Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 24

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

 

Rīgā

Nr.24

2006.gada 25.aprīlī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Tieslietu ministrs

-

G.Grīnvalds

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās

-

I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministre sabiedrības
integrācijas lietās


-


K.Pētersone 

 

 

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Latvijas Bankas pārstāve

-

V.Zeile

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

 

 

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

 

 


Ministru kabineta komitejā
atbalstītie tiesību aktu projekti
___________________________

 

1.§

 Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā"

TA-106___________________________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.

 

2.§

 Likumprojekts "Par 2005.gada 13.aprīļa Starptautisko
konvenciju par kodolterorisma apkarošanu"

TA-107___________________________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.

 

 3.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par Sociālo pakalpojumu
pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-1___________________________________________________

(K.Pētersone, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.


2. Labklājības ministrijai līdz 2006.gada 1.oktobrim sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumus likumā "Par nodokļiem un nodevām", papildinot 11.panta otro daļu ar jaunu punktu, paredzot, ka valsts nodeva maksājama par sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas apliecības un reģistrācijas apliecības dublikātu sagatavošanu, noformēšanu un izsniegšanu.

 

 

Tiesību aktu projekti, kas netiek
skatīti Ministru kabineta komitejā
_______________________________

 

 4.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.februāra noteikumos
Nr.78 "Kārtība, kādā sociālo pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts sociālo
pakalpojumu
sniedzēju reģistrā un izslēgts no tā""

TA-3357___________________________________________________

(K.Pētersone, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 5.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos
Nr.665
"Bērnu sociālās aprūpes centra "Veģi" nolikums""

TA-850___________________________________________________

(K.Pētersone, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 6.§

 Noteikumu projekts "Valsts pensiju, atlīdzības par darbspēju zaudējumu
un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu
apmēra pārskatīšanas kārtība"

TA-602___________________________________________________

(K.Pētersone, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

7.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Kara muzejs"
sniegto publisko maksas
pakalpojumu cenrādi"

TA-523___________________________________________________

(M.Kučinskis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

8.§

 Likumprojekts "Par starptautisko organizāciju
noteikto
sankciju ieviešanu Latvijas Republikā"

TA-1188___________________________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.

 

9.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos
Nr.573 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, nodokļa pamatparāda
palielinājumu un ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita
budžetā""

TA-831___________________________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

10.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību mēneša
pārskatu saturu, sagatavošanas un iesniegšanas kārtību"

TA-601___________________________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

11.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par ministriju un citu centrālo valsts
iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvajiem rādītājiem 2006.gadam"

TA-573___________________________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju precizēt noteikumu projekta 1.pielikumu atbilstoši finanšu ministra priekšlikumam un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

12.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite,
novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas,
iznīcināšana un realizācijas
ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā"

TA-2948___________________________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

13.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aizpildāma un iesniedzama deklarācijas veidlapa
skaidras naudas deklarēšanai
uz valsts robežas un pārbaudāmas tajā sniegtās ziņas"

TA-582___________________________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

14.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par atsevišķu horizontālo sadarbības
vienošanos atbrīvošanu no Konkurences likuma 11.panta pirmajā
daļā noteiktā vienošanās aizlieguma"

TA-20___________________________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Konkurences padomi, Tieslietu ministriju un Valsts kanceleju izvērtēt nepieciešamību precizēt Konkurences likuma 11.panta ceturtajā daļā ietverto deleģējumu Ministru kabinetam.

 

15.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos
Nr.862 "Kārtība, kādā nosakāms
naudas sods par Konkurences likuma 11.panta
pirmajā daļā un
13.pantā minētajiem pārkāpumiem""

TA-22___________________________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 16.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko
būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu"

TA-511___________________________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

17.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par prasībām bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko
preparātu (produktu) uzglabāšanas rezervuāru projektēšanai, uzstādīšanai, par
to atbilstības novērtēšanas
kārtību un tirgus uzraudzību"

TA-3259___________________________________________________

(B.Rivža, A.Matīss, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Ekonomikas ministrijai sešu mēnešu laikā sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā būvnormatīvu projektu būvlaukumos izbūvējamo bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko preparātu (produktu) uzglabāšanas rezervuāru projektēšanai un būvniecībai.

 


18.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par ārpus pastāvīgās tirdzniecības vietas vai
pakalpojumu sniegšanas vietas noslēgtajā līgumā ietveramo informāciju un
atteikuma tiesību realizēšanas termiņu un kārtību"

TA-779___________________________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

19.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos
Nr.106 "Enerģijas lietotāju
apgādes kārtība un kurināmā pārdošanas kārtība
izsludinātas
enerģētiskās krīzes laikā""

TA-268___________________________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

20.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par pārvades
sistēmas
operatora ikgadējo novērtējuma ziņojumu"

TA-675___________________________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 


21.§

 Rīkojuma projekts "Par zemes vienību, uz kurām atrodas akciju
sabiedrības "Latvenergo" objekti, saglabāšanu valsts īpašumā"

TA-617___________________________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

22.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu
par izziņas izsniegšanu no Sodu reģistra"

TA-972___________________________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

23.§

 Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju""

TA-148___________________________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.

3. Jautājumu par likuma īstenošanai nepieciešamo finansējumu 2007.gadā skatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju budžeta prioritātēm kārtējā gada valsts budžeta projekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

 

 24.§

 Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-149___________________________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.

3. Jautājumu par likuma īstenošanai nepieciešamo finansējumu 2007.gadā skatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju budžeta prioritātēm kārtējā gada valsts budžeta projekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

 

 25.§

 Rīkojuma projekts "Par zemes gabalu pirkšanu pierobežas ceļu pie Bērziņu
un Pededzes robežas pārejas
punktiem būvniecības projekta īstenošanai"

TA-1028-IP___________________________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Iekšlietu ministrijai pirkt zemes vienību "Zirnīši C" 8536 m2 platībā (kadastra Nr. 3668 005 0059), zemes vienību "Garaiskalns C" 7397 m2 platībā (kadastra Nr. 3668 005 0060), zemes vienību "Ponkuļi C" 12400 m2 platībā (kadastra Nr. 3680 001 0206), zemes vienību "Mežvidi C" 6428 m2 platībā (kadastra Nr. 3680 001 0114), divas zemes vienības "Ezeriņi C" 456 m2 platībā (kadastra Nr. 3680 003 0257), divas zemes vienības "Bairīši C" 1276 m2 platībā (kadastra Nr. 3680 003 0255), zemes vienību "Madaras C" 5033 m2 platībā (kadastra Nr. 3680 003 0247), zemes vienību "Vīnogas C" 194 m2 platībā (kadastra Nr. 3680 003 0246), zemes vienību "Orloši-2 C" 542 m2 platībā (kadastra Nr. 3680 003 0245), zemes vienību "Purvi C" 5254 m2 platībā (kadastra Nr. 3680 003 0243), zemes vienību "Purvāji C" 74 m2 platībā (kadastra Nr. 3680 005 0117), divas zemes vienības "Sprektīši C" 6519 m2 platībā (kadastra Nr. 3680 005 0116), zemes vienību "Oši C" 1736 m2 platībā (kadastra Nr. 3680 005 0108), zemes vienību "Sauleskalni C" 2155 m2 platībā (kadastra Nr. 3680 005 0110), zemes vienību "Oškalni C" 7119 m2 platībā (kadastra Nr. 3680 005 0113), zemes vienību "Melnūdri C" 10400 m2 platībā (kadastra Nr. 3680 005 0112), divas zemes vienības "Saulāji 1 C" 1160 m2 platībā (kadastra Nr. 3680 003 0253), zemes vienību "Gibani C" 5100 m2 platībā (kadastra Nr. 3680 005 0111), trīs zemes vienības "Sene C" 23173 m2 platībā (kadastra Nr. 3680 005 0118), zemes vienību "Vējiņi C" 2684 m2 platībā (kadastra Nr. 3680 003 0250) Alūksnes rajona Liepnas pagastā un Pededzes pagastā par kopējo summu 4546,13 latu.

 

26.§

 Rīkojuma projekts "Par bezpeļņas organizācijas valsts zinātniskās iestādes
"Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikālās enerģētikas institūts" reorganizāciju
un valsts aģentūras "Fizikālās enerģētikas institūts" izveidi"

TA-1031___________________________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

27.§

 Rīkojuma projekts "Par Specializētās airēšanas sporta skolas reorganizāciju
un valsts aģentūras "Specializētā airēšanas
sporta skola" izveidi"

TA-797___________________________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

28.§

 Noteikumu projekts "Valsts aģentūras
"Specializētā airēšanas sporta skola" nolikums"

TA-782___________________________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

29.§

 Rīkojuma projekts "Par Latvijas bērnu un jaunatnes kamaniņu sporta skolas
reorganizāciju un valsts aģentūras "Latvijas bērnu un jaunatnes kamaniņu
sporta skola" izveidi"

TA-799___________________________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

30.§

 Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Latvijas bērnu
un
jaunatnes kamaniņu sporta skola" nolikums"

TA-783___________________________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 31.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pašvaldības
sagatavo pašvaldību apvienošanās projektu"

TA-413___________________________________________________

(M.Kučinskis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

32.§

 Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistru"

TA-439___________________________________________________

(G.Grīnvalds, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

3. Jautājumu par plānoto papildu ieņēmumu no valsts nodevas novirzīšanu Uzņēmumu reģistra nodrošinājumu reģistrācijas sistēmas izstrādes izdevumu segšanai 2007.gadā izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta prioritātēm iesniegtajiem priekšlikumiem likumprojektam "Par valsts budžetu 2007.gadam".

 

33.§

 Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

TA-154___________________________________________________

(G.Grīnvalds, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.


3. Jautājumu par Valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu likumprojektā ietverto normu īstenošanai 2007.gadā izskatīt Ministru kabinetā vienlaicīgi ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu vidējā termiņa budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā valsts budžeta projekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

 

34.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos
Nr.642 "Noteikumi par apbūvēta
zemesgabala vērtības noteikšanu privatizācijas
vajadzībām""

TA-223___________________________________________________

(G.Grīnvalds, A.Kalvītis)

Ņemot vērā tieslietu ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.

 

 35.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par Ieslodzījuma vietu
pārvaldes
sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-535___________________________________________________

(G.Grīnvalds, S.Zlatoustovs, D.Robežniece, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Tieslietu ministrijai izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumos Nr.827 "Ieslodzījuma vietu pārvaldes nolikums", paredzot deleģējumu Ieslodzījuma vietu pārvaldei sniegt maksas pakalpojumus, un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā.

 


36.§

 Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas un Portugāles Republikas
līgumu par savstarpēju
klasificētās informācijas aizsardzību"

TA-832___________________________________________________

(G.Grīnvalds, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Portugāles Republikā I.Upmaci parakstīt līgumu.

 

 37.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada
22.aprīļa noteikumos Nr.409
"Veterināro zāļu reģistrācijas kārtība""

TA-586___________________________________________________

(M.Kučinskis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

38.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumos
Nr.168 "Veterināro zāļu
marķēšanas, izplatīšanas un kontroles noteikumi""

TA-615___________________________________________________

(M.Kučinskis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 


39.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada
12.augusta noteikumos Nr.445
"Veterināro zāļu ražošanas un kontroles kārtība""

TA-719___________________________________________________

(M.Kučinskis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

40.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu
ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu"

TA-561___________________________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Vides ministrijai līdz 2007.gada 1.janvārim nodrošināt Latvijas nacionālā standarta LVS ISO 9096:2004 "Stacionāro avotu izmeši - cieto daļiņu masas koncentrācijas manuāla noteikšana" tulkojumu valsts valodā un informēt par to Valsts kanceleju.

 

41.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 26.oktobra noteikumos
Nr.895 "Kārtība, kādā
organizējamas dzīvnieku sacensības, tirgi, izsoles, izstādes
un
citi pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos""

TA-802___________________________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 42.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par metodiku, kādā nosaka materiālo zaudējumu
apjomu, kurus
lauksaimniecībai un mežsaimniecībai nodarījuši medījamie dzīvnieki"

TA-3355___________________________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Zemkopības ministrijai sagatavot grozījumu Medību likuma 29.panta pirmajā daļā atbilstoši Administratīvā procesa likuma 17.panta otrās daļas prasībām un līdz 2006.gada 31.decembrim to noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā.

 

 43.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 13.septembra noteikumos
Nr.712 "Kārtība, kādā piešķir
valsts atbalstu ikgadējā minimāli nepieciešamā
biodegvielas daudzuma ražošanai un nosaka finansiāli atbalstāmās kvotas biodegvielai""

TA-981___________________________________________________

(O.Spurdziņš, M.Roze, A.Kalvītis)

Ņemot vērā finanšu ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

 

 

Ministru kabineta lieta
____________________

 

44.§

 Par Moldovas pilsoņu atbrīvošanu no valsts nodevas samaksas par vienreizējās
īstermiņa vīzas, vienreizējās, divreizējās un daudz­kārtējās tranzītvīzas pieprasīšanai
nepieciešamo dokumentu izskatī­šanu

TA-1026___________________________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.


2. Atbalstīt Ārlietu ministrijas politisko iniciatīvu saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 31.janvāra noteikumu Nr.84 "Noteikumi par valsts nodevu par vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem" 11.punkta 3.apakšpunktu, laikposmā no 2006.gada 1.maija līdz Latvijas pievienošanās Šengenas līgumam atbrīvot Moldovas pilsoņus no valsts nodevas samaksas par vienreizējās īstermiņa vīzas, vienreizējās, divreizējās un daudzkārtējās tranzītvīzas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu. Valsts kancelejai kopīgi ar Ārlietu ministriju noformēt attiecīgu Ministru kabineta rīkojuma projektu un sagatavot to parakstīšanai.

 

 45.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Latvijas Republika saņem un sniedz palīdzību
Eiropas Savienības dalībvalstīm un Šengenas līguma valstīm piespiedu izraidīšanā
pa gaisa telpu, šīs palīdzības apjoms, kā arī kārtība, kādā organizējami kopīgi lidojumi
starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un Šengenas līguma valstīm"

TA-1011___________________________________________________

(A.Baštiks, M.Petrušins, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

46.§

 Likumprojekts "Grozījums Valsts drošības iestāžu likumā"

TA-1033___________________________________________________

(G.Grīnvalds, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 


Papildus iekļautie jautājumi
_________________________

 

47.§

 Rīkojuma projekts "Par telpu un zemes nomu Daugavpilī, Lāčplēša ielā 20"

TA-1065___________________________________________________

(G.Grīnvalds, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 

2. Uzņēmumu reģistram no Aizsardzības ministrijas Militārā dienesta iesaukšanas centra Latgales valsts militārā dienesta pārvaldes nomāt papildu telpas 41,1 m2 platībā Daugavpilī, Lāčplēša ielā 20, mēnesī maksājot par telpām 1,58 latus (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli 0,24 lati) par kvadrātmetru, un zemi zem telpām 102,6 m2 platībā (zemes gabala kadastra numurs Nr.05000015103), mēnesī maksājot 0,037 latus (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli 0,006 lati) par kvadrātmetru.

3. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2007.gadā un turpmākajos gados Uzņēmumu reģistra telpu un zemes nomas maksas segšanai izskatīt vienlaikus ar visu ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu pieteikumiem, sagatavojot valsts budžeta projektu kārtējam gadam.

 

48.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumos
Nr.221 "Kārtība, kādā tiek
piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts
lauksaimniecībai un lauku attīstībai""

TA-1064___________________________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

49.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā"

TA-932___________________________________________________

(I.Gudele, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Noteikumi tiek izdoti Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Valsts kancelejai nosūtīt noteikumus Saeimai.

4. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam izstrādāt un līdz 2007.gada 1.janvārim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā tiesību akta projektu sekmīgas droša elektroniskā paraksta darbības nodrošināšanai.

 

 50.§

 Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu
padomes
2006.gada 27. - 28.aprīļa sanāksmē izskatāmajiem
Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-1100-IP___________________________________________________

(A.Baštiks, T.Rinmane, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu padomes 2006.gada 27.- 28.aprīļa sanāksmē izskatāmajos Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:

2.1. pozīcija par Padomes lēmumu, kas groza Kopīgās konsulārās instrukcijas 12.pielikumu un Kopīgās rokasgrāmatas 14.a pielikumu par vīzu nodevas apmēru;

2.2. pozīcija par Padomes ietvarlēmuma projektu par cīņu pret organizēto noziedzību;

2.3. pozīcija par jautājumiem saistībā ar SIS II tiesisko bāzi;

2.4. pozīcija par Padomes lēmuma projektu par policijas iestāžu sadarbības uzlabošanu starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, jo īpaši uz iekšējām robežām, ar kuru groza Konvenciju par Šengenas līguma īstenošanu;

2.5. pozīcija par priekšlikumu Padomes pamatlēmumam par apstrādāto personas datu aizsardzību saistībā ar policijas un tiesas iestāžu sadarbību krimināllietās;


2.6. pozīcija par Padomes secinājumiem par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu saistībā ar lieliem starptautiskiem pasākumiem, tostarp sporta pasākumiem.

3. Iekšlietu ministram Dz.Jaundžeikaram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un Iekšlietu padomes 2006.gada 27. - 28.aprīļa sanāksmē Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 

51.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 9.augusta noteikumos
Nr.594 "Kārtība,
kādā valsts piedalās dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta
finansiālajā nodrošināšanā""

TA-1114___________________________________________________

(M.Kučinskis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

52.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos
Nr.909 "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi
augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas
programmu
vistrūcīgākajām personām""

TA-983___________________________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Ja programmas realizācijas gaitā rodas papildu administratīvās izmaksas, tad Zemkopības ministrijai izskatīt iespēju segt tās no subsīdijām, kas paredzētas sadarbības veicināšanai starp lauksaimniecības produkcijas ražotājiem un valsts pārvaldes iestādēm, un atbalsta lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstībai.

 

53.§

 Noteikumu projekts "Par saprašanās memorandu starp Latvijas Republikas
Aizsardzības ministriju un Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības
ministriju par uzņēmējvalsts atbalsta sniegšanu mācībās Elite 2006"

TA-1091___________________________________________________

(M.Kučinskis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Pilnvarot Nacionālo bruņoto spēku komandieri G.A.Zeibotu parakstīt memorandu.

 

54.§

 Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 23.novembra rīkojumā
Nr.741 "Par Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta līgumu
par sadarbību
katastrofu novēršanas un to seku likvidēšanas jomā""

TA-1103___________________________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)

1. Iesniegto rīkojuma projektu nepieņemt, un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.

2. Pilnvarot iekšlietu ministru parakstīt Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta līgumu par sadarbību katastrofu novēršanas un to seku likvidēšanas jomā.

 

55.§

 Informatīvais ziņojums par Laikmetīgās mākslas
muzeja
projekta īstenošanas gaitu

TA-962___________________________________________________

(H.Demakova, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Kultūras ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par Laikmetīgās mākslas muzeja projekta īstenošanas gaitu.

2. Kultūras ministrijai precizēt ziņojumā ietverto laika grafiku un iesniegt precizēto ziņojumu Valsts kancelejā.

3. Kultūras ministrijai sagatavot Laikmetīgās mākslas muzeja būvniecības projekta īstenošanas koncepciju ar projekta aptuveno izmaksu tāmi un līdz 2006.gada 15.maijam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.

 

 56.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 12.aprīļa noteikumos
Nr.249
"Valsts aģentūras "Jaunie "Trīs brāļi"" nolikums""

TA-1088___________________________________________________

(H.Demakova, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

57.§

 Rīkojuma projekts "Par dzīvokļa īpašumu Rīgā, Bērzupes ielā 31a - 26, unRīgā,
Ozolciema ielā 12 (2.korpuss) -  16, pirkšanu
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
projekta īstenošanai"

TA-1092-IP___________________________________________________

(H.Demakova, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Valsts aģentūrai "Jaunie "Trīs brāļi"":

2.1. pirkt dzīvokļa īpašumu Nr.26 (54,91 m2 platībā) Rīgā, Bērzupes ielā 31a, par 51400 latu;

2.2. pirkt dzīvokļa īpašumu Nr.16 (74,6 m2 platībā) un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 746/131668 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Rīgā, Ozolciema ielā 12 (2.korpuss), par 63958 latiem.

 

 58.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Sporta likumā"

TA-1116___________________________________________________

(B.Rivža, I.Gailīte, K.Jarinovska, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Noteikumi tiek izdoti Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā.

2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Valsts kancelejai nosūtīt noteikumus Saeimai.

 

59.§

 Rīkojuma projekts "Par līdzekļu piešķiršanu no Finanšu ministrijas valsts
pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
konferences "Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas iekļaujošai sabiedrībai"
organizēšanai"

TA-1085___________________________________________________

(I.Gudele, O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

60.§

 Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ukrainas
Ministru Kabineta līgumu par sadarbību informatizācijas jomā"

TA-1096___________________________________________________

(I.Gudele, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Pilnvarot ekonomikas ministru A.Štokenbergu parakstīt līgumu.

 

61.§

 Latvijas nacionālās pozīcijas par Eiropas Komisijas ziņojumiem par Horvātijas
un Turcijas nacionālo likumdošanu caurskatīšanu pievienošanās Eiropas Savienībai
5.sarunu sadaļā (Publiskais iepirkums)

TA-1112-IP___________________________________________________

(O.Spurdziņš, N.Popēns, H.Demakova, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu "Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju apstiprināšanu par Eiropas Komisijas ziņojumiem par Horvātijas un Turcijas nacionālo likumdošanu caurskatīšanu pievienošanās Eiropas Savienībai 5.sarunu sadaļā (Publiskais iepirkums)".

2. Apstiprināt nacionālās pozīcijas par Eiropas Komisijas ziņojumiem par Horvātijas un Turcijas nacionālo likumdošanu caurskatīšanu pievienošanās Eiropas Savienībai 5.sarunu sadaļā (Publiskais iepirkums).

 

 62.§

 Rīkojuma projekts "Par papildu finansējuma piešķiršanu Izglītības un zinātnes
ministrijai 2006.gadā, lai nodrošinātu Latvijas valdības atbalstu Latvijas Universitātei
Rīgas Juridiskās augstskolas pārņemšanai"

TA-1110___________________________________________________

(B.Rivža, O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

63.§

 Noteikumu projekts "Fundamentālo un lietišķo pētījumu
projektu izvērtēšanas un finansēšanas kārtība"

TA-3380___________________________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 


 

 

Ministru kabineta lieta
____________________
(slēgtā daļa)

 

64.§

 Par Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.35 56.§)
"Rīkojuma projekts "Par informatīvo ziņojumu "Par digitālās televīzijas ieviešanu
Latvijas Republikā, bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts
radio un televīzijas centrs" un akciju sabiedrības "Digitālais Latvijas radio un
televīzijas centrs" (DLRTC) un DLRTC piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Latvijas Mobilais Telefons" (LMT) kapitāla daļu pārval­dīšanu"""
izpildi

TA-2918___________________________________________________

(G.Grīnvalds, G.Mačs, R.Bergmanis, A.Kalvītis)

1. (N) Ņemot vērā Satiksmes ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.35 56.§) 4.punktā doto uzdevumu, noteikt, ka 4.punktā minētais uzdevums ir zaudējis aktualitāti.

2. (N) Pēc Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas sprieduma taisīšanas civillietā Ģenerālprokuratūras personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta prokurora prasībā valsts interesēs Satiksmes ministrijas personā pret bezpeļņas organizāciju valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs", akciju sabiedrību "Digitālais Latvijas radio un televīzijas centrs", ar trešo personu SIA "Latvijas Mobilais Telefons" par sabiedrības institūciju lēmumu atcelšanu, darījuma atzīšanu par spēkā neesošu un īpašuma tiesību atzīšanu valstij uz kapitāla daļām, Satiksmes ministrijai sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par SIA "Latvijas Mobilais Telefons" 23 % kapitāla daļu īpašuma tiesībām.

3. (K)

 

 65.§

 Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Lattelekom"

139-k___________________________________________________

(A.Grants, N.Melngailis, K.Pētersone, G.Strautmanis, A.Kalvītis)

 1. (K) (N) apstiprināt Ekonomikas ministrijas iesniegtos sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelekom" statūtu grozījumus.

2. (K) (N) akceptēt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelekom" padomes priekšlikumu izmaksāt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelekom" dalībniekiem dividendes maksimālā iespējamā apmērā no sadalāmās peļņas 19,846 milj. latu apmērā.

3. (K)

4. (N) Privatizācijas aģentūrai atbilstoši savai kompetencei nodrošināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelekom" valsts kapitāla daļas turētāja pārstāvja balsojumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelekom" dalībnieku sapulcē atbilstoši šī protokollēmuma 1. un 2.punktā noteiktajam.

 

66.§

 Par Eiropas Cilvēktiesību Tiesas spriedumu lietā
"Freimanis un Līdums pret Latviju"

136-k___________________________________________________

(O.Spurdziņš, I.Reine, K.Pētersone, A.Kalvītis)

1. Nepārsūdzēt Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Freimanis un Līdums pret Latviju".

2. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2006.gada 19.janvārī pasludinātā sprieduma lietā "Freimanis un Līdums pret Latviju" tulkošanu latviešu valodā un publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

 67.§

 Par Eiropas Cilvēktiesību Tiesas spriedumu lietā
"Hirst pret Apvienoto Karalisti"

137-k___________________________________________________

(I.Reine, K.Pētersone, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2005.gada 6.oktobrī pasludinātā sprieduma lietā "Hirst pret Apvienoto Karalisti" tulkošanu latviešu valodā un publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3. Tieslietu ministrijai kopīgi ar Ārlietu ministriju divu mēnešu laikā sagatavot konceptuālu ziņojumu, kurā izvērtēt nepieciešamību izstrādāt grozījumus tiesību aktos, kas regulē ieslodzīto balsošanas tiesības un to procesuālo nodrošinājumu, un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.

 

 68.§

 Latvijas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu padomes
2006.gada 27. - 28.aprīļa sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē
esošajiem jautājumiem

TA-1108-IP___________________________________________________

(G.Grīnvalds, I.Juhansone, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu padomes 2006.gada 27.- 28.aprīļa sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu padomes 2006.gada 27.- 28.aprīļa sanāksmē izskatāmajos Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:

2.1. Latvijas nacionālā pozīcija par Eiropas Parlamenta un Padomes priekšlikumu Regulai par tiesību aktiem, kas piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām ("ROME II") (pozīcija Nr.3);


2.2. Latvijas nacionālā pozīcija par Padomes ietvarlēmuma projektu par konkrētām procesuālajām tiesībām krimināllietu tiesvedībā Eiropas Savienības dalībvalstīs (pozīcija Nr.2);

2.3. Latvijas nacionālā pozīcija par ietvarlēmuma projektu par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu spriedumiem krimināllietās, kas nosaka brīvības atņemšanas sodus vai citus ar brīvības atņemšanu saistītus pasākumus, ar mērķi to izpildīt Eiropas Savienībā (pozīcija Nr.2);

2.4. Latvijas nacionālā pozīcija par Komisijas priekšlikumu ietvarlēmumam par Eiropas pierādījumu orderi, lai iegūtu priekšmetus, dokumentus un informāciju un lai tos izmantotu kriminālprocesā (pozīcija Nr.6);

2.5. Latvijas nacionālā pozīcija par pilnvarojumu parakstīt līguma projektu starp Eiropas Savienību un Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti par nodošanas procedūrām starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un Islandi un Norvēģiju (pozīcija Nr.2).

3. Tieslietu ministram G.Grīnvaldam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu padomes 2006.gada 27.- 28.aprīļa sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 

 

Sēdi slēdz plkst.14.30

 

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

 

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane