Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 36

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.36

2013.gada 25.jūnijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Izglītības un zinātnes ministrs

-

Vj.Dombrovskis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

J.Gustiņš

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

 

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 9.decembra rīkojumā Nr. 830 "Par Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju""

TA-1081 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1219 "Noteikumi par patērētāja kreditēšanu""

TA-1348 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr.245 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz, pārreģistrē, aptur un anulē speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī prasībām kapitālsabiedrībai speciālās atļaujas (licences) saņemšanai""

TA-1349 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 4.jūnija rīkojumā Nr.246 "Par Valsts kapitāla daļu pārvaldības koncepciju""

TA-1133 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra instrukcijā Nr.14 "Kārtība, kādā starpniekinstitūcija iesniedz Kohēzijas fonda projekta pārskatus vadošajai iestādei un maksājumu iestādei""

TA-973 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija noteikumos Nr.496 "Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas un drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība""

TA-1025 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu biedrībai "Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem" un biedrībai "Dzīvnieku pansija Ulubele""

TA-1084 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta kompleksam "Daugavas sporta nams""

TA-1208 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.279 "Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem""

TA-1143 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Labklājības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu apropriācijas pārdalei no pamatbudžeta apakšprogrammas 05.65.00 "Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošana" uz pamatbudžeta apakšprogrammu 05.37.00 "Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana" 79 734 latu apmērā, tai skaitā izdevumiem atlīdzībai 42 570 latu apmērā (atalgojumam 34 306 latu apmērā), precēm un pakalpojumiem 36 216 latu apmērā un izdevumiem pamatkapitāla veidošanai 948 latu apmērā, lai 2013.gadā nodrošinātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar funkcionālajiem traucējumiem pēc darbspējas vecuma, kuras strādā.
3. Labklājības ministrijai noteikumos ietverto pasākumu īstenošanu 2013.gadā un turpmākajos gados nodrošināt Labklājības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

 

10.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-1195 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.394 "Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība""

TA-943, TA-1192 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumos Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem""

TA-1196 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija noteikumos Nr.493 "Kārtība, kādā pasta komersants atver pasta sūtījumus, izņem no pasta sūtījumiem pārsūtīšanai aizliegtus priekšmetus, vielas vai dzīvniekus, iznīcina tos vai citādi rīkojas ar tiem""

TA-997 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.339 "Noteikumi par ostu formalitātēm""

TA-998 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izstrādāt un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram noteiktā kārtībā līdz 2013.gada 20.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2002.gada 8.oktobra noteikumos Nr.455 "Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība".

 
15.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 4.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 12.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-533 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju izstrādāt un satiksmes ministram līdz 2014.gada 1.maijam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" un noteikt, ka Satiksmes ministrija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju nodrošina Ministru kabineta 2012.gada 4.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 12.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi sešu mēnešu laikā pēc likumprojekta par grozījumiem likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" pieņemšanas Saeimā.

 
16.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par aktīvo vielu importēšanas un izplatīšanas kārtību"

TA-1352 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Veselības ministrijai izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām un iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.800 "Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība""

TA-1343 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījums Latvijas vides aizsardzības fonda likumā"

TA-693 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem"

TA-1251 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 13.februāra rīkojumā Nr.72 "Par Koncepciju par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās""

TA-1110 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.46 33.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts informācijas sistēmām un to attīstības iespējām"" 3.punktā un Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 29.§) "Informatīvais ziņojums "Par īstenotajiem valsts informācijas sistēmu attīstības projektiem un par priekšlikumiem valsts informācijas sistēmu attīstībai"" 3.punktā doto uzdevumu izpildi

TA-1112 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.381 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai""

TA-1377 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Zemkopības ministrijai pēc Eiropas Komisijas jaunās Regulas par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē spēkā stāšanās sagatavot un zemkopības ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.381 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai"", kas paredz valsts atbalstu zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai piešķirt arī nākamajā plānošanas periodā.

 
23.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-969 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.februāra noteikumos Nr.112 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību""

TA-1420 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2012.gada programmas aktivitāšu īstenošanu"

TA-1379 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu objektu iekļaušanu nacionālās sporta bāzes Sporta kompleksa "Mūsa" sastāvā"

TA-1210 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode"

TA-1383 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos Nr.611 "Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība""

TA-1398 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus 2013.gadā"

TA-1418 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2014.gada 1.martam sagatavot un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Bibliotēku likumā, papildinot Bibliotēku likuma 17.panta astoto daļu ar teikumu: "Valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabinets".

 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.836 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000"""

TA-1407 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Sabiedrisko autotransporta līdzekļu iepirkuma noteikumi"

TA-1411 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par darba dienu pārcelšanu 2014.gadā"

TA-1232 ____________________________________

(I.Jaunzeme, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1256 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par laika periodā no 2013.gada 1.marta līdz 2013.gada 31.maija paveiktajiem un nākamajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā"

TA-1384 ____________________________________

(D.Kalsone, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai tehniski precizēt informatīvo ziņojumu un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par situāciju reģionālajos vietējās nozīmes pasažieru pārvadājumos" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

TA-1410 ____________________________________

(A.Lubāns, I.Stepanova, A.Matīss, E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai tehniski precizēt rīkojuma projektu un sagatavot to parakstīšanai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-813 ____________________________________

(R.Muciņš, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Veselības ministrijai 2014.gadā un turpmākajos gados 128 430 latu apmērā, lai valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" nodrošinātu tiesu psihiatriskās ekspertīzes savlaicīgu veikšanu bērniem un pieaugušajiem ambulatorā līguma pakalpojuma programmas "Tiesu psihiatriskā un psiholoģiskā ekspertīze" ietvaros 25 085 latu apmērā un saistībā ar piespiedu kārtā ārstējamo pacientu skaita pieaugumu piespiedu ārstēšanu 103 345 latu apmērā, izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām un iesniegtajiem papildus finansējuma pieprasījumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

 
37.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-781 ____________________________________

(G.Puķītis, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-695 ____________________________________

(S.Zvidriņa, T.Trubača, E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

 

1. Iesniegto rīkojuma projektu nepieņemt, un Valsts kancelejai izbeigt projekta kontroli.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikumus par finansējuma piešķiršanu e-referenduma sistēmas un elektroniskā pakalpojuma izstrādei un uzturēšanai parakstu vākšanai tiešsaistes režīmā izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām un iesniegtajiem papildus finansējuma pieprasījumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā valsts budžeta likumprojektu paketē likumprojektu par grozījumiem likuma "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu"" pārejas noteikumu 3.punktā.

 
39.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-769 ____________________________________

(S.Bērziņa, T.Trubača, E.Sprūdžs, A.Antonovs, V.Dombrovskis)

 

1. Pamatā atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu jautājumā par finansējuma piešķiršanu Līgatnes dabas takām lāču pastaigu voljēra un saimniecisko vajadzību ceļa remontiem.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju atkārtoti izvērtēt rīkojuma projektam pievienoto pasākumu izdevumu tāmes un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram precizēto rīkojuma projektu līdz 2013.gada 1.jūlijam iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta 2.jūlija sēdē.

 
40.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-960 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1255 ____________________________________

(I.Raugze, A.Pabriks, A.Matīss, B.Bāne, A.Pildegovičs, I.Viņķele, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par papildus nepieciešamo finansējumu rekomendāciju ieviešanai valsts sociālās aprūpes centros"

TA-1213 ____________________________________

(I.Jaunzeme, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

 

1. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija sēdē.
2. Labklājības ministrijai precizēt iesniegto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot, ka no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" tiek finansēti tikai tie 2013.gadā veicamie pasākumi, kuriem nav fiskālas ietekmes uz turpmāko gadu valsts budžetu, kā arī svītrojot tos pasākumus, kurus Labklājības ministrija noteiktā kārtībā ir jau pieteikusi kā jaunās politikas iniciatīvas, saskaņot ar Finanšu ministriju un līdz 2013.gada 1.jūlijam iesniegt Valsts kancelejā.

 
43.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1212 ____________________________________

(I.Jaunzeme, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

 

Labklājības ministrijai precizēt rīkojuma projektu, ņemot vērā šī protokola 42.§ minēto, un līdz 2013.gada 1.jūlijam iesniegt projektu Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta 2.jūlija sēdē.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1224 ____________________________________

(I.Aire, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1365 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1368 ____________________________________

(I.Aire, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
47.§
Atbildes projekts Saeimas Pieprasījumu komisijai (par nevienlīdzības novēršanu atalgojuma jomā valsts pārvaldē)

TA-548 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Pieprasījumu komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Pieprasījumu komisijai.
 
48.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra noteikumu Nr.1160 "Kārtība, kādā individuālie komersanti un citas fiziskas personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā" atcelšanu"

TA-1422 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
49.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumos Nr.450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtība""

TA-1392 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
50.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.843 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.2.1.aktivitāti "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai""

TA-1412 ____________________________________

(D.Grūberte, E.Sprūdžs, B.Bāne, M.Švarcs, B.Kņigins, V.Dombrovskis)

 

1. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija sēdē.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju un sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību atkārtoti izvērtēt pamatotību finansējuma pārdalei 3.6.2.1.aktivitātes ietvaros, samazinot finansējuma apjomu Rēzeknes novada pašvaldībai, un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2013.gada 1.jūlijam iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.

 
51.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga" lidlauka teritorijai""

TA-1419 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu rīkojumu paraksta vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs (otrais paraksts).
 
52.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropadomes 2013.gada 27.-28.jūnija sanāksmei

TA-1401 ____________________________________

(K.Našeniece, I.Jaunzeme, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Eiropadomes 2013.gada 27.-28.jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem", ņemot vērā Labklājības ministrijas pārstāves izteikto priekšlikumu jautājumā par jauniešu nodarbinātību.
3. Ārlietu ministrijai kopīgi ar Labklājības ministriju precizēt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju, un ārlietu ministram iesniegt to Valsts kancelejā.

 
53.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par ES kopējās nostājas projektu pievienošanās sarunu ar Melnkalni 20.sadaļā Uzņēmumu un rūpniecības politika"

TA-1400 ____________________________________

(I.Lapiņa, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt informatīvajā ziņojumā ietvertās Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Melnkalnes ES pievienošanās sarunu 20.sadaļas atvēršanu.
 
54.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par ES kopējās nostājas projektu pievienošanās sarunu ar Turciju 22.sadaļā "Reģionālā politika un strukturālo instrumentu koordinācija"

TA-1403 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt informatīvajā ziņojumā ietvertās Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Turcijas ES pievienošanās sarunu 22.sadaļas atvēršanu.

 
55.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par starpreģionu sadarbības programmas INTERREG VC 2014.-2020.gadam ieguldījumu prioritātēm tematisko mērķu ietvaros un programmas ieviešanas aspektiem"

TA-1408 ____________________________________

(D.Grūberte, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt sagatavoto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Par starpreģionu sadarbības programmas INTERREG VC 2014.-2020.gadam ieguldījumu prioritātēm tematisko mērķu ietvaros un programmas ieviešanas aspektiem".

 
56.§
Informatīvais ziņojums "Par Rīgas pils ugunsgrēka seku likvidēšanu"

TA-1437 ____________________________________

(B.Strautmane, J.Upeniece, B.Bāne, A.Pabriks, Vj.Dombrovskis, D.Pavļuts, J.Bordāns, G.Puķītis, I.Gailīte, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi”) veikt visas nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma (kadastra numurs 0100 008 0006) Pils laukumā 3, Rīgā (turpmāk - Rīgas pils) ugunsgrēka seku likvidēšanai un trīs nedēļu laikā iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 6.decembra rīkojumā Nr.702 „Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Priekšpils projekta izdevumu segšanai”, nosakot, ka Rīgas pils ugunsgrēka seku likvidēšanas darbi (ieskaitot juridiskos pakalpojumus) tiek finansēti no Rīgas pils būvniecības darbiem valsts budžetā plānotā finansējuma. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi”) ugunsgrēka seku likvidēšanas darbus un to izmaksas saskaņot ar apdrošinātājiem un no valsts budžetā plānotā finansējuma precīzi nodalīt tās izmaksas, kas tieši attiecas uz šiem darbiem.
3. Atbalstīt, ka valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi” Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā kā ārpakalpojumu piesaista ekspertus apdrošināšanas un juridiskajos jautājumos valsts un valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” interešu pārstāvībai, tai skaitā sarunās ar apdrošinātājiem (juridiskie pakalpojumi).
4. Atbalstīt, ka valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi” pēc ekspertu atzinuma par nepieciešamajām izmaiņām būvprojektā, Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā, ja nepieciešams, saskaņojot ar Iepirkumu uzraudzības biroju, veic sarunu procedūru ar pilnsabiedrību „Pils projekts” par tehniskā projekta precizēšanu.
5. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi”) trīs mēnešu laikā iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Rīgas pils ugunsgrēka radīto zaudējumu apmēru, par avārijas seku likvidēšanas gaitu un faktiskajām izmaksām, Rīgas pils būvniecības projektu realizācijas gaitu un izlietotā finansējuma apmēru, papildus nepieciešamajiem būvniecības darbiem, būvniecības darbu izpildes termiņiem un provizorisko papildus nepieciešamo finansējumu.
6. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi”) sešu mēnešu laikā iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par turpmāko rīcību Rīgas pils Priekšpils un Rīgas pils Konventa būvniecības projektu īstenošanai, tai skaitā ilgtermiņa saistību precizēšanu atbilstoši provizoriskajām būvniecības izmaksām, kā arī informatīvo ziņojumu par to, kā pēc tehniskā projekta precizēšanas tiek plānota būvniecības darbu turpmākā īstenošana.
7. Ja sakarā ar ugunsgrēka radītajiem zaudējumiem attiecīga apdrošināšanas atlīdzība tiks izmaksāta naudā, ieskaitot to valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” kontā, tad valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi” šos līdzekļus ieskaita valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumos, ja visi ugunsgrēka seku likvidēšanas un būvniecības darbos izdarītie valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” ieguldījumi segti no valsts budžeta līdzekļiem. Ja attiecīga apdrošināšanas atlīdzība būs apdrošinātāja apmaksāti apdrošināšanas objekta atjaunošanas darbi, attiecīgi samazināms ugunsgrēka seku likvidēšanas un būvniecības izdevumu segšanai paredzētais valsts budžeta finansējuma apmērs, virzot attiecīgu Ministru kabineta rīkojuma projektu.
8. Kultūras ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un kultūras ministrei iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu par līdzekļu piešķiršanu, tai skaitā papildu darba samaksai, no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, lai nodrošinātu Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja un Rakstniecības un mūzikas muzeja valdījumā esošā muzeja krājuma turpmākas bojāšanās novēršanu, tā nepieciešamo pārvietošanu, saglabāšanu un pieejamību.
9. Kultūras ministrijai iesniegt valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” informāciju par ugunsgrēka radītajiem zaudējumiem tālākai iesniegšanai apdrošinātājam.
10. Aicināt Latvijas Valsts prezidenta kanceleju izvērtēt nepieciešamību iesniegt valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” informāciju par ugunsgrēka radītajiem zaudējumiem tālākai iesniegšanai apdrošinātājam.
11. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Latvijas Valsts prezidenta kancelejai.

 

Sēdi slēdz plkst. 15.25


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora vietā -
Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās,
Juridiskā departamenta vadītāja
I.Gailīte