Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 14

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.14

2013.gada 12.martā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

J.Gustiņš

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas un Jaroslavļas apgabala (Krievijas Federācija) valdības vienošanos par ekonomisko sadarbību"

TA-28 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot ekonomikas ministru parakstīt Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas un Jaroslavļas apgabala (Krievijas Federācija) valdības vienošanos par ekonomisko sadarbību.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.septembra rīkojumā Nr.641 "Par nekustamā īpašuma "Smiltenes lauksaimniecības tehnikums" daļas nodošanu privatizācijai""

TA-181 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes privatizāciju Stendē, Talsu novadā"

TA-232 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem"

TA-148 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem (turpmāk – Līgums) un tā Protokola projektu parakstīšanu.
2. Pilnvarot finanšu ministru parakstīt Līgumu un tā Protokolu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Finanšu ministrijai pēc Līguma un tā Protokola parakstīšanas iesniegt tos Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Līgumu, tā Protokolu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 
5.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 2.maija rīkojuma Nr.238 "Par Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-149 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.janvāra noteikumos Nr.82 "Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-189 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumos Nr.478 "Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti""

TA-224 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku ikgadējā sanāksmē Stambulā 2013.gada 10. un 11.maijā"

TA-393 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 13.februāra rīkojumā Nr.72 "Par Koncepciju par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās""

TA-324 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Krišjāņa Valdemāra ielā 24–3, Rīgā, pārdošanu"

TA-311 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"

TA-316 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-479 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2013.gadā"

TA-474 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 22.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts fondēto pensiju shēmas darbības izvērtējumu"" 2. punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-383 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 22.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts fondēto pensiju shēmas darbības izvērtējumu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2013.gada 1.jūnijam.
 
15.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Meksikas Savienoto Valstu valdības nolīgumu par gaisa satiksmi"

TA-172 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Pilnvarot satiksmes ministru parakstīt Latvijas Republikas valdības un Meksikas Savienoto Valstu valdības nolīgumu par gaisa satiksmi (turpmāk – Nolīgums).
3. Satiksmes ministrijai pēc Nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumos Nr.168 "Noteikumi par drošības sertifikāta A daļas un B daļas izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību un kritērijiem""

TA-198 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 29.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.30 37.§) "Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2011.gada 29.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.70 95.§) 2.punktā un Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 34.§) 3.punktā doto uzdevumu izpildi"" 4.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-301 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2012.gada 29.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.30 37.§) "Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2011.gada 29.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.70 95.§) 2.punktā un Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 34.§) 3.punktā doto uzdevumu izpildi"" 4.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju""

TA-2650 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījums Krimināllikumā", likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā" un likumprojektu "Grozījumi Bāriņtiesu likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījums Krimināllikumā", likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā" un likumprojektu "Grozījumi Bāriņtiesu likumā" (likumprojektu pakete).
5. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Iekšlietu ministrijai 2014.gadā 337 674 latu apmērā un turpmāk ik gadu 312 002 latu apmērā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam sagatavošanas un izskatīšanas procesā.


 
19.§
Likumprojekts "Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā"

TA-2663 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par policiju"", likumprojektu "Grozījums Krimināllikumā", likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā" un likumprojektu "Grozījumi Bāriņtiesu likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par policiju"", likumprojektu "Grozījums Krimināllikumā", likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā" un likumprojektu "Grozījumi Bāriņtiesu likumā" (likumprojektu pakete).
 
20.§
Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā"

TA-2662 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par policiju"", likumprojektu "Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā" un likumprojektu "Grozījumi Bāriņtiesu likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par policiju"", likumprojektu "Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā" un likumprojektu "Grozījumi Bāriņtiesu likumā" (likumprojektu pakete).
 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

TA-2655 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par policiju"", likumprojektu "Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījums Krimināllikumā" un likumprojektu "Grozījumi Bāriņtiesu likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par policiju"", likumprojektu "Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījums Krimināllikumā" un likumprojektu "Grozījumi Bāriņtiesu likumā" (likumprojektu pakete).
 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"

TA-2654 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par policiju"", likumprojektu "Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījums Krimināllikumā" un likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par policiju"", likumprojektu "Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījums Krimināllikumā" un likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā" (likumprojektu pakete).
 
23.§
Likumprojekts "Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā"

TA-2649 ____________________________________

(L.Straujuma, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā zemkopības ministres priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumos Nr.566 "Kārtība, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, un kārtība, kādā šīm personām izsniedz un anulē sertifikātus un apliecības""

TA-193 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.275 "Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam""

TA-374 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.295 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai""

TA-480 ____________________________________

(L.Straujuma, E.Sprūdžs, L.Jansone, D.Lucaua, M.Trons, A.Grudovskis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījums Kriminālprocesa likumā"

TA-372 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.179 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.6.apakšaktivitāti "Atbalsts darba vietu radīšanai"""

TA-506 ____________________________________

(V.Dombrovskis )

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām""

TA-507 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par rūpniecisko energoauditu"

TA-1229 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros"

TA-439 ____________________________________

(E.Dimanta, E.Sprūdžs, D.Lucaua, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Zemkopības ministrijai saskaņot noteikumu projektu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, un zemkopības ministrei iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2012.gada 31.decembrim"

TA-454 ____________________________________

(A.Eberhards, I.Aleksandroviča, A.Liepiņš, D.Grūberte, E.Sprūdžs, I.Jaunzeme, I.Viņķele, D.Rancāne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lai nodrošinātu Eiropas Komisijas regulā (EK) Nr. 1080/2006, kas stājās spēkā 2006.gada 1.augustā, minētā 1.mērķa 2007. – 2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) finansējuma apguvi, noteikt, ka 2013.gada ietvaros atbildīgās iestādes nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem par Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma daļu kopā vismaz 493 606 219 latu apmērā, t.sk.:
2.1. Eiropas Sociālā fonda ietvaros 2013.gadā atbildīgās iestādes nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 57 746 290 latu apmērā:
2.1.1. Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 15 421 295 latu apmērā;
2.1.2. Labklājības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 29 186 115 latu apmērā;
2.1.3. Ekonomikas ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 6 332 705 latu apmērā;
2.1.4. Valsts kanceleja nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 1 952 666 latu apmērā;
2.1.5. Veselības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 1 488 838 latu apmērā;
2.1.6. Finanšu ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 2 677 448 latu apmērā;
2.1.7. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 687 225 latu apmērā;
2.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvaros 2013.gadā atbildīgās iestādes nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 252 634 604 latu apmērā, t.sk.:
2.2.1. Ekonomikas ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 41 103 211 latu apmērā;
2.2.2. Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 37 165 760 latu apmērā;
2.2.3. Finanšu ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 7 806 245 latu apmērā;
2.2.4. Satiksmes ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 58 926 215 latu apmērā;
2.2.5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 78 250 995 latu apmērā;
2.2.6. Veselības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 22 345 856 latu apmērā;
2.2.7. Kultūras ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 6 807 205 latu apmērā;
2.2.8. Labklājības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 229 117 latu apmērā;
2.3. Kohēzijas fonda ietvaros 2013.gadā atbildīgās iestādes nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 183 225 324 latu apmērā, t.sk.:
2.3.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 52 662 918 latu apmērā;
2.3.2. Satiksmes ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 110 661 781 lata apmērā;
2.3.3. Ekonomikas ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 19 096 369 latu apmērā;
2.3.4. Finanšu ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 804 256 latu apmērā.
3. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju Eiropas Savienības fondu finanšu instrumentu aktivitātēm (2.2.1.1.aktivitāte „Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos”, 2.2.1.3.aktivitāte „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai”, 2.2.1.4. aktivitāte „Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai”; 1.3.1.2. aktivitāte „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai”) noteikt maksājumu/investīciju riska kapitāla, aizdevumu un mezanīna veidā un sniegto garantiju apjomu un iesniegt apstiprināšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi par 2013.gada 1.ceturksni.
4. Lai nodrošinātu 2009. – 2014.gada perioda Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta finansējuma apguvi, noteikt, ka 2013.gadā programmu apsaimniekotāji nodrošina maksājumus programmu ietvaros par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējuma daļu kopā vismaz 7 297 811 latu apmērā, t.sk.:
4.1. Ekonomikas ministrija nodrošina maksājumus 2 038 506 latu apmērā;
4.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina maksājumus 1 029 785 latu apmērā;
4.3. Kultūras ministrija nodrošina maksājumus 1 496 477 latu apmērā;
4.4. Tieslietu ministrija sadarbībā ar Iekšlietu ministriju nodrošina maksājumus 629 000 latu apmērā;
4.5. Sabiedrības integrācijas fonds nodrošina maksājumus 1 930 830 latu apmērā;
4.6. Finanšu ministrija nodrošina maksājumus 173 213 latu apmērā.
5. Atbalstīt prioritāro aktivitāti „Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē 2015” finansēšanai no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. – 2014.gada perioda Bilaterālā fonda nacionālā līmenī. Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātam sadarbībā ar Ārlietu ministriju sagatavot un līdz 2013.gada 15.maijam iesniegt Finanšu ministrijā iespējamo atbalstāmo pasākumu plānu, kas varētu tikt finansēti no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. – 2014.gada perioda Bilaterālā fonda nacionālā līmenī saistībā ar Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē. Pēc minētās informācijas saņemšanas Finanšu ministrijai iesniegt saņemtos priekšlikumus apstiprināšanai Finanšu instrumenta birojā.
6. Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošajās aktivitātēs paredzēt virssaistības ne vairāk kā 68 948 003 latu apmērā un Labklājības ministrijas pārziņā esošajās aktivitātēs paredzēt virssaistības ne vairāk kā 26 731 314 latu apmērā.
7. Samazināt virssaistību finansējumu Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošajā 1.2.2.2.1.apakšaktivitātē „Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības attīstība izglītības sistēmā” par 325 000 latiem, paredzot to ne vairāk kā 1 456 261 lata apmērā.
8. Palielināt virssaistību finansējumu Labklājības ministrijas pārziņā esošajā 1.4.1.1.1.apakšaktivitātē „Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū” par 325 000 latiem pabalsta par asistenta izmantošanu izmaksai, paredzot to ne vairāk kā 1 519 461 lata apmērā.
9. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2012.gada 4.decembra sēdes protokollēmuma (prot.Nr.68, 34.§) „Informatīvais ziņojums „Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2012.gada 30.septembrim” 2.punktā apstiprināto virssaistību dalījumu un noslēgto līgumu apjomu virssaistību finansējumam 2012.-2015.gadam 1.4.1.1.1.apakšaktivitātē „Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū”.
10. Ekonomikas ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Kultūras ministrijai, Labklājības ministrijai, Satiksmes ministrijai, Veselības ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt, ka aktivitātēs, kur plānotas jaunas atlases kārtas un Eiropas Savienības fonda finansējumu piešķir saimnieciskās darbības veicējiem, nodrošina Eiropas Savienības fonda projekta iesniedzēja izvērtējumu atbilstoši grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm.
11. Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 10.punktā minētā uzdevuma izpildi, Ekonomikas ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Kultūras ministrijai, Labklājības ministrijai, Satiksmes ministrijai, Veselības ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēt, vai Ministru kabineta noteikumos, kur paredzētas jaunas atlases kārtas un Eiropas Savienības fonda projekta iesniedzējs atbilst saimnieciskās darbības veicēja statusam, ir paredzēts Eiropas Savienības fonda projekta iesniedzēja izvērtējums atbilstoši grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm. Nepieciešamības gadījumā noteiktā kārtībā virzīt grozījumus Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu, tai skaitā Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijos.
12. Ņemot vērā šī protokollēmuma 10. un 11.punktā noteikto, atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2012.gada 3.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.43 5.§) 9.punktu.
13. Aicināt Garkalnes novada pašvaldību atmaksāt neatbilstoši veiktos izdevumus:
13.1. Eiropas Savienības fonda projekta Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/019 „Garkalnes novada domes kapacitātes stiprināšana līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā” ietvaros 4 682,00 latu apmērā;
13.2. Eiropas Savienības fonda projekta Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/074 „Garkalnes novada domes kapacitātes stiprināšana līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, III kārta” ietvaros 4 590,00 latu apmērā.
14. Finanšu ministrijai līdz 2013.gada 10.aprīlim iesniegt uz nākamo Koalīcijas partneru darba grupas par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem sanāksmi ziņojumu par valsts budžeta virssaistību izlietošanu atbilstoši ar Ministru kabineta lēmumiem noteiktajiem plāniem un finanšu disciplīnas pasākumiem, tai skaitā sniedzot informāciju par iespējām ar valsts budžeta virssaistību pārdalēm risināt Labklājības ministrijas pieteikto jautājumu par sarežģījumiem Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Nr.3DP/3.1.4.1.5/10/IPIA/CFLA/002 „Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu attīstība” ietvaros, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikumu palielināt virssaistību finansējumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošajā 3.6.2.1.aktivitātē „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” par 2 746 798 latiem papildus attīstības projektu īstenošanai Alūksnes novada pašvaldībā”.
15. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Garkalnes novada pašvaldībai.

 
33.§
Informatīvais ziņojums "Pārskats par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības Tiesas un Vispārējās tiesas lietās no 2012.gada 1.marta līdz 2013.gada 28.februārim"

TA-423 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbildīgajām ministrijām sekot līdzi Eiropas Savienības Tiesas un Vispārējās tiesas spriedumiem un nepieciešamības gadījumā sagatavot attiecīgus grozījumus normatīvajos aktos, lai nodrošinātu Latvijas Republikas normatīvā regulējuma atbilstību minēto tiesu judikatūrai.
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvāņu izplatības ierobežošanas programmas 2006.-2012.gadam īstenošanu laika posmā no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim un turpmāko rīcību latvāņu izplatības ierobežošanā"

TA-249 ____________________________________

(J.Spiridonovs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2012.gada 7.februāra sēdes protokola Nr.7 23 § 2. punktu attiecībā par uzdevumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2012.gada 1.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā rīkojuma projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija rīkojumā Nr.426 "Par Latvāņu izplatības ierobežošanas programmu 2006.–2012.gadam".
3.Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, lai uzlabotu normatīvo regulējumu un politikas plānošanas dokumentus latvāņu ierobežošanā un apkarošanā, izvērtēt nepieciešamību veikt atbilstošus grozījumus normatīvajos aktos līdz 2013.gada 1.decembrim.

 
35.§
Atbildes projekts Valsts prezidentam (par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmu)

TA-521, SAN-290 ____________________________________

(I.Raugze, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Valsts prezidentam.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Valsts prezidentam.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par Izglītības un zinātnes ministrijas turpmāko rīcību augstākās izglītības studiju virzienu akreditācijas nodrošināšanai un iespējām izmantot Eiropas Sociālā fonda projekta "Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai" rezultātus"

TA-335 ____________________________________

(R.Ķīlis, J.Vētra, A.Teikmanis, J.Bernāns, I.Bule, E.Ratnieks, S.Liepiņa, A.Melnis, D.Rancāne, L.Straujuma, Ž.Jaunzeme-Grende, D.Pavļuts, I.Viņķele, E.Zondaka, E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvju sniegto informāciju, ka deleģēšanas līgums tiks slēgts ar biedrību ASIIN e.V., nevis ar ar ASIIN Consult GmbH, kā norādīts ministrijas 2013.gada 13.martā iesniegtā informatīvā ziņojuma 4.pielikumā. Izglītības un zinātnes ministrijai attiecīgi precizēt informatīvā ziņojuma 4.pielikumu un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēt nepieciešamību veikt grozījumus Augstskolu likumā, lai pagarinātu studiju virzienu akreditācijas termiņu līdz 2013.gada 31.decembrim šobrīd akreditētiem studiju virzieniem, un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu tiesību aktu projektu.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt licencēto, bet vēl neakreditēto studiju programmu akreditāciju līdz 2013.gada 30.jūnijam, lai augstskolu absolventiem tiktu izsniegti atbilstīgi diplomi.
5. Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt, ka Eiropas Sociālā fonda projektā "Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai" iegūtos rezultātus studiju virzienu akreditācijas vajadzībām Studiju akreditācijas komisija izmanto tos atbilstoši izvērtējot, un nepieciešamības gadījumā pieprasot papildu informāciju no augstskolām vai koledžām, ja tas nepieciešams atbilstoši Eiropas asociācijas kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā izstrādātajām vadlīnijām „Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā”.
6. Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēt nepieciešamību veikt grozījumus Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra noteikumos Nr.668 "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi", lai pārskatītu projekta "Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai" dokumentācijas (piemēram, eksperta individuālo atzinumu) izmantojamību studiju virzienu akreditācijas procesā un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu tiesību aktu projektu.
7. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2013.gada 30.aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informatīvo ziņojumu par Eiropas Sociālā fonda projektā veikto pārbaužu rezultātiem un pieņemtajiem lēmumiem.
8. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka kultūras ministrei Ž.Jaunzemei-Grendei ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Jautājums par augstākās izglītības kvalitāti Latvijai ir vitāli svarīgs, jo tas ir viens no latviešu nācijas ilgtspējas un sabiedrības kvalitātes stūrakmeņiem. Kultūras ministrijai, kuras padotībā ir trīs nozares vadošās mākslas augstskolas, kultūrizglītības jautājums ir viena no prioritātēm – bez kultūrizglītības nav nacionālās kultūras, tātad arī nācijas.
Tādēļ aicinu izveidot vienotu visu augstākās izglītības pārmaiņās iesaistīto pušu sadarbības un diskusijas platformu, kas nodrošinātu to, ka visi lēmumi, kuri skar augstāko izglītību, tiktu pieņemti atklāti, godīgi un visas sabiedrības interesēs.
Vienlaikus aicinu pieņemt lēmumus par būtiskām pārmaiņām augstākajā izglītībā, tostarp attiecībā uz augstākās izglītības studiju virzienu akreditācijas procesu, tikai tad, kad ar to ir iepazīstinātas visas lēmuma pieņemšanā iesaistītās puses un uzklausīti visi viedokļi. Tāpat aicinu apstiprināt līgumu, ar kuru Izglītības un zinātnes ministrija ir paredzējusi deleģēt būtiskas akreditācijas un studiju programmu licencēšanas procesa funkcijas ārvalstu aģentūrai tikai tad, kad projekts ir kļuvis publiski pieejams un to bijis iespējams izvērtēt šādas sadarbības un diskusijas platformas ietvaros.".
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-425 ____________________________________

(A.Matīss, J.Lange, A.Salmiņš, I.Stepanova, A.Vilks, E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-426 ____________________________________

(A.Matīss, J.Lange, A.Salmiņš, I.Stepanova, A.Vilks, E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2013.gada 18.-19.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-514 ____________________________________

(L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministrei L.Straujumai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2013.gada 18.-19.marta sanāksmē.
 
40.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Komisijas Īstenošanas Regula, ar ko groza Īstenošanas Regulu (EK) Nr.540/2011 attiecībā uz apstiprināšanas nosacījumiem darbīgajām vielām klotianidīnam, tiametoksmam un imidakloprīdam, un aizliedz lietošanu un apstrādātu sēklu izplatīšanu, kas apstrādātas ar augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur šīs darbīgās vielas"

TA-508 ____________________________________

(L.Straujuma, K.Kjago, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Komisijas Īstenošanas Regulai, ar ko groza Īstenošanas Regulu (EK) Nr.540/2011 attiecībā uz apstiprināšanas nosacījumiem darbīgajām vielām klotianidīnam, tiametoksmam un imidakloprīdam, un aizliedz lietošanu un apstrādātu sēklu izplatīšanu, kas apstrādātas ar augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur šīs darbīgās vielas".
 
41.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropadomes 2013.gada 14.-15.marta sanāksmei

TA-511 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Eiropadomes 2013.gada 14.-15.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
 
42.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2013.gada 30.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/0051"

TA-515-IP ____________________________________

(D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2013/0051.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
43.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2013.gada 30.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/0052"

TA-520-IP ____________________________________

(I.Liepa, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/0052.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
44.§
Par pārstāvi Administratīvā rajona tiesā saistībā ar lietas ierosināšanu par Ministru kabineta 2013.gada 4.janvāra rīkojumu Nr.7 "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu elektrotīklu pārvades savienojuma "Kurzemes loks" 1.posmam "Grobiņa–Ventspils–Dundaga""

TA-478 ____________________________________

(M.Gorškova, E.Sprūdžs, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

Noteikt par Ministru kabineta pilnvarotiem pārstāvjiem Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama 2013.gada 15.marta sēdē jautājumā par lietas ierosināšanu saistībā ar Renāra Liepiņa pieteikumu par Ministru kabineta 2013.gada 4.janvāra rīkojumu Nr.7 „Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu elektrotīklu pārvades savienojuma "Kurzemes loks" 1.posmam "Grobiņa-Ventspils-Dundaga"" Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

 
45.§
Informācija par mediācijas procesa virzību

TA-517-IP____________________________________

(A.Matīss, A.Birkmanis, I.Aleksandroviča, S.Bajāre, A.Eberhards, L.Medina, A.Vilks, I.Gailīte, E.Rinkēvičs, I.Mēkons, J.Bordāns, Ē.Blumbergs, D.Rancāne, Dž.Innusa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas un "Pasažieru vilciens" sēdē sniegto informāciju par mediācijas procesa starp akciju sabiedrību „Pasažieru vilciens” un spāņu uzņēmumu Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. (CAF) virzību un to, ka mediācijas process turpināsies līdz 2013.gada 29.martam.
2. Noteikt, ka vienošanās mediācijas procesā līdz 2013.gada 29.martam atzīstama par panāktu tikai tad, ja precizētais līguma projekts pilnībā atbilst iepirkuma konkursa nolikuma prasībām un ir rakstiski saskaņots ar Satiksmes ministriju un Finanšu ministriju.
3. Ja šī protokollēmuma 2.punktā minētie nosacījumi nav izpildīti un vienošanās nav panākta:
3.1. Satiksmes ministrijai nodrošināt Satiksmes ministrijas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes un akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens” noslēgtā līguma par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta īstenošanu izbeigšanu līdz 2013.gada 2.aprīlim;
3.2. Satiksmes ministrijai iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa sēdē ar Finanšu ministriju saskaņotu rīkojuma projektu par grozījumiem darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā.
4. Pieņemt zināšanai ārlietu ministra sniegto informāciju par riskiem saistībā ar izskatīto jautājumu. 
46.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-516 ____________________________________

(A.Matīss, A.Birkmanis, I.Aleksandroviča, S.Bajāre, A.Eberhards, L.Medina, A.Vilks, I.Gailīte, E.Rinkēvičs, I.Mēkons, J.Bordāns, Ē.Blumbergs, D.Rancāne, Dž.Innusa, V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt, ņemot vērā šī protokola 45.§ minēto.
 
47.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Čuprakovs pret Latviju"

74-k ____________________________________

(K. Līce, I.Circene, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un rīcības ziņojuma plānu iesniegšanai Eiropas Padomes Ministru komitejai.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Ārlietu ministrijai 2 812 LVL (ekvivalents 4 000 EUR pēc Latvijas Bankas kursa 0,702804) izmaksāšanai Aleksejam Čuprakovam pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2012.gada 18.decembra spriedumu lietā Čuprakovs pret Latviju spēkā stāšanās.
3. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2012.gada 18.decembra sprieduma lietā „Čuprakovs pret Latviju” tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
4. Tieslietu ministrijai sagatavot un četru mēnešu laikā iesniegt priekšlikumus Ārlietu ministrijai attiecībā uz rīcības ziņojumā iekļaujamo informāciju.
5. Veselības ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Ārlietu ministriju izvērtēt normatīvo regulējumu un praksi ieslodzīto personu iesniegumu izskatīšanas kārtībai Veselības inspekcijā gadījumos, kas saistīti ar ieslodzīto personu nopietnu un akūtu saslimšanu, un veselības ministrei iesniegt attiecīgu informāciju Ministru kabinetā.
 

Sēdi slēdz plkst. 17.45


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora vietā -

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja I.Gailīte