Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 65

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.65

2010.gada 19.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.25

-

L.Peinberga

1.§
Informatīvais ziņojums "Par piemaksu pie valsts vecuma un invaliditātes pensijām izmaksas avota pārstrukturēšanu uz pamatbudžetu"

TA-3072 ____________________________________

(J.Muižniece, B.Bāne, I.Alliks, M.Bičevskis, I.Jurševska, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Piemaksu pie valsts vecuma un invaliditātes pensijām izmaksu ar 2014.gada 1.janvāri segt no valsts pamatbudžeta līdzekļiem.
 
2.§
Par 2011.gada valsts budžetā īstenojamiem fiskālās konsolidācijas pasākumiem

TA-3048-IP ____________________________________

(M.Bičevskis, B.Bāne, U.Augulis, A.Matīss, S.Šķiltere, A.Štokenbergs, G.Veismane, J.Sārts, L.Mūrniece, A.Teikmanis, S.Ēlerte, R.Vējonis, L.Straujuma, M.Pūķis, G.Puķītis, J.Bārzdiņš, R.Muciņš, A.Kampars, J.Pūce, A.Vilks, R.Broks, M.Gruškevics, I.Šņucins, E.Baldzēns, V.Dombrovskis)

1.Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Noteikt fiskālās konsolidācijas apjomu 2011. gadam 280 milj. latu apmērā, lai nodrošinātu 2011.gada budžeta deficīta mērķa ievērošanu atbilstoši Latvijas uzņemtajām saistībām starptautiskās finanšu atbalsta programmas ietvaros.
3. Samazināt Aizsardzības ministrijas bāzes izdevumus 2011.gadam un 2012.gadam katru gadu 50 000 latu apmērā un attiecīgi palielināt Valsts kancelejas bāzes izdevumus 2011.gadam un 2012.gadam katru gadu 50 000 latu apmērā, lai nodrošinātu Ministru prezidenta ārpolitisko darbību.
4. Samazināt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas bāzes izdevumus 2011.gadam un 2012.gadam katru gadu 14 520 latu apmērā un attiecīgi palielināt Valsts kancelejas bāzes izdevumus 2011.gadam un 2012.gadam katru gadu 14 520 latu apmērā, lai nodrošinātu DAUKS programmatūras uzturēšanu.
5. Neatbalstīt Valsts kancelejas 2010.gada 9.novembra vēstulē Nr.341-2/63 izteikto lūgumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Valsts administrācijas skolai un 16.novembra vēstulē Nr.341-2/66 izteikto lūgumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Ministru kabineta ēkas remontu veikšanai un datoru iegādei, ja nav papildu budžeta ieņēmumu.
6. Neatbalstīt Tiesībsarga biroja papildu finansējuma pieprasījumu 200 000 latu apmērā, jo nav iesniegts papildu finansējuma pieprasījuma pamatojums.
7. Ņemot vērā Aizsardzības ministrijas sniegto informāciju par iespējām pārstrukturizēt ilgtermiņa saistību maksājumus pa gadiem, samazināt Aizsardzības ministrijas izdevumus 2011.gadā par 5 277 119 latiem.
8. Atbalstīt ārlietu ministra iesniegto priekšlikumu palielināt 2011. un 2012.gada ieņēmumus no nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu stratēģiskas nozīmes preču darījumiem katrā gadā 10 000 latu apmērā un nesamazināt Ārlietu ministrijas bāzes izdevumus attiecīgajai funkcijai 7705 latu apmērā.
9. Samazināt Ārlietu ministrijas bāzes izdevumus funkcijai „Ēku, telpu īre, uzturēšana un apsaimniekošana – Centrālais aparāts”, ņemot vērā Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra sēdes protokolā Nr.60 2.§ noteikto, papildus 25 773 latu apmērā.
10. Neatbalstīt Ārlietu ministrijas 2010.gada 16.novembra vēstulē Nr.71/900-4583 izteikto lūgumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu un 2010.gada 17.novembra vēstulē Nr.71/908-4618 izteikto lūgumu izskatīt iespēju piešķirt papildu finansējumu valsts aģentūrai „Latvijas institūts”.
11. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu palielināt valsts budžeta ieņēmumus 2011.gadā un 2012.gadā katru gadu, paredzot ieņēmumus no valsts nodevas par drošības rezervju uzturēšanu (naftas produktu rezerves) 7 462 928 latu apmērā un palielināt Ekonomikas ministrijas bāzes izdevumus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 2011.gadā un 2012.gadā katru gadu 7462 928 latu apmērā, lai enerģētiskās krīzes periodos tiktu nodrošināta apgāde ar naftas produktiem, sākot no 2011.gada janvāra. Par papildu nepieciešamo finansējumu 678 448 latu apmērā lemt valsts budžeta izpildes gaitā.
12. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu palielināt valsts budžeta ieņēmumus, paredzot ieņēmumus no valsts nodevas par licences izsniegšanu nebanku kredītu devējiem 2011.gadā 290 000 latu apmērā un 2012.gadā 20 000 latu apmērā un palielināt Ekonomikas ministrijas bāzes izdevumus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 2011.gadā 100 900 latu apmērā un 2012.gadā 87 000 latu apmērā.
13. Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1623 „Noteikumi par valsts nodevas likmi par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un nodevas maksāšanas kārtību” izpildi un 2011.gadā samazinātu komersantam valsts nodevu par pārmaksāto summu, 2011.gadā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas budžeta bāzes izdevumu segšanai novirzīt pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumus 3 205 570 latu apmērā Ekonomikas ministrijas bāzes izdevumu ietvaros.
14. Atbalstīt valsts budžeta ieņēmumu palielināšanu no valsts nodevas par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu parāda piedziņas pakalpojuma sniedzējiem ārpustiesas parāda piedziņas veikšanai 2011.gadā 74 000 latu apmērā un 2012.gadā 7 000 latu apmērā un palielināt Ekonomikas ministrijas bāzes izdevumus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 2011.gadā 37 196 latu apmērā un 2012.gadā 25 216 latu apmērā. Ekonomikas ministrijai iesniegt likumprojektu „Ārpustiesas parāda piedziņas likums” izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojekta „Par valsts budžetu 2011.gadam'” pavadošo likumprojektu paketē.
15. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu paredzēt 2011.gadā valsts pamatbudžetā iemaksājamās nodevas par personu apliecību izsniegšanu prognozi 997 500 latu apmērā un palielināt valsts pamatbudžeta ieņēmumu prognozi pievienotās vērtības nodoklim par 209 475 latiem, un attiecīgi paredzēt Iekšlietu ministrijai papildu dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus 1 206 975 latu apmērā personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas nodrošināšanai. Ja ar personu apliecību izsniegšanu saistītie normatīvie akti netiek pieņemti, atļaut Iekšlietu ministrijai novirzīt izdevumus pasu sagatavju iegādei.
16. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu palielināt Iekšlietu ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumus 2011.gadam par 1 030 729 latiem un Vides ministrijas priekšlikumu palielināt Vides ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumus 2011.gadam par 40 967 latiem akcīzes nodokļa nomaksai par bez atlīdzības saņemto degvielu no Ekonomikas ministrijas un attiecīgi palielināt valsts pamatbudžeta ieņēmumu prognozi akcīzes nodoklim par 1 071 696 latiem.
17. Iekšlietu ministrijai līdz 2010.gada 20.novembrim iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus izdevumu samazināšanai 2011.gadam, ņemot vērā Valsts policijas un Prokuratūras vienošanos par nomas līguma saistību par 11 automašīnām pārņemšanu.
18. Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas sagatavoto informāciju par iespējām pārstrukturēt izdevumu pozīcijas. Noteikt, ka ar 2011.gada 1.jūliju ģimenes valsts pabalstu izmaksā pašvaldības, veidojot 2011.gada valsts budžetā fiskālo ietaupījumu 11 000 000 latu apmērā. Labklājības ministrijai sagatavot koncepcijas projektu par sociālo pabalstu sistēmas reformu un noteiktā kārtībā iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā.
19. Neatbalstīt Augstākās tiesas papildu finansējuma pieprasījumu Tieslietu padomes un Disciplinārtiesas darba nodrošināšanai 40 339 latu apmērā, bet atbalstīt Tieslietu ministrijas un Augstākās tiesas saskaņoto priekšlikumu samazināt Tieslietu ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumus 2011.-2012.gadam par 11 266 latiem un attiecīgi palielināt Augstākās tiesas pamatbudžeta bāzes izdevumus 2011.-2012.gadam Tieslietu padomes darba nodrošināšanai.
20. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu palielināt 2011.gadā valsts pamatbudžetā iemaksājamo nodevu un naudas sodu prognozi par 1 799 438 latiem, tai skaitā par 940 189 latiem, sagatavojot grozījumus Civilprocesa likumā, un paredzēt Tieslietu ministrijai papildu dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus 1 275 200 latu apmērā tiesu un Patentu valdes darbības nodrošināšanai. Tieslietu ministrijai sagatavot grozījumus Civilprocesa likumā un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojekta „Par valsts budžetu 2011.gadam” pavadošo likumprojektu paketē, skaidri un nepārprotami nosakot, ka maksātnespējas administratoru un zvērināto tiesu izpildītāju veiktajās īpašuma atsavināšanas izsolēs sprieduma izpildes izdevumos ietilpst arī pievienotās vērtības nodoklis.
21. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija ir iesniegusi informāciju par izdevumu samazināšanu 2011.-2012.gadam par 3 592 317 latiem, Augstākā tiesa par 658 402 latiem, Satversmes tiesa par 93 774 latiem un Prokuratūra par 3 339 388 latiem atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra sēdē atbalstītajiem likumprojektiem „Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”, „Grozījumi Prokuratūras likumā”, „Grozījumi likumā „Par tiesu varu”” un „Grozījumi Satversmes tiesas likumā”.
22. Atbalstīt papildu finansējuma piešķiršanu Izglītības un zinātnes ministrijai 363 703 latu apmērā Sociālās drošības tīkla stratēģijā iekļautā pasākuma „Izglītības nodrošināšana bērniem 5-6 gadu vecumā” īstenošanai, lai nodrošinātu pirmsskolas un sākumskolas mācību priekšmetu standartu un programmu pilnveidi atbilstoši bērnu vecumposmam.
23. Atbalstīt papildu finansējuma piešķiršanu 2011.gadam Satiksmes ministrijai 3 113 213 latu apmērā Sociālās drošības tīkla stratēģijā iekļautajam pasākumam „Līdzekļi zaudējumu kompensēšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par invalīdu pārvadāšanu republikas pilsētās”.
24. Atbalstīt papildu finansējuma piešķiršanu 2011.gadam Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai 236 498 latu apmērā Sociālās drošības tīkla stratēģijā iekļautā pasākuma „Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana skolēnu nogādāšanai skolās no apdzīvotajām vietām, kur skolas ir slēgtas izglītības reformas rezultātā” īstenošanai, lai nodrošinātu uzņemtās saistības 2010.gadā skolēnu autobusu iegādei.
25. Noteikt, ka no 2011.gada 1.janvāra minimālā mēneša darba alga ir 200 latu. Palielināt ministriju un citu centrālo valsts iestāžu (turpmāk – ministrijas) valsts budžeta bāzes izdevumus 2011. – 2012.gadam saskaņā ar informatīvā ziņojuma „Par valsts 2011.gada budžetā īstenojamiem fiskālās konsolidācijas pasākumiem” (turpmāk – informatīvais ziņojums) 2.pielikumu.
26. Fiskālās konsolidācijas nodrošināšanai atbalstīt valsts budžeta izdevumu samazinājumu 2011.gadam saskaņā ar informatīvā ziņojuma 1.pielikumu, ņemot vērā Finanšu ministrijas pieteiktās korekcijas un atbilstoši Ministru kabineta sēdē nolemtajam.
27. Nozaru ministrijām, iesniedzot priekšlikumus likumprojektam „Par valsts budžetu 2011.gadam”, nodrošināt, ka ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs netiek veidoti parādi un uzņemtās saistības tiek pildītas noteiktajos termiņos.
28. Satiksmes ministrijai līdz 2010.gada 22.novembrim iesniegt Finanšu ministrijā Ministru kabineta apstiprinātos budžeta nefinansēto iestāžu – valsts aģentūras „Civilās aviācijas aģentūra”, Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas, Valsts dzelzceļa administrācijas un Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2011.gada budžetus, iekļaušanai konsolidētajā kopbudžetā.
29. Ministru prezidentam aicināt Valsts prezidenta Kanceleju, Saeimu, Tiesībsarga biroju, Valsts kontroli, Centrālo vēlēšanu komisiju, Centrālo zemes komisiju un Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi izvērtēt iespējas samazināt valsts budžeta izdevumus 2011. – 2012.gadam.
30. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sagatavoto priekšlikumu sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta stabilizācijai, kas ietver iedzīvotāju ienākuma likmi 25% apmērā, neapliekamo ienākumu 45 latus mēnesī un nodokļa atvieglojumu par apgādībā esošu personu 70 latus mēnesī. Sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi, ja darba ņēmējs tiek apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, 35,09 procenti, no kuriem 24,09 procentus maksā darba devējs un 11 procentus — darba ņēmējs. Vienlaicīgi pašvaldībām ar zemākajiem vērtētajiem ieņēmumiem paredzot dotāciju 5,2 milj. latu apmērā un nosakot, ka pašvaldības 2011.gadā saņem 81 % no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem.
31. Ministru kabineta 2010.gada 20.novembra sēdē turpināt diskusiju, un Finanšu ministrijai sagatavot alternatīvu šī protokollēmuma 30.punktā minētā priekšlikuma aprēķinu un iesniegto to izskatīšanai Ministru kabineta 20.novembra sēdē.
32. Finanšu ministrijai izstrādāt un finanšu ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību aktu projektus likumprojekta „Par valsts budžetu 2011.gadam” pavadošo likumprojektu paketē, paredzot:
32.1. likuma ″Par pievienotās vērtības nodokli″ 5.panta pirmajā daļā apliekamiem darījumiem pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk- PVN) likmi 22% apmērā;
32.2. izslēgt no likuma ″Par pievienotās vērtības nodokli″ 6.2 panta 16.punktu;
32.3. likuma ″Par pievienotās vērtības nodokli″ 5.panta trešajā daļā apliekamiem darījumiem PVN likmi 12% apmērā;
32.4. nekustamā īpašuma nodokļa likmes paaugstināšanu dzīvojamām mājām (atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 1.daļas 2.punktam), tai skaitā, skaidri un nepārprotami nosakot, ka nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums neattiecas uz dzīvojamām mājām, nosakot šādās likmes:
32.4.1. 0,2 procenti no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 40 000 latu;
32.4.2. 0,4 procenti no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 40 000 latu, bet nepārsniedz 75 000 latu;
32.4.3. 0,6 procenti no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 75 000 latu.
32.5. samazinātās akcīzes nodokļa likmes naftas produktiem ar 5% biodegvielas piejaukumu atcelšanu;
32.6. akcīzes nodokļa likmes paaugstināšanu bezalkoholiskajiem dzērieniem no 4 latiem uz 5,2 latiem par 100 litriem, vienlaikus paaugstinot minimālo akcīzes nodokli par alu no 4 latiem uz 5,2 latiem par 100 litriem.
32.7. Finanšu stabilitātes nodevu.
33. Noteikt, ka sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes fondēto pensiju shēmā saglabājas 2010.gada līmenī - 2% apmērā.
34. Vides ministrijai likumprojektu "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" (izsludināts VSS) pēc saskaņošanas ar nozaru ministrijām iesniegt Ministru kabinetā, iekļaujot likumprojekta „Par valsts budžetu 2011.gadam” paketē.
35. Finanšu ministrijai likumprojektā „Par valsts budžetu 2011.gadam” paredzēt tiesību normu, kurā noteikts, ka minimālā dividendēs izmaksājamā peļņas daļa valsts kapitālsabiedrībām, kā arī to meitu sabiedrībām ir 90% procentu apmērā no attiecīgās sabiedrības tīrās peļņas.
36. Finanšu ministrijai likumprojektā „Par valsts budžetu 2011.gadam” paredzēt tiesību normu, kurā noteikts, ka valsts akciju sabiedrībai “Latvenergo” ieskaitīt valsts pamatbudžeta ieņēmumos maksājumus par valsts kapitāla izmantošanu (ieņēmumus no dividendēm) 95 procentu apmērā, bet ne vairāk kā 35 000 000 latu no valsts kapitālsabiedrības tīrās peļņas.
37. Finanšu ministrijai izstrādāt un finanšu ministram noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1471 „Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu”, nosakot, ka 2011.gadā minimālā dividendēs izmaksājamā peļņas daļa valsts kapitālsabiedrībām, kā arī to meitu sabiedrībām ir 90% procentu apmērā no attiecīgās sabiedrības tīrās peļņas.
38. Finanšu ministrijai īstenot Ministru kabineta apstiprināto pasākumu plānu ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences veicināšanai. Noteikt, ka gadījumā, ja 2011.gada laikā Valsts ieņēmumu dienesta administrējošo darbību rezultātā būtiski tiek uzlabota nodokļu iekasēšana, Ministru kabinets izvērtē iespējas Valsts ieņēmumu dienesta darbinieku motivēšanai novirzīt papildu finanšu līdzekļus, palielinot apropriāciju. Finanšu ministrijai paredzēt attiecīgu regulējumu 2011.gada valsts budžeta likumā un sagatavot grozījumus Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, paredzot šāda motivācijas mehānisma ieviešanu. Sagatavotos grozījumus pievienot 2011.gada valsts budžeta likumprojektu paketei.
39. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju izstrādāt un finanšu ministram noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu „Grozījumi Administratīvā procesa likumā” iekļaušanai likumprojekta „Par valsts budžetu 2011.gadam” paketē, paredzot jaunu valsts nodevas ieviešanu par lēmuma pārsūdzēšanu tiesā saskaņā ar Publisko iepirkuma likumu.
40. Finanšu ministrijai kopīgi ar Satiksmes ministriju izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā tiesību aktu projektus iekļaušanai likumprojekta „Par valsts budžetu 2011.gadam” paketē, paredzot transportlīdzekļu nodokli, kā arī mainot esošo nodokļu piemērošanas kārtību juridisko personu īpašumā esošajām automašīnām.
41. Noteikt, ka nekustamā īpašuma nodokļa likmes pieauguma ierobežojums 25% apmērā neattiecas uz dzīvojamām ēkām.
42. Tieslietu ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā līdz 2011.gada 1.jūlijam tiesību akta projektu par nekustamo īpašumu kadastrālajām vērtībām, lai tās nodokļa aprēķināšanai varētu piemērot ar 2012.gada 1.janvāri.
43. Pieņemt zināšanai, ka tiks izveidota valdību veidojošo koalīcijas partiju Sadarbības padomes darba grupa Ministru prezidenta vadībā ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības fondu apguves uzraudzīšanai un ieviešanas izvērtēšanai.
44. Pieņemt zināšanai, ka tiks izveidota valdību veidojošo koalīcijas partiju Sadarbības padomes darba grupa finanšu ministra vadībā ministriju un to iestāžu budžetu detalizētai izvērtēšanai.
45. Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 44.punktā minētā uzdevuma izpildi, ministrijām līdz 2011.gada 20.martam iesniegt Finanšu ministrijā detalizētu informāciju (ekonomiskās klasifikācijas četru zīmju līmenī) par ministrijas centrālā aparāta un iestāžu faktiskajiem izdevumiem 2008. – 2010. gadā un plānotajiem izdevumiem 2011.gadam.
46. Izglītības un zinātnes ministrijai saskaņot ar Finanšu ministriju jautājumu par iespēju studiju un studējošo kreditēšanai paredzētos līdzekļus ne vairāk kā 1 000 000 latu apmērā novirzīt citu Izglītības un zinātnes ministrijas budžetā paredzēto konsolidācijas pasākumu īstenošanai.
47. Pēc detalizētas informācijas saņemšanas Finanšu ministrijai izvērtēt Satiksmes ministrijas priekšlikumu 2011.gada budžetā paredzēt papildu valsts budžeta finansējumu 8 942 883 apmērā Satiksmes ministrijai Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai.
48. Noteikt, ka trūcīgās personas statusa noteikšanai 2011. un 2012.gadam tiek piemērota 90latu robeža, kas tiek ņemta vērā arī, nosakot dalībniekus aktīvās nodarbinātības pasākumos. Labklājības ministrijai sagatavot attiecīgos grozījumus normatīvajos aktos.
49. Neatbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas papildu pieprasījumu minimālās darba algas nodrošināšanai augstākās izglītības iestādēs strādājošajiem. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot grozījumus normatīvajos aktos, paredzot, ka minimālās algas koeficients netiek piemērots studiju vietas izmaksu aprēķināšanai.
50. Ministrijām līdz 2010.gada 22.novembrim informēt Finanšu ministriju par iespējām 2011.gadā nepieciešamos maksājumus (norādot veidu un apjomu) veikt 2010.gadā.
51. Sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā veikt fiskālās konsolidācijas pasākumus 4 474 242 latu apmērā (lai pārietu
uz pensiju kapitāla uzskaiti un uzkrāšanu, vadoties no faktiski veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām gan 1., gan 2.pensiju līmenī, sākot ar 2011.gada 1.janvāri) un palielināt izdevumus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai par 15 246 latiem, lai nodrošinātu konsolidācijas pasākuma ieviešanu.
52. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka veselības ministram J.Bārzdiņam ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Finanšu ministrijas piedāvātie mēri budžeta konsolidācijai attiecībā uz veselības nozari neatbilst valdības deklarācijas 10.8.punktā minētajam."


 

Sēdi slēdz plkst. 15.10
Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane