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa rīkojumā Nr.210 "Par Dziesmu un deju svētku padomes sastāvu""  Kultūras ministrija  Dz.Rasnačs (KM)    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  TA-43  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 11.oktobra rīkojumā Nr.584 "Par XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI Deju svētku rīcības komiteju""  Kultūras ministrija  Dz.Rasnačs (KM)    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-1028
TA-44 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  Dz.Rasnačs (KM)    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  TA-2549  (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  TA-2551  (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.28.  TA-2552  (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.29.  VSS-335
TA-2748 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Vācijas Federatīvās Republikas valdības līgumu par savstarpēju klasificētas informācijas aizsardzību"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.30.  VSS-514
TA-2816 
Likumprojekts "Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības likums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.31.  VSS-565
TA-2881 
Noteikumu projekts "Siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķina metodika"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.32.  VSS-1203
TA-25 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.453 "Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.33.  VSS-1211
TA-28 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.405 "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.34.  TA-56  (jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumos Nr.450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK un atlikts 
2.35.  VSS-1175
TA-79 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 29.augusta noteikumos Nr.505 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.36.  VSS-847
TA-80 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.131 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.37.  VSS-1246
TA-97 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  VSS-981
TA-2766 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases trešo kārtu"  Veselības ministrija  M.Kučinskis (VM)    Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  TA-2899  Konceptuāls ziņojums "Par grāmatvedības vešanu angļu valodā un citu valūtu lietošanu grāmatojumos"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  K.Soms R.Aleksejenko   Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-2840  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Juridiskajai komisijai (par taisnīgu atlīdzību saistībā ar nekustamo īpašumu piespiedu atsavināšanu)  LR Saeimas Juridiskā komisija  Dz.Rasnačs  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  VSS-1280
TA-90 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  G.Arāja G.Catlaks M.Baltiņš G.Kaufmane A.Īvāne K.Čekušins D.Karajevs I.Pimenovs J.Zavjalova  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  VSS-1281
TA-91 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  G.Arāja G.Catlaks M.Baltiņš G.Kaufmane A.Īvāne K.Čekušins D.Karajevs I.Pimenovs J.Zavjalova  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
6.1.  TA-112  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 29.janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-116  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2018.gada 25.–26.janvāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-119  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2018.gada 25.–26.janvāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  VSS-890
TA-2903 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumos Nr.328 "Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-123  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Komisijas īstenošanas lēmumu par kopējo interešu projektu veicinošo pasākumu atlasi un grantu piešķiršanu Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta ietvaros trans-Eiropas enerģētikas infrastruktūras jomā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-2879  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par mācību KRISTAPS 2017 secinājumiem"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  J.Karlsbergs  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-117  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par 2018.gada 29.janvāra Vispārējo lietu padomes 27 Eiropas Savienības dalībvalstu (50.panta) formāta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  R.Ādamsons K.Našeniece  Izskatīts MK sēdē