Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 7

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.7

2013.gada 5.februārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāve

-

L.Karlsone

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

 

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.669 "Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts reģistrācijas nodevu""

TA-135 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības nolīgumu par abpusēju vīzu pārstāvību"

TA-138 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu""

TA-3029 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.353 "Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību""

TA-3028 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 12.maija rīkojumā Nr.306 "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu""

TA-34 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumu Nr.932 "Noteikumi par Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes apvienības "Apsardze" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-158 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Dzirnavas" Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadā, maiņu pret nekustamo īpašumu "Barkavas tvaika dzirnavas" Barkavas pagastā, Madonas novadā"

TA-111 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu gājēju (velosipēdistu) tilta būvprojekta īstenošanai uz valsts galvenā autoceļa A10 Rīga–Ventspils"

TA-77 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Tilti P" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8048 010 0425) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8048 010 0423) 0,0139 ha platībā - Babītes pagastā, Babītes novadā par Ls 919,00.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-46 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi Vekseļu likumā"

TA-2716 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-41 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-183 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Ražotāju organizāciju atzīšanas un to darbības uzraudzības kārtība piena un piena produktu nozarē"

TA-187 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Zemkopības ministrijai, virzot grozījumus Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, paredzēt grozījumu šī likuma 9.pantā:
2.1. svītrojot 9.panta pirmajā daļā ietverto ražotāju organizāciju definīciju;
2.2. nosakot kompetento iestādi, kas atzīst Padomes 2007.gada 22.oktobra Regulā (EK) Nr.1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem ("Vienotā TKO regula"), minētās ražotāju organizācijas, ražotāju organizāciju asociācijas un starpnozaru organizācijas;
2.3. pilnvarojot Ministru kabinetu noteikt arī ražotāju organizāciju, ražotāju organizāciju asociāciju un starpnozaru organizāciju atzīšanas atsaukšanas kārtību;
2.4. nosakot, ka lēmumu par ražotāju organizācijas, ražotāju organizāciju asociācijas un starpnozaru organizācijas atzīšanas piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem ne vēlāk kā četru mēnešu laikā atbilstoši Padomes 2007.gada 22.oktobra Regulā (EK) Nr.1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem ("Vienotā TKO regula") noteiktajam.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumos Nr.143 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē""

TA-206 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""

TA-207 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumos Nr.606 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000"""

TA-208 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās"

TA-209 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Moldovas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"

TA-212 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par publisko iepirkumu klasiskā cūku mēra apkarošanas pasākumiem"

TA-184 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības koncepcijas projekts

TA-185 ____________________________________

(E.Upīte, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Informatīvais ziņojums "Par Rīcības plānā Latgales reģiona izaugsmei 2012.-2013.gadam paredzēto pasākumu izpildi un nepieciešamajām plāna izmaiņām"

TA-216 ____________________________________

(E.Sprūdžs, I.Raugze, R.Ķīlis, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Rīcības plānā Latgales reģiona izaugsmei 2012.-2013.gadā"

TA-214 ____________________________________

(E.Sprūdžs, I.Raugze, R.Ķīlis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju precizēt rīkojuma projekta 1.1.apakšpunktu, neparedzot plāna 4.2.apakšnodaļas tabulas 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņa pagarinājumu, un precizēt 1.2.apakšpunktu, paredzot uzdevumu izpildes termiņu grozījumus plāna pielikuma 1.1.2. un 1.1.6. apakšpunktā, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Atbildes projekts Rucavas novada domei (par A/S "Latvijas Krājbanka" maksātnespējas rezultātā zaudētajiem finanšu līdzekļiem)

TA-219 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Rucavas novada domei.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Rucavas novada domei.
 
24.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības direktīvu pārņemšanas gaitu Zemkopības ministrijā"

TA-159 ____________________________________

(L.Straujuma, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības attīstības ministru neformālo sanāksmi Dublinā, Īrijā, 2013.gada 11.- 12.februārī"

TA-210 ____________________________________

(A.Grīnberga, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijas parlamentārajam sekretāram V.Makarovam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības attīstības ministru neformālajā sanāksmē 2013.gada 11.–12.februārī.
 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālo lietu ministru 2013.gada 7.-8.februāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-225 ____________________________________

(I.Jaunzeme, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Labklājības ministrei I.Viņķelei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālo lietu ministru neformālajā sanāksmē 2013.gada 7.-8.februārī.
 
27.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par Zaļo grāmatu "Zināšanas par jūru 2020 no jūras dibena kartēšanas līdz prognozēm par turpmākajām norisēm jūrā""

TA-194 ____________________________________

(I.Rozenšteine, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Zaļo grāmatu "Zināšanas par jūru 2020 no jūras dibena kartēšanas līdz prognozēm par turpmākajām norisēm jūrā"".
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālo sanāksmi 2013.gada 12.-13.februārī"

TA-211-IP ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Aizsardzības ministrijas valsts sekretāram J.Sārtam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālajā sanāksmē 2013.gada 12.-13.februārī.
 
29.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropadomes 2013.gada 7.-8.februāra sanāksmei

TA-218 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par 2013.gada 7.- 8.februāra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem".
 
30.§
Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2012-24-03

TA-2984 ____________________________________

(D.Papāns, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2012-24-03.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildes rakstu Satversmes tiesai.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Valsts kanceleju nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību Satversmes tiesā lietā Nr.2012-24-03.
 
31.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-217-IP ____________________________________

 

 
32.§
Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrībā "Latvijas Metalurgs" veicamo aktuālās finanšu situācijas auditu"

TA-230-IP ____________________________________

(K.Āboliņš, I.Liepa, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju redakcionāli precizēt rīkojuma projekta 1.punktu, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Dienesta vajadzībām

TA-201-DV ____________________________________

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15.10


Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs A.Vilks

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane