Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 17

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr. 17

2007.gada 6.martā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris
Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers
Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš
Veselības ministrs

-

V.Veldre

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas prezidents

-

I.Rimšēvičs

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

 

Ministru kabineta lieta

1.§

Par Ministru kabineta 2007.gada 26.februāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.15 1.§)
"Par situāciju saistībā ar Alsungā notikušo traģēdiju 2007.gada 23.februārī"

TA-517 ____________________________________

(A.Skrastiņš, A.Kalvītis)

Ministru kabineta 2007.gada 26.februāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.15 1.§) "Par situāciju saistībā ar Alsungā notikušo traģēdiju 2007.gada 23.februārī" negrozīt.
 

 

Ministru kabineta komitejā
atbalstītie tiesību aktu projekti

2.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgā,
Vingrotāju ielā 1, nodošanu privatizācijai"

TA-3604 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 30.aprīļa rīkojumā
Nr.208 "Par nekustamā īpašuma Rīgā un Jūrmalā saglabāšanu valsts īpašumā""

TA-941 (2006) ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai
valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Ķīpsalas ielā 5"

TA-64 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1994.gada 26.jūlija rīkojumā
Nr.336 "Par nekustamo īpašumu Rīgā, Ķīpsalā""

TA-180 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Ņemot vērā šī protokola 4.§, projektu Ministru kabineta sēdē neskatīt un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
 

Tiesību aktu projekti, kas netiek
skatīti Ministru kabineta komitejā

6.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 16.jūnija rīkojumā
Nr.433 "Par Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju""

TA-460 ____________________________________

(A.Pabriks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

 7.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.jūlija rīkojumā Nr.456 "Par darba grupas izveidi saistībā ar valstij piederošajām kapitāla daļām sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" un sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais Telefons"""

TA-501___________________________________
(J.Strods, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 8.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 17.augusta rīkojumā
Nr.551 "Par Nacionālās akreditācijas padomes sastāvu""

VSS-1617
TA-80 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras turējumā esošo akciju sabiedrības "Rīgas starptautiskā autoosta"
kapitāla daļu nodošanu privatizācijai"

VSS-1588
TA-3488 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)
Ņemot vērā ekonomikas ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
10.§
Par Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.65 50.§)
"Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""" izpildi

TA-348 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)
Ņemot vērā finanšu ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 30.aprīļa noteikumos
Nr.178 "Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās
uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi""

VSS-1579
TA-3594 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 27.maija rīkojumā
Nr.367 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

VSS-29
TA-355 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Par Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 51.§)
"Informatīvais ziņojums par investīciju projekta IA-16 "Valsts robežas infrastruktūras attīstība"
ietvaros plānoto pierobežas ceļu projektēšanu, būvniecību, rekonstrukciju un apsaimniekošanu"
2.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-246 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt, ka Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 51.§) "Informatīvais ziņojums par investīciju projekta IA-16 "Valsts robežas infrastruktūras attīstība" ietvaros plānoto pierobežas ceļu projektēšanu, būvniecību, rekonstrukciju un apsaimniekošanu" 2.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņš tiek pagarināts līdz 2007.gada 1.jūlijam.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta
2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.217 "Vīzu noteikumi""

VSS-1216
TA-2921 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Pabriks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas nolikums"

VSS-1635
TA-3628 ____________________________________

(J.Čakste, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un līdz 2007.gada 2.aprīlim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā normatīvā akta projektu par Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esošo koledžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumos
Nr.722 "Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa "Jauniešu ar speciālām
vajadzībām integrēšana izglītības sistēmā" vadlīnijām""

VSS-1802
TA-475 ____________________________________

(E.Kivriņa, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā
procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai
obligāti nepieciešamo dokumentāciju"

VSS-1542
TA-245 ____________________________________

(G.Krusts, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumos
Nr.309 "Aktīvo nodarbinātības pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtība un aktīvo
nodarbinātības pasākumu realizētāju izvēles principi""

VSS-870
TA-3118 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumu īstenošanu nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
19.§
Noteikumu projekts "Transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas, transportlīdzekļu
vadīšanas tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas,
apmaiņas un atjaunošanas kārtība"

VSS-1217
TA-3412 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ziņām, kas ierakstāmas bāriņtiesu
izdarīto apliecinājumu un citu darbību reģistrā, un reģistra vešanas kārtību"

VSS-1749
TA-302 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu
ražošanas uzņēmums ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus"

VSS-1175
TA-155 ____________________________________

(V.Veldre, A.Pabriks, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai kopīgi ar Vides ministriju izvērtēt ārlietu ministra priekšlikumu par iespējas nodrošināšanu iedzīvotājiem nodot atpakaļ iegādātās daļēji izlietotās zāles un attiecīgu informāciju mēneša laikā iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Sitas un Pededzes paliene"
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

VSS-1402
TA-224 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Veterināro zāļu reklamēšanas kārtība"

VSS-1472
TA-3395 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumos
Nr.156 "Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtība""

VSS-1786
TA-212 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iestādes
 ievieto informāciju internetā"

VSS-722
TA-2443 ____________________________________

(I.Gudele, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

Informatīvie ziņojumi

26.§

Par laika periodā no 2006.gada 1.novembra līdz 2007.gada 31.janvārim
paveiktajiem un nākošajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem
vienotās Eiropas valūtas ieviešanai Latvijā

TA-533 ____________________________________

(O.Spurdziņš, S.Bajāre, A.Kalvītis)

Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par pasākumiem, kas veicami vienotās Eiropas valūtas ieviešanai Latvijā.
 
27.§
Par Tieslietu ministrijas un Bērnu un ģimenes lietu ministrijas atbildības jomas sadalījumu
attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr.2201/2003
attiecībā uz jurisdikciju laulības lietās un ievieš noteikumus par šajās lietās piemērojamām
tiesībām, un Zaļo grāmatu par kolīziju normām laulāto mantiskajās attiecībās

TA-3583 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu.
2. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai un Tieslietu ministrijai atbildības jomas sadalījumu īstenot atbilstoši tieslietu ministra iesniegtajā 2007.gada 19.februāra starpministriju sanāksmes protokolā noteiktajam.
 
28.§
Par droša elektroniskā paraksta radīšanas viedkaršu
izsniegšanas nodrošināšanu iestāžu darbiniekiem

SAN-752 ____________________________________

(I.Gudele, O.Spurdziņš, G.Bērziņš, I.Rozenberga, E.Eglītis, V.Veldre, A.Šlesers, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai īpašu uzdevumu ministres elektroniskās pārvaldes lietās iesniegto informāciju.
2. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam atbilstoši iesniegtajai informācijai precizēt 2007.gada 23.februāra informatīvo vēstuli Nr.2-6.3.-1/289 un nosūtīt to visiem adresātiem.
 

Ministru kabineta lieta

29.§

Par pilnvarojumu Ministru kabinetam parakstīt 1997.gada 7.augustā parafēto
Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līguma projektu par Latvijas
un Krievijas valsts robežu

TA-599 ____________________________________

(A.Pabriks, A.Šlesers, G.Bērziņš, A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai tieslietu ministra sniegto informāciju, ka visi apvienības "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" deleģētie ministri iebilst pret rīkojuma projektu, un saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 170.punktu atzīmēt, ka viņiem ir atšķirīgs viedoklis par pieņemto lēmumu.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā"

VSS-401
TA-1593 ____________________________________

(J.Strods, A.Matīss, H.Danuševičs, I.Godmanis, A.Šlesers, E.Sedmale, M.Roze, O.Kastēns, A.Kalvītis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
2. Ekonomikas ministrijai organizēt kopīgu tikšanos ar visām iesaistītajām institūcijām viedokļu precizēšanai un ekonomikas ministram attiecīgu informāciju līdz 2007.gada 15.martam iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Likumprojekts "Grozījums Ieguldītāju aizsardzības likumā"

TA-273 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
32.§
Par Daugavas stadiona rekonstrukcijas īstenošanu

TA-549
SAN-2120
SAN-746
____________________________________

(E.Šneps, A.Šlesers, O.Spurdziņš, N.Broks, A.Radzevičs, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt priekšlikumu piedāvāt Rīgas domei nodot tās īpašumā Daugavas stadionu.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam steidzami sagatavot un iesniegt Rīgas domei attiecīgu vēstuli, un vēstules kopiju nosūtīt Valsts kancelejai.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai pēc Rīgas domes lēmuma saņemšanas sagatavot jautājumu izskatīšanai Ministru kabinetā. Gadījumā, ja Rīgas dome būs pieņēmusi lēmumu atteikties no stadiona pārņemšanas savā īpašumā, ministrijai iesniegt priekšlikumus par atklāta konkursa sarīkošanu stadiona turpmākai apsaimniekošanai.
5. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju steidzami nodrošināt Daugavas stadiona tribīņu ekspertīzes veikšanu.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par Aloiza Korsaka izdošanu
Baltkrievijas Republikai kriminālvajāšanai"

TA-342 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Par patēriņa cenu inflācijas attīstību un
samazināšanas priekšlikumiem

TA-602 ____________________________________

(O.Spurdziņš, D.Robežniece, A.Pabriks, I.Rimšēvičs, E.Baldzēns, A.Šlesers, G.Bērziņš, M.Roze, J.Strods, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt finanšu ministra iesniegto Ziņojumu par patēriņa cenu inflācijas attīstību un samazināšanas priekšlikumiem.
2. Lai nodrošinātu Ziņojumā iekļauto patēriņa cenu pieauguma ierobežošanas pasākumu 2.2.punkta izpildi, atbalstīt iesniegto likumprojektu "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"".
3. Lai nodrošinātu Ziņojumā iekļauto patēriņa cenu pieauguma ierobežošanas pasākumu 2.3. un 2.4.punkta izpildi, pieņemt iesniegto noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 23.janvāra noteikumos Nr.28 "Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi un īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā"".
4. Lai nodrošinātu Ziņojumā iekļauto patēriņa cenu pieauguma ierobežošanas pasākumu 2.5.punkta izpildi, atbalstīt iesniegto likumprojektu "Grozījumi likumā "Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli"".
5. Lai nodrošinātu Ziņojumā iekļauto patēriņa cenu pieauguma ierobežošanas pasākumu 3.1.punkta izpildi, atbalstīt iesniegto likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā".
6. Lai nodrošinātu Ziņojumā iekļauto patēriņa cenu pieauguma ierobežošanas pasākumu 3.1.punkta izpildi, atbalstīt iesniegto likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"".
7. Lai nodrošinātu Ziņojumā iekļauto patēriņa cenu pieauguma ierobežošanas pasākumu 3.3.punkta izpildi, lūgt Finanšu un kapitāla tirgus komisiju līdz 2007.gada 10.aprīlim izstrādāt nepieciešamos tiesību aktus.
8. Finanšu ministrijai līdz 2007.gada 12.martam iesniegt Valsts kancelejā:
8.1. atbilstoši sēdē izteiktajiem priekšlikumiem precizētu ziņojumu (Ziņojumā iekļauto patēriņa cenu pieauguma ierobežošanas pasākumu 3.1., 3.3., 5.2.punkts);
8.2. attiecīgi precizētu un ar Tieslietu ministriju saskaņotu likumprojektu "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"", likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" un anotācijas;
8.3. precizētu likumprojekta "Grozījumi likumā "Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli"" anotāciju;
8.4. ar Tieslietu ministriju saskaņotu likumprojektu par grozījumiem likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" izskatīšanai Ministru kabineta 13.marta sēdē.
9. Valsts kancelejai:
9.1. kopīgi ar Tieslietu ministriju izvērtēt šī protokollēmuma 3. un 4.punktā minēto normatīvo aktu projektu juridiskos aspektus. Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju attiecīgi sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai un likumprojektu - nosūtīšanai Saeimai. Viedokļu atšķirību gadījumā Valsts kancelejai sagatavot projektus atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta sēdē;
9.2. pēc šī protokollēmuma 8.2. un 8.3.apakšpunktā doto uzdevumu izpildes sagatavot likumprojektus nosūtīšanai Saeimai. Viedokļu atšķirību gadījumā Valsts kancelejai sagatavot projektus atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
10. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojektu turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 

Papildus iekļautie jautājumi

35.§

Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 05.02.00
"Zinātnes bāzes finansējums" paredzētā asignējuma pārdali starp ministrijām"

VSS-78
TA-569 ____________________________________

(M.Bundule, A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt projektu atbilstoši Finanšu ministrijas atzinumam un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Papildu valsts tiešo maksājumu
piemērošana lauksaimniecībā"

TA-592 ____________________________________

(M.Roze, A.Slakteris, A.Lapiņš, I.Godmanis, A.Kalvītis)
Pieņemt zināšanai zemkopības ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
37.§
Par Eiropas Savienības sporta ministru 2007.gada 12.-13.marta
neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-584 ____________________________________

(A.Brūne, M.Gruškevics, A.Kalvītis)

1. Apstiprināt Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības sporta ministru 2007.gada 12.-13.marta neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem.
2. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniekam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības sporta ministru 2007.gada 12.-13.marta neformālajā sanāksmē Vācijā, Štutgartē, Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
38.§
Par Eiropas Savienības attīstības ministru 2007.gada 12.-13.marta
neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-600 ____________________________________

(A.Pabriks, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu "Par Eiropas Savienības attīstības ministru 2007.gada 12.-13.marta neformālo sanāksmi".
2. Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniecei M.Manikai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības attīstības ministru 2007.gada
12.-13.marta neformālajā sanāksmē.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas
Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"
līdzekļu pārdali 2007.gadā"

TA-594 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Ministru kabineta lieta

40.§

Paskaidrojuma raksta projekts Administratīvajai rajona tiesai

TA-598
SAN-618
____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt Aizsardzības ministrijas iesniegto paskaidrojuma raksta projektu Administratīvajai rajona tiesai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojuma rakstu Administratīvajai rajona tiesai.
3. Aizsardzības ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā.
 
41.§
Paskaidrojuma raksta projekts Administratīvajai rajona tiesai

TA-604
SAN-617
____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt Satiksmes ministrijas iesniegto paskaidrojuma raksta projektu Administratīvajai rajona tiesai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojuma rakstu Administratīvajai rajona tiesai.
3. Satiksmes ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.55

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane