Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 11

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.11

2013.gada 26.februārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārsstāve

-

L.Karlsone

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

 

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.354 "Noteikumi par būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem un to uzraudzības kārtību""

TA-247 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu Stopiņu novada pašvaldībai un Saldus novada pašvaldībai"

TA-66 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-82 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-175 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta zemesgabala Slokas ielā 146A, Rīgā, pārdošanu"

TA-171 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 18.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 33.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""" 4.1 apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-220 ____________________________________

(S.Šķiltere, A.Kaļāne, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2012.gada 18.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 33.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""" 4.1.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2013.gada 15.aprīlim.
 
7.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 19.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 36.§) "Informatīvais ziņojums "Par spēkā esošo normatīvo regulējumu un kārtību saistībā ar izsniegto būvatļauju pagarināšanu un procesa optimizēšanu"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-221 ____________________________________

(S.Šķiltere, A.Kaļāne, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2012.gada 19.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 36.§) "Informatīvais ziņojums "Par spēkā esošo normatīvo regulējumu un kārtību saistībā ar izsniegto būvatļauju pagarināšanu un procesa optimizēšanu"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2013.gada 15.aprīlim.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā""

TA-85 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.676 "Vīzu noteikumi""

TA-3031 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījums Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumā"

TA-92 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.
3. Likumprojektā paredzētā pasākuma īstenošanu nodrošināt atbilstoši Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai piešķirtajiem budžeta līdzekļiem.
 
11.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 13.§) "Noteikumu projekts "Kārtība, kādā publiskos dokumentus pārvērš elektroniskā formā"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-236 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 13.§) "Noteikumu projekts "Kārtība, kādā publiskos dokumentus pārvērš elektroniskā formā"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi, pagarināt tā izpildes termiņu līdz 2013.gada 1.jūnijam.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā"

TA-205 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
3. Likuma īstenošanu nodrošināt Labklājības ministrijas pamatbudžetā un valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžetā piešķirto līdzekļu ietvaros.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""

TA-237 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumos paredzētā pasākuma „Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana” īstenošanu 2013.gadā nodrošināt nodarbinātības speciālajā budžetā aktīvajiem nodarbinātības un preventīvajiem bezdarba samazināšanas pasākumiem piešķirto līdzekļu ietvaros.
3. Labklājības ministrijai noteikumos paredzētās apmācības programmas pieaugušo iesaistei mūžizglītībā 2013.gadā un 2014.gadā īstenot darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.2.apakšaktivitātes „Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai” ietvaros.
4. Labklājības ministrijai:
4.1. līdz 2013.gada 10.martam izveidot darba grupu, iekļaujot tajā pārstāvjus no Zemkopības ministrijas, un izvērtēt iespēju aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Pasākumi noteiktām personu grupām” kā vienus no pasākuma īstenotājiem noteikt darba devējus, kas nodarbina bezdarbniekus ar invaliditāti arī lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarē;
4.2. ņemot vērā darba grupas izvērtējuma rezultātus, nepieciešamības gadījumā līdz 2013.gada 1.maijam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"

TA-279 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.170 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū"""

TA-280 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1213 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.2.apakšaktivitāti "Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai"""

TA-281 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.februāra rīkojumā Nr.76 "Par darba grupas izveidi""

TA-162 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju precizēt Ekonomikas ministrijas pārstāvību darba grupā, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.19 43.§) "Noteikumu projekts "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu

TA-294 ____________________________________

(S.Šķiltere, L.Medina, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā tieslietu ministra 2012.gada 27.decembra vēstulē Nr.1–10/4826 un ekonomikas ministra 2012.gada 10.decembra vēstulē Nr.1–1–12776 sniegto informāciju, noteikt, ka Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa sēdes protokola Nr.19 43.§ 4.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņš ir 2013.gada 1.septembris.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.950 "Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi""

TA-139 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai "Eurika""

TA-61 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai "Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem""

TA-62 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 22.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.18 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par pārtikas nozares koordinēšanas nodrošināšanu"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-190 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā Zemkopības ministrijas iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2011.gada 22.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.18 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par pārtikas nozares koordinēšanas nodrošināšanu"" 4.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-380 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-351 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-371 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi MK 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.824 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām""

TA-373 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2011.gada 11.oktobra noteikumu Nr.796 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.2.apakšaktivitāti "Pasākumi uzņēmumu siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai"" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-375 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu Iekšlietu ministrijas Informācijas centram lietošanā"

TA-3039 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" īstenošanas kārtība"

TA-359 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem"

TA-358 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 4.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 43.§) "Informatīvais ziņojums "Par Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 3., 28., 29. un 30.punktā paredzēto noteikumu īstenošanas gaitu un rezultātiem"" izpildi

TA-124 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2012.gada 4.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 43.§) "Informatīvais ziņojums "Par Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 3., 28., 29. un 30.punktā paredzēto noteikumu īstenošanas gaitu un rezultātiem"" 3.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
32.§
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma "Smiltsērkšķi" Vārves pagastā, Ventspils novadā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai"

TA-313 ____________________________________

(Dž.Innusa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
33.§
Noteikumu projekts "Medību noteikumi"

TA-368 ____________________________________

(A.Ozols, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Nacionālā kultūras centra maksas pakalpojumu cenrādi XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku pasākumu nodrošināšanai"

TA-385 ____________________________________

(D.Melbārde, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna projekts 2013.-2020.gadam

TA-306 ____________________________________

(J.Spiridonovs, V.Vespers, S.Sproģe, J.Pūce, D.Pavļuts, A.Pabriks, A.Antonovs, M.Kučinskis, A.Apsītis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kopīgi ar Pārresoru koordinācijas centru precizēt plāna projekta 4.2.sadaļā minēto pasākumu īstenošanas termiņus, un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram iesniegt precizēto plānu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Noteikt, ka katra pašvaldība pati pieņem lēmumu par to, vai atkritumu apsaimniekošana tās teritorijā ir stratēģiski svarīga nozare.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par Pasākumu plānā ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai 2010.-2013.gadam iekļauto uzdevumu izpildes gaitu"

TA-241 ____________________________________

(S.Salmiņa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai precizēt informatīvā ziņojuma izklāstu jautājumā par bezmantinieka mantu un konfiscētām precēm, un finanšu ministram iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par ar tiesu varu tieši saistīto profesiju – zvērinātu advokātu, zvērinātu notāru, zvērinātu tiesu izpildītāju un maksātnespējas procesa administratoru – kvalifikācijas un turpmākas eksaminācijas prasībām"

TA-3042 ____________________________________

(L.Medina, M.Bičevskis, M.Lazdovskis, J.Bordāns, A.Strode, V.Piziča, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministrijai izstrādāt un tieslietu ministram līdz 2013.gada 1.septembrim iesniegt Ministru kabinetā ziņojumu par vienotas disciplināratbildības regulējuma ieviešanu ar tiesu varu tieši saistītajām profesijām.
3. Tieslietu ministrijai izstrādāt un tieslietu ministram līdz 2013.gada 15.augustam iesniegt Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos, lai Maksātnespējas administrācijai nodotu kompetenci administratīvo sodu piemērošanai maksātnespējas jomā. Jautājumu par nepieciešamo finansējumu Maksātnespējas administrācijai izskatīt valsts 2014.gada budžeta projekta sagatavošanas procesā.
4. Tieslietu ministrijai izvērtēt un tieslietu ministram līdz 2013.gada 31.decembrim iesniegt Ministru kabinetā ziņojumu par maksātnespējas administratoru iecelšanas un darbības uzraudzības kārtību, lai pilnveidotu administratoru kompetenci sarežģītu procesu administrēšanā, tajā skaitā izvērtējot administratoru iecelšanas kārtības procesa efektivitāti, un nodrošinātu caurskatāmāku atskaitīšanās sistēmu par maksātnespējas administratoru ienākumiem.
5. Tieslietu ministrijai izstrādāt un tieslietu ministram līdz 2013.gada 31.decembrim iesniegt Ministru kabinetā ziņojumu par izmaksām, kas ir saistītas ar tiesu varu tieši saistītajām profesijām uzdoto funkciju īstenošanu, salīdzinot to ar Lietuvu un Igauniju. Minētā ziņojuma ietvaros iekļaut arī informāciju par normatīvajos aktos noteiktajām zvērināta notāra amata darbībām un jomām, kurās ir noteikta zvērināta notāra amata darbības veikšanas nepieciešamība, salīdzinot to ar Lietuvu un Igauniju, un priekšlikumus šo jomu pārskatīšanai.
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par elektronisko cigarešu statusu, lai noteiktu līdzvērtīgus ierobežojošos nosacījumus šo produktu realizācijai, reklāmai, lietošanai un aplikšanai ar akcīzes nodokli"

TA-133 ____________________________________

(S.Līviņa, J.Salmiņa, A.Pabriks, I.Circene, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministrijai līdz 2013.gada 1.martam izveidot darba grupu, lai izstrādātu elektronisko nikotīna ievades sistēmu tiesisko regulējumu, iesaistot Labklājības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Iekšlietu ministrijas un Latvijas Ārstu biedrības pārstāvjus. Darba grupai sagatavoto tiesību aktu projektu līdz 2014.gada 1.janvārim iesniegt veselības ministram, un veselības ministram noteiktā kārtībā iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā.
3. Finanšu ministrijai kopīgi ar Veselības ministriju izvērtēt iespējas piemērot akcīzes nodokli elektroniskajām cigaretēm, un finanšu ministram līdz 2013.gada 30.aprīlim iesniegt jautājumu izskatīšanai Ministru kabinetā.
4. Veselības ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju līdz 2014.gada 1.janvārim sagatavot iespējamos grozījumus Bērnu tiesību aizsardzības likumā par elektronisko nikotīna ievades sistēmu un to sastāvdaļu tirdzniecības aizliegumu nepilngadīgām personām, un veselības ministram noteiktā kārtībā iesniegt tiesību akta projektu izskatīšanai Ministru kabinetā.
5. Veselības ministrijai līdz 2014.gada 1.janvārim sagatavot iespējamos grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, paredzot administratīvo atbildību par elektronisko nikotīna ievades sistēmu un to sastāvdaļu tirdzniecību nepilngadīgām personām, kā arī par tirdzniecības noteikumu neievērošanu, un veselības ministram noteiktā kārtībā iesniegt tiesību akta projektu izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
39.§
Atbildes projekts Tiesībsargam (par tiesībām uz taisnīgu darba samaksu)

TA-191 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Tiesībsargam.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Tiesībsargam.
 
40.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā"

TA-400 ____________________________________

(U.Reimanis, B.Bāne, I.Pētersone-Godmane, A.Ronis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
3. Iekšlietu ministrijai sagatavot un saskaņot ar Finanšu ministriju rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” Iekšlietu ministrijai (Valsts robežsardzei), lai līdz 2013.gada beigām nodrošinātu kravas transportlīdzekļu reģistrāciju valsts robežas šķērsošanai Terehovas robežšķērsošanas vietā, un iekšlietu ministram iesniegt projektu Valsts kancelejā.
4. Iekšlietu ministrijai sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu par Iekšlietu ministrijas bāzes izdevumu 2014.gadam un turpmākajiem gadiem precizēšanu.
 
41.§
Par Eiropas Padomes 2007.gada 25.oktobra konvencijas Par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību parakstīšanu

TA-406 ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Eiropas Padomes 2007.gada 25.oktobra Konvencijas Par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību (turpmāk – Konvencija) parakstīšanu.
3. Pilnvarot tieslietu ministru parakstīt Konvenciju.
 
42.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības veselības ministru 2013.gada 4.-5.marta neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-329 ____________________________________

(R.Muciņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministrei I.Circenei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības veselības ministru neformālajā sanāksmē 2013.gada 4.-5.martā.
 
43.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par tematiskajiem mērķiem Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020.gadam"

TA-360 ____________________________________

(I.Kravale, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par tematiskajiem mērķiem Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020.gadam".
 
44.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par tematiskajiem mērķiem starpreģionu sadarbības programmā INTERREG VC 2014.-2020.gadam"

TA-370 ____________________________________

(I.Kravale, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par tematiskajiem mērķiem starpreģionu sadarbības programmā INTERREG VC 2014.-2020.gadam".
 
45.§
Latvijas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības"

TA-369 ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības".
 
46.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2013.gada 28.februāra sanāksmei

TA-381 ____________________________________

(I.Jaunzeme, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju par priekšlikumu Padomes ieteikumam par jauniešu garantijas izveidošanu (pozīcija Nr.2).
3. Labklājības ministrei I.Vinķelei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2013.gada 28.februāra sanāksmē.
 
47.§
Latvijas Republikas nostājas projekts Eiropas Savienības Tiesas lietā C-571/12 Greencarrier Freight Services Latvia

TA-401-IP ____________________________________

(I.Kalniņš, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C 571/12 Greencarrier Freight Services Latvia.
2. Finanšu ministrija un Valsts ieņēmumu dienests sniedz nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai, nesniedzot atsevišķus rakstiskos apsvērumus.
3. Pilnvarot Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieku stratēģijas jautājumos I.Kalniņu, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori I.Kucinu un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsultu K.Freimani pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-571/12 Greencarrier Freight Services Latvia.
 
48.§
Informatīvais ziņojums "Par Ekonomiskās un monetārās savienības pilnveides jautājumiem"

TA-405-IP ____________________________________

(K.Našeniece, I.Viņķele, A.Pabriks, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
49.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Petriks pret Latviju"

56-k ____________________________________

(K.Līce, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un rīcības ziņojuma plānu iesniegšanai Eiropas Padomes Ministru komitejai.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Ārlietu ministrijai 4 217 LVL (ekvivalents 6 000 EUR pēc Latvijas Bankas kursa 0,702804) izmaksāšanai Kasparam Petrikam pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2012.gada 4.decembra spriedumu lietā „Petriks pret Latviju” spēkā stāšanās.
3. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2012.gada 4.decembra sprieduma lietā „Petriks pret Latviju” tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
 
50.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Timofejevi pret Latviju"

57-k ____________________________________

(K.Līce, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Ārlietu ministrijai 2 812 LVL (ekvivalents 4 000 EUR pēc Latvijas Bankas kursa 0,702804) izmaksāšanai Zintim Timofejevam saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2012.gada 11.decembra spriedumu lietā „Timofejevi pret Latviju”.
3. Ārlietu ministrijai nodrošināt sprieduma tulkošanu latviešu valodā un iesniegt publicēšanai tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
 

Sēdi slēdz plkst. 15.45


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane