Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 10

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.10

2013.gada 19.februārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāve

-

L.Karlsone

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

 

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos Nr.568 "Kārtība, kādā noformējams administratīvā pārkāpuma protokols-paziņojums par mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās noteikumu pārkāpšanu ārpus autoceļiem Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā""

TA-251 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā"

TA-2886 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
3.§
Noteikumu projekts "Ārlietu ministrijas sniegto konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-36 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Lai mazinātu administratīvo slogu resursu izmantošanā, novērstu iestāžu darbību dublēšanu un uzlabotu pakalpojuma pieejamības efektivitāti, Ārlietu ministrijai un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei līdz 2013.gada 28.martam noslēgt vienošanos par diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs amatpersonu tiesībām tiešsaistes datu pārraides režīmā aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā par personas dzīvesvietas adresi ārvalstī, ja attiecīgais fakts reģistrēts ārvalsts institūcijā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.312 "Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā""

TA-118 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.augusta rīkojumā Nr.491 "Par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi""

TA-154 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-273 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Likumprojekts "Par Latvijas Jūras akadēmijas Satversmes grozījumiem"

TA-153 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
 
8.§
Likumprojekts "Par Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Satversmes grozījumiem"

TA-157 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.septembra noteikumos Nr.702 "Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveides projekta uzraudzības padomes nolikums""

TA-93 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""

TA-30 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem"

TA-89 ____________________________________

(M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumos Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī""

TA-105 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumos Nr.563 "Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm""

TA-155 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti "Stacionārās veselības aprūpes attīstība"""

TA-305 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai līdz 2013.gada 28.februārim izstrādāt infrastruktūras izmantošanas valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai proporcijas aprēķināšanas metodiku.
3. Pagarināt Ministru kabineta 2012.gada 12.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 53.§) "Informatīvais ziņojums "Par komercdarbības atbalsta normu piemērošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes "Stacionārās veselības aprūpes attīstība" atbalstam"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2013.gada 31.augustam.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-307 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.541 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu""

TA-2597 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju (Centrālo statistikas pārvaldi) un Latvijas Pašvaldību savienību izvērtēt iespēju administratīvā sloga mazināšanai pašvaldībām samazināt iesniedzamo pārskatu skaitu un finanšu ministram līdz 2013.gada 1.jūlijam iesniegt attiecīgus priekšlikumus Ministru kabinetā.
3. Finanšu ministrijai reizi ceturksnī publicēt Finanšu ministrijas mājas lapā informāciju par valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju atlīdzības vidējiem rādītājiem.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-269 ____________________________________

(I.Viņķele, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Protokollēmuma projekts "Par Eiropas Savienības fondu 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes "Stacionārās veselības aprūpes attīstība" īstenojamo SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" iepirkuma un VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" iepirkuma nolikuma projektu, līguma projektu un tehnisko specifikāciju atbilstību valsts interesēm"

TA-235 ____________________________________

(R.Muciņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas viedokli, ka no SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" līguma priekšmeta - operāciju bloka iebūvējamo medicīnas tehnoloģiju piegāde un uzstādīšana - un VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" līguma priekšmeta - centrālās sterilizācijas nodaļas rekonstrukcija, ventilācijas izbūve operāciju zālēs, iebūvējamo tehnoloģiju piegāde un uzstādīšana, informācijas stenda un plākšņu piegāde - viedokļa nepastāv Eiropas Savienības fondu projekta neattiecināmo izmaksu rašanās risks.
3. Pieņemt zināšanai, ka pasūtītājs SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" un VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" saglabā atbildību par iepirkuma procesa atbilstību normatīvajam regulējumam, tai skaitā par atklāta konkursa nolikuma projekta ietvaros izvēlēto saimniecisko, tehnisko un citu risinājumu, kas ietver arī atbildību par tādas informācijas atbilstību faktiskajai situācijai, pamatojoties uz kuru nolikums izstrādāts vai kas tajā ietverta, kā arī nolikuma prasību objektivitāti un pamatotību, ka minētais attiecas arī uz pienākumu novērst neattiecināmo izmaksu risku.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Kultūras ministrijai slēgt līgumu par Latvijas Nacionālās bibliotēkas infrastruktūras objektu 1.kārtas būvdarbiem"

TA-318 ____________________________________

(G.Puķītis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Kultūras ministrijai papildināt rīkojuma projekta anotāciju ar pamatojumu sarunu procedūras izvēlei, atsakoties no atklāta konkursa rīkošanas, un pamatojumu, ka sarunu procedūras rezultātā ir izvēlēts visizdevīgākais piedāvājums, un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Ministru prezidenta Valda Dombrovska ikgadējais ziņojums Saeimai par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību

TA-323 ____________________________________

(R.Osvalde, R.Kozlovskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Ministru prezidenta ikgadējo ziņojumu Saeimai par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību.
2. Pārresoru koordinācijas centram precizēt ziņojumu, ņemot vērā Iekšlietu ministrijas sagatavotos priekšlikumus, un iesniegt precizēto ziņojumu Valsts kancelejai.
3. Valsts kancelejai sagatavot ziņojumu nosūtīšanai Saeimai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""

TA-2831 ____________________________________

(I.Jaunzeme, L.Medina, E.Sprūdžs, I.Viņķele, A.Pabriks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ministrijām izvērtēt nepieciešamību ar Profesiju klasifikatoru saistīto jautājumu aktualizēšanai un, ja nepieciešams, iesniegt attiecīgus priekšlikumus Labklājības ministrijā.
 
22.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2013.gada 25.-26.februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-330 ____________________________________

(L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministrei L.Straujumai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2013.gada 25.-26.februāra sanāksmē.
 
23.§
Latvijas nacionālā pozīcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par fluorētajām siltumnīcefekta gāzēm

TA-322 ____________________________________

(R.Vesere, V.Dombrovskis)

Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par fluorētajām siltumnīcefekta gāzēm.
 
24.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2013.gada 31.augustam un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2013.gada 1.februārim"

TA-319-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
25.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus, sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti"

TA-331 ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentas iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus, sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti.
 
26.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu"

TA-333 ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu".
 
27.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2013.gada 22.februāra sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-332 ____________________________________

(J.Pūce, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par Latvijas nostāju Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2013.gada 22.februāra sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas kompetences jautājumos.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Eiropas Komisijas Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti un Direktīvu 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu veicināšanu", precizējot pozīcijas izklāstu atbilstoši Ekonomikas ministrijas un Zemkopības ministrijas sarunu procesā saskaņotai redakcijai. Ekonomikas ministrijai attiecīgi precizēt pozīciju un kopā ar Zemkopības ministrijas saskaņojumu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Apstiprināt nacionālās pozīcijas projektu Nr.1 "Par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Kā panākt, lai iekšējais enerģijas tirgus patiešām funkcionētu"".
4. Ekonomikas ministram D.Pavļutam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2013.gada 22.februāra sanāksmē Ekonomikas ministrijas kompetences jautājumos.
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par nakts redzamības ierīcēm"

TA-1989-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par 3.3.2.1.aktivitātes "Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība" īstenošanu"

TA-278-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
30.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-328-IP ____________________________________

()

 
31.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-320-DV ____________________________________

(A.Teikmanis, B.Bāne, A.Pabriks, Ž.Jaunzeme-Grende, R.Kozlovskis, E.Sprūdžs, A.Ronis, L.Straujuma, M.Selga, I.Viņķele, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.15


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane