Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 31

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.31

2010.gada 15.jūnijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā - vides ministrs

 -

 R.Vējonis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Veselības ministrs

-

D.Gavars

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izgatavo un izsniedz rokas apsējus un identifikācijas kartes ar Sarkanā Krusta emblēmu"

TA-816 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par Ārlietu ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"

TA-1308 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Ziemciems", Kazdangas pagastā, Aizputes novadā nodošanu privatizācijai"

TA-820 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Par Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 16.§) "Noteikumu projekts "Savstarpējas izmantojamības tehniskās specifikācijas piemērošanas kārtība attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu satiksmes nodrošināšanu un vadību"" 2. un 3.punktā doto uzdevumu

TA-1474 ____________________________________

(R.Vējonis)

1. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 16.§) „Noteikumu projekts „Savstarpējas izmantojamības tehniskās specifikācijas piemērošanas kārtība attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu satiksmes nodrošināšanu un vadību”” 2. un 3.punktu.
2. Satiksmes ministrijai līdz 2011.gada 31.decembrim nodrošināt ar standarta LVS EN 14033-1:2009 „Dzelzceļa aprīkojums. Sliežu ceļš. Pa sliedēm braucamas būvdarbu un uzturēšanas darbu mašīnas. 1. daļa: Tehniskās prasības braukšanas aprīkojumam” tulkošanu valsts valodā saistīto izmaksu segšanu no Satiksmes ministrijas budžeta līdzekļiem.
3. Noteikt, ka līdz šī protokollēmuma 2.punktā minētā standarta iztulkošanai valsts valodā ieinteresētās personas ar šī standarta normu skaidrojumiem var iepazīties Satiksmes ministrijā.
4. Jautājumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Satiksmes ministrijai šī protokollēmuma 2.punktā paredzēto izmaksu segšanai izskatīt Ministru kabinetā 2011.gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumos Nr.478 "Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti""

TA-1325 ____________________________________

(G.Kauliņš, R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa""

TA-1462 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.362 "Noteikumi par saimnieciskā gada pārskata sagatavošanas kārtību""

TA-1260 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu"

TA-3834 ____________________________________

(E.Repše, R.Vējonis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Finanšu ministrijai saskaņot noteikumu projektu ar Latvijas Pašvaldību savienību un līdz 2010.gada 19.jūnijam iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.282 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība""

TA-1612 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Vēveri" Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

TA-503 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījums Civilprocesa likumā"

TA-1352 ____________________________________

(L.Medina, R.Vējonis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Labklājības ministrijai noformēt likumprojekta tekstu priekšlikuma veidā un labklājības ministram iesniegt to Saeimā likumprojekta "Grozījumi Civilprocesa likumā" izskatīšanai trešajā lasījumā (nr.1681/Lp9).
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.881 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai"""

TA-1587 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.3.3.aktivitāti "Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā"""

TA-1618 ____________________________________

(I.Dālderis, U.Lielpēters, D.Rancāne, E.Dreimane, L.Medina, R.Vējonis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai svītrot noteikumu projekta 1. un 14.punktu un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Kultūras ministrijai saskaņot noteikumu projekta 1.punktu ar Eiropas Komisiju atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību prasībām un informāciju par saskaņojumu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc šī protokollēmuma 2.punktā minētā saskaņojuma saņemšanas noformēt noteikumu projekta 1.punktu atsevišķa noteikumu projekta veidā un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija rīkojumā Nr.305 "Par Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēm 2008.–2013.gadam""

TA-1413 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēs 2008.–2013.gadam"

TA-1412 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Adatu ielā 5, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, saglabāšanu valsts īpašumā"

TA-1170 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumos Nr.474 "Transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika organizēšanas, ievērošanas un uzskaites noteikumi""

TA-1198 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā saistībā ar darījuma pārraudzību klienta kontā tiek sniegtas ziņas, un to sniegšanas termiņi"

TA-1568 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.240 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas akvakultūras uzņēmumos"""

TA-1333 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"""

TA-1335 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 16.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 18.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu""" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-863 ____________________________________

(R.Vējonis)

Ņemot vērā Zemkopības ministrijas sniegto informāciju par Ministru kabineta 2010.gada 16.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 18.§) „Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par ietekmes uz vidi novērtējumu””” 3.punktā dotā uzdevuma izpildi, Zemkopības ministrijai līdz 2010.gada 1.septembrim sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.457 „Noteikumi par kārtību, kādā ģenētiski modificētos organismus izplata vidē vai tirgū, monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā sniedzama informācija par ģenētiski modificēto organismu apriti, un sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā”, paredzot, ka Pārtikas un veterinārais dienests pirms galīgā lēmuma pieņemšanas par ģenētiski modificēto kultūraugu izplatīšanu vidē saskaņo savu lēmumu ar pašvaldību, kuras teritorijā ir plānota ģenētiski modificēto kultūraugu izplatīšana vidē.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumos Nr.720 "Noteikumi par atlīdzības apmēru Valsts kultūrkapitāla fonda padomes locekļiem""

TA-1230 ____________________________________

(U.Lielpēters, E.Repše, R.Vējonis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Kultūras ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā 2011.gada budžeta projekta sagatavošanas procesā tiesību akta projektu par grozījumu Valsts kultūrkapitāla fonda likuma 5.panta otrajā daļā, neparedzot valsts budžeta līdzekļu piešķīruma palielinājumu.
 
23.§
Par Ministru kabineta 2009.gada 15.janvāra rīkojuma Nr.14 "Par Politisko partiju finansēšanas koncepciju" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2768 ____________________________________

(L.Medina, B.Pētersone, R.Vējonis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Uz ministriem attiecināmo regulējumu saistībā ar Ētikas vadlīniju projektu valsts pārvaldes un pašvaldību amatpersonām, kuras iesaistās politiskajā darbībā, Valsts kancelejai iekļaut Ministru kabineta locekļu ētikas kodeksa projektā.
3. Uz valsts pārvaldes amatpersonām attiecināmo regulējumu, kas izriet no Ministru kabineta 2009.gada 15. janvāra rīkojuma Nr.14 „Par Politisko partiju finansēšanas koncepciju” 4. punktā dotā uzdevuma, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam iekļaut izstrādājamajā valsts pārvaldē nodarbināto ētikas kodeksā.
4. Valsts kancelejai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumu Ministru kabineta 2009.gada 15.janvāra rīkojumā Nr.14 "Par Politisko partiju finansēšanas koncepciju", paredzot, ka 4.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņš tiek pagarināts līdz 2010.gada 1.decembrim.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu pārdali starp Aizsardzības ministriju un Labklājības ministriju"

TA-1613 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem valsts nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas funkciju optimizācijai"

TA-830 ____________________________________

(G.Kosojs, G.Kauliņš, L.Mūrniece, E.Dreimane, J.Dūklavs, R.Vējonis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai precizēt informatīvajā ziņojumā minēto institūciju nosaukumus un iesniegt precizēto ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Ministrijām turpināt pildīt Ministru kabineta 2006.gada 9.maija rīkojumā Nr.319 „Par Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepciju” dotos uzdevumus.
4. Finanšu ministrijai sagatavot un līdz 2010.gada 8.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā valsts budžeta projekta sagatavošanas kontekstā vispusīgu ziņojumu par valsts nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas funkciju īstenošanu, konkrētus priekšlikumus par vienotas pieejas nodrošināšanu nomas maksas segšanā un par citu saistībā ar nekustamajiem īpašumiem dotu uzdevumu izpildi.
 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepcijas īstenošanas gaitu"

TA-1504 ____________________________________

(G.Kosojs, M.Gruškevics, R.Vējonis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai precizēt informatīvā ziņojuma 8.lappusē minēto uzdevumu izpildes gaitas atspoguļojumu, saskaņot ar Izglītības un zinātnes ministriju un iesniegt precizēto ziņojumu Valsts kancelejā.
 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par skolēnu pārvadājumu lauku apvidos nodrošināšanu novadu pašvaldībās"

TA-1326 ____________________________________

(L.Straujuma, G.Kauliņš, R.Vējonis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
28.§
Par informācijas pieejamības statusa maiņas nepieciešamību Ministru kabineta rīkojumiem par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā

SAN-2020____________________________________

(L.Medina, R.Vējonis)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas iesniegto informāciju, nenoteikt ierobežotas pieejamības informācijas statusu Ministru kabineta rīkojumu projektiem par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā un nemainīt līdzšinējo kārtību attiecībā uz šo projektu iesniegšanu un pieņemto rīkojumu publiskošanu.
 
29.§
Protokollēmuma projekts "Par iespējām palielināt likumā "Par valsts budžetu 2010.gadam" noteikto apropriāciju, lai finansētu 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektus un pasākumus"

TA-1635 ____________________________________

(R.Vējonis)

1. Finanšu ministram veikt nepieciešamās darbības, lai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā palielinātu apropriāciju kopējā summā līdz 100 500 000 latiem Zemkopības ministrijai. Ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija neiebilst, pēc atbilstošā līdzekļu pieprasījuma saņemšanas no Zemkopības ministrijas apropriācijas palielināšanu Zemkopības ministrijai veikt šādos apmēros:
1.1. Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda pasākumiem līdz 60 200 000 latiem, tai skaitā:
1.1.1. Vienotā platības maksājuma avansa izmaksai līdz 32 685 947 latiem;
1.1.2. Īpašā atbalsta par pienu avansa izmaksai līdz 1 752 813 latiem;
1.1.3. Atsevišķā maksājuma par cukuru avansa izmaksai līdz 1 695 439 latiem;
1.1.4. Atbalsta par pārstrādei paredzētajām aveņu un zemeņu platībām avansa izmaksai līdz 54 456 latiem;
1.1.5. Atdalīto papildu valsts tiešo maksājumu par laukaugu platībām izmaksai līdz 7 778 988 latiem;
1.1.6. Atdalīto papildu valsts tiešo maksājumu par laukaugu un cietes kartupeļu platībām izmaksai līdz 5 968 315 latiem;
1.1.7. Atdalīto papildu valsts tiešo maksājumu par lopbarības platībām izmaksai līdz 443 430 latiem;
1.1.8. Atdalīto papildu valsts tiešo maksājumu par pienu izmaksai līdz 6 221 634 latiem;
1.1.9. Atdalīto papildu valsts tiešo maksājumu par nokautiem vai eksportētiem liellopiem izmaksai līdz 2 039 194 latiem;
1.1.10. Papildu valsts tiešo maksājumu par nokautiem vai eksportētiem liellopiem izmaksai līdz 1 359 463 latiem;
1.1.11. Papildu valsts tiešo maksājumu par cietes kartupeļiem izmaksai līdz 130 792 latiem;
1.1.12. Papildu valsts tiešo maksājumu par sēklām izmaksai līdz 69 529 latiem.
1.2. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumiem līdz 40 300 000 latiem, tai skaitā:
1.2.1. Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam (turpmāk – Programmas) atbalsta pasākumam „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem” līdz 4 000 000 latiem;
1.2.2. Programmas atbalsta pasākumam „Lauku saimniecību modernizācija” līdz 5 000 000 latiem;
1.2.3. Programmas atbalsta pasākumam „Mežu ekonomiskās vērtības uzlabošana” līdz 1 500 000 latiem;
1.2.4. Programmas atbalsta pasākumam „Lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pievienotā vērtība” līdz 1 500 000 latiem;
1.2.5. Programmas atbalsta pasākumam „Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pievienoto vērtību” līdz 1 000 000 latiem;
1.2.6. Programmas atbalsta pasākumam „Daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizācija” līdz 1 800 000 latiem;
1.2.7. Programmas atbalsta pasākumam „Maksājumi lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas” līdz 2 000 000 latiem;
1.2.8. Programmas atbalsta pasākumam „Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizēja apmežošana” līdz 3 000 000 latiem;
1.2.9. Programmas atbalsta pasākumam „Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvo pasākumu ieviešana” līdz 500 000 latiem;
1.2.10. Programmas atbalsta pasākumam „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” līdz 10 000 000 latiem;
1.2.11. Programmas atbalsta pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” līdz 8 000 000 latiem;
1.2.12. Programmas atbalsta pasākumam „Vietējās attīstības stratēģijas” līdz 2 000 000 latiem.
2. Atļaut Zemkopības ministrijai esošā budžeta, tai skaitā šī protokollēmuma 1.punktā minētā finansējuma, ietvaros normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārdalīt līdzekļus starp tās pārziņā esošajiem Eiropas Savienības fondiem, pasākumiem, aktivitātēm un projektiem bez atsevišķa Ministru kabineta lēmuma, nepieciešamības gadījumā iesniedzot līdzekļu pārdales pieprasījumus Finanšu ministrijā.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības neformālo Ministru padomes 2010.gada 22.jūnija sanāksmi par pilsētu attīstības jautājumiem"

TA-1621 ____________________________________

(I.Raugze, R.Vējonis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrei D.Staķei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības neformālajā Ministru padomes 2010.gada 22.jūnija sanāksmē par pilsētu attīstības jautājumiem.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības mājokļu ministru 2010.gada 21.jūnija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-1658 ____________________________________

(J.Pūce, A.Kampars, G.Japiņa, R.Vējonis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniekam G.Ābelem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības neformālajā mājokļu ministru sanāksmē 2010.gada 21.jūnijā.
3. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas viedokli, ka neformālajās sanāksmēs ir pieļaujama pārstāvība valsts sekretāra vietnieka līmenī.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā""

TA-1456 ____________________________________

(R.Vējonis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2011.gadam"

TA-1593 ____________________________________

(M.Bērziņa, S.Šķiltere, R.Vējonis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Tieslietu ministrijai kopīgi ar Latvijas Pašvaldību savienību izvērtēt nepieciešamību veikt grozījumus Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.735 "Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu", izvērtējot iespējas atvieglot zemes nomu privātmāju īpašniekiem.
3. Valsts zemes dienestam ievietot interneta mājas lapā informāciju par kadastrālās vērtības aprēķināšanas principiem.
4. Valsts zemes dienestam līdz 2010.gada 1.septembrim nosūtīt katrai pašvaldībai informāciju *.xls formātā par nekustamā īpašuma objektu (zemes vienības, būves un telpu grupas) prognozētajām kadastrālajām vērtībām pēc kadastra datu stāvokļa uz 2010.gada 1.augustu. Valsts zemes dienestam atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošināt iedzīvotājiem iespēju iepazīties ar nekustamā īpašuma objektu prognozētajām kadastrālajām vērtībām Valsts zemes dienesta datu izplatīšanas portālā www.kadastrs.lv.
5. Noteikumu "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2011.gadam" finansiālo ietekmi uz pašvaldību budžetiem aprēķināt, balstoties uz Finanšu ministrijas izstrādājamo un Ministru kabinetā līdz 2010.gada 1.septembrim iesniedzamo Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi un saskaņošanu ar pašvaldībām". Finanšu ministrijai ņemt vērā, ka prognozēto kadastrālo vērtību aprēķināšanai un nodošanai pašvaldībām Valsts zemes dienestam ir nepieciešams ne mazāk kā mēnesis, pašvaldībām nekustamā īpašuma nodokļa prognozes aprēķināšanai ir nepieciešami ne mazāk kā divi mēneši no prognozēto kadastrālo vērtību saņemšanas brīža.
6. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejai, izstrādājot grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijā Nr.19 „Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība”, nepieciešams precizēt, ka turpmāk anotācijas III sadaļas aizpildīšanā "0 Ls” ietekme uz budžetu norādāma tikai gadījumos, kad normatīvā akta projekts nerada tieša vai netieša veida finansiālu ietekmi uz valsts vai pašvaldību budžetu.
 
34.§
Latvijas nacionālā pozīcija 2010.gada 17.jūnija Eiropadomes sanāksmei

TA-1639 ____________________________________

(G.Japiņa, R.Vējonis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju par 2010.gada 17.jūnija Eiropadomes sanāksmi.
 
35.§
Latvijas nacionālā pozīcija saistībā ar 2010.gada 1.jūlijā saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr.1164/1994 (ar grozījumiem) II pielikuma H panta pirmā punkta 2.daļu paredzēto uzklausīšanas procedūru ar Eiropas Komisijas dienestiem par aprēķināto finanšu korekciju četros Kohēzijas fonda projektos

TA-1652 ____________________________________

(D.Rancāne, R.Vējonis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas projektu „Par 2010.gada 1.jūlijā saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr.1164/1994 (ar grozījumiem) II pielikuma H panta pirmā punkta 2.daļu paredzēto uzklausīšanas procedūru ar Eiropas Komisijas dienestiem par aprēķināto finanšu korekciju četros Kohēzijas fonda projektos”” (pozīcija Nr.1).
3. Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniekam Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos, Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadošās iestādes vadītājam A.Antonovam un Vides ministrijas valsts sekretāra vietniecei, Investīciju departamenta direktorei V.Gēmei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Komisijas 2010.gada 1.jūlijā organizētajā uzklausīšanas sanāksmē.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.decembra rīkojumā Nr.821 "Par darba grupas izveidi""

TA-1660-DV ____________________________________

(E.Repše, R.Vējonis)

Ņemot vērā finanšu ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 

Sēdi slēdz plkst. 12.55


Ministru prezidenta vietā - vides ministrs
R.Vējonis

Valsts kancelejas direktora vietā -
Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

 E.Dreimane