Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 66

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.66

2013.gada 10.decembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs 

-

D.Pavļuts

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

Vj.Dombrovskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāve

-

I.Posuma

Valsts kontroles pārstāve

-

L.Karlsone

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane
Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

 -

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija instrukcijā Nr.7 "Ārvalstu finanšu instrumentu finansētu civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas instrukcija valsts tiešās pārvaldes iestādēs""

TA-3485 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.

 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija noteikumos Nr.327 "Noteikumi par mikroaizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai""

TA-3417 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumos Nr.787 "Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi""

TA-3491 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.204 "Noteikumi par maksāšanas līdzekļu proporciju, pārdodot juridiskajām personām pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi lauku apvidos""

TA-3492 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.238 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.1.apakšaktivitāti "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai"""

TA-3551 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.164 "Noteikumi par aizdevumiem komersantu konkurētspējas uzlabošanai""

TA-3553 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1185 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Zema enerģijas patēriņa ēkas" nolikums""

TA-3490 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1094 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.2.aktivitāti "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA 7.Ietvara programma un citi)"""

TA-3285 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.595 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām""

TA-3495 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.janvāra noteikumos Nr.92 "Noteikumi par valsts budžeta un pašvaldību budžetu izdevumu atlīdzināšanas apmēru un kārtību, nodrošinot ārstēšanu, rehabilitāciju, tehniskos palīglīdzekļus un pensiju un pabalstu izmaksas""

TA-2462 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumos Nr.518 "Augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi""

TA-3577 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādis izglītojamiem, kuri mācās no valsts budžeta finansētajās izglītības programmās"

TA-3616 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.976 "Kārtība, kādā veicami atskaitījumi Privatizācijas aģentūrai par valsts īpašuma privatizāciju, valsts kapitāla daļu atsavināšanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, izveidojams un izlietojams rezerves fonds un veicami maksājumi valsts budžetā""

TA-3643 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.jūnija noteikumos Nr.424 "Kārtība, kādā atlīdzina kaitējumu trešajai personai vai tās mantai, ja to nodarījis Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģis vai civilās aviācijas gaisa kuģis (vai no tā atdalījies priekšmets), kuru Latvijas Nacionālie bruņotie spēki izmanto militārajām vajadzībām""

TA-2853 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pārresoru koordinācijas centram izveidot darba grupu, lai izvērtētu spēkā esošo regulējumu jautājumā par finansēšanas avotu nodarītā kaitējuma atlīdzināšanai trešajai personai vai tās mantai. Darba grupā iekļaut Tieslietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Valsts kancelejas un, ja nepieciešams, citu institūciju pārstāvjus.
3. Darba grupai sagatavot un līdz 2014.gada 1.jūlijam iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu un priekšlikumus tiesību aktos noteiktā regulējuma pilnveidošanai.

 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru"

TA-3529 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1486 "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti""

TA-3302 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos Nr.698 "Noteikumi par mikroaizdevumiem un grantiem Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta "Mikrokreditēšanas programma" ietvaros""

TA-3453 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.898 "Noteikumi par apmācību nodrošināšanu saimnieciskās darbības uzsācējiem un personām, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību""

TA-3482 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" atklāta projektu konkursa īstenošanas kārtība"

TA-3564 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai""

TA-3528 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.237 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.3.aktivitāti "Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai"""

TA-3539 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-3534 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1487 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti "Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība"""

TA-3527 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.824 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām""

TA-3533 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"

TA-3537 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Samazināt 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" (turpmāk – 1.3.1.1.1.apakšaktivitāte) kopējo finansējumu par 209 298 latiem, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējumu par 112 895 latiem un valsts budžeta līdzfinansējumu par 96 403 latiem. Vienlaikus samazināt 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes pirmās kārtas finansējumu par 209 298 latiem, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu par 209 298 latiem un 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes otrās kārtas valsts budžeta līdzfinansējumu par 96 403 latiem, vienlaikus palielinot Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu par 96 403 latiem.
3. Samazināt 1.3.1.1.4.apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām" finansējumu par 433 391 latu, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējumu par 433 391 latu.
4. Ņemot vērā, ka 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes pirmās kārtas un 1.3.1.1.4.apakšaktivtātes ieviešana ir pabeigta, pieņemt zināšanai, ka grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.203 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" un 1.3.1.1.4.apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu" nav nepieciešami.

 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.293 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2.aktivitāti "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai"""

TA-3535 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.328 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" projektu iesniegumu atlases otro kārtu""

TA-3538 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā"

TA-2679 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
29.§
Likumprojekts "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā"

TA-3508 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumos Nr.40 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju""

TA-3477 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.541 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu""

TA-3530 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību""

TA-3532 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par papildus aizpildāmajām ailēm muitas deklarācijā"

TA-3561 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.augusta rīkojumā Nr.491 "Par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi""

TA-3540 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos Nr.704 "Intīma rakstura izklaides ierobežošanas noteikumi""

TA-3471 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai pēc likuma "Grozījumi Pornogrāfijas ierobežošanas likumā" spēkā stāšanās.
 
36.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sodāmības ziņu pieprasīšanas un sniegšanas veidlapas saturu un paraugu"

TA-3366 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1194 "Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību""

TA-3224 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.454 "Noteikumi par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu, izceļošanas dokumentu un tā izsniegšanu""

TA-3225 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.225 "Noteikumi par Iedzīvotāju reģistra pirmuzskaites veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas kārtību""

TA-3524 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstā "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai""

TA-3525 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības policijas misijā Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN)"

TA-3343, TA-3526 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Profesionālo kvalifikāciju saraksts, kuras iegūstot, kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni"

TA-3283 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pensijas aprēķināšanai piemērojamo plānoto vecuma pensijas izmaksas laika periodu"

TA-3364 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""

TA-3429 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumu īstenošanu Labklājības ministrijai nodrošināt piešķirto valsts pamatbudžeta, Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu līdzekļu ietvaros un pasākumu īstenošanai piešķirto līdzekļu ietvaros.

 
45.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Īles sanatorija" Īles pagastā, Auces novadā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

TA-3220 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Likumprojekts "Par Vienošanos par grozījumiem 1995.gada 22.februāra Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības nolīgumā par automobiļu starptautisko satiksmi"

TA-3363 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt Vienošanās par grozījumiem 1995.gada 22.februāra Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības nolīgumā par automobiļu starptautisko satiksmi noslēgšanu notu apmaiņas ceļā.
2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
3. Satiksmes ministrijai pēc Vienošanās noslēgšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot Vienošanos un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.

 
47.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par grozījumiem 1995.gada 1.februāra Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības nolīgumā par automobiļu starptautisko satiksmi"

TA-3346 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības Vienošanās par grozījumiem 1995.gada 1.februāra Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības nolīgumā par automobiļu starptautisko satiksmi projekta parakstīšanu.
2. Pilnvarot satiksmes ministru parakstīt Vienošanos.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Satiksmes ministrijai pēc Vienošanās parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Vienošanos un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.

 
48.§
Noteikumu projekts "Par Vienošanos par grozījumiem 1995.gada 22.februāra Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības nolīgumā par sadarbības principiem un savstarpējo attiecību nosacījumiem transporta jomā"

TA-3347 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ārlietu ministrijai sagatavot un nosūtīt atbildes notu Krievijas Federācijas Ārlietu ministrijai.
 
49.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība""

TA-3289 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
50.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par gaisa pārvadājumu licences vai speciālo aviācijas darbu licences izsniegšanu"

TA-3228 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
51.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P32 Augšlīgatne-Skrīveri rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-3560 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Krustiņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4296 005 0045) Zaubes pagastā, Amatas novadā, sastāvā esošo:
2.1. zemes vienību 0,6386 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4296 005 0239) par Ls 2171,00;
2.2. zemes vienību 0,0819 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4296 005 0247) par Ls 279,00.
 
52.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par publisko testamentu reģistru"

TA-3420 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
53.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ziņu izsniegšanas maksu no mantojumu reģistra un publisko testamentu reģistra"

TA-3512 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
54.§
Noteikumu projekts "Datu valsts inspekcijas nolikums"

TA-3295 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
55.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību""

TA-3575 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
56.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem""

TA-3428 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
57.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība""

TA-3422 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
58.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.330 "Vakcinācijas noteikumi""

TA-3488 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2017.gadā un turpmākajos gados bērnu vakcinācijai pret vējbakām (otrā deva) skatāms Ministru kabinetā kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām un iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

 
59.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 19.februāra rīkojuma Nr.71 "Par Farmācijas nacionālā regulējuma koncepciju" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-3033 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Zemkopības ministrijai sagatavot un zemkopības ministram līdz 2014.gada 31.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā Veterināro zāļu aprites likumprojektu.

 

60.§
Noteikumu projekts "Īpašās vides prasības stikla un stikla šķiedras ražošanai"

TA-3270 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
61.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 19.februāra rīkojumā Nr.57 "Par koncepciju "Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizatoriskais modelis"""

TA-3200 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
62.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 6.maija rīkojumā Nr.248 "Par Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstības koncepciju 2010.-2013.gadam""

TA-3173 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
63.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 9.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.18 19.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai""" izpildes termiņa pagarināšanu

TA-3442 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2013.gada 9.aprīļa sēdes protokola Nr.18 19.§ "Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi "Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1082 "Kārība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2014.gada 1.martam.

 
64.§
Likumprojekts "Grozījumi Sēklu un šķirņu aprites likumā"

TA-3460 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
65.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem""

TA-3171 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
66.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.152 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""

TA-3423 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
67.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1374 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos""

TA-3595 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
68.§
Noteikumu projekts "Medību saimniecības attīstības fonda nolikums""

TA-3579 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
69.§
Likumprojekts "Grozījumi Kredītu reģistra likumā"

TA-3614 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

 
70.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par institucionālo sektoru klasifikāciju"

TA-3571 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
71.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā 2014.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju novadu pašvaldībām, lai nodrošinātu vērtētos ieņēmumus pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas, finanšu nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās robežas 97 procentu līmenī"

TA-3582 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
72.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā 2014.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju pašvaldībām, kurām ir zemākie vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas"

TA-3583 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
73.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā""

TA-3584 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
74.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 2014.gadā par sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotajām personām"

TA-3591 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
75.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2014.gadā"

TA-3581 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
76.§
Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"

TA-3604 ____________________________________

(Vj.Dombrovskis, E.Severs, L.Šulca, Z.Ekmanis, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai papildināt rīkojuma projektu, paredzot naudas balvas piešķiršanu arī Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistiem par pasaules junioru čempionātā izcīnīto otro vietu bobsleja četriniekiem 50% apmērā no naudas balvas maksimālā apmēra, par finanšu avotu paredzot valsts budžeta programmu 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", un iesniegt rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
77.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""

TA-3613 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
78.§
Rīkojuma projekts "Par studiju kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem"

TA-3504 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
79.§
Rīkojuma projekts "Par studējošo kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem"

TA-3505 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
80.§
Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2014.gadam"

TA-3602 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
81.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-3612 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
82.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 21.augusta noteikumos Nr.565 "Kārtība, kādā aprēķina, izmaksā un sadala atlīdzību par publisko patapinājumu""

TA-3580 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
83.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-3587 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
84.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.augusta noteikumos Nr.950 "Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība""

TA-3593 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
85.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 28.jūlija noteikumos Nr.270 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība""

TA-3569 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
86.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra noteikumos Nr.46 "Izdienas pensijas saņēmēja apliecības izsniegšanas kārtība""

TA-3592 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
87.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 9.novembra rīkojumā Nr.583 "Par Ministru kabineta Apbalvošanas padomi""

TA-3627 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
88.§
Noteikumu projekts "Par Kopīgo nodomu deklarāciju, kurā izklāstīta Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerības sadarbības turpināšana"

TA-3603 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas Pastāvīgā pārstāvja Eiropas Savienībā vietnieku, vēstnieku J.Štālmeistaru parakstīt Kopīgo nodomu deklarāciju, kurā izklāstīta Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerības sadarbības turpināšana.

 
89.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 19.marta noteikumos Nr.129 "Prasības darbībām ar radioaktīvajiem atkritumiem un ar tiem saistītajiem materiāliem""

TA-3310 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
90.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumos Nr.570 "Derīgo izrakteņu ieguves kārtība""

TA-3400 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
91.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos Nr.736 "Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju""

TA-3308 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
92.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-3435 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Nozaru ministrijām sadarbībā ar iestādēm, kuras attiecīgajā nozarē piemēro administratīvos sodus, un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam līdz 2014.gada 1.oktobrim sagatavot vadlīnijas par vienošanās procesa piemērošanu un iesniegt tās saskaņošanai Tieslietu ministrijā. Iestāde vienošanās procesu var piemērot pēc tam, kad ar Tieslietu ministriju saskaņotās vadlīnijas ir publicētas iestādes interneta mājas lapā.
4. Jautājumu par Iekšlietu ministrijai 2015.gadā papildu nepieciešamo finansējumu Iekšlietu ministrijas Informācijas centram informācijas sistēmas Sodu reģistrs pilnveidošanai 163 500 latu jeb 232 640 EUR apmērā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016., un 2017.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem.

 

93.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs"

TA-3645 ____________________________________

(Vj.Dombrovskis, G.Vasiļevskis, L.Šulca, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt rīkojuma projektu, ņemot vērā ministrijas pārstāvja sniegto informāciju par finanšu avota maiņu Ministru kabineta balvas piešķiršanai, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
94.§
Rīkojuma projekts "Par sabiedrisko komisiju 2013.gada 21.novembra Zolitūdes traģēdijas apstākļu izvērtēšanai"

TA-3655 ____________________________________

(I.Voika, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
95.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3611 ____________________________________

(R.Muciņš, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
96.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.80 "Personas datu aizsardzības speciālista apmācību kārtība""

TA-3502 ____________________________________

(S.Plūmiņa, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai Datu valsts inspekcijas direktores sniegto informāciju, ka maksa par dalību personas datu aizsardzības speciālista profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos ir 33,90 Ls jeb 48 EUR un grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr. 992 "Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis" nav nepieciešami.

 
97.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek piešķirts un aprēķināts valsts atbalsts par bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja"

TA-3601 ____________________________________

(Vj.Dombrovskis, E.Papule, S.Mertena, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt noteikumu projekta 14.punktu, svītrot 24.punktu un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
98.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 30.janvāra rīkojumā Nr.37 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""

TA-3590 ____________________________________

(G.Puķītis, D.Melbārde, L.Šulca, O.Rubenis, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
99.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām""

TA-3610 ____________________________________

(R.Muciņš, I.Jaunzeme, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
100.§
Pamatnostādņu projekts "Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam"

TA-3331 ____________________________________

(I.Viņķele, I.Skrodele-Dubrovska, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
101.§
Pamatnostādņu projekts "Par Akvakultūras daudzgadu stratēģiskām pamatnostādnēm 2014.–2020.gadam"

TA-3072 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Zemkopības ministrijai pēc Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda regulas spēkā stāšanās iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā grozījumus Akvakultūras daudzgadu stratēģiskajās pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam, iekļaujot tajās indikatīvo Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējuma apmēru.

 
102.§
Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem, kas ir veikti, ieviešot rekomendācijas korupcijas risku novēršanai tiesībsargājošās institūcijās"

TA-753 ____________________________________

(D.Kurpniece, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Iekšlietu ministrijai līdz 2013.gada 30.decembrim:
2.1. pabeigt Valsts policijā un Valsts robežsardzē īpašiem korupcijas riskiem pakļauto amatu identificēšanu un sagatavot attiecīgu darbinieku sarakstu;
2.2. sagatavot noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.305 "Kārtība, kādā veicama publiskas vietas novērošana, izmantojot tehniskos līdzekļus, kā arī novērošanā iegūto datu glabāšana un publiskošana"", kā arī veikt grozījumus saistītajos iekšējos normatīvajos aktos, precizējot rīcību gadījumos, kad aprīkojums nedarbojas noteiktajā kārtībā, dati var tikt dzēsti vai var būt traucēta datu saglabāšana, un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā;
2.3. sagatavot noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumos Nr.532 "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījumu vietas pārvaldes amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība"", nosakot, ka darbinieka novērtēšanā papildus citām kompetencēm jāvērtē arī disciplīnas ievērošana, ētiskums, interešu konflikta nepieļaušana, līdzdalība noziedzīgu nodarījumu atklāšanā, it īpaši, ja tie izdarīti valsts institūciju dienestā, un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā;
2.4. sastādīt vidēja termiņa plānu, kā korupcijas risku mazināšanai iestāde novērsīs ekonomiskos priekšnoteikumus, ņemot vērā to, kurās korupcijas riska jomās nodarbinātajām valsts amatpersonām atalgojums ir kritiski zems un rada sarežģījumus mājsaimniecības pamatvajadzību nodrošināšanā.
3. Iekšlietu ministrijai līdz 2014.gada 31.janvārim iesniegt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā informāciju par šī protokollēmuma 2.punktā minēto uzdevumu izpildi.
4. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, pamatojoties uz ministriju iesniegto informāciju par informatīvā ziņojuma uzdevumu izpildi, sagatavot un līdz 2014.gada 31.martam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par šajā protokollēmumā minēto uzdevumu izpildi.

 
103.§
Informatīvais ziņojums "Par būvniecības izmaksu indeksēšanas slieksni 2014.gadā noslēgtiem līgumiem"

TA-3486 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts pārvaldes iestādēm, slēdzot 2014.gadā publiski finansētus būvniecības līgumus, nodrošināt informatīvajā ziņojumā norādītā indeksēšanas sliekšņa piemērošanu, ja tas attiecināms.
3. Aicināt pašvaldības un citas atvasinātās publiskās personas, slēdzot 2014.gadā publiski finansētus būvniecības līgumus, nodrošināt informatīvajā ziņojumā norādītā indeksēšanas sliekšņa piemērošanu.

 
104.§
Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi sociālās drošības sistēmas pilnveidošanai"

TA-3462 ____________________________________

(I.Viņķele, I.Jaunzeme, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Labklājības ministrijai sagatavot un labklājības ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā:
2.1. līdz 2014.gada 30.aprīlim koncepcijas projektu minimālā ienākuma (minimālā nodrošinājuma) līmeņa noteikšanai;
2.2. viena gada laikā pēc šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā noteiktā uzdevuma izpildes normatīvo aktu projektus atbalsta nodrošināšanai mājsaimniecībām, kuru ienākumi zemāki par valstī noteiktā minimālā ienākuma (minimālā nodrošinājuma) līmeni;
2.3. līdz 2015.gada 31.decembrim koncepcijas projektu par iespēju noteikt bāzes jeb sociālo pensiju;
2.4. līdz 2015.gada 31.decembrim koncepcijas projektu par iespēju noteikt minimālo bezdarbnieka pabalsta apmēru;
2.5. līdz 2015.gada 31.decembrim koncepcijas projektu par iespējām restrukturizēt valsts sociālo pabalstu izdevumus vai pārskatīt to apmērus, piesaistot tos noteiktam sociāli ekonomiskam rādītājam.
3. Labklājības ministrijai informāciju par šī protokollēmuma 2.2., 2.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā ietverto pasākumu īstenošanas ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetu sniegt attiecīgajā politikas plānošanas dokumentā vai normatīvā akta anotācijā.

 
105.§
Informatīvais ziņojums "Par laika periodā no 2013.gada 1.oktobra līdz 2013.gada 30.novembrim paveiktajiem un nākamajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā"

TA-3599 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu un šo protokollēmumu Saeimai.
 
106.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas dalību Starptautiskās Attīstības asociācijas 17.resursu papildināšanā"

TA-3617 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai likumprojektā "Par valsts budžetu 2015.gadam" iekļaut normu, kas paredz atļauju finanšu ministram palielināt Latvijas Republikas saistības pret Starptautisko Attīstības asociāciju par EUR 2 660 000 Starptautiskās Attīstības asociācijas 17.resursu papildināšanai.
3. Palielināt Finanšu ministrijas finansējumu ilgtermiņa saistībām 2015.-2017.gadam valsts budžeta apakšprogrammā 41.03.00 "Iemaksas starptautiskajās organizācijās" ieguldījumu veikšanai Starptautiskās Attīstības asociācijas 17. resursu papildināšanā:
3.1. 2015.gadā par EUR 180 000;
3.2. 2016.gadā par EUR 310 000;
3.3. 2017.gadā par EUR 410 000;
3.4. turpmākajos gados līdz 2023.gadam (ieskaitot) par EUR 1 760 000.

 
107.§
Informatīvais ziņojums "Par maksātnespējas procesa administratoru darbības uzraudzības sistēmas pilnveidošanu"

TA-3640 ____________________________________

(M.Lazdovskis, A.Rukmanis, J.Bordāns, I.Krūms, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu, svītrojot tekstu, ka administratorus amatā varētu iecelt uz mūžu, un iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
3.Tieslietu ministrijai līdz 2014.gada 10.janvārim izstrādāt un tieslietu ministram iesniegt Saeimā uz trešo lasījumu atbilstošus grozījumus likumprojektam "Grozījumi Maksātnespējas likumā" (Nr.367/Lp11).
4. Jautājumu par papildu nepieciešamo finansējumu Tieslietu ministrijai (apakšprogrammā 06.03.00. "Maksātnespējas procesa pārvaldība") 2015.gadam 58 196 EUR apmērā un 2016.gadā un turpmāk ik gadu 54 786 EUR apmērā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām.
5. Tieslietu ministrijai turpināt darbu maksātnespējas procesa administratoru darbības uzraudzības sistēmas pilnveidošanā.

 
108.§
Atbildes projekts Tiesībsargam (par mājokļa īpašnieka un īrnieka tiesību samērošanu)

TA-3337 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Tiesībsargam.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Tiesībsargam.
 
109.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3511 ____________________________________

(A.Lubāns, I.Bule, J.Lange, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā detalizētus aprēķinus rīkojumā minēto līdzekļu apmēra pamatojumam.
 
110.§
Informatīvais ziņojums "Par sabiedriskā transporta pakalpojumos radušos zaudējumu kompensēšanu 2013.gadā" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3513 ____________________________________

(A.Lubāns, B.Bāne, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
3. Satiksmes ministrijai precizēt rīkojuma projektu, paredzot no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Satiksmes ministrijai 3 371 000 latu, lai nodrošinātu zaudējumu kompensēšanu pārvadātājiem par 2013.gadā sniegtajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt projektu Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
111.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu Euro ieviešanas kārtības likumā noteikto pasākumu nodrošināšanai VAS "Latvijas Pasts""

TA-3514 ____________________________________

(E.Beļskis, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Satiksmes ministrijai 2014.gadā segt papildu izmaksas VAS „Latvijas Pasts” euro ieviešanas pasākumu nodrošināšanai no likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” Satiksmes ministrijas budžeta programmas 02.00.00 „Kompensācijas par abonētās preses piegādi, euro ieviešanas plāna pasākumiem un saistību izpildi” no euro ieviešanai piešķirtajiem finanšu līdzekļiem.
3. Satiksmes ministrijai:
3.1. līdz 2014.gada 10.maijam sagatavot informatīvo ziņojumu, pamatojoties uz VAS „Latvijas Pasts” faktiskajām izmaksām ar euro ieviešanu saistīto pasākumu nodrošināšanai;
3.2. nepieciešamības gadījumā sagatavot tiesību akta projektu par papildu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta, saskaņot ar Finanšu ministriju finansēšanas avotu papildu finansējuma piešķiršanai 2014.gadā, lai kompensētu VAS „Latvijas Pasts” Euro ieviešanas kārtības likumā noteikto pasākumu nodrošināšanas faktiskās izmaksas, un kopā ar informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.

 
112.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Satiksmes ministrijai ar euro ieviešanas saistīto pasākumu nodrošināšanai 2013.gadā"

TA-3596 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
113.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības ministru 2013.gada 12.decembra sanāksmei un Ārlietu padomes 2013.gada 16.decembra sanāksmei

TA-3607 ____________________________________

(E.Stiprais, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai sagatavoto informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības ministru sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem.
3. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2013.gada 16.decembra sanāksmei:
3.1. pozīcija Nr.28 "Irāna";
3.2. pozīcija Nr.15 "Krievija (gatavošanās ES-KF 32.samitam)";
3.3. pozīcija Nr.1 "Centrālāfrikas Republika";
3.4. pozīcija Nr.6 "Paplašināšanās un stabilizācijas un asociācijas process".
4. Pieņemt zināšanai sagatavoto informatīvo ziņojumu par citiem Eiropas Savienības Ārlietu padomē izskatāmajiem jautājumiem.
5. Ārlietu ministrijas parlamentārajam sekretāram V.Makarovam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības ministru sanāksmē 2013.gada 12.decembrī.
6. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2013.gada 16.decembra sanāksmē.

 
114.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2013.gada 17.decembra sanāksmei

TA-3608 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2013.gada 17.decembra sanāksmei:
2.1. pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Ārējās darbības dienesta pārskatu";
2.2. pozīcija Nr.1 "Par kopējo Eiropas Savienības pozīciju pievienošanās sarunu uzsākšanai ar Serbijas Republiku".
3. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2013.gada 17.decembra sanāksmē.

 
115.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2013.gada 16.-17.decembra sanāksmei

TA-3646 ____________________________________

(L.Straujuma, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministrei L.Straujumai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2013.gada 16.-17.decembra sanāksmē.

 
116.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2013.gada 12.decembra sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-3657 ____________________________________

(D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru Padomes 2013.gada 12.decembra sēdes darba kārtības jautājumu „Starptautiskās attiecības enerģētikas jomā”.
3. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju „Par Eiropas Komisijas Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti un Direktīvu 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu veicināšanu” (pozīcija Nr.3).
4. Ekonomikas ministram D.Pavļutam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2013.gada 12.decembra sanāksmē Ekonomikas ministrijas kompetences jautājumos.

 
117.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas 2013.gada 13.decembrī Eiropas Savienības Vides padomei

TA-3659 ____________________________________

(A.Ozola, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu,
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vides padomes 2013.gada 13.decembra sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai „Par jūras transporta oglekļa dioksīda emisiju monitoringu, paziņošanu un verifikāciju un par grozījumiem Regulā (ES) Nr.525/2013”;
2.2. par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāram A.Antonovam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides padomes sanāksmē Luksemburgā 2013.gada 13.decembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
118.§
Rīkojuma projekts "Par privatizācijas objekta pirkuma maksas atmaksāšanu"

TA-3522-IP ____________________________________

(M.Valters, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
119.§
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Cross Timber Systems" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"

TA-3632 ____________________________________

(D.Pavļuts, A.Liepiņš, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
120.§
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Livonia Print" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"

TA-3633 ____________________________________

(D.Pavļuts, A.Liepiņš, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
121.§
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Plantos" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"

TA-3634 ____________________________________

(D.Pavļuts, A.Liepiņš, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
122.§
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KRONOSPAN Riga" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"

TA-3635 ____________________________________

(D.Pavļuts, A.Liepiņš, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
123.§
Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "RĪGAS PIENA KOMBINĀTS" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"

TA-3636 ____________________________________

(D.Pavļuts, A.Liepiņš, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
124.§
Par darba grupu sarunām ar Lietuvas Republiku par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līguma projektu par ekonomisko sadarbību Baltijas jūras ekonomiskajā zonā un kontinentālajā šelfā

319-k ____________________________________

(E.Stiprais, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
125.§
Rīkojuma projekts "Par Aizsardzības ministrijas sadarbību ar Amerikas Savienoto Valstu Vācijas Maršala fondu 2014.gadā"

TA-3574-DV ____________________________________

(J.Sārts, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
126.§
Informatīvais ziņojums "Latvijas valdības komentāri par Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību Konsultatīvās komitejas viedokli par Latviju"

TA-3594-DV ____________________________________

(J.Miķelsons, A.Pabriks, V.Dombrovskis)

 

1. Apstiprināt Latvijas valdības komentārus par Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību Konsultatīvās komitejas viedokli par Latviju.
2. Ārlietu ministrijai nodrošināt komentāru tulkošanu angļu valodā tai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros un iesniegt Latvijas valdības komentārus Eiropas Padomē līdz 2014. gada 2. janvārim.

 

Sēdi slēdz plkst. 15.35


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane