Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 10

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.10

2014.gada 18.februārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

V.Dombrovskis

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministre

-

B.Broka

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 

-

E.Cilinskis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""

TA-269 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Flotes ielā 1A, Rīgā, privatizācijas izbeigšanu"

TA-179 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-237 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 30.marta rīkojumā Nr.149 "Par darba grupu""

TA-232 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam uzdevumu un darbības rezultātu īstenošanu kārtējā pārskata periodā"

TA-222 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lai pabeigtu Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.–2013.gadam (turpmāk – plāns) īstenošanu:
2.1. Finanšu ministrijai:
2.1.1. izpildot plāna 3.pielikuma 1.2.3.1.apakšpunktā minēto uzdevumu, uzlabot izvērtējumu kvalitāti, lai noteiktu, kā Eiropas Savienības fondu atbalsts ietekmē sagaidāmo rezultātu sasniegšanu, un finanšu ministram līdz 2014.gada 31.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par šī uzdevuma izpildi;
2.1.2. izpildot plāna 3.pielikuma 1.2.3.2.apakšpunktā minēto uzdevumu, sagatavot nākamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienības fondu investīcijas ir vairāk koncentrētas un vērstas uz mazāku skaitu prioritāšu salīdzinājumā ar 2007.–2013. gada periodu, un finanšu ministram līdz 2014.gada 31.martam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par šī uzdevuma izpildi;
2.2. Tieslietu ministrijai, izpildot plāna 3.pielikuma 2.5.2.1.apakšpunktā minēto uzdevumu, samazināt daļēji slēgto cietumu administratīvās komisijas darba apjomu aptuveni par 20%, un tieslietu ministram līdz 2014.gada 31.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par šī uzdevuma izpildi;
2.3. Valsts kancelejai, izpildot plāna 3.pielikuma 3.1.1.3.apakšpunktā minēto uzdevumu, sagatavot priekšlikumus normatīvo aktu izmaiņām, lai ieviestu valsts dibināto fondu sistēmas turpmākās attīstības modeli, un līdz 2014.gada 30.jūnijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par šī uzdevuma izpildi;
2.4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, izpildot plāna 3.pielikuma 3.1.1.12.apakšpunktā minēto uzdevumu, papildināt EIS ar jauniem katalogiem (t. i., degvielu katalogiem), un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2014.gada 31.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par šī uzdevuma izpildi.
3. Veselības ministrijai informāciju par plāna 3.pielikuma 2.3.2.1. un 2.3.3.1.apakšpunktā minētā uzdevuma izpildi iekļaut informatīvajā ziņojumā "Izvērtējums par veselības aprūpi 2013.gadā", un veselības ministram līdz 2014.gada 5.maijam iesniegt informatīvo ziņojumu noteiktā kārtībā Ministru kabinetā.
4. Valsts kancelejai kopīgi ar Tieslietu ministriju sagatavot informatīvo ziņojumu par plāna 3.pielikuma 3.2.1.5.apakšpunktā minētā uzdevuma izpildi un līdz 2014.gada 30.jūnijam iesniegt informatīvo ziņojumu noteiktā kārtībā Ministru kabinetā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.-2013.gadam"

TA-223 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Varoņu ielā 42A, Valkā, Valkas novadā, nodošanu Valkas novada pašvaldības īpašumā"

TA-185 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par 2014./2015.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku"

TA-3842 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālajai vidusskolai"

TA-209 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

TA-37 ____________________________________

(I.Druviete, L.Straujuma)

Ņemot vērā izglītības un zinātnes ministres I.Druvietes priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumos Nr.415 "Noteikumi par Civilās aviācijas drošības kvalitātes kontroles programmu""

TA-3803 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.463 "Noteikumi par pasažieru, bagāžas un kravas drošības pārbaudē iesaistīto personu sertificēšanu un šo personu sagatavošanā un kvalifikācijas celšanā iesaistīto personu sertificēšanu""

TA-3804 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Jaunbūvējamo transportlīdzekļu konstrukcijas normatīvtehniskās dokumentācijas saskaņošanas un starptautiskā izgatavotāja identifikācijas koda piešķiršanas un iestrādāšanas kārtība"

TA-31 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1022 "Noteikumi par ieslodzīto personu uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām""

TA-2922 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Starptautisko līgumu uzskaites un tiesību aktu sistematizācijas noteikumi"

TA-96 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai"

TA-137 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Īpašās vides prasības dzelzs un tērauda ražošanai"

TA-11 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par dāvinājuma pieņemšanu"

TA-227 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.177 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana" aktivitātē "Meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana"""

TA-241 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.73 "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu""

TA-177 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes nekustamā īpašuma Institūta ielā 1, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

TA-102 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.aprīļa rīkojumā Nr.171 "Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē koordinācijas padomi""

TA-276 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija rīkojumā Nr.352 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

TA-286 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām""

TA-297 ____________________________________

(U.Augulis, V.Dombrovskis, A.Liepiņš, E.Šadris, E.Dreimane, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt noteikumu projektu atbilstoši Ekonomikas ministrijas pārstāvja sniegtajai informācijai, kā arī Valsts kancelejas Juridiskā departamenta atzinumam, saskaņot ar Finanšu ministriju, un ekonomikas ministram iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Ekonomikas ministrijai divu nedēļu laikā no grozījumu apstiprināšanas brīža sagatavot grozījumus darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā:
4.1. izsakot 76.3 punkta pēdējo teikumu šādā redakcijā:
"Trešajā un turpmākajās projektu iesniegumu atlases kārtās: modernu tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma iegāde un kredītiestādes garantiju izmaksu segšana.";
4.2. izsakot 76.6 punktu šādā redakcijā:
"76.6 Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms:
Pirmajā un otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā:
- minimālais kopējo attiecināmo izmaksu apjoms vienam projektam ir EUR 4 268 615;
- maksimālais publiskā finansējuma apjoms ir EUR 4 268 615 vienai projekta iesniedzēja saistīto personu grupai.
Trešajā projektu iesniegumu atlases kārtā:
- minimālais kopējo attiecināmo izmaksu apjoms vienam projektam ir EUR 142 287;
- maksimālais publiskā finansējuma apjoms ir EUR 1 280 585 vienai projekta iesniedzēja saistīto personu grupai.
Ceturtajā projektu iesniegumu atlases kārtā:
- minimālais kopējo attiecināmo izmaksu apjoms vienam projektam ir EUR 50 000;
- maksimālais publiskā finansējuma apjoms ir EUR 2 135 000 vienai projekta iesniedzēja saistīto personu grupai.".
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija sēdes protokollēmumā (prot. Nr.39 42.§) "Par situāciju valsts austrumu robežas izbūves jomā" doto uzdevumu izpildi"

TA-3801 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pagarināt Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 42.§) "Par situāciju valsts austrumu robežas izbūves jomā" 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9.,1.10., 1.11., 1.12. un 1.13.apakšpunktā Iekšlietu ministrijai doto uzdevumu izpildes termiņu līdz 2017.gada 31.decembrim.
3. Jautājums par Iekšlietu ministrijai (Nodrošinājuma valsts aģentūrai) nepieciešamo papildu finansējumu EUR 310 370 apmērā (2015.gadā – EUR 62 074 apmērā, 2016.gadā – EUR 124 147 apmērā un 2017.gadā – EUR 124 149 apmērā) ar zemes īpašuma tiesību sakārtošanu saistīto izdevumu segšanai izskatāms Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" sagatavošanas procesā.
 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par politikas plānošanas sistēmas attīstības pamatnostādņu īstenošanu 2007.-2013.gadā un priekšlikumiem attīstības plānošanas sistēmas uzlabošanai"

TA-108 ____________________________________

(R.Osvalde, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par palīdzības sniegšanas nepieciešamību Ukrainas protestu laikā cietušajām personām"

TA-294 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, M.Lazdovskis, B.Broka, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt priekšlikumu piešķirt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" finansējumu ne vairāk kā desmit Ukrainas protestu laikā cietušo personu ārstēšanai Latvijas ārstniecības iestādēs, kā arī cietušo un viņu pavadošo personu nogādāšanai uz Latviju un izmitināšanai.
3. Veselības ministrijai noteiktā kārtībā sagatavot rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu, saskaņot ar Ārlietu ministriju un Finanšu ministriju un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Latvijas Nacionālā jūras zvejas kontroles programma 2014.-2020.gadam"

TA-274 ____________________________________

(A.Ozola, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Latvijas Nacionālā jūras zvejas kontroles programma 2014.– 2020.gadam" (turpmāk – Programma).
2. Programmas īstenošanu nodrošināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Valsts vides dienestam un Zemkopības ministrijai atbilstoši kompetencei un piešķirtiem un pieejamiem valsts budžeta un Eiropas Savienības fondu finanšu līdzekļiem.
3. Zemkopības ministrijai Programmu iesniegt Eiropas Komisijai.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un reizi divos gados (sākot ar 2016.gadu) līdz attiecīgā kalendāra gada 1.maijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Programmas izpildi.
 
29.§
Plāna projekts "Attīstības plānošanas sistēmas uzlabošanas pasākumu plāns 2014.-2016.gadam"

TA-109 ____________________________________

(R.Osvalde, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Pārresoru koordinācijas centru pasākumu plāna projekta 2.rīcības virziena 2.5. un 2.6. punktā precizēt izpildes termiņu, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta satiksmes ministrs (otrais paraksts).
2. Pārresoru koordinācijas centram sagatavot grozījumus attīstības plānošanas sistēmu regulējošajos normatīvajos aktos, paredzot, ka vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumenti ir pamatnostādnes, kurās noteikti starpnozaru (nozaru) attīstības virzieni atbilstoši hierarhiski augstākajiem valsts vidēja un ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentiem, īstermiņa attīstības plānošanas dokumenti ir plāni, kas tiek izstrādāti pamatnostādņu īstenošanai, nozaru politikas plānošanai vai augstākas iestādes dotā uzdevuma izpildei, kā arī konceptuālie ziņojumi, kurus izstrādā operatīva lēmuma pieņemšanai par attīstības plānošanas dokumentos noteikto vai jaunu uzdevumu īstenošanu un tam nepieciešamo finansējumu. Lai informētu Ministru kabinetu par uzdevuma izpildes gaitu vai problēmām kādā jomā, kā arī jautājumiem saistībā ar Latvijas dalību Eiropas Savienībā, ministrijas gatavo informatīvos ziņojumus.
 
30.§
Koncepcijas projekts "Oficiālās elektroniskās adreses koncepcija"

TA-638 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Atbildes projekts Saeimai (par aicinājumu sadarbībā ar pārējām Baltijas valstīm izstrādāt vienotu nostāju attiecībās ar Ķīnu situācijas uzlabošanai Tibetā)

TA-289 ____________________________________

(L.Straujuma)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimai.
 
32.§
Atbildes projekts Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijai (par Ķemeru sanatorijā veicamajiem darbiem un sanatorijas kultūrvēsturiskā kompleksa darbības ilgtspēju)

TA-115, SAN-130 ____________________________________

(V.Dombrovskis, L.Straujuma)

Ņemot vērā ekonomikas ministra V.Dombrovska priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
33.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts mērķdotāciju pašvaldībām dzīvokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai laikā no 2014.gada 1.aprīļa līdz 2017.gada 31.decembrim"

TA-295, TA-238 ____________________________________

(U.Augulis, V.Dombrovskis, J.Spiridonovs, B.Bāne, S.Šimfa, B.Broka, A.Matīss, P.Vilks, I.Jaunzeme, L.Straujuma)

1. Jautājumu turpināt izskatīt nākamajā Ministru kabineta sēdē.
2. Labklājības ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju, Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību sagatavot priekšlikumus, lai efektīvā un no administrēšanas izmaksu viedokļa visracionālākā veidā kompensētu elektroenerģijas maksas pieaugumu personām, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, un labklājības ministram līdz 2014.gada 24.februārim iesniegt attiecīgu projektu Valsts kancelejā.
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par Āfrikas cūku mēra profilakses pasākumiem medību jomā"

TA-285 ____________________________________

(J.Dūklavs, A.Ozols, B.Bāne, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministrijai līdz 2014.gada 1.jūlijam noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā Āfrikas cūku mēra apkarošanas pasākumu ilgtermiņa plānu un priekšlikumus par tam nepieciešamo papildu finansējumu no valsts budžeta.
 
35.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālo sanāksmi 2014.gada 20.-21.februārī

TA-287 ____________________________________

(R.Vējonis, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Aizsardzības ministram R.Vējonim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālajā sanāksmē 2014.gada 20.-21.februārī.
 
36.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2014.gada 20.februāra sanāksmei

TA-301 ____________________________________

(A.Liepiņš, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par rūpniecības konkurētspēju Eiropas Savienībā".
3. Ekonomikas ministram V.Dombrovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2014.gada 20. februāra sanāksmē.
 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par divpusējām sarunām ar Eiropas Komisiju"

TA-303 ____________________________________

(A.Liepiņš, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieku J.Spiridonovu par Latvijas delegācijas vadītāju divpusējās sarunās ar Eiropas Komisiju 2014.gada 19.februārī Briselē.
3. Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā vadītāja vietniekam - vēstniekam J.Štālmeistaram, Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārajam sekretāram A.Geižānam, Ekonomikas ministrijas nozares padomniekam Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā Dz.Kauliņam, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniecei, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktorei A.Kiopai, Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniecei finanšu politikas jautājumos L.Kļaviņai, Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienības trešajam sekretāram (Mertens) K.Krumholcam, Ekonomikas ministrijas nozares padomniekam Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā A.Neimanim, Ārlietu ministrijas Eiropas Savienības koordinācijas departamenta Pastāvīgo pārstāvju komitejas I daļas sagatavošanas nodaļas vadītājai R.Radiņai un Izglītības un zinātnes ministrijas nozares padomniecei zinātnes nozarē Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā L.Sīkai, Labklājības ministrijas nozares padomniecei Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā E.Šķibelei, Finanšu ministrijas nozares padomniecei Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā I.Valtmanei, Ekonomikas ministrijas nozares padomniecei Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā M.Zjurikovai pārstāvēt Latvijas Republiku divpusējās sarunās ar Eiropas Komisiju 2014.gada 19.februārī Briselē.
 
38.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Klimata un enerģētikas politikas satvaru laikposmam no 2020. līdz 2030.gadam"

TA-309 ____________________________________

(E.Cilinskis, A.Esenberga, B.Bāne, E.Rinkēvičs, P.Vilks, S.Liepiņa, J.Dūklavs, R.Vējonis, I.Druviete, A.Antonovs, L.Straujuma)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas projektu "Par Klimata un enerģētikas politikas satvaru laikposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam".
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai redakcionāli precizēt pozīcijas projektu, un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un citām iesaistītajām institūcijām apzināt prioritāros pētījumu virzienus un pieejamos finanšu avotus pētījumu veikšanai, tai skaitā ņemot vērā iespējas, kuras sniedz valsts pētījumu programma prioritārajā virzienā „Vide, klimats un enerģija”, un nodrošināt indikatīvu izmaksu aprēķinu veikšanu, tai skaitā identificējot iespējamos finansēšanas avotus un to sadalījumu Klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam no 2020. līdz 2030.gadam izvirzītā mērķa sasniegšanai.
 
39.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2014.gada 20.-21.februāra sanāksmei

TA-310 ____________________________________

(I.Druviete, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegtos informatīvos ziņojumus.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Padomes Secinājumu projekts par Eiropas Komisijas progresa ziņojumu par Eiropas Pētniecības telpu (ERA) 2013" Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2014.gada 20.-21.februāra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos.
3. Izglītības un zinātnes ministrei I.Druvietei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2014.gada 20.-21.februāra sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos.
 
40.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2014.gada 24.februāra sanāksmei

TA-311 ____________________________________

(I.Druviete, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.1 "Padomes secinājumi par efektīvu un inovatīvu izglītību un apmācību, lai veiktu ieguldījumus prasmēs – atbalsts 2014.gada Eiropas Semestrim";
2.2. pozīcija Nr.1 "Politikas debates par prasmju attīstību un nodarbinātības uzlabošanu PISA un PIAAC rezultātu kontekstā".
3. Izglītības un zinātnes ministrei I.Druvietei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2014.gada 24.februāra sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas valdības komentāriem par Eiropas Komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai ziņojumu par Latviju, kā arī ziņojuma un komentāru publiskošanu"

TA-296-DV ____________________________________

(E.Rinkēvičs, E.Miķelsons, B.Broka, R.Kozlovskis, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas valdības komentārus par Eiropas Komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai ziņojumu par Latviju.
3. Ārlietu ministrijai līdz 2014.gada 21.februārim iesniegt Eiropas Padomē Latvijas valdības komentārus un to tulkojumu angļu valodā.
4. Atbalstīt Eiropas Komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai 2013.gadā veiktās vizītes ziņojuma un Latvijas valdības komentāru publiskošanu.
5. Ārlietu ministrijai par šī protokollēmuma 4.punktā minēto lēmumu paziņot Eiropas Komitejai.
 
42.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Raudevs pret Latviju"

35-k ____________________________________

(E.Rinkēvičs, K.Līce, I.Circene, U.Augulis, R.Vējonis, E.Dreimane, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Ārlietu ministrijai EUR 10 000 izmaksāšanai iesniedzējam saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2013.gada 17.decembra spriedumu lietā "Raudevs pret Latviju".
3. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2013.gada 17.decembra sprieduma lietā "Raudevs pret Latviju" tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
4. Ārlietu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju sagatavot rīcības ziņojumu angļu valodā par Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma lietā "Raudevs pret Latviju" izpildi un iesniegt to Eiropas Padomes Ministru komitejā.
5. Tieslietu ministrijai iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informatīvo ziņojumu par tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanas sistēmas pirmo darbības gadu, kurā ietvert informāciju arī par to, kā tiesnešu novērtēšanas procesā tiek ņemti vērā valstij nelabvēlīgie Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumi nacionālo tiesu darbības nepilnību dēļ.
 
43.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Kondakovs pret Latviju"

36-k ____________________________________

(E.Rinkēvičs, K.Līce, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.50


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane