Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 59

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.59

2012.gada 23.oktobrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

 

-

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 12.decembra rīkojumā Nr.647 "Par koncepciju "Publiskās pieejamības nodrošināšana informācijai par lobētājiem"""

TA-2276 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.61 "Noteikumi par Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-2366 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu Satiksmes ministrijai"

TA-2306 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā"

TA-2143 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
3. Ekonomikas ministrijai četru mēnešu laikā pēc likumprojekta pieņemšanas Saeimā izstrādāt un Ekonomikas ministrijas mājas lapā publicēt Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma piemērošanas vadlīnijas.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā"

TA-2097 ____________________________________

(L.Medina, J.Pūce, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai papildināt likumprojektu, ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu par pārejas noteikumu nepieciešamību attiecībā uz jau uzsāktajām lietām un to pabeigšanu, saskaņot likumprojektu ar Tieslietu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-2106 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-2052 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-2104 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-2105 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-2053 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra instrukcijā Nr.17 "Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes sagatavo budžeta izpildes pārskatu, naudas plūsmas pārskatu un pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem""

TA-2068 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi""

TA-2214 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Ziemeļu Ministru padomes sekretariāta sadarbības līgumu"

TA-2288 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot izglītības un zinātnes ministru parakstīt Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Ziemeļu Ministru padomes sadarbības sekretariāta līgumu.
3. Finansējums noslēgtā Līguma saistību izpildei pēc 2013.gada tiks nodrošināts Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātā budžeta ietvaros.

 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā"

TA-1663 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
15.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Melnkalnes valdības nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu"

TA-2182 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Melnkalnes valdības nolīguma par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (turpmāk – Nolīgums) projekta parakstīšanu.
2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
3. Pilnvarot satiksmes ministru parakstīt Nolīgumu.
4. Satiksmes ministrijai pēc Nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Ārlietu ministrijai pēc Nolīguma parakstīšanas paziņot oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" par Nolīguma piemērošanu pagaidu kārtībā.
6. Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
7. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.

 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.242 "Satiksmes ministrijas nolikums""

TA-2081 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa V135 Dūči–Limbaži rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-2031 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Kroņi A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6676 005 0134) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6676 005 0133) 0,1012 ha platībā, Skultes pagastā, Limbažu novadā, par Ls 618,00.

 
18.§
Rīkojuma projekts "Par Babītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-2125 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.354 "Noteikumi par būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem un to uzraudzības kārtību""

TA-2190 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 12.maija noteikumos Nr.427 "Dabas lieguma "Klāņu purvs" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

TA-1966 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.274 "Dabas parka "Dvietes paliene" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

TA-1970 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.478 "Dabas lieguma "Sedas purvs" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

TA-1974 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.novembra noteikumos Nr.743 "Medību saimniecības attīstības fonda nolikums""

TA-2065 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.635 "Kārtība, kādā apseko un nosaka neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību un sniedz informāciju par to""

TA-2134 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par K.Pētersoni"

TA-2356 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.Pabriks, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu"

TA-2433 ____________________________________

(I.Viņķele, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-2432 ____________________________________

(I.Viņķele, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam projekts

TA-1875 ____________________________________

(M.Krieviņš, A.Pabriks, E.Rinkēvičs, A.Ronis, D.Pavļuts, R.Ķīlis, I.Circene, Ž.Jaunzeme-Grende, L.Menģelsone, E.Baldzēns, J.Endziņš, R.Kozlovskis, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par Nacionālā attīstības plāna 2014.- 2020.gadam projekta izstrādes procesu un saturu.
2. Pamatā atbalstīt iesniegto plāna projektu.
3. Ministriju valsts sekretāriem, Valsts kancelejai un sociālajiem partneriem, ja nepieciešams, līdz 2012.gada 24.oktobrim plkst.12.00 iesniegt Pārresoru koordinācijas centram, nosūtot uz tā oficiālo e-pasta adresi, priekšlikumus plāna projekta tehniskai un redakcionālai precizēšanai.
4. Pārresoru koordinācijas centram izvērtēt saņemtos priekšlikumus, sasaukt koalīcijas partneru darba grupas sanāksmi priekšlikumu izskatīšanai un attiecīgi precizētu plāna projektu 2012.gada 25.oktobrī iesniegt Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot plāna projektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam projektā norādītais pieejamais finansējuma apjoms rīcības virzieniem un finansējuma avoti uzdevumu īstenošanai ir indikatīvi.
7. Pārresoru koordinācijas centram sadarbībā ar Finanšu ministriju, Valsts kanceleju un citām ministrijām turpināt darbu finansējuma apjomu un avotu, kā arī plāna uzdevumu un sasniedzamo rādītāju precizēšanai.
8. Noteikt, ka atbildīgais par plāna projekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.
9. Pārresoru koordinācijas centram, ņemot vērā diskusiju gaitu Saeimā, ierosināt Ministru prezidentam sasaukt Reformu vadības grupas sanāksmi, lai apspriestu Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam projekta galīgo redakciju.

 
29.§
Protokollēmuma projekts "Par atļauju Tieslietu ministrijas padotības iestādēm (Ieslodzījuma vietu pārvalde, Valsts probācijas dienests, Valsts valodas centrs) uzņemties saistības un īstenot projektus Eiropas Komisijas īpašajās programmās: Krimināltiesības, Daphne III (2011. un 2012.gada programmas) ietvaros"

TA-2399 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Saskaņā ar Eiropas Padomes 2007.gada 12.februāra lēmumu Nr. 2007/126/TI, ar ko izveido īpašu programmu „Krimināltiesības” laikaposmam no 2007.gada līdz 2013.gadam, un Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes 2007.gada 20.jūnija lēmumu Nr. 779/2007/EK, ar ko izveido īpašu programmu "Daphne III" laikaposmam no 2007.gada līdz 2013.gadam kā daļas no vispārējās programmas "Pamattiesības un tiesiskums", atļaut Tieslietu ministrijas padotības iestādēm (Ieslodzījuma vietu pārvalde, Valsts probācijas dienests, Valsts valodas centrs) uzņemties saistības un īstenot projektus Eiropas Komisijas īpašajās programmās: Krimināltiesības, Daphne III, ja tās tiks apstiprinātas Eiropas Komisijā.

 
30.§
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Nacionālais botāniskais dārzs" reorganizāciju par atvasinātu publisku personu "Nacionālais botāniskais dārzs""

TA-2416 ____________________________________

(A.Antonovs, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām""

TA-2418 ____________________________________

(A.Antonovs, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.decembra rīkojumā Nr.702 "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Priekšpils projekta izdevumu segšanai"'"

TA-2417 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Lūgt Valsts prezidenta kanceleju sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā par izdevumu samazināšanu 2013.gadam 129 345 latu apmērā.

 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pievienošanos daudzpusējai konvencijai par savstarpējo administratīvo sadarbību nodokļu jomā"

TA-2414 ____________________________________

(A.Kokenbergs, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt vēstules par valsts nodomu parakstīt konvenciju par savstarpējo administratīvo sadarbību nodokļu jomā (turpmāk – Vēstule) projektu.
3. Pilnvarot Finanšu ministrijas valsts sekretāri S.Bajāri parakstīt Vēstuli.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali no preču un pakalpojumu izdevumiem uz atlīdzības izdevumiem Kultūras ministrijas programmā 21.00.00. "Kultūras mantojums""

TA-2413 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumos Nr.321 "Noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas kārtību""

TA-2322 ____________________________________

(G.Puķītis, E.Filippovs, Dz.Zariņš, L.Rumbeniece, R.Gulbis, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju un Kultūras ministriju izstrādāt un līdz 2013.gada 1.maijam iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par pētījuma "Administratīvā sloga jautājumu pārskatīšana intelektuālā īpašuma aizsardzības nodrošināšanai" rezultātiem attiecībā uz nesēja atlīdzības iekasēšanu, ietverot priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos, lai mazinātu administratīvo slogu komersantiem, kuri tukšos materiālos nesējus vai reproducēšanas iekārtas izmanto profesionālā darbībā.
3. Kultūras ministrijai sekot citu Eiropas Savienības valstu nostādnēm attiecībā uz tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības iekasēšanu un, ja nepieciešams, sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus normatīvajā regulējumā.

 
36.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Islandi 9.sadaļā Finanšu pakalpojumi, 18.sadaļā Statistika, 24.sadaļā Tieslietas, brīvība un drošība un 29.sadaļā Muitas savienība

TA-2421 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas par Islandes ES pievienošanās sarunu 9.sadaļas "Finanšu pakalpojumi", 18.sadaļas "Statistika", 24.sadaļas "Tieslietas, brīvība un drošība" un 29.sadaļas "Muitas savienība" atvēršanu.

 
37.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2012.gada 25.-26.oktobra sanāksmē izskatāmajos Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2428 ____________________________________

(K.Āboliņš, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem - pozīcija Nr.2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Savienības Civilās aizsardzības mehānismu".
3. Pieņemt zināšanai sagatavoto informatīvo ziņojumu par citiem Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2012.gada 25.-26.oktobra sanāksmē iekļautiem iekšlietu jautājumiem un Latvijas nostāju tajos.
4. Iekšlietu ministram R.Kozlovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2012.gada 25.-26.oktobra sanāksmē.

 
38.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2012.gada 25.-26.oktobra sanāksmē izskatāmajos Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2439 ____________________________________

(M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas šādos Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2012.gada 25.-26.oktobra sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju Eiropas Savienībā";
2.2. pozīcija Nr.3 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kriminālajām sankcijām par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām".
3. Tieslietu ministrijas valsts sekretāram M.Lazdovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2012.gada 25.-26.oktobra sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
39.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2012.gada 29.oktobra sanāksmei

TA-2434 ____________________________________

(E.Šimiņa - Neverovska, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2012.gada 29.oktobra sanāksmē izskatāmajos Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/16/EK par ostas valsts kontroli - Vispārējā pieeja;
2.2. priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par karoga valsts atbildību attiecībā uz Padomes Direktīvas 2009/13/EK, ar ko īsteno Eiropas Kopienas Kuģu īpašnieku asociāciju (EKKĪA) un Eiropas Transporta darbinieku federācijas (ETDF) Nolīgumu par 2006. gada Konvenciju par darbu jūrniecībā un groza Direktīvu 1999/63/EK, izpildi – Vispārējā pieeja;
2.3. priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Eiropas Savienības lidostās – Vispārējā pieeja;
2.4. priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza padomes Regulu (EEK) Nr.3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.561/2006 – Politiskā vienošanās;
2.5. priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tehniskajām apskatēm un par Direktīvas 2009/40/EK (Transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa noteikumu kopums) atcelšanu – Politikas debates;
2.6. priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā parakstītu un pagaidu kārtā piemērotu nolīgumu, ar ko izveido vispārēju satvaru pastiprinātai sadarbībai starp Eiropas Savienību un Eiropas Aeronavigācijas drošības organizāciju – Pieņemšana.
3. Satiksmes ministram A.Ronim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2012.gada 29.oktobra sanāksmē Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
40.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2012.gada 25.oktobra sanāksmei

TA-2443 ____________________________________

(A.Drondina, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Vides ministru padomes 2012.gada 25.oktobra sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. pozīcija par priekšlikumu – Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par kuģu pārstrādi;
2.2. pozīcija par padomes secinājumu projektu par Gatavošanos Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām (UNFCCC) līgumslēdzēju pušu konferences astoņpadsmitajai sesijai (COP 18) un Kioto protokola līgumslēdzēju pušu sanāksmes astotajai sesijai (CMP 8) (Doha (Katara), 2012.gada 26.novembris – 7.decembris);
2.3. pozīcija par padomes secinājumu projektu „"Rio+20" – rezultāti un turpmākie pasākumi pēc 2012.gada ilgtspējīgai attīstībai veltītās ANO konferences (Riodežaneiro (Brazīlija), 2012.gada jūnijs”.
3. Latvijas pastāvīgā pārstāvja Eiropas Savienībā vietniekam, vēstniekam J.Štālmeistaram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2012.gada 25.oktobra sanāksmē.

 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par 3.3.2.1. aktivitātes "Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība" Kohēzijas fonda finansējumu"

TA-2373, SAN-379-IP, SAN-924,  SAN-946, SAN-1000-IP____________________________________

(I.Aleksandroviča, A.Antonovs, A.Matīss, A.Eberhards, E.Sprūdžs, A.Ronis, D.Pavļuts, A.Pabriks, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Konceptuāli atbalstīt informatīvajā ziņojumā piedāvāto priekšlikumu Kohēzijas fonda finansējuma pārdalei no 3.3.2.1.aktivitātes "Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība" Finanšu ministrijas un Satiksmes ministrijas sarunu uzsākšanai ar Eiropas Komisiju.
3. Satiksmes ministrijai, ņemot vērā sarunu gaitu ar Eiropas Komisiju, apkopot informāciju par projektiem, kas atbilst darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” prioritātes mērķim - kvalitatīvas, drošas, kopējā Eirāzijas transporta sistēmā integrētas transporta infrastruktūras pilnveidošana, kas veicinātu valsts ekonomisko izaugsmi, teritorijas un atsevišķu tās daļu sasniedzamību, kā arī videi draudzīga transporta sistēmu attīstība -, un iesniegt izskatīšanai koalīcijas partneru darba grupā par Eiropas Savienības Struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem. Pēc apkopotās informācijas izskatīšanas darba grupā Satiksmes ministrijai iesniegt jautājumu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

Sēdi slēdz plkst. 15.10


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane