Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 65

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.65

2012.gada 20.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

 

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 "Prasības darbībām ar biocīdiem""

TA-2557 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.192 "Kārtība, kādā izsniedz atļaujas (licences) zvejai īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos""

TA-2584 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.363 "Noteikumi par vienoto ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmu un tās ieviešanas un lietošanas kārtību""

TA-2393 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā politiski represētajām personām, dzēšot privatizācijas sertifikātus, izmaksā kompensāciju naudā"

TA-2312 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-2517 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.237 "Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas noteikumi""

TA-2446 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"

TA-2422 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm""

TA-2037 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Mācību prakses organizēšanas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība"

TA-1237 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 10.jūlija noteikumos Nr.309 "Kārtība, kādā no valsts budžeta sedzami izdevumi profesionālās izglītības un profesionālās kvalifikācijas ieguvei izglītojamiem ar speciālām vajadzībām un notiesātajiem""

TA-1230 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumos Nr.655 "Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo""

TA-1238 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā"

TA-2444 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas un Polijas jauktajā kultūras un izglītības sadarbības komisijā"

TA-2606 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumos Nr.560 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.2.apakšaktivitāti "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem"""

TA-2552 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem""

TA-2525 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumos Nr.390 "Dabas lieguma "Zebrus un Svētes ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

TA-2238 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.204 "Dabas parka "Piejūra" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

TA-2239 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumos Nr.805 "Dabas parka "Laukezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

TA-2240 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.janvāra noteikumos Nr.23 "Dabas lieguma "Raķupes ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

TA-2205 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 22.maija noteikumos Nr.333 "Dabas parka "Numernes valnis" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

TA-2206 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.19 49.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1060 "Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas kārtība""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2367 ____________________________________

(E.Sprūdžs, J.Pūce, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sniegto informāciju par Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.19 49.§) „Noteikumu projekts ‘’Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1060 ‘’Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas kārtība”’’ 2.punktā dotā uzdevuma izpildi, kā arī Ekonomikas ministrijas viedokli par nepieciešamību veikt pasākumus arī citu HES darbības ilgtspējīga modeļa izveidei, precizēt 2.punktā doto uzdevumu un noteikt, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sagatavo un līdz 2013.gada 1.oktobrim noteiktā kārtībā iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos, lai nodrošinātu ilgtspējīgas darbības principu un vides prasību ievērošanu hidroelektrostacijās.

 
22.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 12.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 43.§) "Atbildes projekts Valsts prezidentam (par nomas maksas samazināšanas iespējām investoru piesaistīšanai)" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2565 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2012.gada 12.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 43.§) "Atbildes projekts Valsts prezidentam (par nomas maksas samazināšanas iespējām investoru piesaistīšanai)" 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2013.gada 1.martam.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1651 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību""

TA-1763 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs""

TA-2265 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.467 "Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā""

SAN-2016 ____________________________________

(A.Matīss, L.Medina, V.Dombrovskis)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2012.gada 27.novembra sēdē.
 
26.§
Likumprojekts "Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās"

TA-1556 ____________________________________

(J.Spiridonovs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kompensāciju izmaksai 2014. un turpmākajiem gadiem skatāms Ministru kabinetā 2014. un turpmāko gadu valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā, atbilstoši budžeta finansiālajām iespējām.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
27.§
Koncepcijas projekts par mazo uzņēmumu nodokļa maksāšanas režīmu konsolidāciju un vienkāršošanu

TA-1899 ____________________________________

(A.Orehova, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības koncepcijas projekts 2013.–2020.gadam

TA-2540 ____________________________________

(D.Bankoviča, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Vienotā stratēģiskā ietvara fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodā piemērojamo ex-ante nosacījumu izpildes novērtējuma sagatavošanu"

TA-2456 ____________________________________

(A.Eberhards, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Informatīvajā ziņojumā par piemērojamo ex-ante nosacījumu izpildi minētajām atbildīgajām institūcijām sadarbībā ar līdzatbildīgajām institūcijām atbilstoši kompetencei sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pielikuma 1. un 2.sadaļā minēto ex-ante nosacījumu izpildes pašnovērtējumu ziņojumus līdz 2012.gada 31.decembrim.
3. Informatīvajā ziņojumā par piemērojamo ex-ante nosacījumu izpildi minētajām atbildīgajām institūcijām sadarbībā ar līdzatbildīgajām institūcijām atbilstoši kompetencei sagatavot un iesniegt Zemkopības ministrijā pielikuma 3.sadaļā minēto ex-ante nosacījumu izpildes pašnovērtējumu ziņojumus līdz 2012.gada 31.decembrim.
4. Finanšu ministrija sagatavo informatīvā ziņojuma pielikuma 1. un 2.sadaļā minēto ex-ante nosacījumu kvalitatīvas izpildes novērtēšanas kritēriju metodoloģisko materiālu līdz 2013.gada 15.februārim.
5. Šī protokollēmuma 2. un 3.punktā minētajām atbildīgajām un līdzatbildīgajām institūcijām atbilstoši kompetencei nodrošināt Eiropas Savienības Vienotā stratēģiskā ietvara fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā piemērojamo ex-ante nosacījumu izpildes novērtējuma precizēšanu atbilstoši Finanšu ministrijas sagatavotajam metodoloģiskajam materiālam, Eiropas Savienības Vienotā stratēģiskā ietvara fondu plānošanas dokumentu ex-ante izvērtējumos un Eiropas Komisijas neformālo un formālo konsultāciju laikā izteiktajām rekomendācijām līdz Partnerības līguma un Darbības programmu apstiprināšanai Eiropas Komisijā.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par vienotās attīstības finanšu institūcijas kapitāla daļu turētāju"

TA-2441 ____________________________________

(A.Andreičika, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā Finanšu ministrijas pārstāves priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Finanšu ministrijai turpināt jautājuma sagatavošanu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, izvērtējot Ekonomikas ministrijas iesniegtos papildu priekšlikumus, kā arī priekšlikumu par to, ka vienotās attīstības finanšu institūcijas kapitāla daļu turētāja funkcijas veic valsts kapitāla daļu centralizētā pārvaldības institūcija, un finanšu ministram iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
 
31.§
Atbildes projekts Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (par likumprojektu "Priekšvēlēšanu aģitācijas likums")

TA-2389 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstulē minēto.
2. Valsts kancelejai sagatavot, noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2528 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par Valsts robežsardzes funkciju nodrošināšanai nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem"

TA-2623 ____________________________________

(N.Garbars, A.Ronis, R.Kozlovskis, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pamatā atbalstīt priekšlikumu - atļaut Iekšlietu ministrijai (Valsts robežsardzei) veikt sarunas ar Somijas Robežsardzi un vienoties par divu "Agusta Bell 206B" tipa helikopteru un to rezerves daļu komplektu iegādi 2012.gadā.
3. Iekšlietu ministrijai sagatavot rīkojuma projektu "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" par finanšu līdzekļu, kas nepārsniedz 1 028 976 latu, tajā skaitā 178 583 lati pievienotās vērtības nodokļa apmaksai, piešķiršanu helikopteru un to rezerves daļu komplektu iegādei, saskaņot ar Finanšu ministriju un Aizsardzības ministriju, papildināt informatīvo ziņojumu ar helikopteru un to rezerves daļu komplektu iegādes ekonomisko pamatojumu, atbilstoši mutiski sniegtajai informācijai iekļaut informatīvajā ziņojumā norādi, ka nākamo triju gadu laikā helikopteru uzturēšanai papildus valsts budžeta līdzekļi nebūs nepieciešami, un precizēt abu helikopteru ekspluatācijas laiku pēc to iegādes. Rīkojuma projektu un precizēto informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2012.gada 27.novembra sēdē.
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas elektroenerģijas tirgus pilnīgu atvēršanu"

TA-2637 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai, ņemot vērā Elektroenerģijas tirgus konsultatīvās padomes ieteikumus un sniegto informāciju, sagatavot vispārīgu analīzi par elektroenerģijas tirgus pilnīgu atvēršanu, tajā ietverot informāciju par sadales sistēmas operatoru gatavību sniegt pakalpojumus pilnībā atvērtā tirgū, elektroenerģijas tirgus apstākļu raksturojumu, to ietekmi uz elektroenerģijas cenām un potenciālajiem elektroenerģijas tirgus dalībniekiem.
3. Ekonomikas ministrijai līdz 2012.gada 15.decembrim, balstoties uz šā protokollēmuma 2.punktā veiktās vispārīgās analīzes rezultātiem, sagatavot grozījumus Elektroenerģijas tirgus likumā un Ministru kabineta 2011.gada 29.novembra noteikumos Nr.914 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" un iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.
4. Labklājības ministrijai, izstrādājot priekšlikumus sociālās drošības sistēmas pilnveidošanai, kas jāiesniedz Valsts kancelejai līdz 2013.gada 1.augustam, jāidentificē sociāli mazaizsargātās iedzīvotāju grupas, kurām var būt grūtības norēķināties par patērēto enerģiju un jāsniedz mērķtiecīgs atbalsts kopējās sociālas drošības sistēmas ietvaros.
 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par sadarbības stiprināšanu gāzes sektorā starp Latvijas Republikas Ekonomikas ministriju un Polijas Republikas Ekonomikas ministriju"

TA-2657 ____________________________________

(D.Pavļuts, L.Medina, J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai saskaņot informatīvo ziņojumu ar Tieslietu ministriju un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka informatīvajā ziņojumā minēto saprašanās memorandu Ekonomikas ministrija slēdz ministrijas nolikumā noteiktās kompetences ietvaros un ka tas no starptautisko tiesību viedokļa Latvijas valstij saistības nerada.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" dāvinājumu (ziedojumu) nodibinājumam "Fonds Nāc līdzās""

TA-2604 ____________________________________

(I.Lukšo, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ja izskatīšanai Ministru kabinetā tiks iesniegti informatīvie ziņojumi, kas attiecas tikai uz atbildīgā ministra kompetenci un neparedz tālāku rīcību, kurai nepieciešams Ministru kabineta atbalsts, šādi ziņojumi turpmāk tiks nosūtīti Ministru kabineta locekļiem zināšanai bez izskatīšanas Ministru kabineta sēdē.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēs 2012.–2018.gadam"

TA-2286 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Kultūras ministriju tehniski precizēt rīkojuma projektu, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 20.oktobra rīkojumā Nr.542 "Par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēm 2012.-2018.gadam""

TA-2624 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.janvāra rīkojumā Nr.5 "Par Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010.-2015.gadam""

TA-2648 ____________________________________

(G.Arāja, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu"

TA-2645 ____________________________________

(G.Arāja, J.Vītoliņš, I.Circene, A.Eberhards, A.Ronis, D.Pavļuts, I.Viņķele, V.Dombrovskis)

1. Jautājumu turpināt izskatīt kādā no nākamajām Ministru kabineta sēdēm izglītības un zinātnes ministra klātbūtnē.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju sagatavot priekšlikumus horizontālam risinājumam sadārdzinājuma riska vadībai, kas vienādi attiecas uz Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas, Cēsu Profesionālās vidusskolas, Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas, Daugavpils Valsts tehnikuma, Ogres Valsts tehnikuma, Profesionālās izglītības kompetences centra "Liepājas Valsts tehnikums", Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Valsts tehnikums", Jelgavas Tehnikuma, Smiltenes Valsts tehnikuma – profesionālās vidusskolas, Valmieras Profesionālās vidusskolas un Ventspils Tehnikuma projektu sagatavošanu un īstenošanu pieejamā publiskā finansējuma un ierobežotā projekta īstenošanas laika ietvaros, un izglītības un zinātnes ministram iesniegt tos Valsts kancelejā.


 
41.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"

TA-2641 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.731 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti "Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām"""

TA-2627 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.732 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" pirmo un otro kārtu""

TA-2628 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumos Nr.181 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.3.apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" trešo kārtu""

TA-2614 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1609 "Noteikumi par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību""

TA-2639 ____________________________________

(I.Viņķele, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
46.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 28.jūlija noteikumos Nr.270 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība""

TA-2640 ____________________________________

(I.Viņķele, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumu īstenošana nodrošināma Labklājības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
47.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.937 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā aktivitātei "Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā"""

TA-2625 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
48.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2012.gada 26. un 27.novembra sanāksmē izskatāmajos Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2653 ____________________________________

(U.Lielpēters, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2012.gada 26. un 27.novembra sanāksmei Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu "Radošā Eiropa" (pozīcija Nr.3);
2.2. par Padomes secinājumiem par kultūras pārvaldi (pozīcija Nr.1);
2.3. par Padomes secinājumiem par Eiropas stratēģiju, kā uzlabot internetu bērniem (pozīcija Nr.1).
3. Pastāvīgā pārstāvja Eiropas Savienībā vietniekam, vēstniekam J.Štālmeistaram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2012.gada 26.novembra sanāksmē Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
49.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2012.gada 26.-27.novembra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2672 ____________________________________

(E.Papule, V.Dombrovskis )

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2012.gada 26.-27.novembra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.1 "Par Padomes secinājumiem par rakstpratību";
2.2. pozīcija Nr.1 "Par Padomes secinājumiem par izglītību un apmācību stratēģijā „Eiropa 2020” – izglītības un apmācības ieguldījums ekonomikas atveseļošanā un izaugsmē";
2.3. pozīcija Nr.2 "Par Padomes ieteikumu par neformālās izglītības un ikdienējās mācīšanās atzīšanu";
2.4. pozīcija Nr.1 "Par skolotāju darba kvalitātes un statusa uzlabošanu nepietiekamu finanšu resursu apstākļos";
2.5. pozīcija Nr.1 "Par Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūciju par pārskatu pār strukturēto dialogu ar jauniešiem attiecībā uz jaunatnes līdzdalību Eiropas demokrātiskajā dzīvē";
2.6. pozīcija Nr.1 "Par Padomes un Komisijas 2012.gada kopīgo ziņojumu par to, kā īsteno atjaunināto regulējumu Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā (2010.–2018. gads)";
2.7. pozīcija Nr.1 "Par Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumiem par jauniešu – jo īpaši jauniešu ar migrantu izcelsmi – līdzdalību un sociālo iekļaušanu";
2.8. pozīcija Nr.1 "Par mobilitāti un daudzveidību – kā nodrošināt sociālo iekļaušanu?";
2.9. pozīcija Nr.1 "Par Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumiem par uz pierādījumiem balstītas sporta politikas veidošanu";
2.10. pozīcija Nr.1 "Par Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumiem par stratēģijas izveidošanu, lai apkarotu manipulāciju ar sporta rezultātiem";
2.11. pozīcija Nr.1 "Par Pasaules antidopinga aģentūras Dibināšanas valdi";
2.12. pozīcija Nr.1 "Par Padomes un padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumiem par veselību veicinošo fizisko aktivitāšu popularizēšanu rezultātiem".
3. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniecei, Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu departamenta direktorei, valsts sekretāra pienākumu izpildītājai L.Sīkai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2012.gada 26.-27.novembra sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
50.§
Precizētais atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2012-14-03

TA-1355 ____________________________________

(R.Osis, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt iesniegto precizēto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2012-14-03.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt precizēto atbildes rakstu Satversmes tiesai.
 
51.§
Konfidenciāli

370-k ____________________________________

()

 

Sēdi slēdz plkst. 15.00


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane