Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 19

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.19

2012.gada 10.aprīlī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumu Nr.851 "Noteikumi par de minimis un cita ierobežota apmēra atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem un piešķiršanas kārtību" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-744 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai vienlaikus ar citiem grozījumiem Komercdarbības atbalsta kontroles likumā paredzēt, ka tiek izslēgta Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 48.prim panta otrā daļa.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumos Nr.948 "Noteikumi par gripas pretepidēmijas pasākumiem""

TA-707 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.774 "Kontaktpersonu noteikšanas, primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtība""

TA-708 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 31.janvāra noteikumos Nr.90 "Kārtība, kādā veic uzraudzību un informācijas apmaiņu par infekcijas slimībām, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki""

TA-709 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumos Nr.378 "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus""

TA-710 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1040 "Kārtība, kādā ārstniecības persona ziņo par vakcinācijas izraisītajām komplikācijām""

TA-711 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.maija noteikumos Nr.328 "Noteikumi par poliomielīta pretepidēmijas pasākumiem""

TA-712 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra instrukcijā Nr.1 "Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu""

TA-802 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
2. Valsts kancelejai četru mēnešu laikā pēc likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvara likuma 2013.–2015.gadam" pieņemšanas Saeimā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā:
2.1. tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra noteikumos Nr.1178 "Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi", paredzot, ka Ministru kabineta loceklis apstiprina ministrijas, kā arī padotības iestādes un ministrijas padotības iestādes darbības stratēģiju, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Valsts kancelejas, Valsts administrācijas skolas, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un Pārresoru koordinācijas centra darbības stratēģiju apstiprina Ministru prezidents;
2.2. tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra instrukcijā Nr.1 "Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu".
 
9.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra sēdes protokollēmuma (Nr.1 8.§) "Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-803 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.1 8.§) "Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi, noteikt, ka ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un Valsts kancelejas stratēģiju projekti tiek iesniegti Ministru kabinetā līdz 2013.gada 30.aprīlim.
 
10.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 10.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.29 40.§) "Informatīvais ziņojums "Par normatīvā regulējuma pietiekamību pilnvērtīgai valsts noslēpuma aizsardzībai"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-628 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2011.gada 10.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.29 40.§) "Informatīvais ziņojums "Par normatīvā regulējuma pietiekamību pilnvērtīgai valsts noslēpuma aizsardzībai"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2013.gada 15.janvārim.
2. Ārlietu ministrijai sagatavot un ārlietu ministram iesniegt noteiktā kārtībā Ministru prezidenta rīkojuma projektu par darba grupu valsts noslēpumu saturošas informācijas aizsardzību regulējošo normatīvo aktu izvērtēšanai un pilnveidošanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas "Malēji" Platones pagastā, Jelgavas novadā, pārdošanu"

TA-657 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.601 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm""

TA-569 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija instrukcijā Nr.12 "Viltoto un autentisko dokumentu (False and Authentic Documents) informācijas sistēmas veidošanas, aktualizēšanas un izmantošanas kārtība""

TA-596 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-721 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izvērtē un apstiprina mācību literatūras atbilstību pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības valsts standartam"

TA-337 ____________________________________

(G.Vasiļevskis, A.Pabriks, R.Ķīlis, I.Circene, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības ministrijai sagatavot un izglītības ministram līdz 2012.gada 25.aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par mācību literatūras nodrošinājumu vispārējās izglītības iestādēs, tajā iekļaujot arī izvērtējumu un risinājumu problēmām, kas rodas saistībā ar:
2.1. dažādu vienas klases mācību literatūru (piem., gadījumā, kad skolēns maina skolu, kurā tiek izmantota cita mācību literatūra, u.tml.);
2.2. mācību literatūras biežu maiņu (piem., nepieciešamība katram bērnam ģimenē iegādāties jaunu mācību literatūras komplektu tai pašai klasei u.tml.);
2.3. darba burtnīcu izmantošanu (piem., burtnīcu augstā cena; reizēm pēc obligātās iegādes tās gandrīz netiek izmantotas; burtnīcu lietderība un efektivitāte mācību procesā, ņemot vērā to saturu, kas vērsts uz trafaretām atbildēm, neveicinot skolēnu prasmes formulēt domas un izteikt tās saistītā tekstā, u.tml.).
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.977 "Noteikumi par biedrību un nodibinājumu pārstāvju izvirzīšanu un iekļaušanu Sabiedriskā labuma komisijā""

TA-291 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā"

TA-2580 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā".
3. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" (likumprojektu pakete).
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-350 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā" (likumprojektu pakete).
 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Tiesu administrācijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-612 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles un koordinācijas noteikumi"

TA-3283 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā"

TA-713 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministre.
 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā"

TA-444 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministre.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā"

TA-658 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministre.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.715 "Labturības prasības kažokzvēru turēšanai""

TA-579 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.864 "Noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī iekārtām un aprīkojumam noteiktajām prasībām pārtikas, dzīvnieku barības un veterinārajā jomā""

TA-240 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumos Nr.156 "Noteikumi par valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-671 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-777 ____________________________________

(I.Viņķele, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par K.Līci"

TA-687 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, I.Reine, A.Pabriks, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts proves uzraudzību""

TA-1897 ____________________________________

(M.Brencis, E.Dreimane, D.Pavļuts, E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt uz laiku, līdz Ministru kabinetā būs izskatīts Publisko personu komercdarbības koncepcijas projekts un Valsts kapitāla daļu pārvaldības koncepcijas projekts.
2. Finanšu ministrijai saskaņot likumprojektu ar Ekonomikas ministriju.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījums Ķīmisko vielu likumā"

TA-1893 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt, ņemot vērā šī protokola 29.§ 1.punktā noteikto.
2. Finanšu ministrijai saskaņot likumprojektu ar Ekonomikas ministriju.
 
31.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Konvenciju par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu un tās grozījumiem""

TA-1892 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt, ņemot vērā šī protokola 29.§ 1.punktā noteikto.
2. Finanšu ministrijai saskaņot likumprojektu ar Ekonomikas ministriju.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.524 "Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības""

TA-722 ____________________________________

(D.Rancāne, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par 2012./2013.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku"

TA-567 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp 74.resoru un Satiksmes ministriju"

TA-736, TA-584 ____________________________________

(I.Pāže, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu plānošanu Eiropas Komisijas būvdarbu kvalitātes audita laikā konstatēto defektu novēršanai un par Eiropas Savienības līdzekļiem līdzfinansēto projektu periodiskajai atjaunošanai"

TA-737, TA-607 ____________________________________

(I.Pāže, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai, ka Satiksmes ministrija veiks 2012.gada valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas programmas korekcijas, lai esošā finansējuma ietvaros nodrošinātu Eiropas Komisijas būvdarbu kvalitātes audita laikā konstatēto ar ikdienas uzturēšanas paņēmieniem novēršamo defektu labošanu.
2. Jautājumu par papildu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta 2013.gadā 5 847 900 latu apmērā un turpmākajos gados atbilstoši Satiksmes ministrijas iesniegtajam pamatojumam Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu periodiskajai atjaunošanai izskatīt Ministru kabinetā kārtējā gada valsts budžeta sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts budžeta iestāžu līdzekļu pieprasījumiem.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Pārskats Ministru kabinetam par noslēgto publiskās un privātās partnerības līgumu izpildi"

TA-604 ____________________________________

(M.Brencis, L.Straujuma, Z.Zariņa, E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Neatbalstīt informatīvā ziņojuma 4.sadaļas 2.punktā ietverto priekšlikumu - izstrādājot valsts investīciju normatīvo regulējumu, izvērtēt iespēju visiem lielajiem valsts investīciju projektiem noteikt publiskās un privātās partnerības piemērojamības izvērtējumu kā obligātu.
3. Finanšu ministrijai:
3.1. sagatavot un finanšu ministram līdz 2012.gada 1.septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā jautājumu par PVN piemērošanu publiskās un privātās partnerības līgumiem (informatīvā ziņojuma 4.sadaļas 8.-10.punkts);
3.2. precizēt vadlīnijas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1152 „Kārtība finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanai, publiskās un privātās partnerības līguma veida noteikšanai un atzinuma par finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem sniegšanai” piemērošanai (informatīvā ziņojuma 4.sadaļas 5. un 6.punkts).
3.3. informāciju par informatīvā ziņojuma 4.sadaļā ietverto priekšlikumu īstenošanas gaitu ietvert nākamajā pārskatā Ministru kabinetam par noslēgto publiskās un privātās partnerības līgumu izpildi.
 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" dāvinājumu (ziedojumu) Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centram un nodibinājumam "Latvijas bērnu fonds""

TA-719 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību darba devēju organizāciju tiesību un pienākumu pilnveidošanai un nostiprināšanai"

TA-1454 ____________________________________

(I.Viņķele, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju izstrādāt un tieslietu ministram līdz 2012.gada 14.maijam iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu „Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā”, paredzot, ka biedrību un nodibinājumu reģistru papildina ar atzīmi (ierakstu) par biedrības veidu, lai nodrošinātu darba devēju un to organizāciju nekļūdīgu identificēšanu.
 
39.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.67 45.§) "Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"" un protokollēmuma (prot. Nr.67 46.§) "Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"" izpildi

TA-715 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lai ieviestu tiesisko regulējumu visos normatīvajos aktos atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra sēdē atbalstītajos likumprojektos "Grozījumi Civillikumā", "Grozījumi Civilprocesa likumā" un "Grozījumi Bāriņtiesu likumā (prot. Nr.67 45., 46. un 47.§) (turpmāk – likumprojekti) paredzētajām izmaiņām rīcības spējas tiesiskajā regulējumā, kā arī Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām, visām ministrijām atbilstoši to kompetencei sešu mēnešu laikā no likumprojektu stāšanās spēkā sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā attiecīgus normatīvo aktu projektus.
3. Ņemot vērā, ka Saeima neatzina likumprojektus par steidzamiem un tie nestājās spēkā 2012.gada 1.janvārī, atzīt Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.67 45.§) "Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"" 5., 6. un 7.punktu un Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra protokollēmuma (prot. Nr.67 46.§) "Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"" 5.punktu par aktualitāti zaudējušu.
4. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju triju mēnešu laikā no likumprojektu stāšanās spēkā sagatavot, aprēķinot no valsts budžeta līdzekļiem nepieciešamo finansējumu, un iekšlietu ministram iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Iedzīvotāju reģistra likumā, pielāgojot to Civillikuma noteikumiem par rīcības spējas ierobežošanu.
5. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju sešu mēnešu laikā no likumprojektu stāšanās spēkā sagatavot un iekšlietu ministram iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā grozījumus šādos normatīvajos aktos:
5.1. Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.130 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība", pārskatot informācijas izsniegšanas pamatojumu par personām ar rīcības spējas ierobežojumiem, lai ne tikai samērīgi tiktu aizsargāta personu privātās dzīves neaizskaramība, bet arī tiktu nodrošinātas trešo personu intereses;
5.2. Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.131 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība", precizējot Iedzīvotāju reģistram sniedzamo tiesas un bāriņtiesas ziņu veidlapas.
6. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju 10 mēnešu laikā no likumprojektu stāšanās spēkā sagatavot, aprēķinot no valsts budžeta līdzekļiem nepieciešamo finansējumu, un iekšlietu ministram iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā tiesību aktu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.130 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība", paredzot attiecīgu e-pakalpojumu.
7. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un Latvijas Darba devēju konfederāciju izvērtēt iespējamās izmaiņas sabiedrības informēšanas kārtībā par personām ar rīcības spējas ierobežojumu, un iekšlietu ministram sešu mēnešu laikā no likumprojektu stāšanās spēkā iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā grozījumus attiecīgajos normatīvajos aktos.
8. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju sagatavot un labklājības ministram līdz 2012.gada 1.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par priekšlikumiem tiesiskajam regulējumam par atbalsta mehānismu personām ar invaliditāti, lai pilnveidotu rīcībspējas institūtu atbilstoši Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 12.pantam.
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par kompetenču sadalījumu starp institūcijām jūras telpiskajā plānošanā"

TA-3296 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai jūras plānojuma izstrādes un pārraudzības nodrošināšanai izskatīt Ministru kabinetā valsts budžeta projekta 2014.gadam sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-661 ____________________________________

(J.Sārts, A.Pabriks, A.Vilks, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-593 ____________________________________

(J.Golubevs, R.Kozlovskis, A.Pabriks, L.Medina, E.Zivtiņš, A.Ronis, L.Straujuma, Ž.Jaunzeme-Grende, E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

1. Iesniegto atbildes projektu Saeimas Juridiskajai komisijai neatbalstīt.
2. Valsts kancelejai kopīgi ar Satiksmes ministriju sagatavot atbildes projektu, ņemot vērā iekšlietu ministra ierosinājumu lūgt Saeimas Juridisko komisiju atlikt jautājuma izskatīšanu uz laiku līdz 2012.gada jūlijam, kad Ministru kabinets būs izskatījis Iekšlietu ministrijas sagatavotu detalizētu informatīvo ziņojumu par fotoradariem, un Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Juridiskajai komisijai.
3. Iekšlietu ministrijai sagatavot precīzi strukturētu, detalizētu informatīvo ziņojumu par fotoradaru ieviešanas gaitu un rezultātiem, pievienot tam sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Satiksmes ministriju sagatavotus priekšlikumus par turpmāko sodu politiku saistībā ar fotoradaru ieviešanu, un iekšlietu ministram līdz 2012.gada 2.jūlijam iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.

 
43.§
Noteikumu projekts "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi"

TA-3131 ____________________________________

(E.Baklāne-Ansberga, S.Šķiltere, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Tieslietu ministrijai līdz 2012.gada 15.jūnijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos, lai pilnveidotu datu apmaiņas procesu starp Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmu un valsts vienoto datorizēto zemesgrāmatu, nodrošinot to, ka reģistrētie dati ir pilnīgi, savstarpēji atbilstoši un pareizi.
3. Iekšlietu ministrijai līdz 2012.gada 15.jūlijam sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā normatīvā akta projektu, kas noteiktu personu, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav paredzēts piešķirt personas identifikatoru, identificēšanas un atpazīšanas kārtību visās valsts un pašvaldību informācijas sistēmās.
4. Ekonomikas ministrijai un Tieslietu ministrijai līdz 2012.gada 1.augustam sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos, paredzot, ka Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatu informācijas sistēmā dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamo daļu aprēķināšana un reģistrēšana notiek automātiski (tai skaitā jau reģistrētajiem dzīvokļu īpašumiem), atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajai kopīpašuma domājamo daļu noteikšanas kārtībai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1041 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība""

TA-774 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.decembra rīkojumā Nr.672 "Par darba grupu Latvijas dalības nodrošināšanai atvērtas pārvaldības partnerības iniciatīvā""

TA-794 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam īstenošanu"

TA-795 ____________________________________

(L.Straujuma. V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt grozījumus Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam (turpmāk – Rīcības programma) finanšu plānā, novirzot Ls 5 561 369 no Rīcības programmas 4.prioritārā virziena „Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga attīstība” finanšu līdzekļiem:
2.1. 2.prioritārā virziena „Akvakultūra, zveja iekšējos ūdeņos, zivsaimniecības un akvakultūras produktu apstrāde un marketings” pasākumu īstenošanai – Ls 2 801 369;
2.2. 3.prioritārā virziena „Kopējas ieinteresētības pasākumi” pasākumu īstenošanai – Ls 2 760 000.
3. Zemkopības ministrijai precizēt Rīcības programmas finanšu plānu atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam un iesniegt to apstiprināšanai Rīcības programmas Uzraudzības komitejā un Eiropas Komisijā.
 
47.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par Latvijas dalību atvērtas pārvaldības partnerības iniciatīvā"

TA-796 ____________________________________

(R.Muciņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 „Par Latvijas dalību atvērtas pārvaldības partnerības iniciatīvā”.
3. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku atvērtas pārvaldības partnerības 2.samitā 2012.gada 17.–18.aprīlī Braziljā, Brazīlijā.
 
48.§
Atbildes projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2012-01-01 (par Atkritumu apsaimniekošanas likumu)

TA-613 ____________________________________

(U.Lapiņš, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra iesniegto Ministru kabineta viedokļa projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2012-01-01.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt Ministru kabineta viedokli Satversmes tiesai.
 
49.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1060 "Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas kārtība""

TA-679 ____________________________________

(A.Ozols, A.Lisovskis, E.Sprūdžs, I.Stepanova, J.Pūce, B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izstrādāt un noteiktā kārtībā līdz 2012.gada 1.novembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu, kas nosaka hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas kārtību un novērš esošajā tiesiskajā regulējumā konstatētās nepilnības.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai steidzami sagatavot informatīvo ziņojumu par valsts SIA "Vides projekti" finanšu stāvokli un tā cēloņiem, Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1060
"Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas kārtība" minēto līgumsaistību neizpildes iemesliem
un priekšlikumus turpmākai rīcībai, saskaņot ar Finanšu ministriju, un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2012.gada 13.aprīlim iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta 17.aprīļa sēdē.
 
50.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-681 ____________________________________

(A.Ozols, A.Lisovskis, E.Sprūdžs, I.Stepanova, J.Pūce, B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu jautājumā par izdevumiem 183 733 latu apmērā, kas saistīti ar Ogres un Ikšķiles pilsētas applūšanas novēršanu.
2. Valsts kancelejai attiecīgi precizēt rīkojuma projektu un sagatavot to parakstīšanai.
3. Zemkopības ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju izvērtēt pamatojumu izdevumiem 121 424 latu apmērā saistībā ar intensīvu nokrišņu izraisītu hidrotehnisko būvju avāriju seku novēršanu, sagatavot attiecīgu Ministru kabineta rīkojuma projektu un zemkopības ministrei iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa sēdē.
 
51.§
Rīkojuma projekts "Par Militāro draudu analīzi"

127-s ____________________________________

(J.Garisons, G.Bērziņš, J.Sārts, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
52.§
Valsts aizsardzības koncepcijas projekts

TA-86-DV ____________________________________

(J.Garisons, A.Pabriks, A.Vilks, J.Sārts, E.Rinkēvičs, I.Viņķele, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto Valsts aizsardzības koncepcijas projektu saskaņā ar Nacionālās drošības likuma 29.pantu.
2. Noteikt, ka koncepcija īstenojama piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
3. Noteikt indikatīvu mērķi - līdz 2020.gadam aizsardzības nozarei sasniegt finansējumu 2% apmērā no iekšzemes kopprodukta.
4. Valsts kancelejai precizēt koncepcijas projektu atbilstoši šī protokollēmuma 2. un 3.punktam un sagatavot to iesniegšanai Saeimā.
5. Noteikt, ka atbildīgais par koncepcijas projekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
53.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Savičs pret Latviju"

128-k ____________________________________

(A.Pabriks, G.Bērziņš, I.Reine, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
3. Tieslietu ministrijai izvērtēt brīvības atņemšanas vietu iekšējo kārtību un režīmu regulējošo iekšējo normatīvo aktu atbilstību ārējiem normatīvajiem aktiem un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai, un tieslietu ministram līdz 2012.gada 11.jūnijam iesniegt attiecīgu informatīvo ziņojumu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
54.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Bērziņš pret Latviju"

135-k ____________________________________

()

Konfidenciāli
 
55.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-799-IP, TA-800 ____________________________________

()

 
 

Sēdi slēdz plkst. 16.25


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

 Deklasificēts saskaņā ar Ārlietu ministrijas 2012.gada 17.decembra vēstuli Nr.03/354-4775

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

Rīgā

Nr.19

2012.gada 10.aprīlī

 54.§

 Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Bērziņš pret Latviju"

135-k__________________________________________________

(I.Reine, G.Bērziņš, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās iesniegt Eiropas Cilvēktiesību tiesā valdības vienpusējo deklarāciju.

3. Pieņemt zināšanai, ka gadījumā, ja Eiropas Cilvēktiesību tiesa noraidīs šī protokollēmuma 2.punktā minēto valdības vienpusējo deklarāciju, Ministru kabineta pārstāvis starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās ir pilnvarots pakāpeniski palielināt valdības vienpusējā deklarācijā piedāvājamās kompensācijas apmēru līdz LVL 7 731 (ekvivalents EUR 11 000 pēc Latvijas Bankas kursa 0,702804) un iesniegt tiesā precizētos valdības vienpusējās deklarācijas tekstus.

4. Pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmuma pieņemšanas lietā "Bērziņš pret Latviju" Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumā apstiprināto kompensācijas summu, kas nepārsniedz LVL 7 731 (ekvivalents EUR 11 000 pēc Latvijas Bankas kursa 0,702804).

 

Ministru prezidents V.Dombrovskis 

Valsts kancelejas direktore E.Dreimane