Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 52

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.52

2010.gada 12.oktobrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

A.Ronis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Veselības ministrs

-

D.Gavars

Vides ministrs

-

R.Vējonis

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra sēdes protokolllēmumu (prot. Nr.49 11.§) "Rīkojuma projekts "Par atļauju Iekšlietu ministrijai noslēgt publiskās un privātās partnerības līgumu par Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes administratīvo ēku kompleksa Eduarda Lācera ielā 7, Valmierā projektēšanu, būvniecību, finansēšanu un apsaimniekošanu, kā arī par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai""

TA-2478 ____________________________________

(L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

Izdarīt gozījumu Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra sēdes protokolllēmumā (prot. Nr.49 11.§) "Rīkojuma projekts "Par atļauju Iekšlietu ministrijai noslēgt publiskās un privātās partnerības līgumu par Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes administratīvo ēku kompleksa Eduarda Lācera ielā 7, Valmierā projektēšanu, būvniecību, finansēšanu un apsaimniekošanu, kā arī par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai"" un izteikt to šādā redakcijā:
"1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. pārskatīt Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes administratīvo ēku kompleksa Eduarda Lācera ielā 7, Valmierā, būvniecības apjomu un izmaksas un attiecīgi precizēt rīkojuma projektu un anotāciju;
2.2. precizēto rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Iepirkumu uzraudzības biroju, Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā".
 
2.§
Likumprojekts "Grozījums Augstskolu likumā"

TA-2557 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā 2010.gada 2.novembrī.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
3.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā profesionālā dienesta karavīru nosūta uz izglītības iestādi dienesta pienākumu izpildei nepieciešamās izglītības iegūšanai un sedz mācību izdevumus, un šo izdevumu atmaksāšanas kārtība"

TA-2349 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā profesionālā dienesta karavīram kompensē mācību izdevumus, un šo izdevumu atmaksāšanas kārtība"

TA-2350 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā profesionālā dienesta karavīru nosūta paaugstināt kvalifikāciju mācību kursos un sedz ar kvalifikācijas paaugstināšanu saistītos izdevumus, un šo izdevumu atmaksāšanas kārtība"

TA-2351 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.novembra rīkojumā Nr.701 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

TA-2656 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Azurg", Litavniekos, Preiļu pagastā, Preiļu novadā, nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"

TA-2404 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 29.janvāra noteikumos Nr.40 "Valsts enerģētiskās krīzes centra nolikums""

TA-2439 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Vienkāršoto akcīzes preču pavaddokumentu aprites un kontroles kārtība"

TA-2443 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Vīzu noteikumi"

TA-2391 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-2693 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumos Nr.822 "Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)""

TA-2620 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1027 "Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem""

TA-2627 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Matrožu ielā 9, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-2494 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-2535 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.243 "Tieslietu ministrijas nolikums""

TA-2698 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā novērtējama mājputnu gaļas un olu atbilstība klasifikācijas un kvalitātes prasībām"

TA-2415 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1204 "Dzīvnieku un no tiem iegūto produktu aprites kārtība, kas nav regulēta Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos par bioloģisko lauksaimniecību""

TA-2429 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par zīdaiņiem paredzēto mākslīgo maisījumu reģistrāciju"

TA-2501 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""

TA-2547 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija noteikumos Nr.378 "Kvalitātes, klasifikācijas un marķējuma prasības augļu džemam, želejai, marmelādei un saldinātam kastaņu biezenim""

TA-2486 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.405 "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-2548 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.937 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā aktivitātei "Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā"""

TA-2488 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Zemkopības ministrijai pēc grozījumu „Rīcības programmā Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam” apstiprināšanas Eiropas Komisijā sagatavot un zemkopības ministram līdz 2011.gada 1.martam noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.937 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā aktivitātei „Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā”””, paredzot, ka atbalsta pretendents ir nevis valsts iestāde, bet valsts kapitālsabiedrība vai atvasināta publiska persona, kuras kompetencē ir zivju krājumu atražošana.
 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli""

TA-2422 ____________________________________

(S.Āmare - Pilka, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un līdz 2010.gada 1.novembrim izskatīt to pirmajā lasījumā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi"

TA-2688 ____________________________________

(A.Kaļāne, R.Vējonis, L.Ūbele, G.Veismane, E.Repše, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai precizēt noteikumu projekta 21.3.1 un 21.3.2. apakšpunktu atbilstoši Latvijas Lielo pilsētu asociācijas iesniegtajam priekšlikumam, paredzēt 31.punktā, ka papildu piemaksu var noteikt līdz attiecīgo procentu apmēram no dienas naudas normas, iekļaut republikas pilsētu domes un novadu domes priekšsēdētāju amatu 31.3. apakšpunktā, attiecīgi precizējot 31.4.apakšpunktu, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par Bebrenes Profesionālās vidusskolas reorganizāciju"

TA-2667 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.783 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai""

TA-2657 ____________________________________

(I.V.Lieģis, J.Šnore, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Zemkopības ministrijai precizēt noteikumu projektu atbilstoši Tieslietu ministrijas iebildumam, saskaņot ar Tieslietu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.894 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības un valsts atbalstu informatīvajiem un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem""

TA-2658 ____________________________________

(I.V.Lieģis, J.Šnore, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Zemkopības ministrijai precizēt noteikumu projektu atbilstoši Tieslietu ministrijas iebildumam, saskaņot ar Tieslietu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Informatīvais ziņojums "Latvijas Republikas 2009.gada pārskats par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem"

TA-2601 ____________________________________

(G.Medne, A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto Latvijas Republikas 2009.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem.
2. Valsts kancelejai nosūtīt Latvijas Republikas 2009.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem Saeimai.
 
30.§
Atbildes projekts Tiesībsargam

TA-2441 ____________________________________

(R.Muciņš, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Tiesībsargam.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Tiesībsargam.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un Valsts ieņēmumu dienesta kompetences sadalījumu saistībā ar valsts amatpersonu deklarācijās sniegto ziņu patiesuma pārbaudi"

TA-2348, TA-1046, SAN-1990, TA-3306 ____________________________________

(V.Vaškevičs, N.Vilnītis, E.Repše, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam kopīgi ar Finanšu ministriju precizēt informatīvo ziņojumu, svītrojot 2.nodaļas 4.punkta trešo rindkopu un attiecīgi precizējot otro rindkopu, svītrojot 3.nodaļas 3.punktu, un iesniegt precizēto ziņojumu Valsts kancelejā.
2. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam izstrādāt un līdz 2011.gada 1.martam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvā ziņojuma 3.nodaļā minētos normatīvo aktu projektus.
3. Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) sākot ar 2012.gada 1.janvāri nodot Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam trīs amata vietas (valsts amatpersonu deklarācijās norādīto ziņu patiesuma pārbaudes nodrošināšanai) un attiecīgu finansējumu. Jautājumu par papildu finansējumu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam pārņemto amata vietu finansēšanai risināt likumprojekta par valsts budžetu 2012.gadam sagatavošanas procesā.
4. Finanšu ministrijai divu nedēļu laikā vienoties ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju par pārdalāmā finansējuma apmēru. Finanšu ministrijai atbilstoši precizēt Finanšu ministrijas un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 2012.gada bāzes izdevumus.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Ostas 33, Ventspilī nodošanu Iekšlietu ministrijas valdījumā"

TA-2691 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veidā veicami maksājumi valsts budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, un prasības tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar valsts budžetu"

TA-2446 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1.Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ministrijām izvērtēt to kompetencē esošos tiesību aktus, kas reglamentē maksājumu veikšanu valsts budžetā (nodokļi, valsts nodevas, naudas sodi, citi nenodokļu ieņēmumi un maksa par valsts tiešās pārvaldes iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem) un līdz 2011.gada 30. novembrim veikt vai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā atbilstošus grozījumus tiesību aktos, ievērojot noteikumos lietoto maksājuma pakalpojumu veidu terminoloģiju un maksājumu atzīšanas par valsts budžetā saņemtiem kārtību.
2. Finanšu ministrijai līdz 2011.gada 30.novembrim noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr.1637 „Kontu lietošanas un maksājumu izpildes kārtība Valsts kasē”, iestrādājot tajos kārtību, kādā:
2.1. valsts budžeta finansētās institūcijas, budžeta nefinansētās iestādes un kapitālsabiedrības, kurās ieguldīta valsts kapitāla daļa, un zvērināti notāri lieto Valsts kases tiešsaistes datu apmaiņas sistēmu;
2.2. trešās personas, kuras ir saņēmušas konta turētāja atļauju, piekļūst konta informācijai, izmantojot Valsts budžeta elektronisko norēķinu sistēmu "eKase" vai Valsts kases tiešsaistes datu apmaiņas sistēmu.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta noteikumos Nr.926 "Noteikumi par sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītu vai pielāgotu iekārtu, ierīču vai instrumentu un to komponentu apriti""

TA-2694 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītu vai pielāgotu iekārtu, ierīču vai instrumentu un to komponentu sertificēšanu un valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību"

TA-2695 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem"

TA-2705 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par 1991.gada barikāžu divdesmitās gadadienas atceres pasākumu plānu"

TA-2713 ____________________________________

(I.Dālderis, L.Medina, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai"

TA-2692 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Likumprojekts "Par Konvenciju par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām un Konvencijas par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām Protokolu par jautājumiem, kas attiecas uz gaisa kuģu iekārtām"

TA-2589, TA-280 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā 2010.gada 2.novembrī.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2718 ____________________________________

(A.Brūne, L.Šulca, I.Pētersons, M.Gruškevics, V.Dombrovskis)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju izvērtēt iespējas rast citus finanšu avotus rīkojuma projektā minētā pasākuma finansēšanai.
2. Gadījumā, ja citi finanšu avoti netiek rasti, Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt rīkojuma projektu atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta sēdē izglītības un zinātnes ministres klātbūtnē.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2722 ____________________________________

(A.Brūne, E.Šneps, V.Dombrovskis)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju izvērtēt iespējas rast citus finanšu avotus rīkojuma projektā minētā pasākuma finansēšanai.
2. Gadījumā, ja citi finanšu avoti netiek rasti, Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt rīkojuma projektu atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta sēdē izglītības un zinātnes ministres klātbūtnē.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2593 ____________________________________

(U.Augulis, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā zemkopības ministra prombūtni, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2676 ____________________________________

(U.Augulis, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā zemkopības ministra prombūtni, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Latvijas Republikas Rīcība atjaunojamās enerģijas jomā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa direktīvas 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK ieviešanai līdz 2020.gadam"

TA-2699 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas sniegto informāciju, noteikt, ka:
2.1. Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.6 33.§) "Informatīvais ziņojums „Par Enerģētikas attīstības pamatnostādnēm 2007.-2016.gadam" 3.punktā dotais uzdevums izpildāms līdz 2011.gada 1.martam atbilstoši informatīvajā ziņojumā sniegtajai informācijai;
2.2. Vides ministrijai, izpildot Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra rīkojuma Nr.835 (prot. Nr.55 29.§) "Par Atjaunojamo energoresursu izmantošanas pamatnostādnēm 2006.–2013.gadam" 4.punktā doto uzdevumu, pamatnostādņu „Atjaunojamo energoresursu izmantošanas pamatnostādnes 2006.–2013.gadam” izvērtējumu veikt atbilstoši informatīvajā ziņojumā sniegtajai informācijai.
3. Ekonomikas ministrijai nosūtīt informatīvo ziņojumu Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.
4. Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā iesniegt informatīvo ziņojumu Eiropas Komisijai.
5. Jautājumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu informatīvajā ziņojumā ietvertās rīcības īstenošanai izskatīt vienlaikus ar visu nozaru ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta prioritāšu pieteikumiem, sagatavojot valsts budžeta projektu kārtējam gadam.
 
45.§
Rīkojuma projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.oktobra rīkojumā Nr.747 "Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes un Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Nelegālo imigrantu uzturēšanās nometnes un patvēruma meklētāju centra ēku (būvju) Daugavpilī, A.Pumpura ielā 105B, nomas maksas un pārcelšanās izdevumu segšanai""

TA-2727 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām"

TA-2659 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2739 ____________________________________

(M.Gruškevics, L.Šulca, G.Kauliņš, E.Martinsons, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt priekšlikumu par finansējuma piešķiršanu valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Bulduru dārzkopības vidusskola” un valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Rīgas Pārtikas ražotāju arodvidusskola” rīkojuma projekta anotācijā minētajiem mērķiem.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju rast atbilstīgāko finansējuma modeli valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Bulduru dārzkopības vidusskola” un valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Rīgas Pārtikas ražotāju arodvidusskola”, attiecīgi precizēt rīkojuma projektu un iesniegt atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
48.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.328 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām""

TA-2663 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"

TA-2664 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Informatīvais ziņojums "Par 2011.gadā aktīvo darba tirgus politikas pasākumu ieviešanai nepieciešamo finansējumu"

TA-2537 ____________________________________

(U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Papildus Labklājības ministrijai valsts budžeta 2011.gada bāzes izdevumos apstiprinātajam finansējumam aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem paredzēt 2011.gadā valsts budžeta finansējumu no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” budžeta programmas 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” ne vairāk kā 17 255 304 latu apmērā šādām Labklājības ministrijas pārziņā esošām darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma aktivitātēm un apakšaktivitātēm:
2.1. apakšaktivitātes 1.3.1.1.3. „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība” otrajai kārtai – ne vairāk kā 7 000 000 latu;
2.2. aktivitātei 1.3.1.5. „Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts” ne vairāk kā 10 000 000 latu;
2.3. apakšaktivitātei 1.4.1.1.2. „Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem” ne vairāk kā 255 304 latus.
3. Labklājības ministrijai līdz 2010.gada 15.novembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus grozījumiem darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumā, paredzot finansējuma pārdali aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanai par 12 200 691 latiem no Labklājības ministrijas pārziņā esošajām darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma aktivitātēm un apakšaktivitātēm un par 5 054 613 latiem no Veselības ministrijas pārziņā esošās darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.2.3.aktivitātes „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana”.
4. Finanšu ministram pēc Labklājības ministrijas budžeta līdzekļu pieprasījuma, kas izstrādāts atbilstoši spēkā esošam darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumam un Ministru kabineta noteikumiem par aktivitātes īstenošanu, saņemšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt apropriācijas pārdali atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktā noteiktajam no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” budžeta programmas 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.
5. Labklājības ministram sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz 2011.gada 1.jūlijam, izvērtējot Eiropas Savienības fondu aktivitāšu ietvaros finansēto pasākumu ieviešanas gaitu, iesniegt priekšlikumus Ministru kabinetā par papildu finansējumu aktīvo nodarbinātības pasākumu finansēšanai 2012.gadā.
 
51.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.49 34.§) "Protokollēmuma projekts "Par Nacionālā attīstības plāna procesa izvērtēšanu"" 7.punkta izpildi

TA-2732, SAN-3037 ____________________________________

(E.Kārkla, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai atsaukt darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.2.aktivitātes “Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros iesniegto projektu “Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam un plānošanas reģionu attīstības programmu 2014.-2020.gadam izstrāde” un izpildīt Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra sēdē nolemto (prot. Nr.49 34.§ 7., 8. un 9.punktu), ja nepieciešams, sadarbībā ar Finanšu ministriju risinot jautājumu par finansējuma pārdali no citām aktivitātēm vai apakšaktivitātēm.
 
52.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Finanšu regulai, ko piemēro Eiropas Savienības vispārējam budžetam"

TA-2728 ____________________________________

(A.Baumanis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas sākotnējās pozīcijas projektu „Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Finanšu regulai, ko piemēro Eiropas Savienības vispārējam budžetam”.
 
53.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2010.gada 15.oktobra sanāksmei

TA-2737 ____________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2010.gada 15.oktobra sanāksmē izskatāmajos Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem - Politiska vienošanās;
2.2. Transporta politika 2010-2020.gadā: stratēģija un nākotne - viedokļa apmaiņa.
3. Pastāvīgā pārstāvja Eiropas Savienībā vietniecei, vēstniecei L.Līcei-Līcītei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2010.gada 15.oktobra sanāksmē Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
54.§
Latvijas Nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2010.gada 14.oktobra sanāksmei

TA-2741 ____________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Vides ministrijas un Zemkopības ministrijas sagatavotās Latvijas nacionālās pozīcijas Vides ministru padomes 2010.gada 14.oktobra sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. Pozīcija par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko attiecībā uz iespēju, ka dalībvalstis var ierobežot vai aizliegt ĢMO audzēšanu savā teritorijā, groza Direktīvu 2001/18/EK;
2.2. Pozīcija par padomes secinājumiem „Konvencijas par bioloģisko daudzveidību (KBD) pušu konferences desmitās sanāksmes (COP 10) sagatavošana (Nagoja, 2010.gada 18.–29.oktobris)”;
2.3. Pozīcija par padomes secinājumiem „Izvēļu analīze pārejai uz siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājuma mērķi virs 20% un oglekļa emisiju pārvirzes riska novērtējums”;
2.4. Pozīcija par padomes secinājumiem „Gatavošanās ANO Vispārējas konvencijas par klimata pārmaiņām dalībvalstu 16.sesijai (COP 16) un Kioto protokola dalībvalstu 6.sesijai (CMP 6) (Kankūna, 2010.gada 29.novembris-10.decembris)”.
3. Vides ministrijas parlamentārajai sekretārei Ž.Mikosai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru padomes sanāksmē 2010.gada 14.oktobrī.
 
55.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par iniciatīvu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu krimināllietās"

TA-2750 ____________________________________

(I.V.Lieģis, V.Dombrovskis )

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju par iniciatīvu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu krimināllietās.
 
56.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros"

TA-2470 ____________________________________

(J.Pūce, A.Ronis, A.Teikmanis, A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Ekonomikas ministrijai atkārtoti saskaņot informatīvo ziņojumu ar Ārlietu ministriju, precizēt protokollēmuma projektu, paredzot, ka projekta 2. un 3.punktā minētās darbības tiek veiktas sadarbībā ar Ārlietu ministriju, un līdz 2010.gada 18.oktobrim iesniegt Valsts kancelejā.
 
57.§
(2008.) Apelācijas sūdzības projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A42756508

TA-4022 ____________________________________

(M.Gruškevics, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto apelācijas sūdzības projektu lietā Nr.A42756508.
2. Valsts kancelejai noformēt un iesniegt apelācijas sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā.
 
58.§
Lēmumprojekts "Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā operācijā Afganistānā"

TA-2632-DV ____________________________________

(I.V.Lieģis, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto Saeimas lēmumprojektu.
2. Valsts kancelejai noņemt lietojuma ierobežojuma statusu "Dienesta vajadzībām" Aizsardzības ministrijas iesniegtajam lēmumprojektam un ar to saistītajiem dokumentiem.
3. Valsts kancelejai papildināt lēmumprojektu ar atsauci uz konkrēto ANO Drošības padomes rezolūciju un sagatavot lēmumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
5. Lūgt Saeimu atzīt lēmumprojektu par steidzamu.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.45


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane