Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 50

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.50

2011.gada 30.augustā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 9.decembra rīkojumā Nr.827 "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas sertifikācijas centrs" kapitāla daļu nodošanu privatizācijai""

TA-1441 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par nodokļu parāda galvojumu preču muitošanai"

TA-1840 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu""

TA-1243 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Antonovs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas Eiropas Savienības fondu projektu iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu finansē no Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības līdzekļiem atbilstoši normatīvajiem aktiem darbības programmu vadības un atbalsta funkciju nodrošināšanas jomā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Pasākumu plānā valsts pārvaldes sistēmas un civildienesta optimizēšanai"

TA-1844 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Lapskalna ielā 2, Jelgavā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

TA-1852 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā"

TA-2020 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Vīzu noteikumi"

TA-2023 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās"

TA-1140 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumos Nr.146 "Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci""

TA-1790 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Profesionālo kvalifikāciju saraksts, kuras iegūstot kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni"

TA-1792 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.752 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitāti "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"""

TA-2032 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.882 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.1.2.apakšaktivitāti "Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai"""

TA-2069 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.augusta noteikumos Nr.649 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.2.apakšaktivitāti "Izglītības iestāžu informatizācija"""

TA-2053 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Aizkraukles ielā 23, Rīgā, daļas izmantošanu daļēja nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros"

TA-2030 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par Jaunatnes konsultatīvās padomes personālsastāvu"

TA-1823 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.jūlija rīkojumā Nr.442 "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas uzraudzības padomes sastāvu""

TA-1886 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 2.aprīļa rīkojuma Nr.223 "Par Kultūras centru darbības attīstības programmu 2009. – 2013.gadam" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-2040 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 17.maija.noteikumos Nr.339 "Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas komercpārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem""

TA-2012 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Piksāri–Omuļi" Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, nodošanu Naukšēnu novada pašvaldības īpašumā"

TA-1889 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu "V11" un "V17" Babītes pagastā, Babītes novadā, nodošanu Babītes novada pašvaldības īpašumā"

TA-1890 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.726 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitāti "Ģimenes ārstu tīkla attīstība"""

TA-2059 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jelgavas neatliekamās medicīniskās palīdzības stacija" darbības izbeigšanu"

TA-1937 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas – Lietuvas starpvalstu pārrobežas sadarbības komisijā"

TA-2056 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par darba grupu Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas pārrobežu sadarbības veicināšanai"

TA-2057 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ķeguma prospektā 5, Ķegumā, Ķeguma novadā, nodošanu Ķeguma novada pašvaldības īpašumā"

TA-1820 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.751 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.4.aktivitāti "Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai"""

TA-2055 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai, atļaujas nosacījumu pārskatīšanu, kā arī valsts nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumiem"

TA-1842 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par apstiprinājuma vai piekrišanas izsniegšanu atkritumu pārrobežu pārvadājumiem un valsts nodevas maksāšanas kārtību"

TA-1880 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla noteikumi"

TA-2122 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumu Nr.233 "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nolikums" 16.punktam izveidot Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla konsultatīvo padomi, iesaistot tajā pilnvarotos pārstāvjus no:
2.1. institūcijām, kuras ir atbildīgas par Ministru kabineta 2007.gada 20.novembra rīkojuma Nr.718 "Par Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepciju" 3.punktā minēto ģeotelpisko datu kopu un metadatu sagatavošanu un aktualizēšanu;
2.2. Valsts reģionālās attīstības aģentūras;
2.3. Latvijas Pašvaldību savienības;
2.4. biedrības, kas apvieno ģeotelpiskās informācijas jomā strādājošās fiziskās un juridiskās personas.
 
30.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi un tā piemērošanas kārtību"

TA-1058 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība"

TA-752 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par būvju saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"

TA-1905 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas valsts nodevu"

TA-1891 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"

TA-1570 ____________________________________

(L.Vucēne, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Valsts prezidentam, kā arī nosūtīt Saeimai vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā", likumprojektu "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā", likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā", likumprojektu "Grozījumi Meža likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"", likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Valsts prezidentu likumprojektu iekļaut Saeimas ārkārtas sēdes darba kārtībā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā", likumprojektu "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā", likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā", likumprojektu "Grozījumi Meža likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"", likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"" (likumprojektu pakete), lai to varētu atbalstīt pirmajā lasījumā un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39.panta otro daļu tā izskatīšanu turpināt nākamajā Saeimā.
 
35.§
Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"

TA-1559 ____________________________________

(L.Vucēne, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Valsts prezidentam, kā arī nosūtīt Saeimai vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā", likumprojektu "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā", likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā", likumprojektu "Grozījumi Meža likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"", likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Valsts prezidentu likumprojektu iekļaut Saeimas ārkārtas sēdes darba kārtībā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā", likumprojektu "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā", likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā", likumprojektu "Grozījumi Meža likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"", likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"" (likumprojektu pakete), lai to varētu atbalstīt pirmajā lasījumā un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39.panta otro daļu tā izskatīšanu turpināt nākamajā Saeimā.
 
36.§
Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā"

TA-1560 ____________________________________

(L.Vucēne, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Valsts prezidentam, kā arī nosūtīt Saeimai vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā", likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā", likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā", likumprojektu "Grozījumi Meža likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"", likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Valsts prezidentu likumprojektu iekļaut Saeimas ārkārtas sēdes darba kārtībā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā", likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā", likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā", likumprojektu "Grozījumi Meža likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"", likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"" (likumprojektu pakete), lai to varētu atbalstīt pirmajā lasījumā un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39.panta otro daļu tā izskatīšanu turpināt nākamajā Saeimā.
 
37.§
Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā"

TA-1562 ____________________________________

(L.Vucēne, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Valsts prezidentam, kā arī nosūtīt Saeimai vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā", likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā", likumprojektu "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā", likumprojektu "Grozījumi Meža likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"", likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Valsts prezidentu likumprojektu iekļaut Saeimas ārkārtas sēdes darba kārtībā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā", likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā", likumprojektu "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā", likumprojektu "Grozījumi Meža likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"", likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"" (likumprojektu pakete), lai to varētu atbalstīt pirmajā lasījumā un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39.panta otro daļu tā izskatīšanu turpināt nākamajā Saeimā.
 
38.§
Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā"

TA-1563 ____________________________________

(L.Vucēne, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Valsts prezidentam, kā arī nosūtīt Saeimai vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā", likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā", likumprojektu "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā", likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"", likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Valsts prezidentu likumprojektu iekļaut Saeimas ārkārtas sēdes darba kārtībā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā", likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā", likumprojektu "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā", likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"", likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"" (likumprojektu pakete), lai to varētu atbalstīt pirmajā lasījumā un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39.panta otro daļu tā izskatīšanu turpināt nākamajā Saeimā.
 
39.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām""

TA-1564 ____________________________________

(L.Vucēne, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Valsts prezidentam, kā arī nosūtīt Saeimai vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā", likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā", likumprojektu "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā", likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā", likumprojektu "Grozījumi Meža likumā", likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Valsts prezidentu likumprojektu iekļaut Saeimas ārkārtas sēdes darba kārtībā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā", likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā", likumprojektu "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā", likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā", likumprojektu "Grozījumi Meža likumā", likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"" (likumprojektu pakete), lai to varētu atbalstīt pirmajā lasījumā un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39.panta otro daļu tā izskatīšanu turpināt nākamajā Saeimā.
 
40.§
Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"

TA-1567 ____________________________________

(L.Vucēne, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Valsts prezidentam, kā arī nosūtīt Saeimai vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā", likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā", likumprojektu "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā", likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā", likumprojektu "Grozījumi Meža likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Valsts prezidentu likumprojektu iekļaut Saeimas ārkārtas sēdes darba kārtībā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā", likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā", likumprojektu "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā", likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā", likumprojektu "Grozījumi Meža likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"" (likumprojektu pakete), lai to varētu atbalstīt pirmajā lasījumā un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39.panta otro daļu tā izskatīšanu turpināt nākamajā Saeimā.
 
41.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām""

TA-1569 ____________________________________

(L.Vucēne, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Valsts prezidentam, kā arī nosūtīt Saeimai vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā", likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā", likumprojektu "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā", likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā", likumprojektu "Grozījumi Meža likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"" un likumprojektu "Grozījumi Civillikumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Valsts prezidentu likumprojektu iekļaut Saeimas ārkārtas sēdes darba kārtībā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā", likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā", likumprojektu "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā", likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā", likumprojektu "Grozījumi Meža likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"" un likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" (likumprojektu pakete), lai to varētu atbalstīt pirmajā lasījumā un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39.panta otro daļu tā izskatīšanu turpināt nākamajā Saeimā.
 
42.§
Vēstules projekts Latvijas Pašvaldību savienībai (par situāciju siltumapgādē)

SAN-1447____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
43.§
Informatīvais ziņojums "Finanšu situācija veselības aprūpes jomā"

TA-2029 ____________________________________

(R.Muciņš, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Veselības ministrijas papildu finanšu līdzekļu pieprasījumu un pārdalīt finansējumu no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" Veselības ministrijai 6 153 830 latu apmērā, tai skaitā:
2 573 922 latus - budžeta apakšprogrammai 33.01.00 „Ārstniecība”, tai skaitā 2 548 594 latus daudzprofilu neatliekamās palīdzības stacionāriem pakalpojumu tālākai restrukturizācijai, sedzot izdevumus par dienas stacionāros un mājas aprūpē sniegtajiem plānveida un neatliekamajiem pakalpojumiem, un 25 328 latus pacientu iemaksas kompensācijai par atbrīvotajām iedzīvotāju kategorijām;
2 306 245 latus - budžeta apakšprogrammai 33.03.00 „Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana” ambulatorajai ārstēšanai paredzēto medikamentu un materiālu iegādes kompensācijai;
953 663 latus - budžeta apakšprogrammai 33.04.00 „Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde” centralizēti iepērkamo vakcīnu un peritoneālās dialīzes ārstniecības līdzekļu iegādes kompensācijai;
320 000 latus - budžeta apakšprogrammai 39.03.00 „Asins un asins komponentu nodrošināšana”, lai nodrošinātu asins, asins komponentu sagatavošanu un plazmas preparātu iepirkumu.
3. Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un līdz 2011.gada 5.septembrim iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriācijas pārdalei 6 153 830 latu apmērā no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" uz Veselības ministrijas šī protokollēmuma 2.punktā minētajām budžeta apakšprogrammām.
4. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimu par apropriācijas pārdali starp Finanšu ministriju un Veselības ministriju un pēc Saeimas atļaujas saņemšanas veikt apropriācijas pārdali.
5. Veselības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju informēt Starptautisko Valūtas fondu un Eiropas Komisiju par akceptēto finanšu līdzekļu pārdali.
6. Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju izstrādāt un noformēt Ministru kabineta rīkojuma projektu par pamatbudžeta apropriācijas pārdali atbilstoši šajā protokollēmumā nolemtajam, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par dividendēs izmaksājamo kapitālsabiedrību peļņas daļu par 2010.gadu"

TA-1813 ____________________________________

(R.Muciņš, I.Šņucins, J.Bārzdiņš, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju 2012.gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā izvērtēt rīkojuma fiskālo ietekmi.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par finansējumu Latvijas Transatlantiskās organizācijas darbības nodrošināšanai un "Rīgas Konferences" organizēšanai"

TA-2028 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.939 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitāti "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai"""

TA-2041 ____________________________________

(E.Pavlovska, A.Antonovs, R.Broks, A.Vilks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt, ka papildu projektu iesniegumu specifiskie mērķi nepārklājas ar 3.1.1.1.aktivitātē apstiprināto projektu specifiskajiem mērķiem, to ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas apstiprinātajos 3.1.1.1.aktivitātes projektos, un to īstenošanai plānotās izmaksas ir attiecināmās izmaksas atbilstoši normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktajam, līdztekus nodrošinot, ka apstiprināto un papildu iesniedzamo projektu ietvaros netiek segtas izmaksas, kas radušās sadārdzinājuma rezultātā atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.40, 43.§) 3.punktam.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1952 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
48.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.311 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Kara muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-2063 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
49.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atsevišķiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu"

TA-2067 ____________________________________

(J.Krastiņa, I.Šņucins, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram līdz 2012.gada 1.februārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informatīvo ziņojumu par šī protokollēmuma 1.punktā minēto noteikumu piemērošanas praksi un fiskālo ietekmi.
 
50.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamo izdevumu apmēru un to maksāšanas kārtību"

TA-2007 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
51.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.268 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" apakšpasākumam "Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas"""

TA-2078 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
52.§
Noteikumu projekts "Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi"

TA-2080 ____________________________________

(R.Muciņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
53.§
Rīkojuma projekts "Par Veselības norēķinu centra un Veselības ekonomikas centra reorganizāciju"

TA-2084 ____________________________________

(R.Muciņš, I.Stepanova, A.Vilks, J.Bārzdiņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Veselības ministrijai precizēt rīkojuma projektu, paredzot, ka Eiropas Savienības fondu sadarbības iestādes funkcijas ar 2012.gada 1.janvāri tiek nodotas Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai, attiecīgi precizēt rīkojuma projekta anotāciju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Veselības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju (Centrālo finanšu un līgumu aģentūru) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un līdz 2011.gada 25.oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par funkcijas optimizāciju un finanšu resursu pārdali starp Veselības ministriju un Finanšu ministriju saistībā ar Eiropas Savienības fondu sadarbības iestādes funkcijas nodošanu Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai ar 2012.gada 1.janvāri.
 
54.§
Likumprojekts "Latvijas Republikas un Austrālijas līgums sociālās drošības jomā"

TA-2066 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas un Austrālijas līguma sociālās drošības jomā (turpmāk – līgums) projekta parakstīšanu.
2. Pilnvarot labklājības ministru parakstīt līgumu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Labklājības ministrijai pēc līguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot līgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
7. Labklājības ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu atbilstoši Latvijas Republikas pusei līgumā paredzētajam 2013.gadā un turpmākajos gados iekļaut valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta bāzes projektā atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumiem Nr.198 „Noteikumi par maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma un maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm noteikšanas metodiku vidējam termiņam”.
8. Jautājumu par papildu valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta līdzekļu piešķiršanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai saistībā ar līguma administrēšanu 2012.gadā un turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā valsts budžeta likumprojekta kārtējam gadam sagatavošanas procesā.
 
55.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Marijas ielā 4, Rīgā"

TA-1816 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
56.§
Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-2083 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
57.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.750 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.5.aktivitāti "Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN-T"""

TA-2096 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
58.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.212 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.1.aktivitāti "TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi"""

TA-2097 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
59.§
Rīkojuma projekts "Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdi"

TA-2088 ____________________________________

(A.Kampars, J.Pūce, E.Dreimane, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt rīkojuma projektu, svītrojot no valdes sastāva A.Liepiņu, aizstājot valdes locekļu deklarētās dzīvesvietas adresi ar personas kodu, un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
60.§
Rīkojuma projekts "Par K.Lipmana iecelšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā"

TA-2090 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt rīkojuma projektu, aizstājot valdes locekļa deklarētās dzīvesvietas adresi ar personas kodu, un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
61.§
Rīkojuma projekts "Par A.Liepiņa iecelšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā"

TA-2085 ____________________________________

(A.Kampars, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā ekonomikas ministra izteikto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
62.§
Rīkojuma projekts "Par A.Norkus iecelšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā"

TA-2086 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt rīkojuma projektu, aizstājot valdes locekļa deklarētās dzīvesvietas adresi ar personas kodu, un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
63.§
Rīkojuma projekts "Par A.Ozola iecelšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā"

TA-2089 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt rīkojuma projektu, aizstājot valdes locekļa deklarētās dzīvesvietas adresi ar personas kodu, un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
64.§
Rīkojuma projekts "Par U.Seska iecelšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā"

TA-2087 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt rīkojuma projektu, aizstājot valdes locekļa deklarētās dzīvesvietas adresi ar personas kodu, un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
65.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmā "Cilvēkresursi un nodarbinātība""

TA-1635 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
66.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības neformālo Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomi 2011.gada 5.- 6.septembrī

TA-2062 ____________________________________

(I.Aleksandroviča, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniecei A.Ļubļinai-Goldmanei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības neformālajā Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomē 2011.gada 5.- 6.septembrī Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
67.§
Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2011.gada 15.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0882" projekts

TA-2024 ____________________________________

(I.Aire, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Iekšlietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0882.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
68.§
Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2011.gada 15.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0880" projekts

TA-2038 ____________________________________

(L.Rituma, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2011.gada 15.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2011/0880.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūras lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
69.§
Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2011.gada 15.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0881" projekts

TA-2077-IP ____________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2011.gada 15.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0881.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Oglekļa dioksīda plūsmas transportēšanas kārtība”, Ministru kabineta noteikumu projektu ,,Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumos Nr.379 „Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem”” un likumprojektu ,,Grozījumi likumā „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”” iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā līdz 2011.gada 1.oktobrim.
 
70.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības ārlietu ministru 2011.gada 2.-3.septembra neformālajai (Gimnihas) sanāksmei

TA-2107-IP ____________________________________

(A.Teikmanis, S.Ēlerte, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 „Tuvo Austrumu miera process/Palestīnas valstiskums” un Nr.2 „Lībija”.
3. Ārlietu ministram Ģ.V.Kristovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālajā (Gimnihas) sanāksmē 2011.gada 2.-3.septembrī.
 
71.§
Paskaidrojuma projekts par apelācijas sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A42781808

TA-1932 ____________________________________

(Dž.Innusa, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Satiksmes ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai apgabaltiesai.
3. Satiksmes ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā administratīvajā lietā Nr.A42781808.
 
72.§
Atbildes projekts Satversmes tiesai

TA-1855 ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Tieslietu ministrijas iesniegto atbildes projektu Satversmes tiesai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Satversmes tiesai.
 
73.§
Informatīvais ziņojums "Par pagaidu bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu elektroenerģijas ražošanai 2013.-2020.gada periodā"

TA-2064-IP ____________________________________

(V.Bisters, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Neatbalstīt bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu elektroenerģijas ražošanai 2013.-2020.gada periodā.
 
74.§
Par sanatoriju "Dzintarkrasts"

SAN-1413-DV ____________________________________

()

Konfidenciāli
 
75.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Veļičko pret Latviju"

267-k ____________________________________

(I.Reine, A.Kampars, A.Vilks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
3. Tieslietu ministrijai sagatavot un tieslietu ministram mēneša laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par tiesu praksi attiecībā uz termiņiem, kādos tiek izskatītas lietas, kā arī priekšlikumus šo termiņu saīsināšanai, tai skaitā gadījumos, kad lietu izskatīšana tiek vairākkārtīgi atlikta.
 
76.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Birznieks pret Latviju"

268-k ____________________________________

(I.Reine, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2011.gada 31.maija sprieduma lietā „Birznieks pret Latviju” tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
 
77.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Leja pret Latviju"

274-k ____________________________________

(I.Reine, S.Ēlerte, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2011.gada 14.jūnija sprieduma lietā „Leja pret Latviju” tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
3. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Ārlietu ministrijai 748 LVL (ekvivalents 1 064 EUR pēc Latvijas Bankas kursa 0,702804) izmaksāšanai Jurim Lejam saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2011.gada 14.jūnija spriedumu lietā „Leja pret Latviju”.
4. Ārlietu ministrijai tos rīcības plānus vai rīcības ziņojumus, kuros ietverti vispārēja rakstura pasākumi Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu izpildei, pirms nosūtīšanas Eiropas Padomes Ministru komitejai iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.15


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane