Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 23

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.23

2011.gada 11.aprīlī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ārlietu ministrs

-

Ģ.V.Kristovskis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja vietniece

 

Sēdi sāk plkst.10.40

-

L.Milenberga

1.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru 2011.gada 11.-12.aprīļa neformālajā padomē izskatāmajiem jautājumiem

TA-913 ____________________________________

(I.Arhipova, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu “Par 2011.gada 11.-12.aprīļa Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru neformālajā padomē izskatāmajiem jautājumiem”.
2. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāram M.Gruškevicam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru neformālās padomes 2011.gada 11.-12.aprīļa sanāksmē Budapeštā, Ungārijā.
 
2.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011.gada. 11.-12.aprīļa sanāksmē izskatāmajos Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-918, SAN-810 ____________________________________

(K.Āboliņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomē izskatāmajiem jautājumiem:
- Direktīvas projektu par Pasažieru datu reģistra (turpmāk – PDR) datu izmantošanu teroristu nodarījumu un smagu noziegumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības par tiem - iespējama ES iekšējo lidojumu PDR datu apstrādes iekļaušana direktīvas ietvarā (Pozīcija Nr.1);
- Padomes secinājumu projektu par migrācijas plūsmu pārvaldību no Dienvidu kaimiņreģiona (Pozīcija Nr.2).
3. Pastāvīgajam pārstāvim Eiropas Savienībā, vēstniecei Ilzei Juhansonei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011.gada 11.-12.aprīļa sanāksmē Luksemburgā.
 
3.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-716 ____________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 18. un 19.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
4.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-718 ____________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 5. un 8.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
5.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-717 ____________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

1. Neatbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2. un 3.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
6.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums Dzelzceļa likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-736 ____________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1. un 2.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
7.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-797 ____________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Ministru kabineta alternatīvo 1a.priekšlikumu, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 2., 3. un 4.priekšlikumu, Ministru kabineta alternatīvo 5a.priekšlikumu, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 6., 7., 8., 9. un 10.priekšlikumu, Ministru kabineta alternatīvo 11a.priekšlikumu un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 12.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
8.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-808 ____________________________________

(J.Šints, D.Lucaua, J.Stinka, E.Egle, G.Pužule, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 7., 8., 9. un 13.priekšlikumu un Finanšu ministrijai sadarbībā Zemkopības ministriju papildināt ar jaunu Ministru kabineta alternatīvo 7a., 7b., 8a., 8b., 8c., 9a., 17a., 17b. un 17c. priekšlikumu saistībā ar akcīzes nodokļa atbrīvojuma piemērošanu lauksaimniecības produkcijas ražotājiem likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
9.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2011.gadam"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-863, SAN-761 ____________________________________

(B.Bāne, I.Pētersone, I.Stepanova, J.Sārts, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Finanšu ministrijas apkopotos ministriju un citu centrālo valsts iestāžu (turpmāk – ministrijas) iesniegtos priekšlikumus likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2011.gadam"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, izņemot šādus priekšlikumus par skaitlisko daļu likumprojekta pielikumos:
1.1. 16., 26., 27., 44., 45., 46., 47., 49., 71. un 72.priekšlikumu;
1.2. 33., 43., 50., 51., 52., 53., 54., 55. un 58.priekšlikumu, to vietā atbalstot 1., 2., 3., 4., 5., 6., 15., 30. un 34.priekšlikumu;
1.3. 24. un 25.priekšlikumu, to vietā atbalstot alternatīvo 24a. un 25a. priekšlikumu.
2. Finanšu ministrijai tehniski precizēt šī protokollēmuma 1.punktā atbalstītos priekšlikumus, noformēt tos attiecīgu Ministru kabineta priekšlikumu veidā, kā arī papildināt ar jaunu Ministru kabineta alternatīvo priekšlikumu par likuma 39.pantu šādā redakcijā: "39.pants. Ar mērķi turpināt fiskālo konsolidāciju un izpildīt Māstrihtas konverģences kritērijus, kas nodrošinātu eiro ieviešanu 2014.gadā, sagatavojot 2012., 2013. un 2014.gada valsts budžetu likumprojektus (budžeta likumprojektu paketes), Ministru kabinets nodrošina turpmāku vispārējās valdības budžeta deficīta samazināšanu un veic fiskālās konsolidācijas pasākumus, lai vispārējās valdības budžeta deficīts atbilstoši Eiropas Kontu sistēmas metodoloģijai 2012.gadā būtu mazāks par 3,0 procentiem no iekšzemes kopprodukta, 2013.gadā nepārsniegtu 1,9 procentus no iekšzemes kopprodukta un 2014.gadā nepārsniegtu 1,1 procentu no iekšzemes kopprodukta"" un iesniegt Valsts kancelejā un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā.
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
4. Ministrijām vienas darba dienas laikā pēc likumprojekta pieņemšanas otrajā lasījumā saskaņā ar atbalstītajiem priekšlikumiem ievadīt izmaiņas Vienotajā valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmā.
 
10.§
Protokollēmuma projekts "Par papildināto Latvijas sākotnējo pozīciju par galvenajiem jautājumiem sarunās ar Starptautiskās aizņēmuma programmas partneriem 4.pārskata misijas ietvaros"

TA-879-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 

Sēdi slēdz plkst. 11.20


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane