Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 30

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

30.maijā plkst. 11:45 precizēts

 

Rīgā

Nr. 30

2007.gada 22.maijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

Piedalās:

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

V.Veldre

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

Ministru kabineta komitejā
atbalstītie tiesību aktu projekti

 

1.§

Likumprojekts "Grozījumi Publisko aģentūru likumā"

VSS-288
TA-1042 ____________________________________

(B.Pētersone, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"

TA-596 ____________________________________

(A.Šlesers, J.Brazovskis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Finanšu ministrijai sagatavot priekšlikumus par Latvijas Centrālā depozitārija tiesībām izdot indivīdiem saistošus normatīvos aktus un noteiktā kārtībā līdz 2008.gada 1.janvārim iesniegt Ministru kabinetā.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu
realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu""

VSS-651
TA-2848 ____________________________________

(V.Veldre, E.Korčagins, A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Veselības ministrijai saskaņot likumprojekta pārejas noteikumus ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un iesniegt precizēto likumprojektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
5. Ekonomikas ministrijai līdz 2008.gada 1.janvārim nodrošināt šādu standartu tulkojumu latviešu valodā un informēt par to Valsts kanceleju:
5.1. LVS ISO 8243:2006 "Cigaretes - Paraugu ņemšana";
5.2. LVS ISO 10315:2003 "Cigaretes - Nikotīna satura noteikšana dūmu kondensātos - Gāzhromatogrāfiskā metode";
5.3. LVS ISO 4387:2003 "Cigaretes - Metodes, kā, izmantojot parastu analītisko smēķaparātu, noteikt dūmu cieto daļiņu kopējo masu pirms un pēc atūdeņošanas un denikotinēšanas";
5.4. LVS ISO 8454:2003 "Cigaretes - Tvana gāzes satura noteikšana cigarešu dūmu gāzveida fāzē - NDIR metode".
6. Lai risinātu jautājumu par augu cigarešu realizāciju, reklāmu un lietošanu, Veselības ministrijai izveidot darba grupu, iekļaujot tajā pārstāvjus no Veselības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Zemkopības ministrijas, sagatavot un līdz 2007.gada 1.septembrim iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par augu cigarešu realizāciju, reklāmu un lietošanu un nepieciešamo normatīvo aktu izstrādi šajā jomā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek piešķirtas ekskluzīvas tiesības informācijas
atkalizmantošanai un publiskota informācija par šādu tiesību piešķiršanu"

VSS-1224
TA-2905 ____________________________________

(O.Magone, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

Tiesību aktu projekti, kas netiek
skatīti Ministru kabineta komitejā

5.§

Par Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.56 10.§)
"Par Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.48 38.§)
"Grozījums likumā "Par aviāciju"" izpildi" noteiktā uzdevuma izpildes pagarināšanu

TA-626 ____________________________________

(S.Zaharova, A.Kalvītis)

Pagarināt Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 10.§) "Par Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.48 38.§) "Grozījums likumā "Par aviāciju"" izpildi" 2.1.1.apakšpunktā noteiktā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2007.gada 1.jūlijam.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējumu Kaunatas vidusskolas
sporta un atpūtas kompleksa būvniecības pabeigšanai"

VSS-286
TA-1022 ____________________________________

(I.Jursiņa-Videmane, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos
Nr.381 "Noteikumi par atbalsta sniegšanas nosacījumiem mazajām un vidējām
komercsabiedrībām un partneriem dalībai starptautiskās izstādēs un tirdzniecības misijās""

VSS-154
TA-1176 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par speciālā pieslēguma elektroenerģijas
pārvades sistēmai nosacījumiem sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "CEMEX""

VSS-326
TA-965 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicama
paredzētās būves publiskā apspriešana"

VSS-1556
TA-673 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par Darījumu novērtējuma komisiju"

VSS-270
TA-1128 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par Izložu un azartspēļu
uzraudzības inspekcijas padomes sastāvu"

VSS-277
TA-722 ____________________________________

(A.Šlesers, S.Birne, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā
Nr.385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un
sadarbības programmām""

VSS-54
TA-966 ____________________________________

(A.Šlesers, D.Robežniece, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju A.Tiesnesim savienot amatus"

TA-1056 ____________________________________

(J.Upeniece, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Par Ministru kabineta 2005.gada 23.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.47 37.§)
"Par darba tirgus attīstības prognozi un atbilstošas izglītības nodrošināšanas rīcībpolitiku"
4.1.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes gaitu

VSS-260
TA-1017 ____________________________________

(J.Čakste, A.Kalvītis)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par Ministru kabineta 2005.gada 23.augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.47 37.§) "Par darba tirgus attīstības prognozi un atbilstošas
izglītības nodrošināšanas rīcībpolitiku", pagarināt protokollēmuma 4.1.apakšpunktā minētā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2007.gada 1.septembrim.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta
Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-1282
TA-1355 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai papildināt rīkojuma projektu atbilstoši Ministru kabineta Apbalvošanas padomes 2007.gada 22.maija sēdes lēmumam un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Par Ministru kabineta 2007.gada 26.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.15 1.§)
"Par situāciju saistībā ar Alsungā notikušo traģēdiju 2007.gada 23.februārī" izpildi

TA-1245 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

Ņemot vērā Labklājības ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2007.gada 26.februāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.15 1.§) "Par situāciju saistībā ar Alsungā notikušo traģēdiju 2007.gada 23.februārī", pagarināt protokollēmuma 5.punktā minētā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2007.gada 1.jūlijam.
 
17.§
Par Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.43 46.§)
"Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumu
Nr.130 "Noteikumi par valodu lietošanu informācijā" atbilstību cilvēktiesībām un
Latvijas Republikas Satversmei"" 2.punkta izpildi

TA-969 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)


Ņemot vērā tieslietu ministra iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.43 46.§) "Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumu Nr.130 "Noteikumi par valodu lietošanu informācijā" atbilstību cilvēktiesībām un Latvijas Republikas Satversmei"", atcelt tā 2.punkta pirmajā teikumā dotā uzdevuma izpildi.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos
Nr.886 "Dabas parka "Vecumu meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

VSS-253
TA-1016 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Dabas parka "Numernes valnis"
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

VSS-254
TA-907 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumos
Nr.476 "Noteikumi par pesticīdu atlieku kontroli augu valsts izcelsmes produktos""

VSS-541
TA-1181 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par lauksaimniecībā izmantojamās
zemes transformācijas atļaujas sagatavošanu, izsniegšanu un darbības termiņa pagarināšanu"

VSS-15
TA-952 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos
Nr.979 "Noteikumi par Lauku atbalsta dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-16
TA-953 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Zemkopības ministriju sagatavot un līdz 2007.gada 1.septembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Būvniecības likumā, paredzot, ka par noteikumu pielikumā minēto hidromelioratīvās būvniecības dokumentu sagatavošanu maksājama valsts nodeva.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos
Nr.876 "Lauku atbalsta dienesta nolikums""

VSS-17
TA-955 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

Informatīvais ziņojums

24.§

Par Latvijas-Krievijas robežšķērsošanas jautājuma risināšanu

SAN-1547____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas iesniegto informāciju.
2. Satiksmes ministrijai izvērtēt Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja 2007.gada 14.maija vēstulē Nr.2007/132 ietvertos priekšlikumus, sniegt atbildi vēstules autoram un atbildes kopiju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Satiksmes ministrijai, Finanšu ministrijai un Iekšlietu ministrijai līdz 2007.gada 5.jūnijam sagatavot informāciju par visiem infrastruktūras projektiem (tuvākajiem trim gadiem), nepieciešamo finansējumu un tā avotiem, kas saistīti ar Latvijas-Krievijas robežšķērsošanas problēmas risināšanu, informācijā ietverot plānoto finansējumu no valsts budžeta, Eiropas Savienības fondiem, kā arī no citiem avotiem. Papildus sniegt informāciju arī par tiem prioritāriem infrastruktūras projektiem, kuriem nav paredzēts finansējums.
4. Satiksmes ministrijai, Finanšu ministrijai, Iekšlietu ministrijai un Ārlietu ministrijai nodrošināt pastāvīgus kontaktus ar Eiropas Komisiju (Eiropas Komisijas Enerģētikas un transporta ģenerāldirektorātu, Nodokļu un muitas ūnijas ģenerāldirektorātu, Tiesu lietu brīvības un drošības ģenerāldirektorātu un Ārējo attiecību ģenerāldirektorātu) ekspertu līmenī un pilnvērtīgu Latvijas iesaisti Eiropas Savienības-Krievijas muitas robežšķērsošanas jautājumu darba grupā.
 

Politikas plānošanas dokuments

25.§

Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas
pasākuma plāna 2007.gadam projekts

TA-574 ____________________________________

(J.Strods, R.Vējonis, E.Baldzēns, A.Burka, K.Gerhards, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt plāna 21.punktā minēto termiņu, ņemot vērā vides ministra izteikto priekšlikumu, un iesniegt precizēto plānu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Ekonomikas ministrijai sagatavot un ekonomikas ministram mēneša laikā iesniegt Ministru kabinetā rīcības plānu preču un pakalpojumu eksporta veicināšanai.
 

Papildus iekļautie jautājumi

26.§

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ministru Padomes 2007.gada 24.-25.maija
neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem par pilsētu attīstību un teritoriālo kohēziju

TA-1303 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu "Par Eiropas Savienības Ministru Padomes 2007.gada 24.-25.maija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem par pilsētu attīstību un teritoriālo kohēziju".
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts sekretārei L.Straujumai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ministru Padomes 2007.gada 24.-25.maija neformālajā sanāksmē par pilsētu attīstības un teritoriālās kohēzijas jautājumiem.
 
27.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes
un kultūras padomes 2007.gada 24.-25.maija sanāksmē izskatāmajos
Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-1319 ____________________________________

(S.Zvidriņa, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Kultūras ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras padomes 2007.gada 24.-25.maija sanāksmē izskatāmajos Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 89/552/EEK par dažu tādu televīzijas raidījumu veidošanas un apraides noteikumu koordinēšanu, kas ietverti dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos ("Televīzija bez robežām")" (pozīcija Nr.3);
2.2. "Padomes secinājumi par kultūras un jaunrades nozares ieguldījumu Lisabonas mērķu sasniegšanā" (pozīcija Nr.1).
3. Kultūras ministrei H.Demakovai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras padomes 2007.gada 24.-25.maija sanāksmē Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
28.§
Par Baltkrievijā notikušās dīzeļdegvielas noplūdes rezultātā Latvijai nodarīto
kaitējumu un radītajiem zaudējumiem un priekšlikumiem par kompensācijas pieprasīšanu

TA-1340
TA-1350
SAN-1606
____________________________________

(R.Vējonis, G.Bērziņš, I.Godmanis, Ģ.Kadilis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Vides ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu "Par Baltkrievijā notikušās dīzeļdegvielas noplūdes rezultātā Latvijai nodarīto kaitējumu un radītajiem zaudējumiem un priekšlikumiem par kompensācijas pieprasīšanu" un Vides ministrijas apkopoto informāciju par nodarītā kaitējuma un radīto zaudējumu summu.
2. Vides ministrijai sadarbībā ar ieinteresētajām iestādēm precizēt informāciju par nodarīto kaitējumu un radītajiem zaudējumiem.
3. Finanšu ministrijai sniegt ieteikumus Vides ministrijai par zaudējumu apkopojuma formu.
4. Vides ministrijai pēc precizētu aprēķinu veikšanas, bet ne vēlāk kā līdz 20.jūnijam uzsākt sarunas ar uzņēmumu "Zapad-Transnefteprodukt" par zaudējumu atlīdzināšanu.
5. Vides ministrijai informēt Ārlietu ministriju par pārrunu rezultātiem un galīgo zaudējumu apmēru.
6. Ārlietu ministrijai informēt Baltkrievijas atbildīgās iestādes par zaudējumu apmēriem un prasības iesniegšanu uzņēmumam "Zapad-Transnefteprodukt".
7. Iekšlietu ministrijas iesniegto rīkojuma projektu nepieņemt, un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
8. Iekšlietu ministrijai (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam), ja nepieciešams, veikt grozījumus finansēšanas plānos saistībā ar izdevumiem Daugavas piesārņojuma ar dīzeļdegvielu seku likvidēšanai 167367 latu apmērā. Atjaunot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam finansējumu par minēto summu, iekļaujot to grozījumos likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam".
 
29.§
Par tiesu ēkas Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, celtniecības gaitu

TA-1233 ____________________________________

(G.Bērziņš, J.Šints, M.Bičevskis, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu "Par tiesu ēkas Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, celtniecības gaitu".
2. Jautājumu par nepieciešamo finansējumu telpu Rīgā, Jēzusbaznīcas
ielā 6, nomas maksas segšanai izskatīt budžeta likumprojekta kārtējam gadam sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
30.§
Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts
Eiropas Kopienas dibināšanas līguma saistību izpildi

TA-1302 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministrijām veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu nepārņemto Eiropas Savienības direktīvu pārņemšanu informatīvā ziņojuma 1.pielikumā noteiktajos pārņemšanas termiņos.
3. Zemkopības ministrijai:
3.1. līdz 2008.gada 1.maijam nodrošināt noteikumu projekta "Veterinārās prasības attiecībā uz akvakultūras dzīvniekiem un no tiem iegūtajiem produktiem, kā arī atsevišķu akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu" iesniegšanu Ministru kabinetā;
3.2. līdz 2007.gada 30.jūnijam nodrošināt noteikumu projekta "Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi" iesniegšanu Ministru kabinetā;
3.3. līdz 2007.gada 30.jūnijam nodrošināt noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.182 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums"" iesniegšanu Ministru kabinetā;
3.4. līdz 2007.gada 30.decembrim nodrošināt noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.februāra noteikumos Nr.158 "Noteikumi par obligātām nekaitīguma prasībām pārtikas piedevām un pārtikai, kurā izmantotas pārtikas piedevas, kā arī prasības pārtikas piedevu marķējumam"" iesniegšanu Ministru kabinetā;
3.5. līdz 2007.gada 30.septembrim nodrošināt noteikumu projekta "Kritēriji, kādus piemēro, nosakot produktīvajiem dzīvniekiem domātās bezrecepšu veterinārās zāles" iesniegšanu Ministru kabinetā;
3.6. līdz 2007.gada 31.jūlijam nodrošināt noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 31.maija noteikumos Nr.368 "Noteikumi par mātes piena aizstājēju sastāva obligātajām nekaitīguma prasībām, to marķējuma un reklāmas prasībām, kā arī reklāmas izvērtēšanas kārtību"" iesniegšanu Ministru kabinetā;
3.7. līdz 2007.gada 15.augustam nodrošināt tiesību akta projekta iesniegšanu Ministru kabinetā, kas nepieciešams Komisijas Direktīvas 2007/8/EK pārņemšanai;
3.8. līdz 2007.gada 15.augustam nodrošināt tiesību akta projekta iesniegšanu Ministru kabinetā, kas nepieciešams Komisijas Direktīvas 2007/9/EK pārņemšanai;
3.9. līdz 2008.gada 1.janvārim nodrošināt noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 19.marta noteikumos Nr.127 "Epizootiju uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"" iesniegšanu Ministru kabinetā;
3.10. līdz 2007.gada 15.augustam nodrošināt tiesību akta projekta iesniegšanu Ministru kabinetā, kas nepieciešams Komisijas Direktīvas 2007/11/EK pārņemšanai;
3.11. līdz 2007.gada 1.augustam nodrošināt noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumos Nr.476 "Noteikumi par pesticīdu atlieku kontroli augu valsts izcelsmes produktos"" iesniegšanu Ministru kabinetā.
4. Satiksmes ministrijai:
4.1. līdz 2007.gada 1.novembrim nodrošināt noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.487 "Noteikumi par civilo zemskaņās reaktīvo gaisa kuģu ekspluatācijas ierobežojumiem lidlaukos"" iesniegšanu Ministru kabinetā;
4.2. līdz 2011.gada 19.janvārim nodrošināt tiesību akta projekta iesniegšanu Ministru kabinetā, kas nepieciešams Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/126/EK pārņemšanai.
5. Veselības ministrijai:
5.1. līdz 2007.gada 1.septembrim nodrošināt tiesību akta projekta iesniegšanu Ministru kabinetā, kas nepieciešams Komisijas Direktīvas 2006/86/EK pārņemšanai;
5.2. līdz 2007.gada 30.jūnijam nodrošināt noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.158 "Noteikumi par bīstamo ķīmisko vielu un bīstamo ķīmisko produktu lietošanas un tirdzniecības ierobežojumiem un aizliegumiem"" iesniegšanu Ministru kabinetā;
5.3. līdz 2007.gada 21.augustam nodrošināt noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.354 "Noteikumi par būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem un to uzraudzības kārtību"" iesniegšanu Ministru kabinetā.
6. Vides ministrijai:
6.1. līdz 2009.gada 16.janvārim nodrošināt tiesību akta projekta iesniegšanu Ministru kabinetā, kas nepieciešams Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/118/EK pārņemšanai;
6.2. līdz 2008.gada 1.jūnijam nodrošināt tiesību akta projekta iesniegšanu Ministru kabinetā, kas nepieciešams Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/121/EK pārņemšanai;
6.3. līdz 2008.gada 24.decembrim nodrošināt tiesību akta projekta iesniegšanu Ministru kabinetā, kas nepieciešams Padomes Direktīvas 2006/117/Euratom pārņemšanai;
6.4. līdz 2007.gada 31.decembrim nodrošināt noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 "Prasības darbībām ar biocīdiem"" iesniegšanu Ministru kabinetā;
6.5. līdz 2008.gada 1.septembrim nodrošināt tiesību akta projekta iesniegšanu Ministru kabinetā, kas nepieciešams Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/66/EK pārņemšanai.
7. Finanšu ministrijai līdz 2007.gada 31.jūlijam nodrošināt likumprojekta "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" un likumprojekta "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" iesniegšanu Ministru kabinetā.
8. Ekonomikas ministrijai:
8.1. līdz 2007.gada 23.decembrim nodrošināt noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumos Nr.964 "Pārtikas preču marķēšanas noteikumi"" iesniegšanu Ministru kabinetā;
8.2. līdz 2008.gada 2.februārim nodrošināt noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.272 "Noteikumi par tekstilšķiedru sastāva norādīšanu tekstilizstrādājumu marķējumā"" iesniegšanu Ministru kabinetā;
8.3. līdz 2008.gada 2.februārim nodrošināt noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumos Nr.675 "Kārtība, kādā veic dažādšķiedru maisījuma sastāva kvantitatīvās pārbaudes, lai noteiktu tekstilizstrādājuma sastāva atbilstību marķējumā norādītajai informācijai"" iesniegšanu Ministru kabinetā.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvprojekta būvekspertīzi"

TA-1320 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts robežsardzes, Valsts policijas un Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm
nosūta dalībai starptautiskajās misijās un operācijās, kā arī dalības finansēšanas kārtība"

VSS-1674
TA-496 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumu īstenošanu 2007. un 2008.gadā nodrošināt Iekšlietu ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2009.gadā un turpmākajos gados izskatīt vienlaikus ar visu ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem, sagatavojot valsts budžeta projektu kārtējam gadam.
 
33.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā"

TA-1333 ____________________________________

(A.Dobrājs, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt vienlaikus ar Saeimai 2007.gada 9.janvārī nosūtītajiem Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem:
Ministru kabineta 2006.gada 28.decembra noteikumi Nr.1068 "Grozījums Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā";
Ministru kabineta 2007.gada 8.janvāra noteikumi Nr.25 "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"";
Ministru kabineta 2007.gada 8.janvāra noteikumi Nr.26 "Grozījumi likumā "Par zemes lietošanu un zemes ierīcību"";
Ministru kabineta 2007.gada 8.janvāra noteikumi Nr.27 "Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos"";
Ministru kabineta 2007.gada 8.janvāra noteikumi Nr.28 "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"";
Ministru kabineta 2007.gada 8.janvāra noteikumi Nr.29 "Grozījums likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"";
Ministru kabineta 2007.gada 8.janvāra noteikumi Nr.30 "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā";
Ministru kabineta 2007.gada 8.janvāra noteikumi Nr.31 "Grozījumi likumā "Par privatizācijas sertifikātiem"".
 
34.§
Latvijas nacionālā pozīcija par Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju
rezolūciju "Vienlīdzīgu iespēju radīšana visiem jauniešiem - pilnīga sociālā līdzdalība"
Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras padomes 2007.gada 25.maija sanāksmei

TA-1334 ____________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Bērnu un ģimenes lietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par dokumentu "Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūcija "Vienlīdzīgu iespēju radīšana visiem jauniešiem - pilnīga sociālā līdzdalība" - Padomes rezolūcijas pieņemšana".
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras padomes 2007.gada 25.maija sanāksmei par Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūciju "Vienlīdzīgu iespēju radīšana visiem jauniešiem - pilnīga sociālā līdzdalība" - Padomes rezolūcijas pieņemšana.
 
35.§
Latvijas nacionālā pozīcija par Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju
secinājumiem par Eiropas sadarbības nākotnes perspektīvām jaunatnes politikas jomā Eiropas
Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras padomes 2007.gada 25.maija sanāksmei

TA-1335 ____________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Bērnu un ģimenes lietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par dokumentu "Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumi par Eiropas sadarbības nākotnes perspektīvām jaunatnes politikas jomā".
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras padomes 2007.gada 25.maija sanāksmei par Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumiem par Eiropas sadarbības nākotnes perspektīvām jaunatnes politikas jomā.
3. Bērnu un ģimenes lietu ministram A.Baštikam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras padomes 2007.gada 25.maija sanāksmē izskatāmajos Bērnu un ģimenes lietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijas rektora vietas izpildītāja iecelšanu"

TA-1330 ____________________________________

(S.Zvidriņa, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 9.februāra rīkojumā
Nr.78 "Par virssaistību uzņemšanos Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju
fonda virzības daļas līdzfinansētajiem vienotā programmdokumenta pasākumiem
2004.-2006.gada plānošanas periodā""

TA-1336 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras padomes
2007.gada 24.-25.maija sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē
esošajos jautājumos

TA-1349 ____________________________________

(G.Arāja, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras padomes 2007.gada 24.-25.maija sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. "Vienots indikatoru un etalonu ietvars, lai pārraudzītu Lisabonas mērķu progresu izglītībā un apmācībā" (pozīcija Nr.1);
2.2. "Uz pierādījumiem balstītas politikas veidošana izglītības jomā - viedokļu apmaiņa" (pozīcija Nr.1).
3. Latvijas Republikas pārstāvniecības Eiropas Savienībā vadītāja vietniecei vēstniecei L.Līcei-Līcītei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras padomes 2007.gada 24.-25.maija sanāksmē.
 
39.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas,
veselības un patērētāju lietu padomes 2007.gada 31.maija sanāksmē izskatāmajos
Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-1342 ____________________________________

(V.Veldre, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Veselības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu padomes 2007.gada 31.maija sanāksmē izskatāmajos Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. Ar pārtikas uzlabotājiem saistītu tiesību aktu priekšlikumu pakete:
a) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka vienotu atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem,
b) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par pārtikas piedevām,
c) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par pārtikas fermentiem, kas groza Padomes Direktīvu 83/417/EEC, Padomes Regulu (EC) Nr.1493/1999, Direktīvu 2000/13/EC, Padomes Direktīvu 2001/112/EC un Padomes un Eiropas Parlamenta Regulu (EC) Nr.258/97,
d) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par aromatizētājiem un noteiktajām pārtikas sastāvdaļām ar aromatizētājiem raksturīgām īpašībām, kas ir paredzēti izmantošanai pārtikā, kas groza Padomes Regulu (EEC) Nr.1576, Padomes Regulu (EEC) Nr.1601/91, Regulu (EC) Nr.2232/96 un Direktīvu 2000/13/EC;
2.2. Padomes rezolūcijas projekts par ES Patērētāju Politikas Stratēģiju 2007-2013;
2.3. Padomes secinājumu projekts par veselības veicināšanas un slimību profilakses stiprināšanu ar sabalansēta uztura un fiziskās aktivitātes palīdzību;
2.4. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par uzlabotas terapeitiskās iedarbības zālēm, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK un Regulu (EK) Nr.726/2004;
2.5. Padomes ieteikuma projekts par traumu profilaksi un drošības veicināšanu;
2.6. Padomes secinājumu projekts par HIV/AIDS apkarošanu Eiropas Savienībā un kaimiņvalstīs;
2.7. Veselības aprūpe Eiropā - Kopienas ietvars veselības pakalpojumiem;
2.8. Virzība uz Eiropu, kas brīva no tabakas dūmiem: politikas iespējas ES līmenī - Zaļā Grāmata.
3. Veselības ministram V.Veldrem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu padomes 2007.gada 31.maija sanāksmē izskatāmajos Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par Veselības veicināšanas
valsts aģentūras reorganizāciju"

TA-1341 ____________________________________

(V.Veldre, A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai līdz 2007.gada 1.jūlijam sagatavot un veselības ministram noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos saistībā ar Veselības veicināšanas valsts aģentūras reorganizāciju.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par privatizācijas ieņēmumu
novirzīšanu tautas nobalsošanai"

TA-1346 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par A.Granta iecelšanu valsts akciju
sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" valdes priekšsēdētāja amatā"

TA-1337 ____________________________________

(J.Strods, A.Grants, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Ministru kabineta lieta

(slēgtā daļa)

43.§

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai

TA-1356
SAN-1438
____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai rajona tiesai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai rajona tiesai.
3. Ekonomikas ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā.
 
44.§
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai

TA-1332
SAN-1439
____________________________________

(R.Vējonis, D.Lucaua, E.Ektermane, A.Kalvītis)

1. Apstiprināt Zemkopības ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai rajona tiesai.
2. Valsts kancelejai kopīgi ar Zemkopības ministriju noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai rajona tiesai.
3. Zemkopības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par V.Puķīti"

TA-1328 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Štokenbergs, V.Puķīte, V.Veldre, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.35

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane