Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 55

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.55

2011.gada 27.septembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ārlietu ministrs

-

Ģ.V.Kristovskis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs

-

A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokurors

-

Ē.Kalnmeiers

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.255 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros""

TA-2263 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek izraudzītas nevalstiskās organizācijas darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē"

TA-2193 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta kultūras ministrs (otrais paraksts).
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.181 "Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā""

TA-2105 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumos Nr.500 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām""

TA-2306 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.953 "Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes staciju tehniskās uzraudzības kārtība""

TA-2308 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2011.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim"

TA-2309 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Tirgoņu ielā 15/17, Liepājā, nodošanu privatizācijai"

TA-2104 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par akcīzes preču apvienotā Kopienas tarifa (TARIC) nacionālajiem kodiem un to piemērošanas kārtību"

TA-2106 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.150 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.4.2.apakšaktivitāti "Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā"""

TA-2301 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Korejas Republikas valdības līgumu par sadarbību kultūrā, izglītībā, jaunatnes lietās un sportā"

TA-1981 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot kultūras ministru parakstīt līgumu.
 
11.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par izraidāmā ārzemnieka iesnieguma par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumu un ienākumiem veidlapas paraugu"

TA-2043 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1484 "Noteikumi par personas īpašuma stāvokļa un ienākumu līmeņa atbilstību valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanai pārrobežu lietās un lietās atbilstoši Latvijas Republikas noslēgtajām starptautiskajām saistībām un minētās atbilstības izvērtēšanas kārtību""

TA-2039 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts mērnieks" pamatkapitāla daļu pārdošanu"

TA-1887 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Dabas parka "Doles sala" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

TA-1969 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Iepakojuma apsaimniekošanas padomes nolikums"

TA-1942 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"

TA-2305 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā"

TA-2135 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par A.Krēsliņa pārcelšanu"

TA-2287 ____________________________________

(J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Zemkopības ministrijai iesniegt Valsts kancelejā pievienošanai sēdes materiāliem saņemtās atbalsta vēstules A.Krēsliņa pārcelšanai Valsts meža dienesta ģenerāldirektora amatā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību""

TA-2045 ____________________________________

(J.Bārbale, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par noteikumu īstenošanai nepieciešamo papildu finansējumu izskatīt valsts budžeta projekta 2012.gadam sagatavošanas procesā.
 
20.§
Informatīvais ziņojums "Par iespējām un nepieciešamo rīcību, lai amatniecību noteiktu kā atsevišķu tautsaimniecības nozari Latvijā"

TA-1506 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
21.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas līdzdalību Austrumu Partnerības tehniskās palīdzības trasta fondā"

TA-2016 ____________________________________

(L.Kļaviņa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Jautājumu par Finanšu ministrijas valsts budžeta bāzes izdevumus palielināšanu ilgtermiņa saistībām 2012.gadam par EUR 50 000 jeb latu ekvivalentā LVL 35 140 iemaksu veikšanai Eiropas Investīciju bankas izveidotajā Austrumu Partnerības tehniskās palīdzības trasta fondā (Eastern Partnership Technical Assistance Trust Fund) 2012.gadā izskatīt valsts budžeta projekta 2012.gadam sagatavošanas procesā.
 
22.§
Informatīvais ziņojums "Par bišu veselības uzraudzības programmas īstenošanu 2012.gadā"

TA-2288 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Zemkopības ministrijai uzņemties jaunas budžeta saistības 121 676 latu apmērā, lai 2012.gadā īstenotu Eiropas Komisijas līdzfinansēto bišu veselības uzraudzības programmu.
3. Zemkopības ministrijai paziņot Eiropas Komisijai par gatavību īstenot bišu veselības uzraudzības programmas projektu 121 676 latu apmērā, tai skaitā:
3.1. Pārtikas un veterinārajam dienestam 26 791 lata apmērā;
3.2. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam Ls 94 885 latu apmērā.
4. Zemkopības ministrijai valsts budžeta līdzekļus bišu veselības uzraudzības programmas projektu īstenošanai 2012.gadam pieprasīt pēc programmas projekta pieteikuma apstiprināšanas Eiropas Komisijā.
5. Zemkopības ministrijai nodrošināt, lai atbilstoši Padomes 2009.gada 25.maija Lēmumam 2009/470/EK par izdevumiem veterinārijas jomā un apstiprinātajai programmai valsts budžetā tiktu atgūti līdz 50% no programmā ieguldītajiem valsts budžeta līdzekļiem.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 17.marta noteikumos Nr.187 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.2.1.1.apakšaktivitāti "Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu attīstībai"""

TA-2237 ____________________________________

(E.Valantis, A.Antonovs, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai svītrot noteikumu projekta 2.punktu un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram divu nedēļu laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumu par grozījumiem normatīvajā regulējumā, lai atrisinātu šī protokollēmuma 1.punktā minētajos noteikumos minētās apakšaktivitātes ietvaros uzsāktā projekta, kā arī citu līdzīgu projektu (Ministru kabineta 2011.gada 20.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.53 29.§) "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.348 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.2.1.2.apakšaktivitāti "Nacionālās nozīmes velotūrisma produkta attīstība""" 2.punkts) īstenošanas problēmas.
 
24.§
Atbildes projekts Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (par izmaiņām likumprojektā "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"")

TA-2278 ____________________________________

(K.Kinča, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai.
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par spēkā esošo normatīvo regulējumu attiecībā uz Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta tiesas sēžu protokolēšanu"

TA-1338, SAN-1117 ____________________________________

(K.Kinča, I.Reine, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Valsts kancelejai sagatavot jautājumu izskatīšanai Ministru kabineta sēdes slēgtajā daļā, pievienojot jautājumam arī Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmās lietas „Avotiņš pret Kipru un Latviju”” materiālus.
3. Valsts kancelejai uzaicināt jautājuma izskatīšanā piedalīties arī Augstākās tiesas priekšsēdētāju vai viņa deleģētu pārstāvi.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.881 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai"""

TA-2347 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 1.marta rīkojumā Nr.82 "Par Rīgas Purvciema amatu skolas un Rīgas Tūrisma un tirdzniecības skolas likvidāciju, deleģējot to uzdevumus valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola"""

TA-2366 ____________________________________

(I.Štāle, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""

TA-2336 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumus īstenot piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
3. Labklājības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras naudas līdzekļu atlikuma uz 2011.gada 1.janvāri novirzīšanu papildu izdevumu finansēšanai 1757 latu apmērā 2011.gadā, un finanšu ministram informēt Saeimu par apropriācijas palielināšanu un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas neiebilst pret apropriācijas palielināšanu, palielināt likumā „Par valsts budžetu 2011.gadam” noteikto apropriāciju speciālā budžeta apakšprogrammā 04.05.00 „Valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets”.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1022 "Noteikumi par ieslodzīto personu uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām""

TA-2344 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Sabiedrības veselības pamatnostādņu projekts 2011.-2017.gadam

TA-2155 ____________________________________

(R.Muciņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""

TA-2360 ____________________________________

(R.Muciņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-2345 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.oktobra noteikumos Nr.899 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.5.1.apakšaktivitāti "Pļaviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana"""

TA-2346 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2372 ____________________________________

(I.Jurševska, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1640 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju""

TA-2375 ____________________________________

(D.Pelēkā, S.Āmare-Pilka, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.933 "Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība""

TA-2378 ____________________________________

(S.Āmare-Pilka, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Koncepcijas projekts par pārresoru koordinācijas centra izveidi un darbību

TA-2395 ____________________________________

(E.Upīte, S.Mertena, A.Štokenbergs, E.Dreimane, M.Lazdovskis, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projekta 1.punktā minēto koncepciju, ņemot vērā Tieslietu ministrijas un Finanšu ministrijas pārstāvju priekšlikumus, to skaitā: skaidri norādīt, ka Pārresoru koordinācijas centrs ir koordinējoša institūcija un institucionālā hierarhijā neatrodas virs ministrijām; centra funkciju īstenošanā netiek paredzētas veto tiesības; neparedzēt, ka pirms izskatīšanas Ministru kabinetā ar centru tiek saskaņoti visi budžeta jautājumi, bet gan tiek nosūtīti izvērtēšanai tikai tie, kuriem varētu būt saistība ar Nacionālā attīstības plāna īstenošanu, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs (otrais paraksts).
2. Valsts kancelejai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Ekonomikas ministriju sagatavot nepieciešamos tiesību aktu projektus par Pārresoru koordinācijas centra izveidi, saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka tieslietu ministram, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājam ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Tieslietu ministra ieskatā Attīstības plānošanas sistēmas likuma 2011.gada 16.jūnija grozījumi, ar kuriem paredzēts uzdevums Ministru prezidentam nodrošināt Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Nacionālā attīstības plāna izstrādi, to īstenošanas uzraudzību un koordināciju, kā arī citu plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzību un koordināciju, vienlaikus šo uzdevumu izpildei izveidojot Pārresoru koordinācijas centru, kas ir Ministru prezidenta pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, neatbilst Latvijas Republikas Satversmes 58. un 59.pantam.
Atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 58.pantam Ministru kabinetam ir padotas valsts pārvaldes iestādes. Savukārt Ministru kabineta iekārtas likuma 2.panta pirmā daļa noteic, ka Ministru kabinets ir koleģiāla institūcija, kas ar tam padoto valsts pārvaldes iestāžu starpniecību īsteno izpildvaru. Tādējādi Ministru kabineta locekļu pakļautībā atrodas tiešās valsts pārvaldes iestādes, ar kuru starpniecību tiek realizēta konkrētās nozares politika, savukārt Ministru prezidents vada Ministru kabineta darbu un nosaka tā galvenās politiskās vadlīnijas. Tomēr Ministru prezidents neīsteno konkrētas nozares politiku un vienpersoniski nenes politisko atbildību par šīs nozares politikas īstenošanu. Līdz ar to mērķis panākt, ka ar augsta līmeņa vidēja un ilgtermiņa plānošanas dokumentu izstrādi un to koordināciju valstī nodarbojas viena valsts iestāde, kas atrodas tiešā Ministru prezidenta pakļautībā, un, izveidojot šīm funkcijām īpašu institūciju ar attiecīgām administratīvām pilnvarām, ierobežo Ministru kabineta locekļu autonomiju savā kompetencē esošās nozares politikas īstenošanā. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 2011.gada 16.jūnija grozījumi paredz to, ka Ministru prezidents nodrošina plāna izstrādi, kas pēc būtības nozīmē arī no šī plāna izrietošo nozaru ministriju politikas virzienu noteikšanu un prioritāšu izvirzīšanu. Tādējādi Ministru prezidenta tiešā pakļautībā esoša iestāde koordinēs citu ministru kabineta locekļu kompetencē esošos jautājumus attiecībā uz nozares politikas īstenošanu. Šāda izpildvaras koncentrācija viena Ministru kabineta locekļa personā ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmē un Ministru kabineta iekārtas likumā noteikto Ministru kabineta koleģialitātes principu un to, ka vienošanos starp dažādu nozaru ministru interešu iespējamo kolīziju risina balsojuma formā, Ministru kabinetam koleģiāli vienojoties.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 59.pantu Ministru prezidentam un ministriem viņu amata izpildīšanai ir nepieciešama Saeimas uzticība un viņi par savu darbību ir atbildīgi Saeimas priekšā. Ja Saeima izteic neuzticību Ministru prezidentam, tad jāatkāpjas visam kabinetam. Ja neuzticība izteikta atsevišķam ministram, tad tam jāatkāpjas un viņa vietā Ministru prezidentam jāaicina cita persona. Šobrīd Latvijas Republikas Satversmē nav paredzēts Ministru prezidenta vienpersonisks politiskās atbildības institūts, proti, Saeima nevar izteikt neuzticību Ministru prezidentam saistībā ar tā vadītās iestādes darbību. Tas nozīmē, ka par Ministru prezidenta pakļautībā esošās iestādes darbībā pieļautiem pārkāpumiem politisko atbildību būtu jāuzņemas visam Ministru kabinetam, jo atkāpjoties Ministru prezidentam, jāatkāpjas visam Ministru kabinetam. Vienlaikus Attīstības plānošanas sistēmas likuma 2011.gada 16.jūnija grozījumos paredzētās Ministru prezidenta tiesības īstenot Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Nacionālā attīstības plāna īstenošanas uzraudzību ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmē noteikto principu, ka Ministru kabineta locekļu darbības kontroli un uzraudzību īsteno Saeima. Līdz ar to Pārresoru koordinācijas centrs nav tiesīgs ietekmēt vai uzraudzīt pārējo Ministru kabineta locekļu darbu, jo ministriem nepieciešams saņemt Saeimas uzticību, kas nozīmē, ka tikai un vienīgi Saeima ir tiesīga uzraudzīt Ministru kabineta locekļu darbību. Latvijas Republikas Satversmes 61.pants noteic, ka Ministru kabinets apspriež visus atsevišķus ministriju izstrādātos likumprojektus un jautājumus, kuri attiecas uz vairāku ministriju darbību, kā arī atsevišķu kabineta locekļu ierosinātus valsts politikas jautājumus. Ņemot vērā to, ka Ministru kabinets lēmumus pieņem koleģiāli ar balsu vairākumu, šobrīd nav iespējams paredzēt Latvijas Republikas Satversmei atbilstošu mehānismu, kā Pārresoru koordinācijas centrs varētu ietekmēt konkrētu ministriju izstrādāto attīstības plānošanas dokumentu saturu.
Koncepcijā piedāvātie Pārresoru koordinācijas centra institucionālo modeļu darbības ietvari nav pārliecinoši, kas liedz iespēju tos vērtēt salīdzinoši. Koncepcija nesniedz izpratni par to, kā tiks nodrošināta Pārresoru koordinācijas centra darbības mandāta stiprināšana tādā līmenī, lai iestāde spētu realizēt visas plānojamās funkcijas un novērst līdzšinējos trūkumus attīstības plānošanas jomā. Piedāvātā koncepcijas redakcija tikai teorētiski ieskicē Pārresoru koordinācijas centra statusu ar vēlamo mandātu, bet tā neskaidro mehānismus, kā šis mandāts tiks stiprināts un kā tiktu panākta operatīvāka attīstības plānošanas koordinācija, konstruktīvāka atšķirīgo viedokļu analīze, saliedētāka valstiska mēroga un starpresoru līmeņa prioritāšu noteikšana. Tādējādi nav gūstama pārliecība par Pārresoru koordinācijas centra turpmāko rīcībspēju un šādas iestādes izveides efektivitāti un nepieciešamību. Turklāt jaunveidojamā institūcija pārņems daļu no Valsts kancelejas un Finanšu ministrijas funkcijām valsts attīstības politikas plānošanā, bet tai pat laikā koncepcijā netiek piedāvāti izsvērti argumenti, kas liecinātu par šādas funkciju pārdales faktiskajiem ieguvumiem, kā rezultātā būtu panākami uzlabojumi politikas plānošanas kvalitātē. Kā pozitīvās Pārresoru koordinācijas centra puses tiek minētas politiskā neitralitāte, operatīvāka lēmumu pieņemšana, ciešāka sadarbība ar Ministru prezidentu un Ministru prezidenta izpratne par politiskajām prioritātēm, kuras tieslietu ministra ieskatā, nespēs radīt nepieciešamos priekšnosacījumus, lai uzlabotu attīstības plānošanas kvalitāti. Problēmas, kas saistītas ar nespēju praksē ieviest uz pierādījumiem un rezultātiem balstītu attīstības plānošanas sistēmu, veidot izsekojamu, aktuālu, savstarpēji saskanīgu valsts attīstības plānošanas dokumentu klāstu, netiks atrisinātas ar jaunas institūcijas izveidi. Pārsvarā šīs plānošanas kvalitātes problēmas nav saistāmas ar starpresoru vienošanās panākšanas nespēju, bet gan ar personāla pieredzi, kvalifikāciju, atbilstošas izglītības trūkumu, mainību, resursiem un citiem faktoriem, ko Pārresoru koordinācijas centra izveide 5-8 cilvēku sastāvā nenovērsīs. Līdz ar to konkrētajā ekonomiskajā situācijā šādas jaunas institūcijas izveide ir uzskatāma par nelietderīgu un neefektīvu valsts resursu izmantošanu.". 
38.§
Rīkojuma projekts "Par iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam"

TA-2389 ____________________________________

(R.Vējonis, V.Bisters, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2393 ____________________________________

(U.Augulis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par Austrumu Partnerības valstu un valdību vadītāju sanāksmi Varšavā, 2011.gada 29.–30.septembrī"

TA-2380-IP ____________________________________

(J.Mažeiks, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
41.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2011.gada 29.-30. septembra sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2381 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas:
2.1. pozīcija Nr.1 „Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas standartizāciju un grozījumiem Padomes Direktīvās 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/105/EK un 2009/23/EK un Par Eiropas Komisijas paziņojumu "Eiropas standartu stratēģisks redzējums: virzības mērķis — līdz 2020.gadam sekmēt un paātrināt ilgtspējīgu Eiropas ekonomikas izaugsmi" un "Par 29-30.septembra Konkurētspējas un izaugsmes ministru padomē plānoto viedokļu apmaiņu šajos jautājumos";
2.2. pozīcija Nr.1 "Padomes secinājumi par konkurētspējīgu Eiropas ekonomiku: Rūpnieciskā konkurētspēja ievērojot resursu efektivitāti";
2.3. pozīcija Nr.1 "Par prezidentūras progresa ziņojumu par administratīvā sloga samazināšanu".
3. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāram J.Pūcem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2011.gada 29.-30.septembra sanāksmē Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
42.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2011.gada 3.oktobra sanāksmei

TA-2383 ____________________________________

(I.Elksne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2011.gada 3.oktobra sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. Padomes secinājumu projekts par brīvprātīgā darba nozīmi sociālajā politikā (pozīcija Nr.1);
2.2. Padomes secinājumu projekts „Risinot demogrāfiskos izaicinājumus: dalībvalstu iestāžu sadarbība demogrāfiskajos jautājumos un darba un ģimenes dzīves saskaņošanā - tuvojoties karjeras un ģimenes savienojamībai” (pozīcija Nr.1).
3. Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā vadītāja vietniekam J.Štālmeistaram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2011.gada 3.oktobra sanāksmē izskatāmajos jautājumos.
 
43.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2011.gada 29.-30.septembra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2388 ____________________________________

(B.Beinaroviča, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas:
2.1. pozīcija Nr.3 "Priekšlikums Padomes lēmumam par īpašo programmu, kas izpildāma ar netiešajām darbībām un ar ko īsteno Eiropas Atomenerģijas kopienas pamatprogrammu kodolpētniecības un mācību pasākumiem (2012–2013)", "Priekšlikums Padomes lēmumam par īpašo programmu, kas izpildāma ar Kopīgā pētniecības centra tiešajām darbībām un ar ko īsteno Eiropas Atomenerģijas kopienas pamatprogrammu kodolpētniecības un mācību pasākumiem (2012–2013)", "Priekšlikums Padomes regulai (Euratom), ar kuru nosaka noteikumus par uzņēmumu, pētniecības centru un augstskolu dalību Eiropas Atomenerģijas kopienas pamatprogrammas netiešajās darbībās un pētījumu rezultātu izplatīšanu (2012–2013)":
2.2. pozīcija Nr.1 "Priekšlikums – Padomes Regula, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 521/2008, ar ko izveido kopuzņēmumu "Kurināmā elementi un ūdeņradis"";
2.3. pozīcija Nr.1 "Vienotās plānošanas iniciatīvas „Ilgāks mūžs, labāka dzīve” uzsākšana"".
3. Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā vadītāja vietniekam J.Štālmeistaram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2011.gada 29.-30.septembra sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos.
 
44.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2011.gada 29.–30.septembra sanāksmē izskatāmā Tieslietu ministrijas kompetencē esošajā jautājumā

TA-2391 ____________________________________

(D.Vītola, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 par Eiropas Savienības Padomes sagatavoto līguma projektu vienotās patentu tiesas izveidei.
3. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāram J.Pūcem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2011.gada 29.-30.septembra sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajā jautājumā.
 
45.§
Dienesta vajadzībām

216-k ____________________________________

()

 
46.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Karņejevs pret Latviju"

302-k ____________________________________

(I.Reine, A.Štokenbergs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2011.gada 5.jūlija sprieduma lietā „Karņejevs pret Latviju” tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
 
47.§
Par situāciju A/S "Air Baltic Corporation"

TA-2394-IP, SAN-1971-IP, SAN-1972-IP, SAN-1973-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 

Sēdi slēdz plkst. 17.20


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane