Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 53

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.53

2012.gada 25.septembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Ģenerālprokurors

-

Ē.Kalnmeiers

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

 

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts noslēpumu""

TA-2074 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1602 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju""

TA-2036 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumos Nr.754 "Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība""

TA-2035 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju izstrādāt un tieslietu ministram līdz 2013.gada 31.decembrim noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumos Nr.754 "Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība"" (turpmāk – noteikumi Nr.754) ar mērķi sistematizēt noteikumu Nr.754 pielikumos ietvertos kodu sarakstus un noteikt to struktūru un objektu grupēšanas kritērijus.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā"

TA-1810 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumos Nr.657 "Kārtība, kādā izsniedz vai atsaka izsniegt stratēģiskas nozīmes preču licences un citus ar stratēģiskas nozīmes preču apriti saistītos dokumentus""

TA-1814 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ministrijas un centrālās valsts iestādes, kā arī pašvaldības apkopo kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un finanšu informāciju"

TA-1836 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram līdz 2012.gada 1.decembrim noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību", lai precizētu 30.panta ceturtajā daļā Ministru kabinetam doto pilnvarojumu, nosakot kapitālsabiedrības, par kurām apkopojami finanšu pārskati un finanšu informācija.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 9.augusta rīkojumā Nr.369 "Par Valsts civilās aizsardzības plānu""

TA-1848 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Kopīgajā komisijā Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības vienošanās par sadarbību cīņā pret organizēto noziedzību, terorismu, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti īstenošanai"

TA-1868 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""

TA-1775 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.688 "Noteikumi par kārtību, kādā pasta komersants nodrošina pasta norēķinu sistēmas izmantošanu""

TA-2011 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.198 "Noteikumi par jūras kuģu aprīkojumu""

TA-2019 ____________________________________

(V.Dombrovskis )

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.septembra rīkojumā Nr.485 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2012.gada budžeta apstiprināšanu""

TA-2028 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2013.gada budžetu apstiprināšanu"

TA-2030 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par iesnieguma veidlapu paraugiem juridiskās palīdzības līguma slēgšanai"

TA-2033 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.245 "Dabas lieguma "Mugurves pļavas" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

TA-1977 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.810 "Dabas parka "Pinku ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

TA-1978 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.371 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās"""

TA-1800 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.jūlija noteikumos Nr.422 "Latvijas Nacionālās sporta padomes nolikums""

TA-2254 ____________________________________

(R.Ķīlis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra rīkojumā Nr.638 "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu""

TA-2253 ____________________________________

(R.Ķīlis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"

TA-2075 ____________________________________

(M.Brencis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Valsts reģionālās attīstības aģentūrai, 2013.gadā veicot publisko iepirkumu procedūras elektronisko iepirkumu sistēmas elektronisko katalogu atjaunošanai, pārskatīt pasūtītājiem pieejamos minimālos pasūtījumu apjomus un, izvērtējot ekonomisko efektivitāti, samazināt tos.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Valsts reģionālās attīstības aģentūrai) līdz 2013.gada 1.jūnijam, sagatavojot grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1241 "Centralizēto elektronisko iepirkumu noteikumi", papildināt obligāto preču un pakalpojumu grupu sarakstu tikai ar tādām grupām, kurās pasūtītājiem nav šķēršļu sasniegt minimālo pasūtījuma apjomu.
 
21.§
Informatīvais ziņojums "Par konstatētajiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem Eiropas Savienības politikas instrumentu, Eiropas Savienības iniciatīvu, Pirmsiestāšanās fondu un Pārejas perioda palīdzības ietvaros līdz 2011.gada 31.decembrim"

TA-2067 ____________________________________

(O.Janberga, A.Liepiņš, L.Sīka, E.Kalbergs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvju sniegto informāciju par iemesliem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem Eiropas Savienības politikas instrumentu, Eiropas Savienības iniciatīvu, Pirmsiestāšanās fondu un Pārejas perioda palīdzības ietvaros līdz 2011.gada 31.decembrim.
3. Finanšu ministrijai ceturkšņa informatīvajos ziņojumos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi iekļaut informāciju par konkrētu pašvaldību īstenotajos projektos konstatētajām būtiskajām neatbilstībām.
4. Pieņemt zināšanai, ka atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 5.panta piektajai daļai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pēc šī protokollēmuma 3.punktā minētās informācijas saņemšanas ir pienākums izvērtēt konkrēto pašvaldību rīcību ar valsts budžeta līdzekļiem un ārvalstu finanšu resursiem, nepieciešamības gadījumā pieprasot papildu informāciju no attiecīgā Eiropas Savienības fonda vai cita ārvalstu finanšu palīdzības instrumenta administrēšanā iesaistītajām iestādēm. Gadījumos, kad pašvaldību īstenotajos projektos konstatēti normatīvajos aktos noteikto normu pārkāpumi, kas apdraud pašvaldības turpmāko tiesisko un finansiālo darbību, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai lemt par turpmāko rīcību atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, kā arī sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību nodrošināt neatbilstoši veikto izdevumu riska mazināšanas pasākumus, nepieciešamības gadījumā piesaistot attiecīgā Eiropas Savienības fonda vai cita ārvalstu finanšu palīdzības instrumenta administrēšanā iesaistītās iestādes.
 
22.§
Informatīvais ziņojums "Par augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšanas norisi un pirmajiem rezultātiem"

TA-2198 ____________________________________

(R.Ķīlis, J.Vētra, L.Sīka, E.Ratnieks, J.Bernāts, D.Kuļšs, J.Butkevičs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai papildināt informatīvo ziņojumu: paredzot, ka turpmākajam finansējuma sadalījumam par pamatu tiek ņemts Eiropas Sociālā fonda projekta "Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai" ekspertu iesniegto studiju programmu vērtējums; iekļaujot precīzu norādi par augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšanā izmantoto metodiku, un iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2012.gada 1.novembrim, pamatojoties uz Eiropas Sociālā fonda projekta "Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai" ekspertu iesniegto studiju programmu kvantitatīvo vērtējumu, piedāvāt alternatīvu studiju programmu sadalījumu pa programmu kvalitātes grupām:
3.1. programmas, kuru pastāvēšanas lietderība nav apšaubāma;
3.2. programmas, kuras ir pilnveidojamas;
3.3. programmas, kuru pastāvēšanas lietderība ir apšaubāma.
4. Izglītības un zinātnes ministram līdz 2013.gada 1.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par augstākās izglītības studiju programmu kvalitātes, savstarpējās pārklāšanās, resursu pietiekamības un ilgtspējas izvērtējuma gala rezultātiem, tai skaitā sniedzot priekšlikumus par turpmāko valsts budžeta finansējuma piešķiršanu programmām, kuru pastāvēšanas lietderība ir apšaubāma.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""

TA-2189 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumu īstenošanu nodrošināt Veselības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
24.§
Informatīvais ziņojums "Par Baltijas Inovāciju fondu"

TA-2201 ____________________________________

(A.Liepiņš, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un informāciju par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Garantiju aģentūra" plānoto līguma slēgšanu par investīciju veikšanu Baltijas Inovāciju fondā.
2. Ekonomikas ministrijai (sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Garantiju aģentūra" kapitāla daļu turētājai) nodrošināt:
2.1. sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Garantiju aģentūra" uzņemto līgumsaistību un Baltijas Inovāciju fonda darbības uzraudzību;
2.2. Valsts atbalsta programmu koordinācijas un pilnveidošanas konsultatīvās padomes informēšanu reizi ceturksnī par Baltijas Inovāciju fonda ieviešanas progresu;
2.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Garantiju aģentūra" investīcijas Baltijas Inovāciju fondā finansē no šādiem līdzekļiem:
2.3.1. līdzekļiem, kas atmaksāti no ieguldījumiem, kuri veikti mazos un vidējos uzņēmumos, Eiropas Savienības fondu līdzfinansētās 2.2.1.1.aktivitātes "Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos" ietvaros;
2.3.2. ja šī protokollēmuma 2.3.1.apakšpunktā minētais finansējuma avots nav pieejams vai nav pieejams pietiekamā apmērā, – no sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Garantiju aģentūra" administrētajām Eiropas Savienības fondu 2004.–2006.gada plānošanas perioda programmām;
2.3.3. ja šī protokollēmuma 2.3.1. un 2.3.2.apakšpunktā minētie finansējuma avoti nav pieejami vai nav pieejami pietiekamā apmērā, – no sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Garantiju aģentūra" Eiropas Savienības fondu 2007.–2013.gada plānošanas perioda programmām (2.2.1.3.aktivitāte "Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai" un 2.2.1.4.2.apakšaktivitāte "Mezanīna aizdevumi investīcijām komersantu konkurētspējas uzlabošanai"), par kurām būs iesniegta gala izdevumu deklarācija;
2.3.4. ja šī protokollēmuma 2.3.1., 2.3.2. vai 2.3.3.apakšpunktā minētie finansējuma avoti nav pieejami vai nav pieejami pietiekamā apmērā, – nepieciešamos finanšu līdzekļus nodrošināt valsts aizdevuma veidā.
3. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas pārstāves sniegto informāciju, ka jautājums ar Finanšu ministriju ir saskaņots.
4. Ekonomikas ministrijai sagatavot un ekonomikas ministram līdz 2013.gada 1.oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju par Baltijas Inovāciju fonda līdzekļu apguvi.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr.245 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz, pārreģistrē, aptur un anulē speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī prasībām kapitālsabiedrībai speciālās atļaujas (licences) saņemšanai""

TA-2203 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā laikposmā no 2012.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus"

TA-2212 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības Latvijas Pasts peļņas daļu"

TA-2202 ____________________________________

(Dž.Innusa, I.Šņucins, D.Lazdiņa, A.Matīss, E.Strazdiņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Satiksmes ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju precizēt rīkojuma projektu un anotāciju, paredzot, ka ienākumi, kas gūti no valstij neizmaksātajām dividendēm, tiek izmantoti zaudējumu segšanai, kas radušies iepriekšējos gados saistībā ar vispārējo pasta pakalpojumu sabiedrības interesēs un universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes nodrošināšanu, un satiksmes ministram iesniegt precizēto projektu un anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram līdz 2013.gada 1.aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par to, kā citu Eiropas Savienības valstu praksē tiek interpretētas valsts atbalsta normas.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.766 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projekta iesniegumu atlases otru kārtu""

TA-2200 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumu Nr. 576 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitāti "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu""

TA-2204 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina Latvijai piešķirto siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu izsolīšanu"

TA-2222 ____________________________________

(J.Spiridonovs, J.Piešiņš, E.Sprūdžs, M.Brencis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai precizēt noteikumu projektu, svītrojot punktu par darba grupas izveidošanu un nosakot, ka darba grupai paredzētos uzdevumus veic Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, ja nepieciešams, konsultējoties ar Finanšu ministriju un Valsts kasi, un iesniegt precizēto noteikumu projektu un anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par finansējumu Eiropas programmas "Saprātīga enerģija Eiropai" (IEE) ietvaros apstiprinātā projekta "Latvijas energoefektīvas būvniecības attīstības stratēģija (Build up Skills)" ieviešanai"

TA-2226 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.gadam stratēģiskās sadarbības projektu "Igauņu – latviešu un latviešu – igauņu vārdnīcas izstrāde""

TA-2233 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut valsts aģentūrai "Latviešu valodas aģentūra" slēgt partnerības līgumu (partnership agreement) par Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013. gadam stratēģiskās sadarbības projekta "Igauņu-latviešu un latviešu-igauņu vārdnīcas izstrāde" īstenošanu 337 928 latu apmērā, tai skaitā Latvijas partnera kopējām attiecināmām izmaksām 168 292 latu apmērā, paredzot tajā Latvijas nacionālo līdzfinansējumu 45 792 lati, kas ir 27,21 procents no Latvijas partnera kopējām attiecināmām izmaksām, ņemot vērā, ka projekta uzsākšana paredzēta 2012.gada oktobrī un projekta beigu termiņš ir 2015.gada 30.aprīlis.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu kopā ar Vides un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu finansējuma pārdalei no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammu 69.06.00 "3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" projektu īstenošana" stratēģiskās sadarbības projekta "Igauņu-latviešu un latviešu-igauņu vārdnīcas izstrāde" īstenošanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 03.04.00 "Studējošo un studiju kreditēšana" uz 62.resora "Mērķdotācijām pašvaldībām" programmu 05.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām""

TA-2228 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai veikt grozījumus finansēšanas plānos mērķdotācijām pašvaldībām, pārceļot 2012.gada decembrim paredzēto finansējumu uz septembri, oktobri un novembri, lai nodrošinātu pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksu pilnā apmērā.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai, lai nodrošinātu savlaicīgas informācijas iegūšanu par izglītojamo skaitu uzsākoties mācību gadam, veikt grozījumus normatīvajos aktos un līdz 2013.gada 1.februārim iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.
4. 2012./2013. mācību gadā pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksu nodrošināt gadskārtējā valsts budžeta likumā 62.resorā šim mērķim paredzētā finansējuma ietvaros.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1492 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana" nolikums""

TA-2213 ____________________________________

(J.Spiridonovs, J.Piešiņš, E.Sprūdžs, I.Circene, R.Muciņš, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.789 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām" nolikums""

TA-2216 ____________________________________

(J.Spiridonovs, J.Piešiņš, E.Sprūdžs, I.Circene, R.Muciņš, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumos Nr.645 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās" nolikums""

TA-2218 ____________________________________

(J.Spiridonovs, J.Piešiņš, E.Sprūdžs, I.Circene, R.Muciņš, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums""

TA-2224 ____________________________________

(J.Spiridonovs, J.Piešiņš, E.Sprūdžs, I.Circene, R.Muciņš, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju precizēt noteikumu projektu, paredzot, ka, pamatojoties uz prioritātēm, pirmām kārtām atbalstāmi ražošanas jomas projekti, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumos Nr.441 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem" nolikums""

TA-2209 ____________________________________

(J.Spiridonovs, J.Piešiņš, E.Sprūdžs, I.Circene, R.Muciņš, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr. 542 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās" nolikums""

TA-2219 ____________________________________

(J.Spiridonovs, J.Piešiņš, E.Sprūdžs, I.Circene, R.Muciņš, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.janvāra noteikumos Nr. 1 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās" nolikums""

TA-2220 ____________________________________

(J.Spiridonovs, J.Piešiņš, E.Sprūdžs, I.Circene, R.Muciņš, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.608 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana" nolikums""

TA-2221 ____________________________________

(J.Spiridonovs, J.Piešiņš, E.Sprūdžs, I.Circene, R.Muciņš, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumos Nr.12 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums""

TA-2223 ____________________________________

(J.Spiridonovs, J.Piešiņš, E.Sprūdžs, I.Circene, R.Muciņš, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr. 1185 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Zema enerģijas patēriņa ēkas" nolikums""

TA-2207 ____________________________________

(J.Spiridonovs, J.Piešiņš, E.Sprūdžs, I.Circene, R.Muciņš, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm finansējuma sadalījumu"

TA-2251 ____________________________________

(S.Batare, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
45.§
Noteikumu projekts "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi"

TA-1988 ____________________________________

(D.Kuļšs, J.Vētra, A.Rauhvargers, L.Medina, E.Dreimane, E.Ratnieks, R.Ķīlis, I.Viņķele, E.Sprūdžs, D.Pavļuts, J.Bordāns, J.Bernāts, A.Rauhvargers, A.Teikmanis, B.Bāne, A.Matīss, L.Sīka, N.Strads, V.Dombrovskis )

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas pārstāvju sniegto informāciju, ka noteikumu projektā ietvertās normas atbilst likuma deleģējumam.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus: precizēt 80.punkta redakciju, nosakot, ka augstskolām un koledžām nav jāmaksā par to studiju virzienu akreditāciju, kas ir novērtēti Eiropas Sociālā fonda projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” (Vienošanās Nr.-2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/011) ietvaros; precizēt 20.6.apakšpunkta redakciju attiecībā uz institūcijām, kurām deleģētas uzraudzības tiesības reglamentēto profesiju jomā, un iesniegt precizēto noteikumu projektu Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
5. Izglītības un zinātnes ministram iesniegt Ministru kabinetā informāciju par Eiropas kvalitātes nodrošināšanas aģentūru reģistra darbību, ietverot tajā veicamos pasākumus, lai nodrošinātu vismaz vienas Latvijas Republikas institūcijas iekļaušanu šajā reģistrā. 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par sabiedriskā transporta pakalpojumu plānošanā iesaistīto institūciju kompetences izmaiņām"

TA-2147 ____________________________________

(A.Matīss, I.Stepanova, I.Raugze, P.Salkazanovs, A.Salmiņš, N.Stepanovs, S.Šķesters, N.Norvaišs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā piedāvāto risinājumu un noteikt tā ieviešanu ar 2013.gada 1.janvāri.
3.Pieņemt zināšanai sniegto informāciju, ka Satiksmes ministrija un Autotransporta direkcija ir gatavas uzsākt sabiedriskā transporta pārzināšanu un organizēšanu reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos atbilstoši ziņojumā piedāvātajam risinājumam, sākot ar 2013.gada 1.janvāri.
4. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju sagatavot un iesniegt priekšlikumus likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, samazinot izdevumus Satiksmes ministrijas budžetā par 142 740 latiem un attiecīgi palielinot izdevumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmā 31.00.00 "Atbalsts plānošanas reģioniem". Satiksmes ministrijai izvērtēt iespēju palielināt ministrijas valsts budžeta izdevumus fiskāli neitrālā veidā 57 260 latu apmērā, lai nodrošinātu finansējumu Autotransporta direkcijai uzdevumu veikšanai atbilstoši 2.punktā atbalstītajam risinājumam un sagatavot attiecīgus priekšlikumus.
 
47.§
Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā"

TA-2148 ____________________________________

(A.Matīss, I.Stepanova, I.Raugze, P.Salkazanovs, A.Salmiņš, N.Stepanovs, S.Šķesters, N.Norvaišs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2013.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
48.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos""

TA-2150 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2013.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Tieslietu ministrijai, sagatavojot priekšlikumus likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, iekļaut priekšlikumu par finansējuma piešķiršanu 51 227 latu apmērā Valsts zemes dienestam zemes reformas pabeigšanas nodrošināšanai.
4. Centrālai zemes komisijai, sagatavojot priekšlikumus likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, iekļaut priekšlikumu par finansējuma piešķiršanu 14 078 latu apmērā Centrālai zemes komisijai zemes reformas pabeigšanas nodrošināšanai.
 
49.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1074 "Noteikumi par valsts statistikas apkopošanu kultūras jomā""

TA-2195 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
50.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pašvaldībām tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"

TA-2197 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
51.§
Likumprojekts "Par valsts budžetu 2013.gadam" un likumprojekts "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2013.-2015.gadam"

TA-2246, SAN-1666, SAN-1687-DV ____________________________________

(A.Vilks, B.Bāne, A.Eberhards, E.Baldzēns, D.Pavļuts, D.Miķelsone, L.Grāvere, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu "Par valsts budžetu 2013.gadam", tā paskaidrojumus un likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2013.-2015.gadam".
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu padome atbalsta Augstākās tiesas un Tieslietu ministrijas apkopoto rajona (pilsētu) tiesu, to sastāvā esošo zemesgrāmatu nodaļu un apgabaltiesu budžeta pieprasījumu 2013.gadam.
3. Atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 21.panta otrās daļas 17.punktam, iesniedzot Saeimā likumprojektu "Par valsts budžetu 2013.gadam", Valsts kancelejai pievienot tam Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa un 16.augusta sēdes protokollēmumus (prot. Nr.20 38.§; protokols Nr.46 11.§), kā arī 16.augusta sēdes protokollēmuma 2.punktā minētos pārējos neatkarīgo institūciju papildu pieprasījumus prioritārajiem pasākumiem 2013.- 2015. gadam, un šo Ministru kabineta sēdes protokollēmumu.
4. Minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2012., 2013. un 2014.gada pārskata gadu valsts izšķirošā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām (tajā skaitā netiešā izšķirošā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām) nosaka un aprēķina 50 procentu apmērā, bet kapitālsabiedrībām, kurās visas kapitāla daļas tieši vai pastarpināti pieder valstij – minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu nosaka un aprēķina šādi: 2013. gadā (par 2012.gada pārskata gadu) 90 procentu apmērā, 2014. gadā (par 2013.gada pārskata gadu) 80 procentu apmērā un 2015. gadā (par 2014.gada pārskata gadu) - 70 procentu apmērā no attiecīgās kapitālsabiedrības tīrās peļņas, ja valsts budžeta likumā kārtējam gadam nav noteikts citādi.
5. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu palielināt valsts pamatbudžetā iemaksājamo ieņēmumu no nodevas par darbību veikšanu Uzņēmumu reģistrā prognozi 2013.- 2015.gadā par 50 690 latiem katru gadu, un paredzēt Tieslietu ministrijai papildu izdevumus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 2013.–2015.gadam 50 690 latu apmērā katru gadu, lai Uzņēmumu reģistra darbiniekiem nodrošinātu piemaksu par darbinieku aizvietošanu prombūtnes laikā, kā arī piemaksu par veikto ieguldījumu un darba kvalitāti, pildot ar amata pienākumiem saistītās funkcijas.
6. Atbalstīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšlikumu apstiprināto maksimāli pieļaujamo izdevumu apjoma ietvaros palielināt atlīdzību par 116 201 latu, tai skaitā par 35 190 latiem 2 jaunu amata vietu izveidošanai un par 81 011 latiem darba devēja sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanai, atvaļinājuma pabalstu izmaksām un veselības apdrošināšanas polišu iegādei Komisijas darbiniekiem, pārdalot izdevumus no precēm un pakalpojumiem par 49 579 latiem un no kapitāliem izdevumiem par 66 622 latiem.
7. Atbalstīt finansējuma palielinājumu 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" - 2013.gadā 30 781 156 latu apmērā, 2014.gadā 12 003 015 latu apmērā un 2015.gadā 1 377 591 lata apmērā atbilstoši Zemkopības ministrijas prognozētajiem papildu valsts pamatbudžeta ieņēmumiem no ārvalstu finanšu palīdzības.
8. Atbalstīt finansējuma palielinājumu 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" -2014.gadā 14 000 000 latu apmērā un 2015.gadā 22 700 000 latu apmērā atbilstoši prognozētajiem papildu valsts pamatbudžeta ieņēmumiem maksājumiem par valsts kapitāla izmantošanu, paredzot maksājumiem par valsts kapitāla izmantošanu likmi 80% apmērā par 2013.gada peļņu un 70% par 2014.gada peļņu.
9. Atļaut Finanšu ministrijai līdz likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam", tā paskaidrojumu un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2013.–2015.gadam" iesniegšanai Saeimā veikt tajos tehniskus precizējumus.
10. Finanšu ministrijai likumprojektu "Par valsts budžetu 2013.gadam" (budžeta likumu projektu paketi), paskaidrojumus un likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2013.–2015.gadam" iesniegt Saeimai 2012.gada 28.septembrī.
11. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
12. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā:
12.1. priekšlikumus iesniegt Finanšu ministrijā termiņā, kādu Saeima noteiks otrā lasījuma priekšlikumu iesniegšanai;
12.2. priekšlikumus par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai nepieciešamā finansējuma pārdali no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" paredzētā finansējuma iesniegt tikai tad, ja līdzekļi projektu īstenošanai nepieciešami 2013.gada pirmajā ceturksnī;
12.3. priekšlikumos valsts pamatfunkciju īstenošanai paredzētā finansējuma ietvaros nepalielināt izdevumus atlīdzībai, izņemot gadījumus, ja Ministru kabinets ir pieņēmis attiecīgu lēmumu;
12.4. neiesniegt priekšlikumus, kas pasliktina valsts budžeta finansiālo bilanci izņemot gadījumus, ja Ministru kabinets ir pieņēmis attiecīgu lēmumu;
12.5. neiesniegt priekšlikumus, ja finansējums nav nepieciešams 2013.gada pirmajā ceturksnī un to var nodrošināt budžeta izpildes gaitā Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā ar finanšu ministra rīkojumu.
13. Pieņemt zināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas sniegto informāciju par nepieciešamību paredzēt iespēju komisijas budžetā izdevumu segšanai novirzīt uz 2013.gada 1.janvāri prognozētos pašu ieņēmumu atlikumus 1054 000 latu apmērā, vienlaicīgi par šo summu samazinot 2013.gada plānotos pašu ieņēmumus. Pieņemt zināšanai, ka pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu novirzīšana izdevumu segšanai nākamajā gadā palielina valsts budžeta deficītu 2013.gadam. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai, sagatavojot priekšlikumus likumprojekta „Par valsts budžetu 2013.gadam” otrajam lasījumam Saeimā, kopīgi ar Ekonomikas ministriju izvērtēt iespēju paredzēt komisijas budžetā izdevumus no pašu ieņēmumu iepriekšējo gadu naudas līdzekļu atlikumiem, vienlaicīgi piedāvājot kompensēšanas mehānismu, lai neveidotos negatīva ietekme uz valsts budžeta bilanci. 
52.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālo sanāksmi 2012.gada 26.-27.septembrī

TA-2217 ____________________________________

(J.Sārts, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Aizsardzības ministram A.Pabrikam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālajā sanāksmē 2012.gada 26.-27.septembrī.
 
53.§
Informatīvais ziņojums "Par krājobligāciju ieviešanas iespējām Latvijas valsts aizņēmumu vadībā"

TA-2136-IP ____________________________________

(K.Āboliņš, S.Bajāre, A.Vilks, D.Pavļuts, R.Kozlovskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Konceptuāli atbalstīt jaunā valsts iekšējā aizņēmuma instrumenta – Latvijas valsts krājobligāciju (turpmāk – krājobligācijas) – ieviešanu.
3. Finanšu ministrijai (Valsts kasei), lai nodrošinātu veiksmīgu projekta ieviešanu:
3.1. krājobligāciju izplatīšanai interneta vietnē izmantot Valsts reģionālās attīstības aģentūras piedāvātos risinājumus par vienotās pieteikšanās funkcionalitātes un tiešsaistes maksājumu funkcionalitātes nodrošināšanu;
3.2.nodrošināt iedzīvotājiem piedāvājamo krājobligāciju procentu likmju noteikšanu, par pamatu ņemot valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru procentu likmes to sākotnējās izvietošanas izsolēs.
4. Finanšu ministrijai ar krājobligāciju ieviešanu saistītos izdevumus 2012.gadā nodrošināt Finanšu ministrijas valsts pamatbudžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
5. Finanšu ministrijai ar krājobligāciju ieviešanu un izplatīšanu saistītos izdevumus 2013.gadā un turpmākajos gados nodrošināt Finanšu ministrijas valsts pamatbudžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" piešķirto līdzekļu ietvaros.
6. Satiksmes ministrijai nodrošināt valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" dalību krājobligāciju izplatīšanā.
7. Finanšu ministrijai (Valsts kasei) līdz 2012.gada 31.decembrim veikt nepieciešamās darbības krājobligāciju ieviešanai 2013.gadā:
7.1. noslēgt līgumu ar Latvijas Centrālo depozitāriju par krājobligāciju iegrāmatošanu un uzskaiti, sākotnējās izvietošanas norēķinu veikšanu un vērtspapīru notikumu apkalpošanu, paredzot krājobligāciju izplatīšanas uzsākšanu interneta vietnē;
7.2. pamatojoties uz informatīvajā ziņojumā minētajiem nosacījumiem, noslēgt līgumu ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Pasts" par krājobligāciju izplatīšanu, līgumā paredzot ar krājobligāciju ieviešanu saistīto izdevumu segšanu no Finanšu ministrijas valsts pamatbudžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Pasts" ne vairāk kā 11 500 latu apmērā;
7.3. piedāvāt iespēju noslēgt līgumus par krājobligāciju izplatīšanu Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm vai ārvalstu kredītiestādes filiālēm, kurām Valsts kase ir izteikusi piedāvājumu noslēgt līgumu par valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru sākotnējo izvietošanu un otrreizējā tirgus organizēšanu un kuras šim piedāvājuma ir piekritušas.
8. Finanšu ministrijai sakarā ar krājobligāciju ieviešanu līdz 2012.gada 31.decembrim, bet ne vēlāk kā līdz krājobligāciju izlaišanai noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus Ministru kabineta 2005.gada 31.maija noteikumos Nr.387 "Valsts vērtspapīru izlaišanas noteikumi".
 
54.§
Informatīvais ziņojums "Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļu, kas palikuši neizmantoti projektu iesniegumu atklātajā konkursā "Atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta sektorā", pārdali"

TA-2225-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
55.§
Slepeni

290-s ____________________________________

()

 
56.§
Konfidenciāli

310-k ____________________________________

()

 
57.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas valdības komentāriem par Eiropas Komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai ziņojumu par tās vizīti Latvijā laika posmā no 2011.gada 5.-15.septembrim"

TA-2193-DV ____________________________________

(A.Teikmanis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt sagatavotos Latvijas valdības komentārus par Eiropas Komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai ziņojumu par tās vizīti Latvijā laika posmā no 2011.gada 5.-15.septembrim (informācija dienesta vajadzībām).
3. Ārlietu ministrijai līdz 2012.gada 28.septembrim iesniegt Latvijas valdības komentāru tulkojumu angļu valodā Eiropas Komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai sekretariātam.
 
58.§
Informatīvais ziņojums "Par pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) turpmāku darbības nodrošināšanu"

TA-2245-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 

Sēdi slēdz plkst. 19.45


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora vietā -

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja
I.Gailīte