Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 28

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.28

2012.gada 22.maijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā - labklājības ministre 

 -

 I.Viņķele

 

Piedalās:

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu""

TA-987 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.746 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""

TA-899 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""

TA-1063 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 21.jūlija noteikumu Nr.794 "Noteikumi par tekstilšķiedru sastāva norādīšanu tekstilizstrādājumu marķējumā un kārtību, kādā veic dažādšķiedru maisījuma sastāva kvantitatīvās pārbaudes" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-822 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Par Ministru kabineta 2008.gada 5.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 4.§) "Par Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām un par turpmāko rīcību būvniecības nodrošināšanai Rīgā, Rūdolfa ielā 5" 6.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1017 ____________________________________

(I.Viņķele)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2008.gada 5.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 4.§) „Par Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām un par turpmāko rīcību būvniecības nodrošināšanai Rīgā, Rūdolfa ielā 5” 6.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2013.gada 1.augustam.
 
6.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.72 29.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-999 ____________________________________

(I.Viņķele)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.72 29.§) „Noteikumu projekts „Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību”” 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2012.gada 1.augustam.
 
7.§
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 23.augusta instrukcijā Nr.8 "Instrukcija par valsts budžeta izpildes analīzi""

TA-959 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.septembra rīkojumā Nr.452 "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem""

TA-947 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-1088 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi"

TA-583 ____________________________________

(I.Viņķele)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Iekšlietu ministrijai līdz 2012.gada 1.jūnijam sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu „Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā”, paredzot Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas izveides mērķi, tajā iekļaujamās informācijas statusu, institūcijas un personas, kuras ir tiesīgas apstrādāt informāciju Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmā, tajā esošās informācijas glabāšanas ilgumu, kā arī deleģējumu Ministru kabinetam noteikt Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmā iekļaujamās informācijas apjomu, kārtību un apjomu, kādā institūcijas sistēmai sniedz informāciju, un kārtību un apjomu, kādā institūcijas saņem informāciju no sistēmas.
3. Noteikumu projekta izstrādes darba grupai turpināt darbu arī pēc noteikumu pieņemšanas, lai līdz 2013.gada 31.decembrim izstrādātu tiesiski pamatotu risinājumu informācijas sistēmas mērķa grupas paplašināšanai, ļaujot uzkrāt un aktīvi strādāt ar datiem par personām līdz 24 (vai 25) gadu vecumam, kā arī personām, kuras atrodas aizgādnībā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"

TA-1038 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumos Nr.181 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.3.apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" trešo kārtu""

TA-1039 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.marta noteikumos Nr.152 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos"""

TA-1072 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumos Nr.360 "Noteikumi par dzelzceļa speciālistiem""

TA-2545 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.236 "Noteikumi par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) instruktora, vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista), vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīga kvalifikācijas prasībām un sertifikācijas kārtību""

TA-2546 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.873 "Noteikumi par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) kvalifikācijas un vilces līdzekļa vadīšanas tiesību iegūšanu""

TA-773 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.394 "Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība""

TA-897 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Ārstniecības iestādēs radušos atkritumu apsaimniekošanas prasības"

TA-698 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Dabas resursu nodokļa piemērošanas noteikumi transportlīdzekļiem"

TA-729 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmu auditēšanas kārtība"

TA-806 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.562 "Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu, iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu un videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas līgumu""

TA-731 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Par Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.51 58.§) "Informatīvais ziņojums par Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai pārejas noteikumu saistību izpildi" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1006 ____________________________________

(I.Viņķele)

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.51 58.§) „Informatīvais ziņojums par Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai pārejas noteikumu saistību izpildi” 2.punktā dotā uzdevuma izpildi, atzīt uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
23.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.1 35.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1487 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti "Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1084 ____________________________________

(I.Viņķele)

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.1 35.§) ”Noteikumu projekts ”Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1487 ”Noteikumi par darbības programmas ”Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti ”Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”” 2.punktā dotā uzdevuma izpildi, pagarināt tā izpildes termiņu līdz 2012.gada 1.jūlijam.
 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi Farmācijas likumā"

TA-1057 ____________________________________

(I.Viņķele)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai iekļaut likumprojektā šī protokola 25.§ minētā likumprojekta tekstu un pēc precizētās anotācijas saņemšanas sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību".
3. Veselības ministrijai steidzami precizēt likumprojekta anotāciju un iesniegt Valsts kancelejā.
4. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministre.
5. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību"" (likumprojektu pakete).
 
25.§
Likumprojekts "Grozījumi Farmācijas likumā"

TA-23 ____________________________________

(I.Viņķele)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu, ņemot vērā šī protokola 24.§ minēto.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību""

TA-521 ____________________________________

(I.Viņķele)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Farmācijas likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministre.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Farmācijas likumā" (likumprojektu pakete).
 
27.§
Noteikumu projekts "Meža attīstības fonda pārvaldīšanas kārtība"

TA-904 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.240 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas akvakultūras uzņēmumos"""

TA-1033 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1231 "Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu""

TA-1065 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par starptautisko salīdzinošo pētījumu EUROSTUDENT"

TA-1085 ____________________________________

(L.Sīka, G.Bērziņš, I.Viņķele)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto precizēto informatīvo ziņojumu.
2. Pārdalīt finansējumu Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta apakšprogrammai 70.11.00 „Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos” no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” dalībai 2012.-2015.gada starptautiskajā salīdzinošajā pētījumā EUROSTUDENT V 15 200 eiro jeb 10 683 latu apmērā dalības maksas segšanai, tajā skaitā 3800 eiro Latvijas valsts finansējumam un 11 400 eiro Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas līdzfinansējumam, kas tiks atmaksāts valsts budžetā.
3. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 14 000 latu apjomā Latvijas nacionālā pētījuma „Starptautiskā salīdzinošā pētījuma EUROSTUDENT daļa „Studentu sociālie un ekonomiskie dzīves apstākļi Latvijā”” veikšanai 2013.gadā izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu vidēja termiņa budžeta prioritāšu pieteikumiem, sagatavojot likumprojektu par valsts budžetu kārtējam gadam.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par Stratēģijas ES 2020 pamatiniciatīvas "Digitālā programma Eiropai" ieviešanas Latvijā koordinēšanu"

TA-945 ____________________________________

(E.Zvaigzne, E.Dreimane, E.Sprūdžs, I.Viņķele)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par atbildīgo institūciju Stratēģijas ES2020 pamatiniciatīvas „Digitālā programma Eiropai” (turpmāk - Programma) ieviešanas koordinēšanā.
3. Noteikt atbildīgās institūcijas par uzdevumu izpildi Programmā noteikto pasākumu ietvaros atbilstoši informatīvā ziņojuma pielikumā minētajam.
4. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pieprasījuma par Programmā ietverto pasākumu ieviešanu institūcijām sniegt informāciju par Programmas ieviešanas gaitu Latvijā to kompetences jomas ietvaros.
5. Programmas ieviešanas turpināšanai pēc 2013.gada Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2013.gada 1.decembrim izstrādāt attīstības plānošanas dokumentu 2014.-2020.gadam, tajā ietverot saskaņotu rīcībpolitiku starp Programmā, nacionālajos attīstības plānošanas dokumentos, nacionāla līmeņa ES fondu plānošanas dokumentos, kuri nosaka ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu plānošanas periodā no 2014. – 2020.gadam, kā arī „Latvijas Nacionālajā reformu programmā „ES 2020” stratēģijas īstenošanai” noteiktajiem politikas mērķiem un rīcībpolitiku.
 
32.§
Imunizācijas plāna 2012.–2014.gadam projekts

TA-898 ____________________________________

(I.Šmate, V.Vespers, I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.783 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai""

TA-1061 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp 74.resoru un Satiksmes ministriju"

TA-1120 ____________________________________

(A.Matīss, S.Bajāre, I.Viņķele)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Satiksmes ministrijai precizēt rīkojuma projektu, paredzot, ka finanšu avots Latvijas dalībai Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerībā 2012.gadā ir Satiksmes ministrijas valsts budžeta līdzekļu iekšējā pārdale, saskaņot projektu ar Finanšu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Finanšu ministrijai, sagatavojot valsts budžetu projektu kārtējam gadam, Satiksmes ministrijas budžeta programmā 09.00.00 „Iemaksas starptautiskajās organizācijās” paredzēt arī finansējumu 10 103 latu apmērā Latvijas dalībai Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerībā.
 
35.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""

TA-1115 ____________________________________

(G.Bērziņš, L.Medina, I.Mēkons, M.Lazdovskis, J.Endziņš, M.Vainovskis, E.Sprūdžs, E.Dreimane, S.Bajāre, I.Viņķele)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā" un likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā" un likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā" (likumprojektu pakete).
 
36.§
Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"

TA-1116 ____________________________________

(G.Bērziņš, L.Medina, I.Mēkons, M.Lazdovskis, J.Endziņš, M.Vainovskis, E.Sprūdžs, E.Dreimane, S.Bajāre, I.Viņķele)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai kopīgi ar Tieslietu ministriju redakcionāli precizēt likumprojektu, un Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" un likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā".
3. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kanceleja uztur savā atzinumā minētos iebildumus attiecībā uz likumprojektā piedāvātajiem grozījumiem Komerclikuma 136.pantā un 189.pantā, pastāvot bažām, ka minētie grozījumi, tieši otrādi, var atvieglot uzņēmumu prettiesiskas pārņemšanas gadījumus.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
5. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" un likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā" (likumprojektu pakete).
 
37.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

TA-1117 ____________________________________

(G.Bērziņš, L.Medina, I.Mēkons, M.Lazdovskis, J.Endziņš, M.Vainovskis, E.Sprūdžs, E.Dreimane, S.Bajāre, I.Viņķele)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" un likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā".
3. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kanceleja, lai novērstu korupcijas riskus, uztur savā atzinumā minēto par nepieciešamību noteikt specializētajā pirmās instances tiesā koleģiālu lietas izskatīšanu trīs tiesnešu sastāvā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
5. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" un likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā" (likumprojektu pakete).
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par vienreizējā sociālā pabalsta piešķiršanu M.Kovaļovai sakarā ar trīnīšu piedzimšanu"

TA-1130 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
39.§
Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2012.gada 22.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/2015" projekts

TA-1107-IP ____________________________________

(R.Vesere, I.Viņķele)

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2012.gada 22.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/2015 (turpmāk – nostāja).
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izstrādāto likumprojektu ,,Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā” līdz 2012.gada 1.jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
40.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko vienkāršo citā dalībvalstī reģistrētu mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanu vienotajā tirgū"

TA-1125 ____________________________________

(J.Golubevs, I.Viņķele)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 „Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko vienkāršo citā dalībvalstī reģistrētu mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanu vienotajā tirgū”.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par 2012.gada 23.maija neformālo Eiropadomi"

TA-1148-IP ____________________________________

(A.Bērtulis, I.Viņķele)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2012.gada 27.marta blakus lēmumā norādīto problēmu, iestādēm pienācīgi nepildot pašu izdotos personai labvēlīgos administratīvos aktus"

TA-732 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Baltic Crystal" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"

TA-1114 ____________________________________

(J.Pūce, I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Melnītis pret Latviju"

173-k ____________________________________

(D.Pavļuts, K.Līce, G.Bērziņš, Ž.Jaunzeme- Grende, R.Kozlovskis, E.Sprūdžs, A.Vilks, I.Viņķele)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās līdz 2012.gada 28.maijam sagatavot un iesniegt Eiropas Cilvēktiesību tiesai apelācijas sūdzību par 2012.gada 28.februārī pasludināto spriedumu lietā "Melnītis pret Latviju".
 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.76 66.§) "Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Citadele banka" pārdošanas procesu"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildes gaitu"

TA-1124-DV, SAN-758-IP ____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2012.gada 27.marta sēdes protokollēmuma Nr.17 59.§ 4.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1139-DV ____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 

Sēdi slēdz plkst. 13.55


Ministru prezidenta vietā - labklājības ministre 

I.VIņķele

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane