Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 6

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.6

2012.gada 31.janvārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā - labklājības ministre

 -

 I.Viņķele

 

Piedalās:

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.963 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.2.apakšaktivitāti "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana"""

TA-144 ____________________________________

(I.Viņķele)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas–Krievijas starpvaldību komisiju"

TA-56 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, G.Bērziņš, I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Likumprojekts "Par Pasaules Tūrisma organizācijas statūtu denonsēšanu"

TA-91 ____________________________________

(I.Viņķele)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"

TA-3244 ____________________________________

(I.Viņķele)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas domājamo daļu Sakņu ielā 14, Daugavpilī, pārdošanu"

TA-3314 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.februāra noteikumos Nr.147 "Rīgas Tehniskās koledžas nolikums""

TA-3233 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām""

TA-3276 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par augstskolas "Nodibinājums "Lutera Akadēmija"" Satversmes apstiprināšanu"

TA-3237 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta rīkojumā Nr.507 "Par publiska nodibinājuma "Valsts kultūrkapitāla fonds" padomi""

TA-54 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansētās programmas LV03 "NVO fonds" iesnieguma projektu"

TA-162 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1171 "Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos""

TA-3306 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par arodbiedrībām""

TA-3311 ____________________________________

(I.Viņķele)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību izstrādāt un labklājības ministram līdz 2013.gada 1.februārim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu jauna arodbiedrību tiesiskā regulējuma noteikšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 5.septembra rīkojumā Nr.431 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas–Lietuvas starpvalstu pārrobežas sadarbības komisijā""

TA-149 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.septembra rīkojumā Nr.429 "Par darba grupu Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas pārrobežu sadarbības veicināšanai""

TA-151 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic uzraudzību un informācijas apmaiņu par infekcijas slimībām, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki"

TA-147 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""

TA-3234 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""

TA-3235 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību""

TA-3236 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija noteikumos Nr.503 "Noteikumi par zivju izkraušanas kontroli un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi""

TA-3241 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Fizisko personu skaidras naudas uzkrājumu iemaksas kontā kredītiestādē kārtība" un informatīvais ziņojums "Par sankcijām par Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likuma nosacījumu pārkāpumu"

TA-68, TA-226 ____________________________________

(J.Stinka, Ģ.Blumers, E.Dreimane, D.Pelēkā, I.Viņķele)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju saskaņot viedokli jautājumā par iespēju noteikt personām, kuras pēc 2012.gada 1.janvāra kļūst par Latvijas Republikas rezidentiem, pienākumu veikt skaidras naudas uzkrājumu iemaksu kontā kredītiestādē, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas pārstāvju sniegto informāciju, ka Valsts ieņēmumu dienests spēs nodrošināt noteikumu projekta 13.punktā minēto personu apzināšanu un viņām uzdotā pienākuma izpildes uzraudzību.
3. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informāciju par sankcijām par Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likuma nosacījumu pārkāpumu.
4. Finanšu ministram līdz 2012.gada 3.februārim iesniegt Saeimas Juridiskajai komisijai priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.
 
21.§
Koncepcijas projekts "Par kompetenču sadalījumu starp institūcijām jūras telpiskajā plānošanā"

TA-3296 ____________________________________

(E.Veidemane, V.Vesperis, E.Sprūdžs, I.Viņķele)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Pārresoru koordinācijas centram divu nedēļu laikā iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinumu par koncepcijas projektu.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, ja nepieciešams, precizēt koncepcijas projektu un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas LV02 "Nacionālā klimata politika" iesnieguma projektu"

TA-208 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Dzelzceļa ritošā sastāva reģistrācijas kārtība"

TA-205 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par līdzekļu pārdali starp Ārlietu ministriju un Valsts kanceleju, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Pārresoru koordinācijas centru"

TA-229 ____________________________________

(S.Bajāre, E.Dreimane, I.Viņķele)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projektu atbilstoši Finanšu ministrijas atzinumam un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
2. Pārresoru koordinācijas centram divu mēnešu laikā sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 9.aprīļa rīkojumā Nr.203 „Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plānu 2010.–2013.gadam”, nosakot, ka par 3.punktā dotā uzdevuma izpildi atbildīgā institūcija ir Pārresoru koordinācijas centrs.
 
25.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2012.gada 2.-3.februāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-227 ____________________________________

(D.Pavļuts, I.Viņķele)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministram D.Pavļutam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas Ministru padomes 2012.gada 2.-3.februāra neformālajā sanāksmē Ekonomikas ministrijas kompetences jautājumos.
 
26.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2012.gada 1.-2.februāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-230 ____________________________________

(R.Ķīlis, I.Viņķele)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministram R.Ķīlim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2012.gada 1.-2.februāra neformālajā sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos.
 

Sēdi slēdz plkst. 12.50


Ministru prezidenta vietā -

labklājības ministre I.Viņķele

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane