Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2016.gada 7.jūnija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā -

zemkopības ministrs
Jānis Dūklavs
Rīgā, 2016.gada 2.jūnijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 7.jūnijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-974  Par Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.45 45.§) "Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi ārējo normatīvo aktu grozījumu skaita un apjoma samazināšanai"" 5.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Ministru prezidents  D.Reizniece- Ozola (MP)    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-3
TA-919 
Likumprojekts "Grozījums Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-1000  Rīkojuma projekts "Par darba grupu Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam rīcības plāna īstenošanas koordinācijai"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-19
TA-608 
Noteikumu projekts "Spiedieniekārtu un to kompleksu noteikumi"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-1068  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  T.Tverijons D.Buse  Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-150
TA-951 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumos Nr.77 "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020.gada plānošanas periodā""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-1071  Rīkojuma projekts "Par Padomes 2014.gada 26.maija lēmumu 2014/335/ES, Euratom par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1215
TA-727 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1232
TA-744 
Rīkojuma projekts "Par valsts zemes vienības Zaķusalas krastmalā 33, Rīgā, daļas iznomāšanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-215
TA-902 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.675 "Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-97
TA-917 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 18.janvāra noteikumos Nr.55 "Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un to lietošanas kārtību""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-152
TA-868 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-1025  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  A.Ašeradens (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-265
TA-998 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.102 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4.pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  A.Ašeradens (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-252
TA-802 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Aizkraukles novada Aizkraukles pilsētā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-253
TA-803 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Vecumnieku novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-254
TA-804 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Rundāles novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-255
TA-806 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-256
TA-807 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ogres novada Mazozolu pagastā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-257
TA-808 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ogres novada Lauberes pagastā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-258
TA-809 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ķekavas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-970  Par Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 38.§) "Informatīvais ziņojums "Par elektronisko cigarešu statusu, lai noteiktu līdzvērtīgus ierobežojošus nosacījumus šo produktu realizācijai, reklāmai, lietošanai un aplikšanai ar akcīzes nodokli"" 4. un 5.punktā doto uzdevumu atzīšanu par aktualitāti zaudējušiem  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-1252
TA-690 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā zemes īpašniekam vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem un minimālās aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-1066  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.323 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai"""  Zemkopības ministrija  R.Bergmanis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-372
TA-954 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 15.jūlija noteikumos Nr.393 "Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija  R.Bergmanis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-339
TA-977 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.489 "Latvijā iegūtas un vietējā tirgū izplatāmas gaļas, maltas gaļas, mehāniski atdalītas gaļas, gaļas izstrādājumu un gaļas produktu marķēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija  R.Bergmanis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-320
TA-979 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumos Nr.545 "Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā""  Zemkopības ministrija  R.Bergmanis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-1123  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Azerbaidžānas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās, tehniskās un kultūras sadarbības jautājumos"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-1144  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-1124  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju Gatim Eglītim savienot amatus"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.    (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Par Ventspils augstskolas rektora vietas izpildītāja iecelšanu    K.Šadurskis     

Izskatīts MK un atlikts

2.2.  TA-1143  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumos Nr.153 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos""  Satiksmes ministrija  U.Augulis P.Vilks  T.Vectirāns I.Brice K.Godiņš I.Ošenieks A.Novikova  Izskatīts MK un atlikts 
2.3.  TA-1116  (iekļauts papildus) Saeimas lēmumprojekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Apvienoto Nāciju Organizācijas misijā Mali (MINUSMA)"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-1145  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  E.Severs A.Vrubļevskis D.Dadzīte V.Voins M.Bičevskis Ā.Ozoliņš L.Šulca M.Bičevskis  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-167
TA-1029 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1164
TA-939 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas, piedāvāšanas tirgū, uzstādīšanas un lietošanas noteikumi"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  D.Bankoviča A.Vectēva  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1088  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu 2016.gada maijā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Eberhards D.Rancāne E.Šadris I.Liepa I.Aleksandroviča   Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-300
TA-1028 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Kultūras informācijas sistēmu centra projekta "Izglītotāji un inovatori bibliotēkās" īstenošanu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1036  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 92.§) "Informatīvais ziņojums "Par gadījumiem, kad konstatēti pārkāpumi sūdzību par iespējamu vardarbību, ko izdarījušas valsts amatpersonas, pildot dienesta pienākumus, efektīvā izmeklēšanā"" 4., 6. un 7.punktā doto uzdevumu izpildi"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-959  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par infrastruktūras attīstības projektu Krievu salā)  Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija  D.Reizniece- Ozola  D.Rancāne E.Šadris I.Liepa I.Aleksandroviča   Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-1142  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C 177/16 Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  D.Pelše J.Treijs-Gigulis  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1158  (iekļauts papildus) Latvijas Repuiblikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2016.gada 9.-10.jūnija sanāksmei  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  T.Rinmane I.Muceniece  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1162  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2016.gada 9.-10.jūnija sanāksmei   Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Jenča  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1168  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Vienotā standartizācijas iniciatīva ES Vienotā tirgus ietvarā"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  I.Apsīte E.Šaicāns   Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-860  Informatīvais ziņojums "Par iespējām civilās aviācijas gaisa kuģu ekspluatantiem izmantot militāro lidlauku "Lielvārde" kā rezerves lidlauku lidojumiem uz Rīgu"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  J.Karlsbergs  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-1132  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskos apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-159/16 Starptautiskā lidosta Rīga   Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  D.Pelše G.Bambāne M.Spička G.Lauža I.Liepa A.Pildegovičs  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-961  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrību "Reverta""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  V.Loginovs   

Izskatīts MK un atlikts

7.3.  2016-59-s (2015),  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus)    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK un atlikts

Skatīt protokolu