Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2014.gada 4.marta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

2014.gada 28.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 4.martā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-275  Rīkojuma projekts "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu iekļaušanu likumprojekta par valsts budžetu 2015.gadam ilgtermiņa saistībās"   Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1991
TA-80 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 8.maija noteikumos Nr.331 "Kārtība, kādā izsniedz speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm""  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-365  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos Nr.694 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" projektu iesniegumu atlases otro kārtu""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1865
TA-252 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-574
TA-2931 
(2013.) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 1.marta noteikumos Nr.158 "Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos""  Iekšlietu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-329
TA-24 
Likumprojekts "Par Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmes grozījumiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1954
TA-125 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-333  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-344  Par Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.71 44.§) "Noteikumu projekts "Sociālās integrācijas valsts aģentūras nolikums"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1720
TA-136 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kuveitas Valsts valdības nolīgumu par gaisa satiksmi"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-2104
TA-339 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P40 Alūksne-Zaiceva rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-47
TA-340 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.485 "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Cilinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-48
TA-342 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Cilinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-49
TA-343 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.401 "Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Cilinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-371  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Cilinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1692
TA-48 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra noteikumos Nr.1182 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana" īstenošanai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1690
TA-47 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.748 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana" aktivitātes "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās" īstenošanai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1693
TA-59 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1145 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" īstenošanai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-2111
TA-247 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-319  Par Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 170.§) "Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2013.gada 20.jūnija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/2062"" 4. un 5.punktā dotā uzdevuma izpildi  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-405  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.106 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-2112
TA-406 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2014.gadā"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-392  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegācijas dalību Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību komitejas 110.sesijā Ženēvā"   Ārlietu ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-383  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 21.marta rīkojumā Nr.101 "Par Latvijas Republikas pilnvaroto pārstāvi Ziemeļu Investīciju bankas Kontroles komitejā""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-266  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-370  Rīkojuma projekts "Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" sagatavošanas grafiku"  Finanšu ministrija  A.Vilks  B.Bāne I.Šņucins L.Kļaviņa A.Eberhards J.Platais N.Sakss I.Vasaraudze J.Plūme D.Gulbe J.Šints I.Stepanova I.Bule Z.Adijāne I.Liepa K.Bāra  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-357  Informatīvais ziņojums "Par laika periodā no 2013.gada 1.decembra līdz 2014.gada 31.janvārim paveiktajiem un nākamajā atskaites periodā no 2014.gada 1.februāra līdz 2014.gada 31.jūlijam plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Andreičika D.Kalsone I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-2085
TA-236 
Informatīvais ziņojums "Par lietisko pierādījumu, arestētās mantas un administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas un dokumentu glabāšanas termiņiem"  Tieslietu ministrija  D.Melbārde  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-217  Informatīvais ziņojums "Par drošu un aizsargātu dokumentu apriti publiskajā pārvaldē"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Cilinskis  G.Ozols S.Zvidriņa   Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-258  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par iespēju izveidot vienotu kibernoziedzības novēršanas un apkarošanas centru)   Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-115  Atbildes projekts Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijai (par Ķemeru sanatorijā veicamajiem darbiem un sanatorijas kultūrvēsturiskā kompleksa darbības ilgtspēju)   Latvijas Republikas Saeima  V.Dombrovskis  K.Lore G.Truksnis J.Dambis I.Liepa D.Berkolde  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-421  Likumprojekts "Par valsts atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām elektroenerģijas izmaksu segšanai"  Labklājības ministrija  U.Augulis  E.Celmiņa M.Pavasare E.Podinska K.Borovikovs D.Markeviča S.Zvidriņa O.Bogdanova I.Liepa R.Irklis I.Stepanova A.Nika    
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
5.1.  TA-415  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2014.gada 10.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Labklājības ministrija  U.Augulis  I.Tāre  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  SAN-114
 
Jautājums svītrots  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Cilinskis     
6.2.  TA-395  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2014.gada 31.augustam un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2014.gada 1.februārim"  Tieslietu ministrija  D.Melbārde  D.Pelše I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-418  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Citadele banka" pārvaldīšanu"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  A.Spridzāns V.Loginovs A.Liepiņš K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-420  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrību "Citadele banka""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  A.Spridzāns V.Loginovs A.Liepiņš K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
7.3.    Dienesta vajadzībām     R.Vējonis     
Skatīt protokolu