Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 1

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr. 1

2007.gada 2.janvārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris
Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


 O.Kastēns

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

 

Ministru kabineta komitejā
atbalstītie tiesību aktu projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu
nodošanu privatizācijai (93.saraksts)"

VSS-1287
TA-3190-IP ____________________________________

(J.Strods, O.Spurdziņš)

Ņemot vērā ekonomikas ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada
21.oktobra rīkojumā Nr.531 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""

VSS-1288
TA-3189 ____________________________________

(J.Strods, O.Spurdziņš)

Ņemot vērā ekonomikas ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
3.§
Likumprojekts "Biometrijas datu apstrādes sistēmas likums"

VSS-657
TA-1922 ____________________________________

(I.Godmanis, J.Šints, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Iekšlietu ministrijai steidzami precizēt likumprojekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā pēc precizētās anotācijas saņemšanas.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
5. Iekšlietu ministrijai likuma normu īstenošanu 2007.gadā nodrošināt piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros, bet jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu turpmākajos gados skatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Valsts slimnīcas "Leprozorijs" nolikums"

VSS-1302
TA-2936 ____________________________________

(G.Bērziņš (veselības ministrs), O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

Tiesību aktu projekti, kas netiek
skatīti Ministru kabineta komitejā

5.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā profesionālā dienesta karavīriem izmaksā
kompensāciju dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu
segšanai, un tās apmērs"

VSS-1273
TA-3187 ____________________________________

(A.Slakteris, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Republikas valdības un bijušās
Dienvidslāvijas Republikas Maķedonijas valdības līgumu par vīzu prasības
atcelšanu diplomātisko pasu turētājiem"

TA-3613 ____________________________________

(A.Pabriks, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izstrādājama (adaptējama), ieviešama
un lietojama vienotā ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēma"

VSS-1028
TA-2975 ____________________________________

(J.Strods, O.Spurdziņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Valsts statistikas likumā, kas paredz šādu terminu skaidrojumu - klasifikācija, klasifikators, vienotās ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēma, nacionālā klasifikācija un klasifikators.
3. Ministrijām izstrādāt un līdz 2007.gada 30.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā apstiprināšanai Ministru kabinetā šādas klasifikācijas un klasifikatorus:
3.1. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Tieslietu ministriju - Latvijas Republikas Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru (ATVK);
3.2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Iekšlietu ministriju - Tautību klasifikatoru;
3.3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai - Apdzīvoto vietu klasifikāciju;
3.4. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju - Latvijas iedzīvotāju reģistrācijas sistēmas klasifikatoru;
3.5. Finanšu ministrijai - Muitas iestāžu klasifikatoru;
3.6. Aizsardzības ministrijai - Valsts ģeodēziskā tīkla klasifikatoru;
3.7. Tieslietu ministrijai - Zemes lietošanas veidu klasifikatoru un Adrešu klasifikatoru;
3.8. Vides ministrijai - Ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru un Ūdenstilpju klasifikatoru;
3.9. Ekonomikas ministrijai - Uzskaites un pārskatu dokumentācijas klasifikatoru (UPDK) un Rūpniecības produkcijas klasifikāciju (PRODCOM);
3.10. Veselības ministrijai - Latvijas stacionāru gultu profilu klasifikatoru un Ārstniecības iestāžu darbības profilu klasifikāciju.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Republikas eksporta kredītu
garantētāja paziņošanas procedūrām Eiropas Komisijai un citiem Eiropas Savienības
dalībvalstu eksporta kredītu garantētājiem"

VSS-920
TA-3252 ____________________________________

(J.Strods, O.Spurdziņš)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 19.jūlija rīkojumā
Nr.349 "Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jūras ielā 53 un Jūras ielā 61, saglabāšanu
valsts īpašumā""

TA-3431 ____________________________________

(J.Strods, O.Spurdziņš)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 14.oktobra rīkojumā
Nr.513 "Par Latvijas Zinātņu akadēmijas Bioloģijas institūta reorganizāciju""

TA-3396 ____________________________________

(J.Strods, O.Spurdziņš)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Preču un pakalpojumu loteriju
organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtība"

VSS-1170
TA-3226 ____________________________________

(O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās (otrais paraksts).
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas
Valkā, Mazajā Parka ielā 17, pārdošanu"

VSS-1379
TA-3403 ____________________________________

(O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās (otrais paraksts).
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Daugavpilī,
Dzelzceļa ielā 5a, saglabāšanu valsts īpašumā"


VSS-1345
TA-3213 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Marhels, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Šķirstiņi" Daugavpils
rajona Medumu pagasta Vasarišķu ciemā saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-1374
TA-3214 ____________________________________

(A.Marhels, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rēzeknes rajona
Kaunatas pagastā saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-1463
TA-3466 ____________________________________

(A.Marhels, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 9.augusta rīkojumā
Nr.601 "Par nekustamā īpašuma Jēkabpilī, Brīvības ielā 122, saglabāšanu valsts īpašumā""

VSS-1499
TA-3410 ____________________________________

(A.Marhels, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 12.jūlija rīkojumā
Nr.516 "Par nekustamā īpašuma Jēkabpilī, Liliju ielā 20B, saglabāšanu valsts īpašumā""

VSS-1498
TA-3420 ____________________________________

(A.Marhels, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Aucē, Raiņa ielā 2"

VSS-939
TA-3176 ____________________________________

(A.Marhels, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Vispārējās izglītības kvalitātes
novērtēšanas valsts aģentūras sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-1150
TA-2837 ____________________________________

(B.Rivža, I.Godmanis, M.Gruškevics, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par Informācijas sistēmu menedžmenta
augstskolas Satversmes grozījumu apstiprināšanu"

VSS-1389
TA-3267 ____________________________________

(B.Rivža, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi Bezdarbnieku un
darba meklētāju atbalsta likumā"

VSS-1226
TA-3080 ____________________________________

(D.Staķe, J.Šints, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Labklājības ministrijai steidzami precizēt likumprojekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā pēc precizētās anotācijas saņemšanas.
4. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.
5. Likuma īstenošanu nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par autoceļiem""

VSS-1213
TA-3008 ____________________________________

(A.Baštiks, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Satiksmes ministrijai steidzami aktualizēt likumprojekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā pēc aktualizētās anotācijas saņemšanas.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 4.februāra noteikumos
Nr.61 "Noteikumi par drošības un veselības aizsardzības prasībām darbā uz zvejas kuģiem""

VSS-1358
TA-3186 ____________________________________

(A.Baštiks, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Ar juridisko palīdzību saistīto izdevumu samaksas
un personas īpašās situācijas, īpašuma stāvokļa un ienākumu līmeņa
uzlabošanās izvērtēšanas kārtība"

VSS-1251
TA-3328 ____________________________________

(J.Strods, J.Jansons, J.Šints, I.Nikuļceva, O.Spurdziņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Tieslietu ministrijai steidzami precizēt noteikumu projekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai pēc precizētās anotācijas saņemšanas.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts zemes dienesta turējumā
esošās valsts kustamās mantas nodošanu"

VSS-1698
TA-3538 ____________________________________

(J.Strods, O.Geitus-Eitvina, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu "Par valsts kustamās mantas nodošanu Aizsardzības ministrijai".
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par institūciju un komercsabiedrību specializāciju
lauksaimniecības augu sugu ģenētisko resursu kolekcionēšanā, saglabāšanā,
raksturošanā, izvērtēšanā un izmantošanā"

VSS-1309
TA-3172 ____________________________________

(M.Roze, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumos
Nr.165 "Noteikumi par pesticīdu atlieku kontroli dzīvnieku izcelsmes produktos""

VSS-1532
TA-3487 ____________________________________

(M.Roze, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par prasībām tirdzniecības vietai, kur pārdod
mājas (istabas) dzīvnieku barības maisījumus no atvērta oriģinālā iepakojuma,
un šīs tirdzniecības vietas reģistrācijas kārtība"

VSS-977
TA-2679 ____________________________________

(M.Roze, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu saglabāšanu
valsts īpašumā un nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

VSS-1470
TA-3318-IP ____________________________________

(M.Roze, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Par Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.62 36.§)
"Likumprojekts "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums""

TA-3580 ____________________________________

(N.Broks, O.Spurdziņš)

Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.62 36.§) "Likumprojekts "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums"" grozījumu un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
"2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās."
 

Informatīvie ziņojumi

31.§

Par tiesas spriedumu izpildi uzņēmumu
(uzņēmējsabiedrību) likvidācijas lietās

TA-3017 ____________________________________

(J.Strods, J.Endziņš, O.Spurdziņš)

1. Pieņemt zināšanai tieslietu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Jautājumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu informatīvajā ziņojumā ietvertā risinājuma īstenošanai 2008.gadā izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta projekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
32.§
Par risinājuma gaitu jautājumā par pārtikas produktu krājumiem

TA-3360-IP ____________________________________

(M.Roze, I.Godmanis, O.Spurdziņš)

1. Pieņemt zināšanai zemkopības ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts ieņēmumu dienestam līdz 2007.gada 30.aprīlim pabeigt uzsāktās personu pārbaudes, lai noteiktu, vai 2004.gada 1.maijā īpašumā esošo deklarējamo lauksaimniecības produktu krājumi ir veidojušies objektīvo lauksaimniecības produktu krājumu veidošanās apstākļu rezultātā.
 
33.§
Par valsts programmas "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana. 2005.-2009.gads" īstenošanu

TA-2607 ____________________________________

(O.Kastēns, O.Spurdziņš)

1. Pieņemt zināšanai Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta sniegto informatīvo ziņojumu par valsts programmas "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana. 2005.-2009.gads" īstenošanu.
2. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātam sagatavot un līdz 2007.gada 3.septembrim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus valsts programmā "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana. 2005.-2009.gads", kas saskaņoti ar visām ministrijām, īpašu uzdevumu ministru sekretariātiem, kā arī nevalstiskajām organizācijām.
3. Ministrijām un īpašu uzdevumu ministru sekretariātiem, kas programmā minēti kā atbildīgās institūcijas, katru gadu nodrošināt nepieciešamo finansējumu programmā paredzēto pasākumu īstenošanai.
 

Ministru kabineta lieta

34.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts ieņēmumu
dienesta finanšu policijas ierēdņu dienesta pakāpēm"

TA-3576 ____________________________________

(O.Spurdziņš)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Finanšu ministram iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumu par projekta turpmāko virzību.
 
35.§
Noteikumu projekts "Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā
"Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" apstiprināto līdzekļu pieprasīšanas, pieprasījuma izskatīšanas,
līdzekļu piešķiršanas, izlietojuma, uzskaites, kontroles un pārskatu sniegšanas kārtība"

TA-3629 ____________________________________

(O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās (otrais paraksts).
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumos
Nr.802 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēru un izmaksas kārtību sakaru
virsniekiem, kuri pilda dienesta pienākumus ārvalstīs""

TA-3626 ____________________________________

(I.Godmanis, Ģ.Kadilis, O.Spurdziņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumu īstenošanu 2007.gadā nodrošināt Iekšlietu ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu turpmākajos gados skatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta projekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumos
Nr.711 "Kārtība, kādā pašvaldības izvēlas piedāvājumus un slēdz līgumus par
dzīvojamās mājas vai dzīvojamās telpas nomu""

TA-3617 ____________________________________

(A.Štokenbergs, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 4.februāra noteikumos
Nr.56 "Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas nolikums""

TA-3618 ____________________________________

(A.Štokenbergs, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta noteikumos
Nr.610 "Kārtība, kādā dzīvokļu īpašniekiem sniedz galvojumu aizdevumam daudzdzīvokļu
mājas renovācijai vai rekonstrukcijai""

TA-3619 ____________________________________

(A.Štokenbergs, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 9.augusta noteikumos
Nr.594 "Kārtība, kādā valsts piedalās dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta finansiālajā
nodrošināšanā""

TA-3620 ____________________________________

(A.Štokenbergs, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumos
Nr.237 "Kārtība, kādā pašvaldībām piešķiramas valsts mērķdotācijas dzīvokļa jautājumu
risināšanai""

TA-3621 ____________________________________

(A.Štokenbergs, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta noteikumos
Nr.608 "Kārtība, kādā ģimenēm ar bērniem sniedz galvojumu aizdevumam dzīvojamās
telpas (mājokļa) iegādei vai būvniecībai""

TA-3623 ____________________________________

(A.Štokenbergs, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta noteikumos
Nr.609 "Kārtība, kādā sniedz palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai,
izsniedzot attiecīgu galvojumu""

TA-3625 ____________________________________

(A.Štokenbergs, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 25.augusta rīkojumā
Nr.576 "Par Mājokļu attīstības kreditēšanas programmas (II posms) aktualizāciju""

TA-3622 ____________________________________

(A.Štokenbergs, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Papildus iekļautie jautājumi

45.§

Par valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Merķeļa ielā 11

TA-2429 ____________________________________

(B.Rivža, J.Strods, O.Spurdziņš)
Ņemot vērā izglītības un zinātnes ministres priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz mēnesi atlikt.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 1994.gada 22.novembra rīkojuma
Nr.507 "Par nekustamo īpašumu Rīgā, Merķeļa ielā 11" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-1730 (2005) ____________________________________

(J.Strods, B.Rivža, O.Spurdziņš)

Ņemot vērā izglītības un zinātnes ministres priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz mēnesi atlikt.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu
Rīgā, Krustabaznīcas ielā 11, kadastra Nr.01000910112"

TA-2750 ____________________________________

(J.Strods, A.Slakteris, A.Štokenbergs, G.Bērziņš (veselības ministrs), N.Broks, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
48.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamā īpašuma
Rīgā, Dunavas ielā 13, ēkas (kadastra apzīmējumi 01000480173001
ar piebūvēm a, b, c, d un 01000480173002)"

TA-2751 ____________________________________

(J.Strods, A.Slakteris, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma
objektu nodošanu privatizācijai"

TA-2748 ____________________________________

(J.Strods, O.Spurdziņš)

Iesniegto rīkojuma projektu noraidīt, un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
 
50.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1996.gada 22.maija rīkojumā
Nr.187 "Par valsts nekustamā īpašuma objektu nodošanu Aizsardzības ministrijas
valdījumā""

TA-1736 (2005) ____________________________________

(J.Strods, O.Spurdziņš)

Iesniegto rīkojuma projektu noraidīt, un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
 
51.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 23.augusta noteikumos
Nr.378 "Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības aprēķināšanas, finansēšanas un izmaksas kārtība""

TA-3606 ____________________________________

(D.Staķe, S.Krastiņa, O.Spurdziņš)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
52.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 5.augusta rīkojumā
Nr.520 "Par Lisabonas stratēģijas uzraudzības padomi""

TA-3530 ____________________________________

(J.Strods, N.Broks, H.Demakova, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai iekļaut padomes sastāvā īpašu uzdevumu ministru Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broku un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
53.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos
Nr.446 "Valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kārtība""

VSS-1552
TA-3354 ____________________________________

(O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās (otrais paraksts).
 
54.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumos
Nr.804 "Noteikumi par pabalsta un kompensācijas apmēru Iekšlietu ministrijas sistēmas
iestāžu amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi, kuras ārvalstī apsargā Latvijas Republikas
vēstniecību vai pārstāvniecību, kā arī kārtību, kādā sedz ar minēto amatpersonu uzturēšanos
ārvalstī saistītos izdevumus""

TA-1 ____________________________________

(I.Godmanis, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

Ministru kabineta lieta

(slēgtā daļa)

55.§

Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Karulis pret Latviju"

456-k ____________________________________

(I.Reine, O.Spurdziņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 

Sēdi slēdz plkst.13:10

 

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs
O.Spurdziņš

 

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane