Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 16

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.16

2013.gada 26.martā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

J.Gustiņš

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

 

-

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.februāra rīkojumā Nr.72 "Par Koncepciju par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās""

TA-356 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 12.decembra rīkojumā Nr.647 "Par koncepciju "Publiskās pieejamības nodrošināšana informācijai par lobētājiem"""

TA-434 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1348 "Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība""

TA-519 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.166 "Kārtība, kādā veidojamas, finansējamas un sagatavojamas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos""

TA-100 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Likumprojekts "Par Protokolu par Īrijas tautas bažām saistībā ar Lisabonas līgumu"

TA-509 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot Protokolu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma Ezermalas ielā 6, Rīgā" un rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Ezermalas ielā 6, Rīgā, nodošanu privatizācijai"

TA-113 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegtos rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma Ezermalas ielā 6, Rīgā" un rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objekta Ezermalas ielā 6, Rīgā, nodošanu privatizācijai".
Valsts kancelejai sagatavot rīkojumu projektus parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikaposmā no 2013.gada 1.aprīļa līdz 30.jūnijam"

TA-595 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšana"""

TA-334 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 13.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par invaliditāti apliecinoša dokumenta paraugu, tā izsniegšanas un uzskaites kārtību"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-421 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 13.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par invaliditāti apliecinoša dokumenta paraugu, tā izsniegšanas un uzskaites kārtību"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi, pagarināt tā izpildes termiņu līdz 2014.gada 1.jūlijam.
 
10.§
Noteikumu projekts "Notiesātā resocializācijas īstenošanas kārtība"

TA-2575 ____________________________________

(M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""

TA-465 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par meža reproduktīvo materiālu"

TA-277 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.februāra noteikumos Nr.112 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību""

TA-621 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par vienoto zemkopības nozares informācijas sistēmu"

TA-2493 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-592 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta tieslietu ministrs (otrais paraksts).
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.698 "Noteikumi par publisko iepirkumu paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību""

TA-626 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Programmas "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" īstenošanas kārtība"

TA-628 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā"

TA-827 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Kultūras ministrijai noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā tiesību aktu projektu par līdzekļu piešķiršanu 300 000 latu apmērā 2013.gadā no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", lai nodrošinātu valsts budžeta līdzfinansējumu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā 2013.gadā.
3. Jautājumu par finansējuma piešķiršanu valsts budžeta līdzfinansējumam ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā 2014.gadā un turpmākajos gados izskatīt kārtējā gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā.
4. Noteikt Kultūras ministriju par atbildīgo institūciju Eiropas Komisijas 2013.gada 11.janvāra lēmuma C (2013)73 par valsts atbalstu SA.35398 (2012/N) – Latvija 17.punktā minētā nosacījuma izpildei.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.258 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem"""

TA-597 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi vienošanās "Par Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, kas darbojas kā Apvienotā vadošā iestāde, Igaunijas Republikas un Latvijas Republikas vienošanos par Igaunijas–Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.gadam Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros vadību un administrēšanu""

TA-625 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-596 ____________________________________

(I.Viņķele, L.Straujuma, I.Circene, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Latvijas Nacionālajā euro ieviešanas plānā"

TA-629 ____________________________________

(D.Kalsone, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Finanšu ministrijai, ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, izteikt plānu jaunā redakcijā un iesniegt plāna un rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Informatīvais ziņojums "Par elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas īpašumtiesību sakārtošanu"

SAN-56 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā satiksmes ministra iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
24.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju aģentūras projekta "Iniciatīvas "Mācības drošākai pārtikai"" ietvaros mācību organizēšanu un ieviešanu augu veselības kontrolē, augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanā un reģistrēšanā, to izplatīšanas un lietošanas kontrolē galvenokārt Eiropas Savienības dalībvalstīm"

TA-544 ____________________________________

(K.Kjago, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Zemkopības ministrijai (Valsts augu aizsardzības dienestam) uzņemties finanšu saistības 86 577 latu apmērā (ekvivalenta summa EUR 123 189 pēc Latvijas Bankas kursa 0,702804) Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju aģentūras projekta "Iniciatīvas "Mācības drošākai pārtikai" ietvaros mācību organizēšana un ieviešana augu veselības kontrolē, augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanā un reģistrēšanā, to izplatīšanas un lietošanas kontrolē galvenokārt ES dalībvalstīm" īstenošanai.
3. Zemkopības ministrijai valsts budžeta līdzekļus šī protokollēmuma 2.punktā minētā projekta finansēšanai 2013.gadā 60 765 latu apmērā (EUR 86 460), tajā skaitā Eiropas Komisijas finansējumu 54 698 latus (EUR 77 827) un valsts budžeta līdzfinansējumu 6068 latus (EUR 8633) pieprasīt pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas, sagatavojot un iesniedzot Finanšu ministrijā pārdales pieprasījumu no 80.00.00. programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Zemkopības ministrijai pēc projekta pabeigšanas nodrošināt atgūtā ārvalstu finansējuma ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos 54 698 latu apmērā (ekvivalenta summa EUR 77 827 pēc Latvijas Bankas kursa 0,702804).
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Administratīvi teritoriālās reformas izvērtējums"

TA-486 ____________________________________

(E.Sprūdžs, I.Raugze, J.Piešiņš, J.Plūme, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot grozījumus Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, paredzot pašvaldību brīvprātīgas apvienošanās kārtību.
3. Ja šī protokollēmuma 2.punktā minētajā likumprojektā tiks paredzēts finansiāls atbalsts pašvaldību brīvprātīgas apvienošanās īstenošanai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēt tā atbilstību jauno politikas iniciatīvu nosacījumiem un saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra rīkojuma Nr.40 „Par likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” un likumprojekta „Par valsts budžetu 2014.gadam” sagatavošanas grafiku” pielikuma 4.punktu iesniegt to Finanšu ministrijā un Pārresoru koordinācijas centrā līdz 2013.gada 3.jūnijam.
4. Ja netiek atbalstīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas papildu finansējuma pieprasījums jaunajām politikas iniciatīvām, tad Ministru kabinetā noteiktajā kārtībā iesniegtajos grozījumos Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā netiek paredzēta finansiālā ietekme uz valsts budžetu.
 
26.§
Atbildes projekts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (par papildu finansējumu zinātnei 2013.gadā)

TA-481 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
27.§
Atbildes projekts Latvijas Pašvaldību savienībai (par situāciju siltumapgādē)

SAN-378 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā ekonomikas ministra iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1060 "Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas kārtība""

TA-612 ____________________________________

(J.Spiridonovs, J.Pūce, E.Sprūdžs, L.Straujuma, V.Dombrovskis )

1. Iesniegto noteikumu projektu nepieņemt un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, saskaņā ar Ministru kabineta sēdē doto uzdevumu (2012.gada prot. Nr.65 21.§) līdz 2013.gada 1.oktobrim noteiktā kārtībā iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos, lai ar 2015.gadu nodrošinātu ilgtspējīgas darbības principu un vides prasību ievērošanu hidroelektrostacijās, vienlaikus iesniegt arī:
2.1. tiesību akta projektu, kas paredz akciju sabiedrībai "Latvenergo" 2014.gadā veikt lielāku maksājumu Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanai;
2.2. izstrādāt grozījumus Daugavas HES ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas koordinēšanas un līdzekļu izlietojuma noteikšanas konsultatīvās komisijas nolikumā un saskaņot tos ar ekonomikas ministru un zemkopības ministru, paredzot piešķirt lielāku prioritāti kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzībai, tai skaitā Likteņdārza projektam.
 
29.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros"

TA-617 ____________________________________

(I.Kravale, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros".
 
30.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2013.gada 24.janvāra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0261"

TA-639-IP ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0261.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
31.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par tematiskajiem mērķiem Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības programmā 2014. – 2020.gadam"

TA-645 ____________________________________

(I.Kravale, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par tematiskajiem mērķiem Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020.gadam".
 
32.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2013.gada 30.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/0050"

TA-658-IP ____________________________________

(J.Spiridonovs, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2013.gada 30.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/0050.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-604 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par vienotās attīstības finanšu institūcijas izveidi"

TA-2441-IP ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par finanšu situāciju AS "Liepājas Metalurgs" un tās ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību"

TA-643-IP____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" komercdaļas pārdošanas stratēģijas ieviešanas gaitu"

TA-623-DV ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
37.§
Dienesta vajadzībām

TA-312-DV ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 

Sēdi slēdz plkst. 17.05


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane