Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 66

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.66

2012.gada 27.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

 

-

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.10.00

-

L.Peinberga

1.§
Protokollēmuma projekts "Saprašanās memoranda par kaujas lauka informācijas apkopošanas un ekspluatācijas sistēmas (BICES) ieviešanu un darbības organizatorisko struktūru otrais grozījums"

TA-2363-DV ____________________________________

(J.Sārts, V.Dombrovskis)

 

1. Apstiprināt Saprašanās memoranda par kaujas lauka informācijas apkopošanas un ekspluatācijas sistēmas (BICES) ieviešanu un darbības organizatorisko struktūru otrā grozījuma (turpmāk – Saprašanās memoranda otrais grozījums) projektu.
2. Pilnvarot Militārās izlūkošanas un drošības dienesta priekšnieku I.Krēķi parakstīt Saprašanās memoranda otro grozījumu.
3. Saprašanās memoranda otrais grozījums stājas spēkā tā 3.nodaļā noteiktajā laikā un kārtībā.
4. Aizsardzības ministrijai nodrošināt Saprašanās memoranda otrā grozījuma izpildi.

 
2.§
Noteikumu projekts "Standartizācijas noteikumi militārajā jomā"

TA-2331 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Likumprojekts "Par 1966.gada 16.decembra Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 2.fakultatīvo protokolu par nāves soda atcelšanu"

TA-2332 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.601 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm""

TA-2445 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.568 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālajām piemaksām""

TA-2449, TA-2635 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-2451 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai ēku kompleksa Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1, nomas maksas izdevumu segšanai"

TA-2656 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Likumprojekts "Par Starptautiskās mobilo satelītsakaru organizācijas konvencijas grozījumiem"

TA-2324 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.949 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.7.aktivitāti "Darba tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība"""

TA-2642 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 12.oktobra rīkojumā Nr.693 "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas plānu 2010.–2012.gadam""

TA-2515 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1037 "Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai""

TA-2664 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.62 49.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par Nacionālā veselības dienesta maksas pakalpojumu cenrādi"" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-2392 ____________________________________

(I.Circene, V.Dombrovskis)

 

Ņemot vērā veselības ministres I.Circenes priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz mēnesi atlikt.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no Iekšlietu ministrijas budžeta programmas 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" un budžeta apakšprogrammas 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība""

TA-2667 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.467 "Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā""

TA-2726 ____________________________________

(A.Matīss, A.Zeltiņš, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Satiksmes ministriju precizēt noteikumu projektu, paredzot, ka noteikumu 35.1.apakšpunktā minētais Latvijas Kuģu reģistra izsniegto kuģu reģistrācijas apliecību maksimālais derīguma termiņš ir pieci gadi, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
15.§
Informatīvais ziņojums "Par privatizācijas sertifikātu turpmāko administrēšanu"

REZ-12/2012-MK.PROT-54#38-2132____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju, un jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra sēdē.
 
16.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas būvdarbu līgumā paredzētās izmaksu indeksācijas piemērošanu"

TA-2658 ____________________________________

(G.Puķītis, I.Bule, I.Circene, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Kultūras ministrijai mēneša laikā pēc sarunu beigšanas ar būvuzraudzības grupu Hill International un pilnsabiedrību "Nacionālo būvkompāniju apvienība" par būvniecības indeksācijas parāda atmaksas kārtību, bet ne vēlāk kā līdz 2012.gada beigām, iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par sarunu rezultātiem.

 
17.§
Atbildes projekts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (par dzimumu līdztiesības jautājumiem)

TA-2695 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai.
 
18.§
Vēstules projekts Valsts prezidentam (par oficiālo publikāciju finansēšanas modeli)

SAN-1163____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto vēstules projektu Valsts prezidentam.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt vēstuli Valsts prezidentam.
 
19.§
Informatīvais ziņojums "Par Baltijas Attīstības Foruma samita organizēšanu 2013.gadā Rīgā"

TA-2724 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai organizēt Latvijas līdzdalību Baltijas Attīstības Foruma samitā, izmantojot šim mērķim piesaistīto akciju sabiedrības "Latvenergo" finansējumu.
3. Ekonomikas ministrijai līdz 2012.gada 31.decembrim izveidot darba grupu samita organizēšanai.
4. Apstiprināt Latvijas Republikas valdības un Baltijas Attīstības Foruma saprašanās memoranda par sadarbību projektu un pilnvarot ekonomikas ministru D.Pavļutu to parakstīt.
5. Pieņemt zināšanai, ka Baltijas Attīstības Foruma samita organizēšanai 2013.gadā Rīgā valsts budžeta līdzekļi nebūs nepieciešami.

 
20.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts aizdevuma nosacījumu maiņu Rīgas Tehniskai universitātei, kurai sakarā ar akciju sabiedrību "Latvijas Krājbanka" finanšu pakalpojumu sniegšanas apturēšanu liegta norēķinu veikšana"

TA-2710 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ja Saeima ar atsevišķu lēmumu ir piekritusi valsts aizdevuma nosacījumu maiņai Rīgas Tehniskai universitātei, kurai sakarā ar akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" finanšu pakalpojumu sniegšanas apturēšanu liegta norēķinu veikšana, Finanšu ministrijai veikt grozījumus aizdevuma līgumā, kas noslēgts ar Rīgas Tehnisko universitāti, pagarinot valsts aizdevuma atmaksas termiņu līdz 2013.gada 10.septembrim.

 
21.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2711 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Informatīvais ziņojums "Par Tautas frontes 25.gadu jubilejas pasākumiem"

TA-2704 ____________________________________

(J.Garjāns, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt finansējumu 435 837 latu apmērā Tautas frontes 25.gadadienas pasākumiem, tai skaitā pamatekspozīcijas izveidei Latvijas Tautas frontes muzejā 321 837 latu apmērā, grāmatas izdošanai 19 000 latu apmērā, dokumentālās filmas uzņemšanai par Latvijas Tautas frontes darbību 35 000 latu apmērā un 30 tematisko izstāžu organizēšanai 60 000 latu apmērā.
3. Atbalstīt līdzekļu piešķiršanu līdz 358 337 latu apmērā 2012.gadā no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", lai nodrošinātu šādu pasākumu īstenošanu:
3.1. 321 837 latu apmērā pamatekspozīcijas izveidei Latvijas Tautas frontes muzejā;
3.2. 19 000 latu apmērā grāmatas izdošanai par Latvijas Tautas frontes darbību;
3.3. 17 500 latu apmērā dokumentālas filmas uzņemšanai par Latvijas Tautas frontes darbību.
4. Kultūras ministrijai 2013.gadā paredzēt finansējumu budžeta programmā 21.00.00 "Kultūras mantojums" 30 tematisko izstāžu par Tautas frontes aktivitātēm izveidošanu 60 000 latu apmērā un apakšprogrammā 19.03.00 "Filmu nozare" dokumentālās filmas par Latvijas Tautas frontes darbību līdzfinansējuma nodrošināšanai 17 500 latu apmērā.

 
23.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2705 ____________________________________

(J.Garjāns, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kosovas Republikas valdības līgumu par sadarbību kultūrā"

TA-2709 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot kultūras ministru parakstīt līgumu.
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par situāciju Valsts policijas nodrošināšanā ar nepieciešamajiem transportlīdzekļiem un tai nepieciešamo finansējumu"

TA-2707 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Iekšlietu ministrijai Valsts policijas transportlīdzekļu nomai paredzētā finansējuma ietaupījumu:
2.1. 2012.gadā 293 313 latu apmērā novirzīt pasākumiem, kas saistīti ar Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu funkciju izpildes nodrošināšanu;
2.2. 2013.gadā 128 506 latu apmērā novirzīt transportlīdzekļu iegādei (kapitālie izdevumi 125 145 latu apmērā) un ar to saistīto uzturēšanas izdevumu segšanai (kārtējie izdevumi 3 361 lata apmērā) autopārvadājumu uzraudzības un kontroles nodrošināšanai.
3. Iekšlietu ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma:
3.1. 2.1.apakšpunktam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām vai apakšprogrammām;
3.2. 2.2.apakšpunktam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus par apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.
4. Finanšu ministrijai likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014. – 2016.gadam" sagatavošanas procesā palielināt Iekšlietu ministrijas bāzes izdevumus ilgtermiņa saistībām 2014.gadā par 4 174 820 latiem, 2015.gadā par 4 174 820 latiem, 2016.gadā par 3 077 820 latiem un tālākā laika posmā par 703 840 latiem, lai nodrošinātu nepieciešamo finansējumu transportlīdzekļu nomas izdevumu segšanai.

 
26.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammas 06.01.00 "Valsts policija" uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 38.05.00 "Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība", budžeta apakšprogrammu 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" un budžeta apakšprogrammu 40.03.00 "Lietiskie pierādījumi un izņemtā manta""

TA-2708 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2012.gadam"

TA-2717 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 51.§) "Informatīvais ziņojums "Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2012.gadam"""" 24.6. un 36.1.apakšpunktā noteiktā finansējuma apgūšanu

TA-2718 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 39 51.§) "Informatīvais ziņojums "Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2012. gadam""" (turpmāk – protokollēmums) 24.6. un 36.1.apakšpunktā piešķirtā finansējuma apguvi, atļaut:
1. Tieslietu ministrijai protokollēmuma 24.6.apakšpunktā piešķirtā finansējuma daļu 15 902 latu apmērā izmantot Valsts probācijas dienesta pamatdarbības nodrošināšanai, lai apmaksātu telpu nomas un komunālo pakalpojumu izdevumus;
2. Ģenerālprokuratūrai protokollēmuma 36.1.apakšpunktā piešķirtā finansējuma daļu 28 000 latu apmērā izmantot jaunas datortehnikas iegādei un 2 000 latu audiosistēmas iegādei, kas nepieciešama sēžu protokolēšanai.

 
29.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-2702 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.jūlija noteikumos Nr.584 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.3.aktivitāti "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros"""

TA-2696 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.751 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.4.aktivitāti "Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai"""

TA-2700 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""

TA-2703 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" darbības programmu sagatavošanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā"

TA-2721 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt Eiropas Savienības struktūrfondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda "Eiropas teritoriālās sadarbība" mērķa darbības programmu izstrādi, ņemot vērā Nacionālā attīstības plānā 2014.-2020.gadam noteikto.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2012.gada 31.decembrim izveidot konsultatīvo darba grupu, iekļaujot Finanšu ministrijas, Ārlietu ministrijas, nozaru ministriju, Latgales, Vidzemes, Rīgas, Kurzemes un Zemgales plānošanas reģionu, Pārresoru koordinācijas centra, biedrības "Latvijas Pašvaldību savienība" un biedrības "Latvijas Lielo Pilsētu asociācija" pārstāvjus un iesaistot citus sadarbības partnerus, lai nodrošinātu Eiropas Savienības struktūrfondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda "Eiropas teritoriālās sadarbība" mērķa darbības programmu izstrādes uzraudzību.
4. Noteikt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par atbildīgo institūciju sarunu uzsākšanai ar Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstīm par Eiropas Savienības struktūrfondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda "Eiropas teritoriālās sadarbība" mērķa darbības programmu saturu, tai skaitā vadīt darbības programmu izstrādes procesu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmai un Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmai Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros.

 
34.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2722 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-2499 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Jūras kodeksā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs sadarbībā ar satiksmes ministru.
4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Jūras kodeksā" (likumprojektu pakete).


 
36.§
Likumprojekts "Grozījumi Jūras kodeksā"

TA-2435 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā".
5. Patērētāju tiesību aizsardzības centram 2013.gadā likumprojektā paredzētās funkcijas nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2014.gadā un turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2014.-2016.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju valsts budžeta līdzekļu pieprasījumiem.

 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.311 "Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību""

TA-603 ____________________________________

(Dž.Innusa, A.Matīss, L.Medina, I.Circene, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai precizēt noteikumu projektu, svītrojot regulējumu par valdes locekļu (tajā skaitā valdes priekšsēdētāja) vienotās mēnešalgas sistēmas nepiemērošanu sabiedrībām, kuras pārvalda koncernu, aizstāt vārdus "pārsniedz 100 miljonus latu" ar vārdiem "pārsniedz 40 miljonus latu", un iesniegt precizēto projektu un anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju sagatavot un satiksmes ministram iesniegt Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai priekšlikumus grozījumiem likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām", paredzot, ka valsts kapitālsabiedrību valdes locekļu atlīdzības sistēma tiek piesaistīta atalgojuma līmeņiem darba tirgū.

 
38.§
Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju"

TA-2690 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par grozījumiem Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi")

TA-2689 ____________________________________

(I.Pētersone-Godmane, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai par grozījumiem Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi".
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
3. Iekšlietu ministrijai sagatavot grozījumus Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi" un līdz 2013.gada 1.februārim iesnieg tos izskatīšanai Ministru kabineta sēdē kā Ministru kabineta lietu.

 
40.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem ""un informatīvais ziņojums "Par Valsts robežsardzes funkciju nodrošināšanai nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem"

TA-2623 ____________________________________

(N.Garbars, J.Sārts, I.Lejs, M.Gorodcovs, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto precizēto informatīvo ziņojumu.
2. Iekšlietu ministrijai atkārtoti precizēt iinformatīvo ziņojumu, nodrošinot Ministru kabineta 2012.gada 20.novembra sēdē (prot. Nr. 65 33.§) dotā uzdevuma - atbilstoši mutiski sniegtajai informācijai iekļaut informatīvajā ziņojumā norādi, ka nākamo triju gadu laikā helikopteru uzturēšanai papildus valsts budžeta līdzekļi nebūs nepieciešami - precīzu izpildi, un iesniegt informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Atļaut Iekšlietu ministrijai (Valsts robežsardzei) veikt sarunas ar Somijas Robežsardzi un vienoties par divu „Agusta Bell 206B” tipa helikopteru un to rezerves daļu komplektu iegādi 2012.gadā.
4. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai pēc šī protokollēmuma 2.punktā minētā precizētā informatīvā ziņojuma saņemšanas.
5. Turpmāk priekšlikumus par helikopteru iegādi un izmantošanu skatīt kontekstā ar Valsts robežsardzes attīstību un Nacionālo bruņoto spēku helikopteru nodrošinājuma jautājumiem.

 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentu sagatavošanu Latvijā 2014.-2020.gada plānošanas periodam"

TA-2723 ____________________________________

(A.Eberhards, I.Kļaviņa, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt Finanšu ministriju par atbildīgo institūciju neformālo sarunu uzsākšanai ar Eiropas Komisiju par 2014. – 2020.gada plānošanas perioda partnerības līguma izstrādi sadarbībā ar Pārresoru koordinācijas centru, nozaru ministrijām un Valsts kanceleju un konsultējoties ar sociālajiem, nevalstiskā sektora un reģionālajiem partneriem.
3. Noteikt Finanšu ministriju par atbildīgo institūciju neformālo sarunu uzsākšanai ar Eiropas Komisiju par „Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” mērķa darbības programmu izstrādi sadarbībā ar nozaru ministrijām un konsultējoties ar sociālajiem, nevalstiskā sektora un reģionālajiem partneriem.
4. Divu mēnešu laikā pēc Nacionālā attīstības plāna 2014. – 2020.gadam gala versijas apstiprināšanas Finanšu ministrijai sadarbībā ar Pārresoru koordinācijas centru, nozaru ministrijām un Valsts kanceleju, konsultējoties ar sociālajiem, nevalstiskā sektora un reģionālajiem partneriem, izstrādāt pozīciju par Eiropas Savienības fondu investīciju prioritātēm, tai skaitā laika grafiku partnerības līguma un "Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai" mērķa darbības programmu izstrādei un iesniegt to apstiprināšanai Ministru kabinetā.
5. Priekšlikumu par informatīvā ziņojumā ietvertās trešās prioritātes papildināšanu ar vārdiem "pilsoniskās sabiedrības attīstība" ņemt vērā turpmākajā attiecīgo plānošanas dokumentu detalizācijas procesā.

 
42.§
Latvijas nacionālā pozīcija Nr.2 "Par Eiropas Komisijas piemēroto finanšu korekciju Eiropas Kopienas iniciatīvas INTERREG 2000.-2006.gadam Baltijas jūras reģiona Kaimiņattiecību programmā INTERREG IIIB un INTERREG IIIC Ziemeļu zonas programmā"

TA-2699 ____________________________________

(E.Puriņš, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas pozīciju Nr.2 "Par Eiropas Komisijas piemēroto finanšu korekciju Eiropas Kopienas iniciatīvas INTERREG 2000.-2006.gadam Baltijas jūras reģiona Kaimiņattiecību programmā INTERREG IIIB un INTERREG IIIC Ziemeļu zonas programmā".
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 2012.gadā veikt Latvijas daļas apmaksu 69 370 eiro (48 753,51 lata) apmērā finanšu korekcijas nodrošināšanai no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmas 69.07.00 "3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana".

 
43.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2012.gada 29.novembra sanāksmē izskatāmajos Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos

TA-2731 ____________________________________

(D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai iesniegtos informatīvos ziņojumus par 2012.gada 29.novembrī Eiropas Savienības Ārlietu padomē izskatāmajiem jautājumiem:
2.1. par izmaiņām tirdzniecības lēmumu pieņemšanas procedūrās (Omnibus I un Omnibus II regulas);
2.2. par Eiropas Savienības-Kanādas Visaptverošā ekonomikas un tirdzniecības līguma sarunām;
2.3. par Eiropas Savienības un Singapūras Brīvās tirdzniecības līguma sarunu virzību;
2.4. par Eiropas Savienības tirdzniecības attiecībām ar Vidusjūras reģiona dienvidu valstīm.
3. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes sanāksmei Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos:
3.1. pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido sistēmu tādas finansiālās atbildības pārvaldībai, kura saistīta ar ieguldītāja un valsts strīdu izšķiršanas tribunāliem, kas izveidoti ar tādiem starptautiskiem nolīgumiem, kuros Eiropas Savienība ir līgumslēdzēja puse";
3.2. pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Savienības un Japānas Brīvās tirdzniecības līguma sarunu uzsākšanu".
4. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāram J.Pūcem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2012.gada 29.novembra sanāksmē.

 
44.§
Latvijas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par tematiskajiem mērķiem Baltijas jūras reģiona programmā 2014.-2020.gadam"

TA-2732 ____________________________________

(E.Puriņš, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par tematiskajiem mērķiem Baltijas jūras reģiona programmā 2014.-2020.gadam".
 
45.§
Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2012.gada 1.oktobra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/2163" projekts

TA-2735-IP ____________________________________

(J.Spiridonovs, V.Dombrovskis)

 

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2012.gada 1.oktobra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/2163.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izstrādāto noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.92 "Prasības virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un aizsargājamo teritoriju monitoringam un monitoringa programmu izstrādei"" un "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.42 "Noteikumi par pazemes ūdens resursu apzināšanas kārtību un kvalitātes kritērijiem"" iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā līdz 2012.gada 7.decembrim, bet noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumos Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī"" – līdz 2013.gada 11.janvārim.

 
46.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par lēmuma projektu par grozījumiem Kioto protokolā saskaņā ar šā protokola 3.panta devīto daļu"

TA-2736 ____________________________________

(J.Spiridonovs, V.Dombrovskis)

 

1. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju "Par lēmuma projektu par grozījumiem Kioto protokolā saskaņā ar šā protokola 3.panta devīto daļu".
2. Pilnvarot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāru parakstīt lēmuma projektu, ja tas atbilst Latvijas nacionālajā pozīcijā minētajiem nosacījumiem.

 
47.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2012.gada 28.-29.novembra sanāksmei

TA-2757 ____________________________________

(L.Straujuma, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2012.gada 28.-29.novembra sanāksmei:
2.1. pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Padomes regulai par pienskābes izmantošanu, lai samazinātu mikrobioloģisko virsmas piesārņojumu uz liellopu liemeņiem";
2.2. pozīcija Nr.1 "Par Priekšlikumu Padomes Regulai, ar ko 2013. un 2014.gadam ES kuģiem nosaka zvejas iespējas attiecībā uz konkrētiem dziļūdens zivju krājumiem".
3. Zemkopības ministrei L.Straujumai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2012.gada 28.-29.novembra sanāksmē.

 
48.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2012.gada 3.decembra sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2758 ____________________________________

(D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2012.gada 3.decembra sanāksmē izskatāmo jautājumu "Starptautiskās attiecības enerģētikas jomā".
3. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2012.gada 3.decembra sanāksmei:
3.1. pozīcija Nr.1 "Par Padomes secinājumiem par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai "Enerģija no atjaunojamiem energoresursiem – būtiska Eiropas enerģijas tirgus sastāvdaļa";
3.2. pozīcija Nr.1 "Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par naftas un gāzes meklēšanas, izpētes un ieguves darbību jūrā drošumu".
4. Ekonomikas ministram D.Pavļutam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2012.gada 3.decembra sanāksmē Ekonomikas ministrijas kompetences jautājumos.

 
49.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas nodibinājuma statūtiem"

TA-2759 ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas nodibinājuma statūtiem".
 
50.§
Latvijas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulām par jurisdikciju, piemērojamajiem tiesību aktiem, atzīšanu un izpildi laulāto mantisko attiecību lietās un partneru attiecību lietās"

TA-2760 ____________________________________

(L.Medina, I.Viņķele, I.Mangule, E.Rinkēvičs, I.Circene, J.Bordāns, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai izteiktos viedokļus par Latvijas nacionālās pozīcijas projektu.
2. Tieslietu ministrijai izzināt citu Eiropas Savienības dalībvalstu (Igaunija, Lietuva) viedokļus par Eiropas Parlamenta un Padomes regulām par jurisdikciju, piemērojamajiem tiesību aktiem, atzīšanu un izpildi laulāto mantisko attiecību lietās un partneru attiecību lietās un līdz 2012.gada 30.novembrim iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
3. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta ārkārtas sēdē 2012.gada 3.decembrī.

 

51.§
Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2012.gada 27.septembra papildus argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/2175" projekts

TA-2761-IP ____________________________________

(J.Spiridonovs, V.Dombrovskis)

 

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2012.gada 27.septembra papildus argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/2175.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta Direktīvas 2006/21/EK par ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanu un par grozījumiem Direktīvā 2004/35/EK 3.panta 1.punkta, 5.panta 1.punkta, 5.panta 2.punkta c)apakšpunkta pirmās daļas, 5.panta 3.punkta a)apakšpunkta pirmā ievilkuma, 5.panta 3.punkta b)apakšpunkta, 5.panta 3.punkta otrās daļas otrā teikuma, 6.panta 4.punkta pirmās daļas, 6.panta 5.punkta pirmās un otrās daļas, 7.panta 1.punkta pirmās daļas, 8.panta 3., 4. un 5.punkta, 12.panta 6.punkta, 13.panta 1.punkta a)apakšpunkta, 16.panta 1.punkta pirmās daļas, I pielikuma 1.punkta 3.apakšpunkta b), c), d) un f)punkta, I pielikuma 2.punkta 10.apakšpunkta un II pielikuma 3.punkta prasību transponēšanu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.470 "Derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apsaimniekošanas kārtība"" līdz 2013.gada 1.martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.

 
52.§
Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2012.gada 27.septembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/2083" projekts

TA-2762-IP ____________________________________

(J.Spiridonovs, V.Dombrovskis)

 

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2012.gada 27.septembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2012/2083.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izstrādāto noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1165 „Kārtība, kādā izsniedz atļaujas nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai, ievieš Latvijas dabai neraksturīgas savvaļas sugas (introdukcija) un atjauno sugu populāciju dabā (reintrodukcija)”” iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā līdz 2013.gada 5.martam.
5. Zemkopības ministrijai izstrādāto noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos Nr.760 „Medību noteikumi”” iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā līdz 2013.gada 5.martam.

 
53.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas valsts kredītreitingu un faktoriem, kas to ietekmē, un priekšlikumiem kredītreitinga uzlabošanai"

TA-2526-IP ____________________________________

(K.Āboliņš, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
 
54.§
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "METALLEKS" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"

TA-2727 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 12.15


Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs A.Ronis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane