Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 61

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr. 61

2006.gada 21.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers
Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš
Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokuratūras pārstāve

-

R.Āboliņa

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

 

Papildus iekļautais jautājums

1.§

Par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātiem

TA-2032 ____________________________________

(G.Bērziņš (tieslietu ministrs), A.Kalvītis)

Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 4.panta pirmo daļu izvirzīt par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātiem Kasparu Balodi un Viktoru Skudru.
Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par Veselības veicināšanas
valsts aģentūras direktora pienākumu izpildītāju"

TA-3203 ____________________________________

(G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

 

Ministru kabineta komitejā
atbalstītie tiesību aktu projekti

3.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā komersantam
izsniedz pilnvaru patstāvīgi deklarēt preču izcelsmi"

VSS-505
TA-1906 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikt, ka līdz noteikumu 2., 4. un 9.punktā minēto starptautisko tirdzniecības vienošanos iztulkošanai valsts valodā ar attiecīgās vienošanās tulkojumu var iepazīties Finanšu ministrijā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas
pakalpojumiem, maksas atvieglojumiem un atbrīvojumiem no tās un
kārtību, kādā privātpersona maksā par informācijas sniegšanu"

VSS-944
TA-2218 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu"

VSS-489
TA-1988 ____________________________________

(H.Demakova, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Kultūras ministrijai izstrādāt un kultūras ministram līdz 2007.gada
2.aprīlim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumu Muzeju likumā, svītrojot no 13.panta desmitās daļas deleģējumu noteikt Nacionālā krājuma finansēšanas kārtību.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada
3.aprīļa noteikumos Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība""

VSS-743
TA-1994 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

Tiesību aktu projekti, kas netiek
skatīti Ministru kabineta komitejā

7.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 8.jūnija rīkojumā
Nr.381 "Par Nacionālo bruņoto spēku vidēja termiņa attīstības plānu
2005.-2008.gadam""

VSS-1445
TA-3122 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri""

VSS-1396
TA-3048 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
9.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par būtiskajām
prasībām šķiltavām un to uzraudzības kārtību"

VSS-1117
TA-2817 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Patērētāju tiesību aizsardzības centram šo noteikumu īstenošanai 2007.gadā un turpmākajos gados izskatīt kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu budžeta pieprasījumiem, sagatavojot valsts budžeta projektu kārtējam gadam.
3. Ekonomikas ministrijai līdz 2007.gada 11.martam nodrošināt noteikumos minēto standartu tulkojumu valsts valodā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos
Nr.595 "Dārgmetālu izstrādājumu zīmogošanas kārtība un pieļaujamais remedijs""

VSS-1282
TA-2877 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 23.janvāra noteikumos
Nr.28 "Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi un īpašuma tiesību
un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā""

VSS-1281
TA-2897 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Rīgā, Herdera laukumā 4,
Palasta ielā 2 un Palasta ielā 4, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

VSS-1244
TA-2818 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Olaines Mehānikas
un tehnoloģijas koledžas nolikums"

VSS-1785
TA-331 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība"

VSS-1002
TA-2691 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījums Kriminālprocesa likumā"

TA-3144 ____________________________________

(G.Bērziņš (tieslietu ministrs), A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"

VSS-1359
TA-3018 ____________________________________

(G.Bērziņš (tieslietu ministrs), A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
17.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par tiesu sniegto maksas
pakalpojumu veidiem, samaksas apmēru un kārtību"

VSS-602
TA-2880 ____________________________________

(G.Bērziņš (tieslietu ministrs), A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu
un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

VSS-1324
TA-2908 ____________________________________

(G.Bērziņš (tieslietu ministrs), A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par L.Zimina izdošanu
Baltkrievijas Republikai kriminālvajāšanai"

TA-2979-IP ____________________________________

(G.Bērziņš (tieslietu ministrs), A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par
gripas pretepidēmijas pasākumiem"

VSS-1177
TA-2814 ____________________________________

(G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada
26.septembra noteikumos Nr.330 "Vakcinācijas noteikumi""

VSS-1415
TA-3147 ____________________________________

(G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai papildināt noteikumu projektu atbilstoši veselības ministra iesniegtajam priekšlikumam un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumos
Nr.400 "Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām,
naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām""

VSS-1405
TA-3014 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos
Nr.909 "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības
un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmas vistrūcīgākajām personām""

VSS-1173
TA-2812 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada
29.aprīļa noteikumos Nr.245 "Zemkopības ministrijas nolikums""

VSS-1097
TA-2861 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.februāra noteikumos
Nr.85 "Noteikumi par zivju izkraušanas kontroli un zivju tirdzniecības un transporta
objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi""

VSS-1250
TA-3003 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo
īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

VSS-1095
TA-2811 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas
valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Bērni ar īpašām vajadzībām"
atklāta konkursa nolikums"

VSS-1384
TA-3120 ____________________________________

(A.Baštiks, O.Spurdziņš, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
28.§
Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas
valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Cilvēkresursu attīstība un izglītība"
atklāta konkursa nolikums"

VSS-1385
TA-3124 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas
valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana"
atklāta konkursa nolikums"

VSS-1369
TA-3102 ____________________________________

(H.Demakova, R.Vējonis, O.Spurdziņš, A.Štokenbergs, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes
"Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība" atklāta konkursa nolikums"

TA-3109 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas
valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Veselība" atklāta konkursa nolikums"

VSS-1377
TA-3115 ____________________________________

(G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas
valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Vides aizsardzība" atklāta konkursa
nolikums"

VSS-1407
TA-3150 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas
valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Ilgtspējīga attīstība" atklāta konkursa
nolikums"

VSS-1406
TA-3156 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Norvēģijas valdības divpusējā finanšu
instrumenta prioritātes "Tieslietas" atklāta konkursa nolikums"

VSS-1408
TA-3212 ____________________________________

(G.Bērziņš (tieslietu ministrs), A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

Informatīvais ziņojums

35.§

Informatīvais ziņojums "Par jauna konferenču
centra ēkas būvniecības nepieciešamību"

TA-3065 ____________________________________

(O.Spurdziņš, M.Kaijaks, A.Šlesers, R.Vējonis, H.Demakova, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par jauna konferenču centra būvniecības nepieciešamību Rīgā, Zaķusalas krastmalā 3 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 051 0145), uz zemes vienības neapbūvētās daļas platībā līdz 25000 m2.
2. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju izstrādāt tiesību akta projektu par iespējamiem jaunas konferenču ēkas būvniecības modeļiem. Sagatavoto projektu kopā ar pamatojumu konferenču centra apjomam un informāciju par paredzamajām centra īpašumtiesībām un būvniecības finanšu avotiem (ņemot vērā, ka būvniecībā valsts līdzdalība netiek plānota) finanšu ministram līdz 2006.gada 29.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā.
 

Ministru kabineta lieta

36.§

Informatīvais ziņojums par Eiropas
Cilvēktiesību tiesas lēmumu lietā "Ozoliņa pret Latviju"

TA-3126 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no budžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai 2400 latu izmaksāšanai Ainai Ozoliņai saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas lēmumu lietā "Ozoliņa pret Latviju".
3. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2006.gada 21.septembrī pieņemtā lēmuma lietā "Ozoliņa pret Latviju" tulkošanu latviešu valodā un publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
 
37.§
Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"

TA-3158 ____________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir bērnu un ģimenes lietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
38.§
Informatīvais ziņojums par mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām
pieprasījumu sagatavošanas, izvērtēšanas, piešķiršanas un izlietošanas
uzraudzības kārtību 2007.gadam

TA-3107 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Par mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām pieprasījumu sagatavošanas, izvērtēšanas, piešķiršanas un izlietošanas uzraudzības kārtību 2007.gadam".
2. Finanšu ministrijai, sagatavojot likumprojektu par valsts budžetu 2007.gadam, iekļaut tajā pantu, kas paredz deleģējumu Ministru kabinetam noteikt programmas 03.00.00 "Mērķdotācijas investīcijām" sadalījumu pa pašvaldību investīciju projektiem.
3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides ministriju sagatavot pašvaldību investīciju projektu sarakstu likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam" apstiprinātā finansējuma ietvaros un ne vēlāk kā mēneša laikā pēc minētā likuma izsludināšanas iesniegt to apstiprināšanai Ministru kabinetā.
4. Noteikt šādas atbalsta jomas un prioritāros investīciju virzienus, kuriem atbilstoši tiks atlasīti un apstiprināti pašvaldību investīciju projekti 2007.gadam:
4.1. izglītība: pirmsskolas, vispārējās izglītības un interešu izglītības iestāžu infrastruktūras atjaunošana/attīstība (t.sk. mākslas, mūzikas, sporta skolas, vispārējās izglītības iestāžu sporta zāles, sporta laukumi);
4.2. kultūra: kultūras namu, tautas namu, muzeju, bibliotēku infrastruktūras atjaunošana/attīstība;
4.3. sociālā aprūpe: sociālās aprūpes iestāžu (veco ļaužu pansionātu un bērnu namu) infrastruktūras atjaunošana/attīstība;
4.4. pašvaldības infrastruktūra uzņēmējdarbības vides uzlabošanai: komunikāciju infrastruktūras (t.sk. siltumapgādes, ūdensapgādes, ceļu, ielu un informācijas un telekomunikāciju infrastruktūras), kas virzīta uz Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2007.-2013.gadam prioritāšu (izglītība, zinātne, uzņēmējdarbība) īstenošanu konkrētajā teritorijā, atjaunošana/attīstība.
 
39.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kadastra informācijas sistēmas
uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un apjomu"

VSS-600
TA-2235 ____________________________________

(G.Bērziņš (tieslietu ministrs), A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

Papildus iekļautie jautājumi

40.§

Latvijas nacionālā pozīcija par Eiropas Komisijas ziņojumu par Turcijas
nacionālās likumdošanas caurskatīšanu pievienošanās Eiropas Savienībai
sarunu 7.sadaļā (Intelektuālā īpašuma tiesības)

TA-3202-IP ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu "Par Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas apstiprināšanu par Eiropas Komisijas ziņojumu par Turcijas nacionālās likumdošanas caurskatīšanu pievienošanās Eiropas Savienībai sarunu 7.sadaļā (Intelektuālā īpašuma tiesības)".
2. Apstiprināt Ārlietu ministrijas informatīvajā ziņojumā ietverto nacionālo pozīciju par Eiropas Komisijas ziņojumu par Turcijas nacionālās likumdošanas caurskatīšanu pievienošanās Eiropas Savienībai sarunu 7.sadaļā (Intelektuālā īpašuma tiesības).
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu
nodošanu privatizācijai (84.saraksts)"

VSS-788
TA-3114-IP ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai svītrot rīkojuma projekta 1.2. un 1.6.apakšpunktu un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumu par turpmāko rīcību ar nekustamo īpašumu Rīgā, Maskavas ielā 168.
3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" pārejas noteikumu 37.punktu, sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabineta rīkojuma projektu par dzīvojamās mājas statusa atjaunošanu ēkai Liepājā, Kungu ielā 2 (kadastra apzīmējums 17000330227 0010), un nodošanu valsts aģentūrai "Mājokļu aģentūra" privatizācijai saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 74.panta trešo daļu.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma
objektu nodošanu privatizācijai (94.saraksts)"

VSS-1434
TA-3128-IP ____________________________________

(I.Godmanis, K.Lore, E.Ektermane, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Jūrmalā,
Asaru prospektā 59, nodošanu privatizācijai"

TA-2977 ____________________________________

(I.Godmanis, K.Lore, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 18.jūnija rīkojumā
Nr.403 "Par nekustamo īpašumu nodošanu Veselības ministrijas valdījumā""

VSS-1634
TA-639 ____________________________________

(I.Godmanis, K.Lore, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai
valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Skanstes ielā 6"

TA-3154 ____________________________________

(I.Godmanis, K.Lore, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai
valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Lubānas ielā 49"

TA-3153 ____________________________________

(I.Godmanis, K.Lore, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai
valstij piederošo nekustamo īpašumu Rīgā, Šmerļa ielā 1"

TA-3157 ____________________________________

(I.Godmanis, K.Lore, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
48.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai
nekustamo īpašumu Salaspilī, Miera ielā 34"

TA-3229 ____________________________________

(I.Godmanis, K.Lore, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai
nekustamo īpašumu Rīgā, Jāņa Asara ielā 5"

TA-3230 ____________________________________

(I.Godmanis, K.Lore, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu
nodošanu privatizācijai (68.saraksts)"

TA-3152-IP ____________________________________

(I.Godmanis, K.Lore, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegtā rīkojuma projekta 1.3., 1.6., 1.8., 1.9. un 1.11.apakšpunktā minēto valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai.
2. Svītrot rīkojuma projekta 1.1.apakšpunktu, jo nekustamais īpašums Rīgā, Elizabetes ielā 81, ar Ministru kabineta 2001.gada 3.janvāra rīkojumu Nr.1 "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu Rīgā" nodots atsavināšanai.
3. Ņemot vērā Finanšu ministrijas izteiktos iebildumus, jautājuma izskatīšanu par rīkojuma projekta 1.7.apakšpunktā minētā valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai vai atteikumu nodot privatizācijai atlikt, līdz darba grupa (izveidota ar Ministru prezidenta 2006.gada 28.februāra rīkojumu Nr.85 "Par darba grupu") izskatīs Finanšu ministrijas izteiktos iebildumus un ekonomikas ministrs iesniegs izskatīšanai Ministru kabineta sēdē kā Ministru kabineta lietu attiecīgu tiesību akta projektu.
4. Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju attiecīgi precizēt rīkojuma projektu, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
51.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 18.februāra rīkojumā
Nr.108 "Par atsevišķu Aizsardzības ministrijas valdījumā esošu nekustamo
īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā""

TA-3232 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
52.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu
nodošanu privatizācijai (89.saraksts)"

VSS-1158
TA-2568 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegtā rīkojuma projekta 1.5.apakšpunktā minētā valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai.
2. Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas izteiktos iebildumus, jautājuma izskatīšanu par rīkojuma projekta 1.1., 1.2., 1.3. un 1.4.apakšpunktā minēto valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai vai atteikumu nodot privatizācijai atlikt, līdz starpinstitūciju darba grupa (izveidota ar Ministru prezidenta 2006.gada 28.februāra rīkojumu Nr.85 "Par darba grupu") izvērtēs ministrijas sagatavotos tiesību aktu projektus un ekonomikas ministrs iesniegs tos izskatīšanai Ministru kabineta sēdē kā Ministru kabineta lietu.
3. Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju attiecīgi precizēt rīkojuma projektu, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
53.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 30.septembra rīkojumā
Nr.478 "Par nekustamo īpašumu Rīgā, A.Briāna ielā 13 un Brīvības ielā 126a""

VSS-1178
TA-2576 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
54.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības sporta ministru 2006.gada
27.-28.novembra sanāksmē "Eiropas Savienība un sports: saskaņojot izredzes"
izskatāmajiem jautājumiem

TA-3215 ____________________________________

(B.Rivža, E.Šneps, A.Kalvītis)

1. Apstiprināt Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības sporta ministru 2006.gada 27.-28.novembra sanāksmē "Eiropas Savienība un sports: saskaņojot izredzes" izskatāmajiem jautājumiem.
2. Izglītības un zinātnes ministrei B.Rivžai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības sporta ministru 2006.gada 27.-28.novembra sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
55.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā militārās aviācijas
gaisa kuģi veic lidojumus Latvijas Republikas gaisa telpā"

TA-3193 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Aizsardzības ministriju sagatavot un līdz 2007.gada 1.jūnijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā ilgtermiņa pamatnostādnes Latvijas Republikas gaisa telpas elastīgai izmantošanai.
3. Aizsardzības ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju sagatavot un līdz 2007.gada 1.jūlijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā instrukciju par Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas koordināciju starp Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēkiem un valsts akciju sabiedrību "Latvijas gaisa satiksme".
 
56.§
Rīkojuma projekts "Par degvielas karšu pieņemšanu
NATO valstu un valdību vadītāju sanāksmes vajadzībām"

Rīkojuma projekts "Par degvielas karšu pirkumu
NATO valstu un valdību vadītāju sanāksmes vajadzībām"

TA-3216 ____________________________________

(A.Slakteris, E.Ektermane, A.Šlesers, G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Kalvītis)

1. Iesniegtos rīkojumu projektus nepieņemt un Valsts kancelejai izbeigt to kontroli.
2. Aizsardzības ministrijai kopīgi ar Valsts kanceleju rast juridiski korektu jautājuma risinājumu, un, ja nepieciešams, Valsts kancelejai sagatavot attiecīgu tiesību akta projektu parakstīšanai.
 
57.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Veselības ministrijai
(Katastrofu medicīnas centram) papildu izdevumiem, kas saistīti ar NATO
valstu un valdību vadītāju sanāksmes medicīnisko nodrošinājumu"

TA-3184 ____________________________________

(G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
58.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Īpašu uzdevumu
ministra Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās kompetenci"

TA-3220 ____________________________________

(O.Spurdziņš, G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
59.§
Rīkojuma projekts "Par īpašu uzdevumu ministra Eiropas
Savienības līdzekļu apguves lietās darbības nodrošināšanu"

TA-3221 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
60.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada
29.aprīļa noteikumos Nr.239 "Finanšu ministrijas nolikums""

TA-3219 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
61.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikācijas
un enerģētikas padomes 2006.gada 23.novembra sanāksmei

TA-3223-IP ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu "Par Latvijas nostāju Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padomes 2006.gada 23.novembra sanāksmē izskatāmajos jautājumos".
2. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas informatīvajā ziņojumā ietvertās nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padomes 23.novembra sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. Pozīcija Nr.1 par Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padomes enerģētikas politiku Eiropai, 3.punkta enerģijas ražošanas un patēriņa ilgtspēja: Energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšana;
2.2. Pozīcija Nr.3 par Eiropas Savienības starptautiskām attiecībām enerģētikas sektorā.
3. Ekonomikas ministram J.Strodam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padomes 2006.gada 23.novembra sanāksmē.
 
62.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ekonomisko
un finanšu jautājumu padomes 2006.gada 28.novembra sanāksmei

TA-3225-IP ____________________________________

(O.Spurdziņš, P.Liniņš, G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Slakteris, A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju projektus Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2006.gada 28.novembra sanāksmē izskatāmajos Finanšu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. "Par Padomes direktīvas, ar ko groza Direktīvu 92/84/EEK par spirta un alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa likmju saskaņošanu, projektu" (pozīcija Nr.3);
2.2. "Par Padomes direktīvas par atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa precēm, kuras ieved personas, kas ieceļo no trešajām valstīm, projektu" (pozīcija Nr.5).
3. Pieņemt zināšanai, ka reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Štokenbergs nepiedalās šī protokollēmuma 2.punktā minētā lēmuma pieņemšanā.
4. Finanšu ministram O.Spurdziņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2006.gada 28.novembra sanāksmē.
 
63.§
Rīkojuma projekts "Par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas valstu un valdību
vadītāju sanāksmes ietvaros notiekošo starptautisko konferenču organizēšanu"

TA-3228 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
64.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 10.jūlija rīkojumā
Nr.512 "Par valsts galvoto reģionālo olimpisko centru projektu īstenošanu""

TA-3233 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
65.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 3.janvāra noteikumos
Nr.21 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2006.gadā un tā piešķiršanas kārtību""

TA-3180 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
66.§
Noteikumu projekts "Kārtība un apmērs, kādā atlīdzināmi zaudējumi, kas nodarīti
personas mantai vai veselībai sakarā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un
Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dienesta darbību"

VSS-1161
TA-2569 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
67.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosakāma maksa par aeronavigācijas
un valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" pakalpojumiem,
un tās sadales kārtība"

TA-3235 ____________________________________

(A.Šlesers, G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Štokenbergs, E.Ektermane, G.Veismane, J.Maršāns, I.Nikuļceva, A.Kalvītis)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta komitejas 2006.gada 4.decembra sēdē.
 
68.§
Noteikumu projekts "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu
pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm fiziskās sagatavotības prasības"

VSS-1427
TA-3034 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
69.§
Noteikumu projekts "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu
pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm un amatpersonu amata
kandidātu veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību prasības un veselības
stāvokļa un psiholoģisko īpašību pārbaudes kārtība"

VSS-1293
TA-3146 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
70.§
Par K.Jarinovskas pārcelšanu no Izglītības un zinātnes ministrijas valsts
sekretāra amata Valsts vides dienesta ģenerāldirektora vietnieka amatā

TA-3227 ____________________________________

(B.Rivža, K.Jarinovska, M.Skudra, H.Demakova, A.Slakteris, A.Šlesers, D.Staķe, R.Vējonis, G.Veismane, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai izglītības un zinātnes ministres B.Rivžas sniegto informāciju.
2. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāres K.Jarinovskas izteikto viedokli, ka viņa nepiekrīt pārcelšanai Valsts vides dienesta ģenerāldirektora vietnieka amatā.
3. Pieņemt zināšanai Valsts civildienesta pārvaldes priekšnieka M.Skudras sniegto informāciju par Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā informatīvajā ziņojumā piedāvātā risinājuma atbilstību normatīvo aktu prasībām.
4. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā informatīvajā ziņojumā piedāvāto risinājumu.
5. Izglītības un zinātnes ministrijai steidzami iesniegt Valsts kancelejā Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāres K.Jarinovskas novērtēšanu apliecinošu dokumentu.
6. Ņemot vērā šī protokollēmuma 4.punktu, Valsts civildienesta pārvaldei kopīgi ar Valsts kanceleju noformēt Valsts civildienesta pārvaldes lēmumu par K.Jarinovskas pārcelšanu no Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra amata Valsts vides dienesta ģenerāldirektora vietnieka amatā.
 

Ministru kabineta lieta

(slēgtā daļa)

71.§

Ministru kabineta atbildes raksta projekts
Latvijas Republikas Satversmes tiesai

TA-2976-IP ____________________________________

(B.Rivža, E.Martinsons, G.Bērziņš (tieslietu ministrs), G.Bērziņš (veselības ministrs), D.Staķe, A.Štokenbergs, I.Godmanis, A.Slakteris, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2006-27-03.
2. Valsts kancelejai noformēt atbildes rakstu un nosūtīt to Satversmes tiesai.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju izvērtēt nepieciešamību izdarīt grozījumus Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām" un iesniegt attiecīgu informāciju izskatīšanai Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra sēdē.
 
72.§

426-k ____________________________________

Konfidenciāli
 
73.§
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā NBS Apvienotais operāciju
centrs tiek izmantots vienotai valsts līmeņa krīžu vadībai"

419-k ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
74.§

427-k ____________________________________

Konfidenciāli
 
75.§

425-s ____________________________________

Slepeni
 
76.§
Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu
valdības līgumu par Latvijas valsts aizsardzības spēju stiprināšanu

424-k ____________________________________

Konfidenciāli
 
77.§

428-k ____________________________________

Konfidenciāli
 
78.§

429-k ____________________________________

Konfidenciāli
 
79.§

430-k ____________________________________

Konfidenciāli
 
80.§

431-k ____________________________________

Konfidenciāli
 
81.§

432-s ____________________________________

Slepeni
 
82.§
Noteikumu projekts "Par vienošanos starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju un
Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju par Igaunijas ieguldījumu Latvijas institūciju
atbalstam NATO valstu un valdību vadītāju sanāksmes Rīgā drošības īstenošanai"

TA-3231-DV ____________________________________

(A.Slakteris, E.Rinkēvičs, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto vienošanās projektu.
2. Pilnvarot aizsardzības ministru parakstīt vienošanos.
3. Aizsardzības ministrijai nodrošināt vienošanās izpildi.
 
83.§
Rīkojuma projekts "Par finansējumu Rīgas domes Rīgas pašvaldības policijas
darbinieku papildu atalgojumiem saistībā ar Ziemeļatlantijas līguma organizācijas
valstu un valdību vadītāju sanāksmi"

TA-3236-DV ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
84.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 13.oktobra rīkojumā
Nr.795 "Par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas valstu un valdību vadītāju
sanāksmes nodrošinājumu ar vizuālās informācijas datu nesējiem""

TA-3234-DV____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
85.§
Rīkojuma projekts "Par finansējumu ceļa zīmju uzstādīšanai, luksoforu objektu darba režīmu
maiņas, auto evakuatoru pakalpojumu nodrošināšanai un sabiedriskā transporta nakts reisu
nodrošināšanai saistībā ar Ziemeļatlantijas līguma organizācijas valstu un valdību vadītāju sanāksmi"

TA-3237-DV ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
86.§
Par tuvākajām Ministru kabineta sēdēm
____________________________________

(A.Kalvītis)

Noteikt, ka nākamā kārtējā Ministru kabineta sēde notiks 2006.gada 30.novembrī plkst.12.00, bet ārkārtas sēde (valsts budžeta likumprojekta izskatīšanai) - 1.decembrī plkst.14.00.
 

Sēdi slēdz plkst.14:20

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane