Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 57

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.57

2011.gada 4.oktobrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

Ģ.V.Kristovskis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs

-

A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Vējonis

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.198 "Noteikumi par jūras kuģu aprīkojumu""

TA-2359 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Par Līgumu par Starptautiskās pretkorupcijas akadēmijas kā starptautiskas organizācijas izveidi"

TA-1367 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta tieslietu ministrs (otrais paraksts).
2. Ārlietu ministrijai deponēt pievienošanās dokumentu.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu""

TA-2374 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 9.decembra rīkojumā Nr.830 "Par Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju""

TA-1954 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par publisko elektroapgādes tīklu sprieguma prasībām"

TA-2110 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā sagatavo vispārējo valdības budžeta deficīta un parāda notifikāciju"

TA-2190 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-2146 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasības, kā arī publisko informāciju par šo fondu projektiem"

TA-1928 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija noteikumos Nr.498 "Ceturkšņa finanšu pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība""

TA-2048 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par telpu Ezermalas ielā 24/26, Rīgā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Mazpulki""

TA-2122 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.423 "Pašvaldības, komersanta un iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība""

TA-2166 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums 2010.gada 19.janvāra Ministru kabineta noteikumos Nr.49 "Noteikumi par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-2197 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Priekuļu novada pašvaldības īpašumā"

TA-2369 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību"

TA-2385 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.239 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.4.aktivitāti "Mazo ostu infrastruktūras uzlabošana"""

TA-2163 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība"

TA-2026 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par papildus nepieciešamo līdzekļu piešķiršanu noteikumu īstenošanai 6 612 latu apmērā 2013.gadam un 381 950 latu apmērā 2014.gadam izskatīt Ministru kabinetā attiecīgā gada valsts budžeta projekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.470 "Derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apsaimniekošanas kārtība""

TA-2252 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Vides monitoringa programmas pamatnostādnēs 2009.–2012.gadam"

TA-2111 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.marta rīkojumā Nr.187 "Par Vides monitoringa programmas pamatnostādnēm 2009.–2012.gadam""

TA-2116 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Veterināro recepšu noformēšanas un uzglabāšanas kārtība"

TA-2123 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta noteikumos Nr.799 "Noteikumi par dzīvnieku ārstnieciskās barības aprites kārtību un prasībām diētiskajai barībai""

TA-2158 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedz, anulē un pagarina derīguma termiņu sertifikātam veterināro zāļu izplatīšanai un reģistrē sertificēto personu"

TA-2165 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā""

TA-2368 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par Zemessardzes komandieri"

TA-2334 ____________________________________

(A.Pabriks, L.Kalniņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-2371 ____________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Tieslietu ministrijai Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama un Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas pārvietošanai uz citām telpām"

TA-2108 ____________________________________

(M.Lazdovskis, A.Štokenbergs, Ģ.V.Kristovskis, A.Teikmanis, B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Tieslietu ministrijai precizēt rīkojuma projektu, paredzot, ka izdevumi tiek plānoti ar 2013.gadu, attiecīgi precizēt anotāciju, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Ārlietu ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju informēt Krievijas pusi par situāciju saistībā ar Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama un Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas pārvietošanu uz citām telpām.
 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par iespējām un nepieciešamo rīcību, lai amatniecību noteiktu kā atsevišķu tautsaimniecības nozari Latvijā"

TA-1506 ____________________________________

(K.Soms, V.Kazāks, A.Baltiņa, A.Liede, R.Broks, A.Kampars, S.Ēlerte, A.Pabriks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Latvijas Amatniecības kameru un Latvijas Darba devēju konfederāciju sagatavot priekšlikumus, lai nodrošinātu amatniecības pārstāvību tautsaimniecības nozaru padomēs, un ekonomikas ministram līdz 2012.gada 5.janvārim iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.
3. Izglītības un zinātnes ministram līdz 2011.gada 20.oktobrim iesniegt Ministru prezidentam informāciju par Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai (apstiprināts ar Ministru kabineta 2011.gada 23.februāra rīkojumu Nr.67) 7.6.apakšpunktā minēto rezultatīvo rādītāju – izveidotas 10 nozaru ekspertu padomes profesionālajā izglītībā, no kurām viena – Latvijas Amatniecības kameras ekspertu padome – izveidota atbilstoši nozares profesijām; Latvijas Amatniecības kamera iesaistīta formālajā un neformālajā izglītībā – izpildes gaitu.
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas 2010.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem"

TA-2338 ____________________________________

(G.Medne, I.Freiberga, B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto Latvijas Republikas 2010.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem.
2. Pieņemt zināšanai Valsts kontroles pārstāves sniegto informāciju, ka statuss "ierobežota pieejamība" attiecas tikai uz Valsts kontroles atzinuma 8.punktu.
3. Valsts kancelejai nosūtīt Latvijas Republikas 2010.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem un Valsts kontroles atzinumu Saeimai.
4. Finanšu ministrijai saistībā ar Valsts kontroles atzinumu sagatavot un publiskot attiecīgu paskaidrojošu informāciju.
 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par zemes ciparu apraides ieviešanā gūto pieredzi un priekšlikumiem situācijas tūlītējai uzlabošanai"

TA-1384, SAN-1298 ____________________________________

(E.Beļskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi trīs mēnešu laikā sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu „Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā”, paredzot pienākumu kabeļtelevīzijas operatoriem ietvert programmu piedāvājumā attiecīgajā teritorijā strādājošo reģionālo un vietējo elektronisko plašsaziņas līdzekļu radīto saturu, tādējādi nodrošinot tiem reģionālajiem un vietējiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kuri ir izteikuši vēlmi, pieejamu kabeļtelevīzijas platformu.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm - finansējuma sadalījumu"

TA-2363 ____________________________________

(I.Štāle, A.Štokenbergs, J.Plūme, R.Broks, R.Vējonis, O.Kokāne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā valsts 2012.gada budžeta projekta sagatavošanas procesā priekšlikumus par grozījumiem normatīvajā regulējumā attiecībā uz mērķdotācijas piešķiršanas mehānismu privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un izglītības un zinātnes ministram līdz 2011.gada 1.novembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju par panākto risinājumu, lai palielinātu finansējumu valsts budžeta mērķdotācijai pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām, sanatorijas tipa internātskolām un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem uzturēšanas izdevumiem sadalījumā pa pašvaldībām laikposmam 2011.gada 1.septembris – 31.decembris.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.676 "Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" izveidoto fondu vadības un kontroles kārtība""

TA-2407 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumos Nr.560 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.2.apakšaktivitāti "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem"""

TA-2416 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-2449 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.743 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.2.aktivitāti "Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās"""

TA-2448 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.721 "Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu""

TA-2409 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumos Nr.11 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" nolikums""

TA-2421 ____________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.836 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000"""

TA-2422 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.255 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros""

TA-951 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Latvijas lauku attīstības valsts stratēģijas plānā 2007. – 2013.gadam"

TA-2406 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu kompensāciju maksājumu veidā pasākumam "Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai""

TA-2419 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu kompensāciju maksājumu veidā pasākumam "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem""

TA-2420 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"""

TA-2358 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai pēc iepirkuma „Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde” procedūras pabeigšanas sagatavot noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.983 „Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”, nosakot Būvniecības informācijas sistēmas spēkā stāšanos, un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.746 "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība""

TA-2418 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.105 "Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību""

TA-2428 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 7.septembra rīkojumā Nr.436 "Par Veselības norēķinu centra un Veselības ekonomikas centra reorganizāciju""

TA-2373 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 53.§) „Rīkojuma projekts „Par Veselības norēķinu centra un Veselības ekonomikas centra reorganizāciju”” 2. un 4.punktu.
3. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai piedāvājumu pārcelt Veselības ekonomikas centra ierēdņus amatos Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, kā arī ierosinājumu darba tiesisko attiecību nodibināšanai ar Veselības ekonomikas centra darbinieku izteikt līdz 2011.gada 14.oktobrim.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-2466 ____________________________________

(J.Blaževičs, A.Antonovs, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Veselības ministrijai precizēt rīkojuma projektu un anotāciju jautājumā par sadarbības iestādi, saskaņot ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
47.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti "Stacionārās veselības aprūpes attīstība"""

TA-2467 ____________________________________

(J.Blaževičs, A.Antonovs, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai līdz 2011.gada 11.novembrim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju saskaņotu informatīvo ziņojumu par valsts atbalsta normu piemērošanu 3.1.5.3.1.apakšaktivitātei "Stacionārās veselības aprūpes attīstība".
3. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2011.gada 3.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.28 39.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti "Stacionārās veselības aprūpes attīstība""" 2.punktu.
4. Pieņemt zināšanai Veselības ministrijas iesniegto informāciju, ka Veselības ministrija 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes "Stacionārās veselības aprūpes attīstība" īstenošanai papildu valsts budžeta līdzfinansējumu neprasīs, un Veselības ministrijai 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes "Stacionārās veselības aprūpes attīstība" īstenošanu nodrošināt ar pieejamo valsts budžeta līdzfinansējumu.
5. VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” papildu piešķiramais finansējums novirzāms tikai iepriekš Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā neplānoto darbību veikšanai.
 
48.§
Informatīvais ziņojums "Latvijas Republikas regulārais ziņojums par Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra Direktīvas Nr.2004/8/EK par tādas koģenerācijas veicināšanu, kas balstīta uz lietderīgā siltuma pieprasījumu iekšējā enerģijas tirgū, un ar kuru groza Direktīvu 92/42/EEK, ieviešanu, saskaņā ar Direktīvas 6.panta 3.punktu un 10.panta 2.punktu"

TA-2439 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai līdz 2011.gada 11.oktobrim iesniegt informatīvo ziņojumu Eiropas Komisijai.
 
49.§
Latvijas nacionālā pozīcija Nr.3 saskaņā ar 1994.gada 16.maija Padomes Regulas (EK) Nr.1164/1994 par Kohēzijas izveidi II pielikuma H panta pirmā punkta 2.daļu uzklausīšanas procedūru ar Eiropas Komisijas dienestiem par aprēķināto finanšu korekciju Kohēzijas fonda projektos

TA-2436-IP ____________________________________

(A.Antonovs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju „Par nacionālo pozīciju saskaņā ar 1994.gada 16.maija Padomes Regulas (EK) Nr.1164/1994 par Kohēzijas izveidi II pielikuma H panta pirmā punkta 2.daļu uzklausīšanas procedūru ar Eiropas Komisijas dienestiem par aprēķināto finanšu korekciju Kohēzijas fonda projektos”.
 
50.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2011.gada 6.oktobra sanāksmei

TA-2455 ____________________________________

(Dž.Innusa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2011.gada 6.oktobra sanāksmē izskatāmajos Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza padomes Regulu (EEK) Nr.3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un groza Eiropas parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.561/2006 - Politikas debates;
2.2. Komisijas Paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam ES un tās blakusesošie reģioni: Atjaunota pieeja sadarbībai transporta jomā -Padomes secinājumu projekts.
3. Pastāvīgā pārstāvja Eiropas Savienībā vietniekam, vēstniekam J.Štālmeistaram pārstāvēt Latvijas Republiku Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2011.gada 6.oktobra sanāksmē.
 
51.§
Latvijas nacionālā pozīcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu civillietās

TA-2456 ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo (sākotnējo) pozīciju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu civillietās.
 
52.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes 2011.gada 10.-11.oktobra sanāksmēm

TA-2461 ____________________________________

(A.Teikmanis, J.Pūce, A.Kampars, Ģ.V.Kristovskis, U.Augulis, R.Vējonis, A.Pabriks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu, kā arī izteiktos viedokļus.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes un Vispārējo lietu padomes 2011.gada 10.-11.oktobra sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. pozīcija Ārlietu padomei Nr.13 „Baltkrievija”;
2.2. pozīcija Ārlietu padomei Nr.1 „Par ES un Ķīnas XIV samitu”.
3. Ekonomikas ministrijai un Satiksmes ministrijai steidzami sagatavot un iesniegt Ārlietu ministrijā ar aprēķiniem pamatotu papildu informāciju saistībā ar šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minēto pozīciju.
4. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par citiem Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomē un Ārlietu padomē izskatāmajiem jautājumiem.
5. Ārlietu ministram Ģ.V.Kristovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes 2011.gada 10.-11.oktobra sanāksmē.
 
53.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2011.gada 10.oktobra sanāksmei

TA-2462 ____________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Vides ministru padomes 2011.gada 10.oktobra sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. pozīcija par padomes secinājumu projektu „Gatavošanās ANO Vispārējas konvencijas par klimata pārmaiņām dalībvalstu 17.sesijai (COP 17) un Kioto protokola dalībvalstu 7.sesijai (CMP 7) (Durbāna, 2011.gada 28.novembris-9.decembris)”;
2.2. pozīcija par padomes secinājumu projektu „Sestās Kopienas Vides rīcības programmas izvērtējums un turpmākie pasākumi: virzībā uz Septīto ES Vides rīcības programmu”;
2.3. pozīcija par padomes secinājumu projektu „Rio+20 konference: ceļā uz ilgtspējīgas attīstības sasniegšanu, padarot ekonomiku videi saudzējošāku un uzlabojot pārvaldību”.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram R.Vējonim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru padomes sanāksmē 2011.gada 10.oktobrī.
 
54.§
Latvijas nacionālā pozīcija par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projektu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem

TA-2463 ____________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projektu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem.
 
55.§
Latvijas nacionālā pozīcija Nr.4 par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, lēmumu un autentisku aktu atzīšanu un izpildi mantošanas jomā un par Eiropas mantojuma apliecības izveidi

TA-2470 ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.4 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, lēmumu un autentisku aktu atzīšanu un izpildi mantošanas jomā un par Eiropas mantojuma apliecības izveidi".
 
56.§
Viedokļa projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2011-11-01

TA-2267 ____________________________________

(M.Brencis, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt finanšu ministra iesniegto Ministru kabineta viedokļa projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2011-11-01.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt viedokli Satversmes tiesai.
 
57.§
Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Dobeles dzirnavnieks" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"

TA-2403 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
58.§
Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju"

TA-2431 ____________________________________

(L.Medina, R.Vējonis, B.Bāne, A.Štokenbergs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
59.§
Rīkojuma projekts "Par tehniskās novērošanas punkta būvniecību Ragaciemā"

TA-2348-DV ____________________________________

(A.Pabriks, R.Vējonis, A.Štokenbergs, U.Augulis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
60.§
Par SIA "Prudentia Advisers" pakalpojumu piedāvājumu

TA-2453-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 

Sēdi slēdz plkst. 14.30


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

 

Deklasificēts saskaņā ar Satiksmes ministrijas 2015.gada 10.decembra vēstuli

Rīgā

Nr.57

2011.gada 4.oktobrī

60.§

 Par SIA „Prudentia Advisers” pakalpojumu piedāvājumu

TA-2453-IP__________________________________________________________

(U.Augulis, A.Matīss, K.Krastiņš, B.Bāne, S.Bajāre, A.Pabriks, V.Dombrovskis)

 1. Atbalstīt Satiksmes ministrijas priekšlikumu un akceptēt SIA „Prudentia” 2011.gada 4.oktobra pakalpojumu piedāvājumu „Prudentia pakalpojumu piedāvājuma finansiālā daļa Latvijas Republikas Ministru kabinetam un Latvijas Republikas Satiksmes ministrijai par Latvijas valsts kā AS „Air Baltic Corporation” akcionāra interešu pārstāvēšanu un valdības 27.09.11 akceptētā rīcības scenārija realizāciju”.

2. Atļaut Satiksmes ministrijai, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 3.panta trešās daļas 2.punktu, slēgt līgumus ar SIA „Prudentia Advisers” par Latvijas valsts kā AS „Air Baltic Corporation” akcionāra interešu pārstāvēšanu un valdības 2011.gada 27.septembrī  akceptētā rīcības scenārija realizāciju.

3. Satiksmes ministrijai, lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2.punkta izpildi, iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2011.gada 11.oktobra sēdē rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" samaksai par SIA „Prudentia Advisers” sniegtajiem pakalpojumiem laikposmā no 2011.gada 28.septembra līdz 11.oktobrim.

4. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu un noteikt, ka laikposmā pēc 2011.gada 11.oktobra finanšu avots samaksai par SIA „Prudentia Advisers” sniegtajiem pakalpojumiem ir AS „Air Baltic Corporation” līdzekļi.

5. Finanšu ministrijai un Satiksmes ministrijai savstarpēji saskaņot sarunu plānu ar aizdevējiem.

 

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore E.Dreimane