Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 53

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.53

2011.gada 20.septembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs

-

A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs""

TA-2219 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 10.jūnija noteikumos Nr.426 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.3.1.apakšaktivitāti "Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas"""

TA-2231 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumos Nr.15 "Kārtība, kādā nosakāma alkohola koncentrācija asinīs un izelpotajā gaisā un konstatējams narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaids""

TA-2242 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.394 "Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība""

TA-2243 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 7.februāra noteikumos Nr.106 "Nacionālās civilās aviācijas drošības komisijas nolikums""

TA-2244 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumos Nr.532 "Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem""

TA-2245 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.934 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām""

TA-2248 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par atlases komisijas izveidošanu un atklāta konkursa izsludināšanu uz ad hoc tiesnešu amatu Eiropas Cilvēktiesību tiesā"

TA-2266 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2000.gada 7.marta noteikumu Nr.92 "Noteikumi par mājsaimniecības elektrisko ledusskapju un saldētavu energoefektivitāti un atbilstības novērtēšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-2099 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.907 "Dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošanas, tehniskās apkopes un kārtējā remonta noteikumi""

TA-1972 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr.245 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz, pārreģistrē, aptur un anulē speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī prasībām kapitālsabiedrībai speciālās atļaujas (licences) saņemšanai""

TA-2046 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1426 "Mājokļu attīstības konsultatīvās padomes nolikums""

TA-2119 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-2261 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 13.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.72 12.§) "Priekšlikumi likumprojekta "Transportlīdzekļu nodokļu likums" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-2044 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Labklājības ministrijai pēc tam, kad Saeima būs pieņēmusi likumu par grozījumiem Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā, iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumu par jautājuma turpmāko virzību.
 
15.§
Noteikumu projekts "Dabas parka "Pape" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

TA-1522 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 9.marta noteikumos Nr.83 "Noteikumi par dabas parkiem""

TA-1970 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 14.jūlija rīkojuma Nr.526 "Par Centralizēto informācijas sistēmu uzturēšanas pārvaldības koncepciju" atzīšanu par spēku zaudējušu" un informatīvais ziņojums "Par centralizēto informācijas sistēmu uzturēšanas pārvaldības koncepcijas pasākumu izpildes gaitu"

TA-2081 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Voleru ielā 2, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā"

TA-2127 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.757 "Īpašās veterinārās receptes izrakstīšanas un uzglabāšanas kārtība""

TA-2037 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.123 "Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei""

TA-1966 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.403 "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai""

TA-2201 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 "Ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtība""

TA-1989 ____________________________________

(D.Mūrmane-Umbraško, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem licencēšanas kārtība"

TA-1749 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2012.gada 1.septembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem likumā „Par radiācijas drošību un kodoldrošību”, paredzot beztermiņa licences darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem izsniegšanas kārtību un licences anulēšanas un apturēšanas kārtību, kā arī nosakot paziņošanas kārtību atsevišķām darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem.
 
24.§
Informatīvais ziņojums "Par Mikrouzņēmumu nodokļa likuma praktiskās īstenošanas gaitu un rezultātiem no 2010.gada 1.septembra līdz 2011.gada 30.jūnijam"

TA-2182 ____________________________________

(J.Muižniece, A.Kaļāne, S.Bajāre, A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
3. Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram divu mēnešu laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus normatīvajā regulējumā, lai novērstu mikrouzņēmumu nodokļa režīma izmantošanu nodokļu plānošanai.
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 3., 28., 29. un 30.punktā paredzēto noteikumu īstenošanas gaitu un rezultātiem"

TA-2132 ____________________________________

(M.Roze, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
 
26.§
Atbildes vēstules projekts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Magnetom Medical"

TA-2246 ____________________________________

(R.Osis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Magnetom Medical".
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Magnetom Medical".
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā"

TA-2280 ____________________________________

(I.Apsīte, L.Medina, I.Gailīte, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt likumprojektu jautājumā par tā spēkā stāšanās termiņu un iesniegt precizēto likumprojektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Valsts prezidentam, kā arī nosūtīt Saeimai.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
5. Lūgt Valsts prezidentu likumprojektu iekļaut Saeimas ārkārtas sēdes darba kārtībā, lai to varētu atbalstīt pirmajā lasījumā un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39.panta otro daļu tā izskatīšanu turpināt nākamajā Saeimā.
6. Visām ministrijām veikt tiesību aktu atbilstības Eiropas Padomes un Parlamenta Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū (turpmāk – Pakalpojumu direktīva) 13.panta 4.punkta (klusēšanas – piekrišanas princips) prasībām izvērtējumu tajās pakalpojumu nozarēs, kuras skar direktīvas darbības joma, apzinot pakalpojumu nozares, kurās „klusēšanas – piekrišanas principu” varētu ieviest, un izvērtējuma rezultātu līdz 2011.gada 30.septembrim iesniegt Ekonomikas ministrijā.
7. Ekonomikas ministrijai sagatavot ministrijām vadlīnijas Pakalpojumu direktīvas 13.panta 4.punktā noteikto prasību vienveidīgas īstenošanas nodrošināšanai.
8. Visām ministrijām līdz 2012.gada 1.martam sadarbībā ar Ekonomikas ministriju nepieciešamības gadījumā veikt grozījumus attiecīgajos pakalpojumu vai pakalpojumu nozari reglamentējošajos tiesību aktos, lai ieviestu Pakalpojumu direktīvas 13.panta 4.punktā noteiktās prasības.
9. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2011.gada 1.oktobrim ievietot vienotā pakalpojumu portāla tīmekļa vietnē (www.latvija.lv) informāciju par Patērētāju tiesību aizsardzības centru un Latvijas investīciju un attīstības aģentūru, kas sniedz informāciju pakalpojumu saņēmējiem likumā noteiktā apjomā.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.824 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām""

TA-2272 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.348 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.2.1.2.apakšaktivitāti "Nacionālās nozīmes velotūrisma produkta attīstība""

TA-2185 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju izvērtēt Dobeles novada pašvaldībā radušos situāciju 3.4.2.1.2.apakšaktivitātes „Nacionālās nozīmes velotūrisma produkta attīstība” ietvaros uzsāktā projekta īstenošanā, steidzami piedāvāt konkrētu risinājumu tās novēršanai un projekta pabeigšanai, un sagatavoto risinājumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem""

TA-2208 ____________________________________

(A.Zitcere, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Valsts prezidentam, kā arī nosūtīt Saeimai vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās"", likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā", likumprojektu "Grozījumi Finanšu konglomerātu likumā" un likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Valsts prezidentu likumprojektu iekļaut Saeimas ārkārtas sēdes darba kārtībā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās"", likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā", likumprojektu "Grozījumi Finanšu konglomerātu likumā" un likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu likumā" (likumprojektu pakete), lai to varētu atbalstīt pirmajā lasījumā un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39.panta otro daļu tā izskatīšanu turpināt nākamajā Saeimā.
 
31.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās""

TA-2209 ____________________________________

(A.Zitcere, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Valsts prezidentam, kā arī nosūtīt Saeimai vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"", likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā", likumprojektu "Grozījumi Finanšu konglomerātu likumā" un likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Valsts prezidentu likumprojektu iekļaut Saeimas ārkārtas sēdes darba kārtībā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"", likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā", likumprojektu "Grozījumi Finanšu konglomerātu likumā" un likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu likumā" (likumprojektu pakete), lai to varētu atbalstīt pirmajā lasījumā un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39.panta otro daļu tā izskatīšanu turpināt nākamajā Saeimā.
 
32.§
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"

TA-2210 ____________________________________

(A.Zitcere, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Valsts prezidentam, kā arī nosūtīt Saeimai vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās"", likumprojektu "Grozījumi Finanšu konglomerātu likumā" un likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Valsts prezidentu likumprojektu iekļaut Saeimas ārkārtas sēdes darba kārtībā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās"", likumprojektu "Grozījumi Finanšu konglomerātu likumā" un likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu likumā" (likumprojektu pakete), lai to varētu atbalstīt pirmajā lasījumā un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39.panta otro daļu tā izskatīšanu turpināt nākamajā Saeimā.
 
33.§
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu konglomerātu likumā"

TA-2211 ____________________________________

(A.Zitcere, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Valsts prezidentam, kā arī nosūtīt Saeimai vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās"", likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" un likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Valsts prezidentu likumprojektu iekļaut Saeimas ārkārtas sēdes darba kārtībā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās"", likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" un likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu likumā" (likumprojektu pakete), lai to varētu atbalstīt pirmajā lasījumā un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39.panta otro daļu tā izskatīšanu turpināt nākamajā Saeimā.
 
34.§
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"

TA-2212 ____________________________________

(A.Zitcere, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Valsts prezidentam, kā arī nosūtīt Saeimai vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās"", likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" un likumprojektu "Grozījumi Finanšu konglomerātu likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Valsts prezidentu likumprojektu iekļaut Saeimas ārkārtas sēdes darba kārtībā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās"", likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" un likumprojektu "Grozījumi Finanšu konglomerātu likumā" (likumprojektu pakete), lai to varētu atbalstīt pirmajā lasījumā un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39.panta otro daļu tā izskatīšanu turpināt nākamajā Saeimā.
 
35.§
Likumprojekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda vadības likums"

TA-2285 ____________________________________

(A.Antonovs, M.Pūķis, I.Krieva, L.Sīka, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Valsts prezidentam, kā arī nosūtīt Saeimai.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Valsts prezidentu likumprojektu iekļaut Saeimas ārkārtas sēdes darba kārtībā, lai to varētu atbalstīt pirmajā lasījumā un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39.panta otro daļu tā izskatīšanu turpināt nākamajā Saeimā.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmā "Cilvēkresursi un nodarbinātība""

TA-1635 ____________________________________

(A.Antonovs, I.Gailīte, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai papildināt rīkojuma projektu, paredzot atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2011.gada 8.septembra rīkojumu Nr.440 "Grozījumi darbības programmā "Cilvēkresursi un nodarbinātība"", un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas dalību Starptautiskās Attīstības asociācijas 15. un 16.resursu papildināšanā un iemaksām Daudzpusējā parādu atlaišanas iniciatīvā"

TA-2042 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai likumprojektā „Par valsts budžetu 2012.gadam” iekļaut normu, kura paredz atļauju finanšu ministram palielināt Latvijas Republikas saistības pret Starptautisko Attīstības asociāciju:
2.1. par EUR 2 230 000 latu ekvivalentā Starptautiskās Attīstības asociācijas 15.resursu papildināšanai;
2.2. par EUR 2 630 000 latu ekvivalentā Starptautiskās Attīstības asociācijas 16.resursu papildināšanai;
2.3. par EUR 2 710 000 latu ekvivalentā iemaksām Daudzpusējā parādu atlaišanas iniciatīvā.
3. Precizēt un palielināt Finanšu ministrijas valsts budžeta bāzes izdevumus ilgtermiņa saistībām 2012.-2014.gadam Starptautiskās Attīstības asociācijas 15. un 16.resursu papildināšanai un iemaksām Daudzpusējā parādu atlaišanas iniciatīvā:
3.1. 2012.gadā par LVL 330 318;
3.2. 2013.gadā par LVL 570 677;
3.3. 2014.gadā par LVL 613 548;
3.4. turpmākajos gados līdz 2022.gadam (ieskaitot) par LVL 2 632 001.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" pamatkapitāla izmaiņām un valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības"

TA-2265 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Kultūras koledžas reorganizāciju"

TA-2276 ____________________________________

(S.Zvidriņa, S.Ēlerte, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2274 ____________________________________

(S.Zvidriņa, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.septembra rīkojumā Nr.561 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja budžeta apstiprināšanu""

TA-2060 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2012.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-2061 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.septembra rīkojumā Nr.563 "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas budžeta apstiprināšanu""

TA-2100 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2012.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-2101 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.septembra rīkojumā Nr.565 "Par Valsts dzelzceļa administrācijas budžeta apstiprināšanu""

TA-2102 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2012.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-2103 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
47.§
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējām rīcības grupām starpvalstu sadarbībai"

TA-2277 ____________________________________

(L.Jansone, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
48.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011.gada 22.-23.septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-2307 ____________________________________

(K.Pommere, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārkārtējai un pilnvarotai vēstniecei Latvijas Republikas pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā I.Juhansonei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011.gada 22.-23.septembra sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
49.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālo sanāksmi 2011.gada 22.-23.septembrī

TA-2296-IP ____________________________________

(J.Sārts, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Aizsardzības ministrijas valsts sekretāram J.Sārtam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālajā sanāksmē 2011.gada 22.-23.septembrī.
 
50.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011.gada 22.-23.septembra sanāksmei

TA-2304 ____________________________________

(K.Āboliņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. Pozīcija Nr.1 par Kopējo Eiropas patvēruma sistēmu - šā brīža situācija un virzība turpmākajām diskusijām (novērtēšanas sistēma un ārkārtas mehānisms Dublinas Regulā);
2.2. Pozīcija Nr.1 par Eiropas Komisijas paziņojumu „Eiropas dienaskārtība attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo integrāciju”.
3. Iekšlietu ministrijas valsts sekretārei I.Pētersonei-Godmanei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011.gada 22.-23.septembra sanāksmē.
 
51.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2011.gada 26.septembra sanāksmi kopējās tirdzniecības politikas jautājumos

TA-2310 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai iesniegtos informatīvos ziņojumus par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2011.gada 26.septembrī izskatāmajiem jautājumiem:
2.1. par aktuālo situāciju Pasaules Tirdzniecības organizācijas Dohas raunda sarunās;
2.2. par Krievijas Federācijas iestāšanās procesu Pasaules Tirdzniecības organizācijā;
2.3. par ES-Indijas brīvās tirdzniecības līguma sarunām;
2.4. par ES-Ukrainas padziļināta un visaptveroša brīvās tirdzniecības līguma sarunām;
2.5. par ES tirdzniecības attiecībām ar Vidusjūras reģiona dienvidu valstīm.
3. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāram J.Pūcem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2011.gada 26.septembra sanāksmē.
 
52.§
Ziņojums Saeimai par Latvijas dalību Afganistānas stabilizēšanā un atjaunošanā

TA-2239 ____________________________________

(J.Sārts, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto ziņojumu.
2. Valsts kancelejai noņemt ziņojumam lietojuma ierobežojuma statusu "Dienesta vajadzībām", noformēt un nosūtīt ziņojumu Saeimai.
3. Atbalstīt iesniegto vēstules projektu Saeimas prezidijam par atbalstu Saeimas deputātu sagatavotajam likumprojektam "Grozījums likumā "Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās"".
4. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt vēstuli Saeimas prezidijam.
 
53.§
Konfidenciāli

301-k ____________________________________

()


 
54.§
Slepeni

300-s ____________________________________

()

 
55.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-2312-IP, SAN-1911-DV ____________________________________

()

 

Sēdi slēdz plkst. 18.00


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora vietā -

Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece
I.Gailīte