Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2013.gada 19.februāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2013.gada 18.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2013.gada 19.februārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-1216
TA-251 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos Nr.568 "Kārtība, kādā noformējams administratīvā pārkāpuma protokols-paziņojums par mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās noteikumu pārkāpšanu ārpus autoceļiem Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  TA-2886  (2012.) Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1015
TA-36 
Noteikumu projekts "Ārlietu ministrijas sniegto konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis"  Ārlietu ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1017
TA-118 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.312 "Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā""  Ekonomikas ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-154  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.augusta rīkojumā Nr.491 "Par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-273  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-768
TA-153 
Likumprojekts "Par Latvijas Jūras akadēmijas Satversmes grozījumiem"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-823
TA-157 
Likumprojekts "Par Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Satversmes grozījumiem"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-911
TA-93 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.septembra noteikumos Nr.702 "Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveides projekta uzraudzības padomes nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1118
TA-30 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1086
TA-89 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem"  Tieslietu ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende  I.Ilgaža  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1168
TA-105 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumos Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1200
TA-155 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumos Nr.563 "Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-305  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti "Stacionārās veselības aprūpes attīstība"""  Veselības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  TA-307  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-50
TA-2597 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) (2012.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.541 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu""   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-269  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-235  Protokollēmuma projekts "Par Eiropas Savienības fondu 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes "Stacionārās veselības aprūpes attīstība" īstenojamo SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" iepirkuma un VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" iepirkuma nolikuma projektu, līguma projektu un tehnisko specifikāciju atbilstību valsts interesēm"  Veselības ministrija  L.Straujuma  A.Tomsone  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-318  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju Kultūras ministrijai slēgt līgumu par Latvijas Nacionālās bibliotēkas infrastruktūras objektu 1.kārtas būvdarbiem"  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende  I.Builis J.Dripe A.Vilks I.Bule   Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-323  Ministru prezidenta Valda Dombrovska ikgadējais ziņojums Saeimai par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību   Pārresoru koordinācijas centrs  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-1038
TA-2831 
(atbalstīts MKK) (2012.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-330  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2013.gada 25.-26.februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-322  (iekļauts papildus) Latvijas nacionālā pozīcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par fluorētajām siltumnīcefekta gāzēm  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  A.Plāte R.Vesere   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-319  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2013.gada 31.augustam un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2013.gada 1.februārim"   Tieslietu ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende  I.Kucina  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-331  (iekļauts papildus) Latvijas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus, sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti"   Tieslietu ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende  O.Zeile  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-333  (iekļauts papildus) Latvijas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu"  Tieslietu ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende  S.Mertena  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-332  (iekļauts papildus) Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2013.gada 22.februāra sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Ekonomikas ministrija  E.Sprūdžs  G.Ābele R.Šņuka S.Cīrule  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-1989  (2012.) Informatīvais ziņojums "Par nakts redzamības ierīcēm"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  I.Angere  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-278  (skatīts MK) Informatīvais ziņojums "Par 3.3.2.1.aktivitātes "Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība" īstenošanu"   Satiksmes ministrija  A.Ronis  I.Aleksandroviča A.Birkmanis  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-328  Ierobežotas pieejamības informācija  Satiksmes ministrija  A.Ronis  K.Briškens K.Krastiņš R.Martinsons Ē.Blumbergs A.Liepiņš  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-320  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ārlietu ministrija  A.Ronis  M.Selga  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu