Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2018.gada 13.februāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta, 
veselības ministra pienākumu izpildītāja vietā -

finanšu ministre

D.Reizniece-Ozola

2018.gada 8.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2018.gada 13.februārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1198
TA-42 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumos Nr.542 "Kārtība, kādā pieprasa un saņem Aizsardzības ministrijas atļauju būvēt, ierīkot un izvietot konkrētu militāro lidlauku un militārās aviācijas poligonu darbības drošībai potenciāli bīstamus objektus un veic to uzskaiti""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-86  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra rīkojumā Nr.561 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-888
TA-2901 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.337 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana"""  Ekonomikas ministrija  J.Reirs (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1230
TA-132 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra noteikumos Nr.590 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  J.Reirs (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1253
TA-158 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija  J.Reirs (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-541
TA-70 
Noteikumu projekts "Muitas maksājumu parāda galvojumu un avansa iemaksu administrēšanas noteikumi"  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1172
TA-74 
Noteikumu projekts "Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs"  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1066
TA-99 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Zīlānu ielā 68I, Jēkabpilī, pārdošanu"  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-852
TA-2892 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1264
TA-111 
Rīkojuma projekts "Par XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI Deju svētku norises vietām"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1287
TA-87 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību""   Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1236
TA-175 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.193 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1.pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1237
TA-207 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3.pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-120  Par Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.37 24.§) "Informatīvais ziņojums par prognozēm darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma atbilstībai vidējā termiņā" 5.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1009
TA-162 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 18.februāra noteikumos Nr.100 "Jaunbūvējamo transportlīdzekļu konstrukcijas normatīvtehniskās dokumentācijas saskaņošanas un starptautiskā izgatavotāja identifikācijas koda piešķiršanas un iestrādāšanas kārtība""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-959
TA-182 
Noteikumu projekts "Noteikumi par nacionālo interešu objekta Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras Rail Baltica teritorijas izmantošanas nosacījumiem"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1114
TA-2860 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Transporta attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-503
TA-89 
Likumprojekts "Grozījumi Dizainparaugu likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-173  Par Ministru kabineta 2011.gada 1.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.13 17.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts nekustamā īpašuma ieguldīšanu kapitālsabiedrību pamatkapitālā"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi   Veselības ministrija  M.Kučinskis (VM)    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-833
TA-185 
Likumprojekts "Par Vīnes konvencijas par ozona slāņa aizsardzību Monreālas protokola par ozona slāni noārdošām vielām Kigali grozījumiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1242
TA-179 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izmanto 2018.gadam paredzēto apropriāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-24
TA-126 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.275 "Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-23
TA-127 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 18.jūlija noteikumos Nr.416 "Hroniskās novājēšanas slimības uzraudzības un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-1249
TA-94 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Darvdedži-Kažoki 2" Olaines pagastā, Olaines novadā, nodošanu Olaines novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-1233
TA-189 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijā iekļaujamo informāciju"  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-237  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi""  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-530
TA-2099 
(jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Saraksts ar specialitātēm (profesijām), kurās prognozē būtisku darbaspēka trūkumu un kurās darbā Latvijas Republikā var tikt uzaicināti ārzemnieki"  Ekonomikas ministrija  J.Reirs (EM)    Izskatīts MK un atlikts 
1.28.  TA-258  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par studiju virziena "Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne" atvēršanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Biznesa augstskola Turība""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-277  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā"  Ekonomikas ministrija  J.Reirs (EM)  J.Patmalnieks M.Zjurikova S.Vīksna M.Kauliņš A.Lapiņš  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-188  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu"  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-109  Informatīvais ziņojums "Faktiskā situācija un risinājumi normatīvo aktu skaita samazināšanai"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  K.Kinča  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-276  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības attīstības sadarbības ministru neformālo sanāksmi Beļģijā, Briselē 2018.gada 20.februārī  Ārlietu ministrija  K.Šadurskis (ĀM)  R.Trokša  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-286  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 19.februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  TA-2292  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Konceptuāls ziņojums "Konceptuāls ziņojums par imigrācijas politiku"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-252  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas pilsoņu iniciatīvu"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-270  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (pārstrādāta redakcija)"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  E.Šimiņa- Neverovska P.Markēvičs   Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-280  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2018.gada 15.februāra sanāksmei  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  G.Arāja A.Vahere- Abražune  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-287  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālo 2018.gada 15.-16.februāra sanāksmi  Ārlietu ministrija  K.Šadurskis (ĀM)  M.Veiķeniece R.Zālīte   Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-2857  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2017-33-03   Satversmes tiesa  M.Kučinskis (VM)    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-254  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē"  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)  L.Kļaviņa N.Sakss L.Ozoliņa  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-262  Ierobežotas pieejamības informācija  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
7.2.    Dienesta vajadzībām    R.Bergmanis     

Izskatīts MK sēdē

7.3.  2018-TA-3k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Cuško pret Latviju"    K.Šadurskis (ĀM)  K.Līce   

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu