Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 5

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.5

2012.gada 24.janvārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokuratūras pārstāvis

-

J.Pēda

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas–Krievijas starpvaldību komisiju"

TA-56 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumos Nr.71 "Privatizācijas sertifikātu piešķiršanas un privatizācijas sertifikātu kontu atvēršanas noteikumi""

TA-25 ____________________________________

(J.Pūce, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas pārstāvja sniegto informāciju par privatizācijas sertifikātu kontu turpmāko apkalpošanu un par to, ka kontu apkalpošanai nav nepieciešami valsts budžeta papildu līdzekļi.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 16.septembra rīkojumā Nr.628 "Par zemes vienības nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un nekustamā īpašuma nodošanu Naukšēnu novada pašvaldības īpašumā""

TA-3267 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Rūpniecības ielā 4B, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, pārdošanu"

TA-2801 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts policija veido valsts nozīmes ieroču un munīcijas kolekcijas un glabā ložu un čaulu kontrolkolekciju"

TA-115 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām""

TA-3232 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
 
7.§
Noteikumu projekts "Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem"

TA-3061 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 23.decembra rīkojumā Nr.873 "Par valsts pārvaldes iestādes "Latvijas Nacionālā opera" pārveidi""

TA-138 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-3166 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības slimnieku ārstēšanas kārtība"

TA-3098 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tirdzniecības vietā vai speciāli izveidotā iepakojuma pieņemšanas punktā savāc iepakojumu, kuram nepiemēro depozīta sistēmu"

TA-15 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1075 "Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām""

TA-88 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.139 "Noteikumi par atsevišķu bīstamas ķīmiskas vielas saturošu iekārtu un produktu lietošanas un marķēšanas prasībām un par videi kaitīgo preču sarakstu""

TA-3155 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Informācijas sabiedrības padomes nolikums"

TA-2405 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par Informācijas sabiedrības padomi"

TA-1307 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par Radiācijas drošības padomi"

TA-47 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumos Nr.1026 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija"""

TA-3274 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu""

TA-3299 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.106 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs""

TA-22 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-111 ____________________________________

(I.Viņķele, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Protokollēmuma projekts "Par pārstāvja deleģēšanu darbam Stratēģiskās attīstības komisijā"

TA-158, SAN-99 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pilnvarot Pārresoru koordinācijas centra vadītāju M.Krieviņu dalībai Stratēģiskās attīstības komisijā kā Ministru kabineta deleģētu pārstāvi.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Valsts prezidenta kancelejai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas un iekšējā audita struktūrvienību funkcijām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas Šveices sadarbības programmas vadības un kontroles sistēmā"

TA-3290 ____________________________________

(D.Grūberte, J.Pūce, L.Medina, E.Dreimane, I.Pētersone-Godmane, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju papildināt rīkojuma projektu, iekļaujot tā tekstā anotācijā minētos kritērijus būtiska trūkuma pazīmes konstatēšanai, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai, ņemot vērā šī protokollēmuma 1.punktā atbalstīto pagaidu risinājumu, izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos nr.918 "Iekšējā audita veikšanas kārtība" un, ja nepieciešams, arī citos tiesību aktos, un finanšu ministram līdz 2012.gada 25.aprīlim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
3. Finanšu ministrijai izstrādāt priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – Eiropas Savienības fondi) ieviešanas jomā, lai precizētu Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju un Finanšu ministrijas tiesības un pienākumus saistībā ar Eiropas Savienības fondu maksājumu apturēšanu ministrijai vai iestādei, noteiktu Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju pienākumu ievietot aktualizētās iekšējās procedūras Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmā un vadošajai iestādei pārbaudīt to atbilstību normatīvajiem aktiem, un finanšu ministram līdz 2012.gada 30.martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par K.Lipmana atbrīvošanu no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amata"

TA-3317 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par V.Terentjeva iecelšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā"

TA-3316 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.septembra rīkojumā Nr.478 "Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdi""

TA-3318 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Atbalstāmo investīciju projekta apstiprināšanas un īstenošanas kārtība"

TA-128 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 15.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.31 22.§) "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumos Nr.720 "Noteikumi par atlīdzības apmēru Valsts kultūrkapitāla fonda padomes locekļiem"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-29 ____________________________________

(U.Lielpēters, D.Gulbe, V.Dombrovskis)

1. Noraidīt iesniegto protokollēmuma projektu, un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
2. Kultūras ministrijai nodrošināt Ministru kabineta 2010.gada 15.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.31 22.§) „Noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumos Nr.720 „Noteikumi par atlīdzības apmēru Valsts kultūrkapitāla fonda padomes locekļiem”” 2.punktā dotā uzdevuma izpildi.
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Pārskats par bērnu stāvokli Latvijā 2010.gadā"

TA-3029 ____________________________________

(I.Viņķele, L.Liepiņa, M.Gruškevics, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
3. Izglītības ministrijai nodrošināt Ministru prezidenta 2011.gada 7.oktobra rezolūcijas izpildi - sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām sagatavot detalizētu informāciju par to bērnu (7-18 gadi) skaitu, kas nemācās un obligāto izglītību 2010./2011. mācību gadā nav ieguvuši, un nav reģistrēti nevienas izglītības iestādes sarakstā. Ņemot vērā, ka šādu bērnu skaits ir satraucoši liels (apmēram 5% no attiecīgā vecumposma bērniem), un vienlaikus nav nekāda skaidrojuma šī kopīgā skaita sadalījumam norādītajās grupās (piem., „adoptēts”, „anulēta deklarētā dzīvesvieta”, „bezvēsts prombūtnē”, „neapmeklē izglītības iestādi citu iemeslu dēļ”, „pašvaldība nav informēta”), sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām sagatavot informāciju par minētajiem datiem un veiktajiem pasākumiem, lai Izglītības un zinātnes ministrijas rīcībā būtu pilnīga informācija par to bērnu skaitu, kas neapmeklē skolu, un šādas situācijas iemesliem, - un līdz 2012.gada 7.februārim iesniegt attiecīgu informāciju izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par pamatnostādņu "Bērniem piemērota Latvija" īstenošanu 2010.gadā"

TA-2293 ____________________________________

(I.Viņķele, L.Liepiņa, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
30.§
Atbildes projekts Valsts prezidentam (par vides aizsardzības un reģionālās attīstības aktuālajiem jautājumiem)

SAN-2667____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
31.§
Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par Eiropas Savienības fondu apguvi)

TA-172, SAN-116 ____________________________________

(D.Rancāne, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt finanšu ministra iesniegto ziņojumu "Informācija par Eiropas Savienības fondu projektiem (faktiskā apguve un turpmāk plānotais finansējums 2007.-2013.gada plānošanas periodam)".
2. Finanšu ministrijai steidzami tehniski precizēt ziņojumu un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai nosūtīt ziņojumu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
4. Finanšu ministrijai steidzami saskaņot informāciju nozaru kopsavilkumā tabulā "Informācija par 1.mērķa Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektiem (faktiskā apguve un turpmāk plānotais finansējums 2007.-2013.gada plānošanas periodam)” un nosūtīt to Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
5. Finanšu ministram deleģēt pārstāvjus dalībai Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē jautājuma par Eiropas Savienības fondu apguvi izskatīšanā.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā" un rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā un Rīgas pilsētas nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-132, TA-378____________________________________

(L.Osīte, R.Muciņš, L.Medina, E.Saulītis, V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā Veselības ministrijas sniegto informāciju, ka neatliekamās medicīniskās palīdzības funkcijas nodošana pašvaldībai ir notikusi, Veselības ministrijai sagatavot un veselības ministrei nosūtīt lūgumu Rīgas domei pieņemt lēmumu, kas pamatots ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta 22.daļu un 43.pantu, par valstij nepieciešamo nekustamo īpašumu Duntes ielā 8, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 017 0147), Nīcgales ielā bez numura, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 070 0927) un Anniņmuižas bulvārī 89, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 093 0684) nodošanu valstij bez atlīdzības neatliekamās medicīniskās palīdzības funkcijas realizācijai.
2. Veselības ministrijai pēc Rīgas Domes atbildes saņemšanas iesniegt attiecīgu informāciju Ministru kabinetā jautājuma izskatīšanas turpināšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Dunavas ielā 13, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-2898 ____________________________________

(J.Balčūns, J.Sārts, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Papildinājums Valsts kontrolei nosūtītajam informatīvajam ziņojumam "Par Valsts kontroles likumības revīzijas "Ventspils brīvostas pārvaldes darbības efektivitāte un atbilstība normatīvo aktu prasībām" rezultātiem"

SAN-2645, TA-2989-IP ____________________________________

(A.Maldups, D.Pavļuts, A.Matīss, A.Ronis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Jautājumu par Ventspils brīvostas pārvaldes padotības Ministru kabinetam īstenošanu un caurskatāmu brīvostas valdes locekļu un amatpersonu iecelšanu izskatīt kompleksi ar priekšlikumiem, kas iesniedzami saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 29.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.70 95.§) "Atbildes projekts Valsts kontrolei par ieteikumu ieviešanu" 2.punktu.
3. Satiksmes ministram izveidot darba grupu Satiksmes ministrijas pārstāvja vadībā, iekļaujot tajā arī Finanšu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Tieslietu ministrijas, Valsts kancelejas un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjus. Darba grupai sagatavot un satiksmes ministram pēc jautājuma apspriešanas Ostu padomē iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā starpziņojumu, bet līdz 2012.gada 1.jūnijam - iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus par ostu darbības pārraudzības modeļa efektivitātes uzlabošanu, nodrošinot ostu pārvalžu padotību Ministru kabinetam.
4. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu un šo protokollēmumu Valsts kontrolei.
 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par privatizācijas ierosinājumu izskatīšanas gaitu"

TA-2530 ____________________________________

(J.Pūce, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2012.gada 24.februārim iesniegs Ekonomikas ministrijā tiesību aktu projektus par informatīvajā ziņojumā iekļautajā privatizācijai ierosināto valsts īpašumu sarakstā minētajiem attiecīgajiem objektiem.
3. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrijai līdz 2012.gada 18.maijam iesniegs noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā šā protokollēmuma 2.punktā minētos tiesību aktu projektus, bet tiesību aktu projektus par valsts īpašuma objektiem, par kuriem pašreiz norit tiesvedība sakarā ar strīdu par īpašuma tiesībām, iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā četru mēnešu laikā no dienas, kad likumīgā spēkā stājies attiecīgais tiesas nolēmums vai notariālais akts.
4. Ņemot vērā sniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.49 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par privatizācijas ierosinājumu izskatīšanas gaitu"" 3.punktu par aktualitāti zaudējušu.
 
36.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti "Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)""

TA-2532 ____________________________________

(I.Aleksandroviča, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai precizēt noteikumu projekta 64. un 65.punkta redakciju, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-157 ____________________________________

(R.Bika, G.Bērziņš, Ž.Jaunzeme- Grende, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka tieslietu ministram un kultūras ministrei ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Nacionālās apvienības Visu Latvijai! – TB/LNNK ministri Gaidis Bērziņš un Žaneta Jaunzeme–Grende uzskata, ka tautas nobalsošana par grozījumiem Satversmes 4., 18., 21., 101. un 104.pantā, lai krievu valodai noteiktu valsts valodas statusu, ir pretrunā ar Latvijas valsts dibināšanas jēgu un Latvijas Republikas Satversmes 1.panta – "Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika" – dziļāko būtību.
Tērēt valsts budžeta līdzekļus antikonstitucionālas tautas nobalsošanas finansēšanai ir lēmums, ko Nacionālās apvienības ministri nevar atbalstīt. Uzskatām, ka šādai tautas nobalsošanai vispār nevajadzētu notikt. Bez tam, šī tautas nobalsošana radīs etnisku spriedzi Latvijas sabiedrībā, kā arī daļā iedzīvotāju veicinās necieņu pret Latvijas valsti, tās simboliem un latviešu valodu kā vienu no valsts uzbūves pamatiem.
Ņemot vērā minēto, Nacionālās apvienības ministri neatbalsta Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""".
 
38.§
Noteikumu projekts "Šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča kvalifikācijas pārbaudījuma pieņemšanas kārtība"

TA-32 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Iekšlietu ministriju tehniski precizēt noteikumu projektu, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumos Nr.774 "Noteikumi par Valsts policijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-159 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Iekšlietu ministriju tehniski precizēt noteikumu projektu, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.945 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-160 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Iekšlietu ministriju tehniski precizēt noteikumu projektu, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2012.gada 26.-27.janvāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-175 ____________________________________

(I.Pētersone-Godmane, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Iekšlietu ministram R.Kozlovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2012.gada 26.-27.janvāra neformālajā sanāksmē Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
42.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2012.gada 26.–27.janvāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-179 ____________________________________

(K.Pommere, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministrijas valsts sekretāram M.Lazdovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2012.gada 26.–27.janvāra neformālajā sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par divpusējo dialogu starp Latviju un Eiropas Komisiju"

TA-145-IP ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieku A.Liepiņu par Latvijas delegācijas vadītāju divpusējās sarunās ar Eiropas Komisiju 2012.gada 30.janvārī Briselē.
3. Ārlietu ministrijas Eiropas Savienības direkcijas vadītājam, vēstniekam A.Bērtulim, Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniekam finanšu politikas jautājumos A.Eberhardam, Ekonomikas ministrijas nozares padomniekam Latvijas Republikas pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā A.Neimanim, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniecei L.Sīkai un Labklājības ministrijas Darba departamenta Darba tirgus politikas nodaļas vadītājai I.Zvīdriņai pārstāvēt Latvijas Republiku divpusējās sarunās ar Eiropas Komisiju 2012.gada 30.janvārī Briselē.
 
44.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveidi"

TA-150 ____________________________________

(I.Mendziņa, V.Dombrovskis)

Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas nacionālo pozīciju par priekšlikumu Eiropas parlamenta un Padomes regulai par vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveidi.
 
45.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Horizonts 2020 – Ietvara programmu pētniecībai un inovācijai"

TA-164 ____________________________________

(B.Beinaroviča, M.Krams, E.Dzalbe, E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt nacionālo pozīciju Nr.1 „Par “Horizonts 2020 – Ietvara programmu pētniecībai un inovācijai””.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt nacionālajā pozīcijā ietverto formulējumu jautājumā par lielo projektu finansēšanu, saskaņot pozīcijas projektu ar Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
4. Izglītības un zinātnes ministrijas nozares padomniecei L.Bramanei pārstāvēt Latvijas Republikas intereses Eiropas Savienības institūcijās.
 
46.§
Par Latvijas Republikas nostājas "Eiropas Savienības Tiesā izskatāmajā lietā C-563/11 Forvards V" projekts

TA-165-IP ____________________________________

(I.Kalniņš, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-563/11 Forvards V.
2. Pilnvarot Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktoru I.Kalniņu un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktora vietnieci A.Nikolajevu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-563/11 Forvards V.
 
47.§
Par Latvijas Republikas nostājas "Eiropas Savienības Tiesas lietā C-558/11 Kurcums Metal" projekts

TA-167-IP ____________________________________

(I.Kalniņš, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-558/11 Kurcums Metal.
2. Pilnvarot Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktoru I.Kalniņu un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsulti I.Ņesterovu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-558/11 Kurcums Metal.
 
48.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Vienotajiem tirdzniecības noteikumiem"

TA-173 ____________________________________

(K.Pommere, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Vienotajiem tirdzniecības noteikumiem".
 
49.§
Informatīvais ziņojums par Eiropadomes 2012.gada 30.janvāra neformālās sanāksmes darba kārtības jautājumiem

TA-176 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
50.§
Informatīvais ziņojums par Vispārējo lietu padomes 2012.gada 27.janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-177 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
51.§
Atbildes projekts Valsts kontrolei (par revīzijas rezultātiem AS "Latvijas autoceļu uzturētājs" un VAS "Latvijas Valsts ceļi")

TA-174, SAN-2623-IP ____________________________________

(Dž.Innusa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Valsts kontrolei.
2. Satiksmes ministrijai saskaņot atbildes projektu ar Pārresoru koordinācijas centru un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Valsts kontrolei.
 
52.§
Informatīvais ziņojums "Par 3.3.2.1. aktivitātes "Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstības Kohēzijas fonda projekta "Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizācija un dīzeļvilcienu ritošā sastāva atjaunošana" īstenošanu"

TA-2879, TA-3196-IP ____________________________________

(N.Freivalds, L.Medina, G.Bērziņš, A.Matīss, D.Rancāne, V.Igaunis, A.Pabriks, D.Pavļuts, A.Ronis, E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas iesniegto papildinājumu Ministru kabineta 2011.gada 29.novembra sēdē skatītajam informatīvajam ziņojumam (prot. Nr.70 96.§.) un tam pievienoto akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens” sagatavoto informatīvo ziņojumu „Informatīvais ziņojums „Par 3.3.2.1.aktivitātes „Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība” Kohēzijas fonda projektu „Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizācija un dīzeļvilcienu ritošā sastāva atjaunošana” statusu un rīcību, lai nodrošinātu projektu pabeigšanu noteiktajos termiņos, izvērtējot iespējamos riskus”.
2. Neiebilst pret Ministru kabineta 2011.gada 29.novembra sēdē iesniegtā informatīvā ziņojuma (prot. Nr.70 96.§.) 3.1.sadaļā ietvertās rīcības alternatīvas īstenošanu, akciju sabiedrībai „Pasažieru vilciens” slēdzot līgumu ar iepirkuma konkursa uzvarētāju Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizācija un dīzeļvilcienu ritošā sastāva atjaunošana” Nr.3DP/3.2.1.0/09/IPIA/SM/001 ietvaros, ja:
2.1. Administratīvā rajona tiesa konkursa uzvarētāja noteiktajā piedāvājuma derīguma termiņā noraidīs tai iesniegto lūgumu piemērot pagaidu noregulējumu un apturēt Iepirkumu uzraudzības biroja pieņemto lēmumu atļaut slēgt līgumu ar konkursa uzvarētāju;
2.2. akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens” valde sarunu gaitā ar konkursa uzvarētāju nodrošinās konkursa uzvarētāja piedāvājuma atbilstību konkursa nolikumā ietvertajai tehniskajai specifikācijai, ritošā sastāva uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksu pamatotību un valsts interesēm atbilstošu efektivitāti, noteikta apjoma ritošā sastāva ražošanas nodrošināšanu Latvijā, kā arī Eiropas Komisijas 2011.gada 1.marta lēmumā Nr.C(2011)1022 noteikto prasību izpildi;
2.3. akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens” valde nodrošinās visu ar iepirkuma procedūras norisi, līguma slēgšanu un īstenošanu saistīto tiesisko risku novēršanu, tai skaitā advokātu biroja "Glimstedt un partneri" atzinumā norādīto, kā arī iepirkuma procedūras, līguma slēgšanas un īstenošanas procedūras atbilstību Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un konkursa nolikumam, nodrošinās maksimāli valsts interesēm atbilstoša līguma sagatavošanu atbilstoši konkursa nolikumā iekļautajam līguma projektam, kā arī novērsīs finanšu korekcijas piemērošanas risku Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumam, nepieļaujot tādus būtiskus grozījumus līgumā, kas mainītu konkursa nolikumā noteikto līgumslēdzēju pušu ekonomisko līdzsvaru, šai sakarā ievērojot arī Finanšu ministrijas viedokli par līguma atbilstošu redakciju, tai skaitā attiecībā uz līguma projekta 67. „Maksāšanas kārtība” (1), (7) un (8) punktu un 68. “Vienību un Pakalpojumu cenas maiņa” (1) un (3) punktu.
3. Pieņemt zināšanai, ka, ja tiek izpildīti šī protokollēmuma 2.punkā minētie nosacījumi un tiek noslēgts attiecīgs līgums ar konkursa uzvarētāju, tiks nodrošināts, ka līguma darbības laikā netiks palielinātas izmaksas valsts budžeta dotāciju apmēram pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu salīdzinājumā ar likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam” šim mērķim paredzēto dotācijas pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu apmēru, tai skaitā valsts budžeta ilgtermiņa saistībās paredzēto maksimāli pieļaujamo apjomu.
4. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” un akciju sabiedrības "Rīgas vagonbūves rūpnīca" pārstāvju sniegto informāciju, ka, ja tiek izpildīti šī protokollēmuma 2.punkā minētie nosacījumi un tiek noslēgts attiecīgs līgums ar konkursa uzvarētāju, tiks nodrošināta būtiska apjoma (64%) ražošanas veikšana Latvijā, ievērojot konkursa uzvarētāja iesniegtajā piedāvājumā norādīto.
5. Satiksmes ministrijai iesniegt Valsts kancelejā pievienošanai jautājuma materiāliem akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens” saraksti ar konkursa uzvarētāju par ražošanas veikšanu Latvijā.
 
53.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Raudevs pret Latviju"

11-k ____________________________________

(I.Reine, A.Pabriks, E.Rinkēvičs, E.Sprūdžs, A.Teikmanis, D.Pavļuts, G.Bērziņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
3. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās apkopot informāciju par Eiropas Cilvēktiesību tiesas izskatītajām un izskatāmajām lietām pret Latviju, kurās iesniedzēju sūdzību pamatā ir bijuši nacionālās tiesas pieļautie pārkāpumi, un mēneša laikā iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā.
4. Tieslietu ministrijai izvērtēt līdzšinējo praksi tiesnešu izglītošanas un tiesnešu kvalifikācijas izvērtēšanas jautājumos, sagatavot priekšlikumus šī procesa uzlabošanai, un tieslietu ministram mēneša laikā iesniegt jautājumu izskatīšanai Ministru kabinetā vienlaikus ar šī protokollēmuma 3.punktā minēto informāciju.
 
54.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma lietā "Jasinskis pret Latviju" izpildi

20-k ____________________________________

(I.Reine, A.Pabriks, R.Kozlovskis, A.Ronis, G.Bērziņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pamatojoties uz informatīvo ziņojumu, Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās sagatavot rīcības ziņojumu angļu valodā par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Jasinskis pret Latviju" un iesniegt to Eiropas Padomes Ministru komitejā.
 
55.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Nacionālās drošības plānā"

33-s ____________________________________

(D.Pavļuts, I.Viņķele, E.Rinkēvičs, J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Valsts kancelejai papildināt Nacionālā drošības plāna 3.daļas 3.pasākuma atbildīgo institūciju sarakstu ar vārdiem "sadarbībā ar Labklājības ministriju" un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
56.§
Dienesta vajadzībām

TA-166-DV ____________________________________

()

 

Sēdi slēdz plkst. 16.30


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

deklasificēts 03.02.2012 sakaņā ar Ārlietu ministrijas 02.02.2012 vēstuli

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

Rīgā

Nr.5

2012. gada 24.janvārī

 56.§

 

Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par nekustamo īpašumu objektu Jūrmalā un Maskavā nodošanas noteikumiem

 TA-166-DV

______________________________________________________

(A.Teikmanis, A.Pabriks, E.Sprūdžs, J.Pēda, A.Ronis, E.Rinkēvičs, G.Bērziņš, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

 1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par nekustamo īpašumu objektu Jūrmalā un Maskavā nodošanas noteikumiem (turpmāk – Vienošanās) parakstīšanu.

2. Ārlietu ministrijai precizēt Vienošanās tekstu, vārdu "celtniecība" aizstājot ar vārdu "būvniecība".

3. Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Krievijas Federācijā E.Skuju parakstīt Vienošanos.

4. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

5. Ārlietu ministrijai pēc Vienošanās parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.

6. Valsts kancelejai sagatavot Vienošanos un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

7. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.

8. Finanšu ministrijai kā institūcijai, kuras interesēs ir celta prasība, lūgt tiesu saskaņā ar Civilprocesa likuma 215.panta 5.punktu un Vīnes konvencijas par starptautisko līgumu tiesībām 18.panta a) punktu apturēt tiesvedību par īpašuma tiesību atgūšanu Latvijas valstij līdz Vienošanās spēkā stāšanās brīdim.

9. Ārlietu ministrijai informēt Krievijas pusi par valdības pieņemto lēmumu.

10. Pieņemt zināšanai, ka aizsardzības ministrs A.Pabriks atturas no lēmuma pieņemšanas izskatītajā jautājumā.

 Ministru prezidents V.Dombrovskis

 Valsts kancelejas direktore E.Dreimane